Đề tài Xã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị của bọn thực dân Pháp

Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam đầu những năm 1930 là một yêu cầu tất yếu của lịch sử. Đầu thế kỷ XX , các cuộc vận dộng chống Pháp của nhân dân ta liên tiếp bị thực dân Pháp dìm trong bể máu. phông trào yêu nước bế tắc , chưa xác định được đường lối đúng đắn. Tình hình thể giới có nhiều sự kiện Lịch Sử, nổi bật là sự sự thành công to lớn của cuộc cách mạng tháng mười Nga vĩ đại . Nó đã cổ vũ phong trào đấu tranh của tầng lờp công nhân và vô sản toàn Thế Gới chống lại chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa thực dân , và góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin đI toàn thế giới. Đón được luồng gió thời đại đó Nguyền Aí Quốc đã tìm tháy con đường giảI phóng cho dân tộc mình. Từ đò người, cùng các chiến sỹ cộng sản khác ra sức truyền bá chủ nghỉa Mac- Lê nin vào Việt Nam , đó là tiền đề cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam “Đội tiên phong của vô sản giai cấp”sau này.

doc15 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị của bọn thực dân Pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan