Đề tài Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa tại tỉnh Quảng Nam hiện nay

Trong chiến lược phát triển của đất nước, vấn đề nông nghiệp - nông thôn - nông dân cú vị trớ đặc biệt. Các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX của Đảng đều xác định quá trình thực hiện công nghiệp húa, hiện đại húa (CNH, HĐH) đất nước phô thuộc rất lớn vào quá trình CNH, HĐH nông nghiệp - nông thôn. Giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp - nông thôn và nông dân đã, đang và sẽ là bài toán then chốt tạo tiền đề cơ bản cho chỳng ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH. Với khoảng 80% dân số sinh sống trờn địa bàn nông thôn, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia hay từng khu vực đều phải đặt nông nghiệp - nông thôn như một khu vực kinh tế - xã hội trọng điểm và giàu tiềm năng, cú tớnh quyết định đối với sự phát triển. Trong bối cảnh này, nếu giải quyết tốt các vấn đề văn húa ở nông thôn chỳng ta sẽ cú những tiền đề và điều kiện cơ bản để giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội và văn húa khu vực, bởi phát triển văn húa vừa là môc tiờu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, khu vực và cả nước. Văn húa phải được gắn kết với quá trình phát triển kinh tế - xã hội với quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Hoạt động văn húa ở nông thôn phải cú môc tiờu, nội dung, các biện pháp và bước đi thớch hợp để thực sự đúng vai trũ là động lực và môc tiờu của sự phát triển nông nghiệp - nông thôn. Đây là những vấn đề cú tớnh chiến lược mà nếu giải quyết tốt sẽ là những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho sự phát triển văn húa, phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta núi chung và Quảng Nam núi riờng trong giai đoạn sắp tới. Cuộc vận động xây dựng làng văn húa của Đảng và Nhà nước ta đã và đang được phát động cú ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển văn húa, phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nông thôn là một khu vực bao gồm hai thực thể xã hội cơ bản: làng - xã và các thị tứ, thị trấn; trong đú làng xã là thực thể xã hội cơ bản, tiờu biểu cho xã hội nông thôn, là một khu vực tô cư của cư dân nông thôn. Trong biến thiờn lịch sử, làng - xã và văn húa làng - xã cú một vị trớ đặc biệt. Do đú, núi đến nông thôn trước hết là phải núi đến làng - xã, từ làng - xã ta cú thể cú một bức tranh khá toàn diện về xã hội nông thôn trong quá trình phát triển.

doc124 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2347 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa tại tỉnh Quảng Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUANVA~1.DOC
  • docBIA-THS.DOC
  • docMUCLUC~1.DOC
Luận văn liên quan