Đề tài View và cursosr

(Bản scan) - Một khung nhìn View có thể xem như làm một bảng ảo tron cơ sở dữ liệu có nội dung được định nghĩa thông qua một truy vấn (câu lệnh Select) - Một khung nhìn là một tập hợp bao gồm các dòng và cột - Khung nhìn không được xem là mọt cấu trúc lưu trữ dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu

pdf33 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1866 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài View và cursosr, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên