Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum

Trong ngành công nghiệp phần mềm, phương thức sản xuất phần mềm có một vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định cấu trúc tổ chức, qui trình phát triển, khả năng thành công của các dự án. Sản phẩm của mỗi dự án phần mềm không giống nhau nên việc áp dụng để phát triển hàng loạt là rất khó khăn. Do vậy, nếu để có một qui trình chi tiết áp dụng được để phát triển cho tất cả các sản phẩm thì đó là một tác phẩm đồ sộ và tốn kém. Giả sử có một qui trình như vậy thì việc nhớ để áp dụng nó một cách hiệu quả cũng là một thách thức lớn.

pdf15 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 2459 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................................... 1 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ............................................................................................................................. 1 2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI ............................................................................................................................... 1 3. NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN ............................................................................................................. 2 4. CÔNG CỤ VÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN .......................................................................................... 2 5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN SẼ ĐẠT ĐƢỢC ................................................................................................... 2 6. BỐ CỤC ĐỒ ÁN ...................................................................................................................................... 2 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1. TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH SCRUM ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1.1. Scrum là gì? ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Thành phần cấu tạo một Scrum .................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.2.1. Nhóm Scrum ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2.2. Sprint .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2.3. Đồ nghề của Scrum .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.3. Ưu điểm của Scrum ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 TÌM HIỂU VỀ NODE.JS ........................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.2.1. Giới thiệu ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Các ứng dụng nên sử dụng Node.js ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Ưu điểm của Node.js .................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.4. Nhược điểm của Node.js.............................................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.5. Module ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.6. Nên sử dụng Node.js .................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NOSQL MONGODB ......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.3.1. Tổng quan về NoSQL .................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.1.1. NoSQL là gì? ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.1.2. Tính ứng dụng của NoSQL ................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.1.3. Lịch sử ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.1.4. So sánh NoSql và RDBMs ................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. MongoDB ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2.1. MongoDB là gì? .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2.2. Lịch sử ra đời MongoDB ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2.3. Các khái niệm cơ bản MongoDB ........................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.2.4. Mô hình hóa dữ liệu ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.2.5. So sánh hiệu suất hoạt động của MongoDB và SQL Server 2008 .... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THUYẾT KẾ HỆ THỐNG ........ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1.1. u cầu chức ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Yêu cầu phi chức ................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ............................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.2.1. Sơ đồ User-case ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Đặt tả chi tiết một số chức điển hình ................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.1. User-case Đăng ký ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.2. User-case đăng nhập ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2.3. User-case Đăng xuất ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.4. User-case Tạo mới Project ................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.5. User-case xem danh sách Project ........................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2.6. User-case tạo Note ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2.7. User-case lựa chọn và thực hiện Note ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.8. User-case Bình luận ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.9. User-case chinh sửa Task .................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.10. User-case thêm User vào Project ........................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2.11. User-case Chỉnh sửa Project ............................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.12. Xóa User khỏi Project .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Biểu đồ hoạt động ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3.1. Đăng ký ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.2. Đăng nhập ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.3. Đăng xuất .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.4. Tạo Project ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.5. List Project ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.6. Tạo Task ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.7. Lựa chọn và thực hiện Task ................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3.8. Bình luận ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.9. Chỉnh sửa Task .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.10. Thêm User vào Project ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3.11. Chỉnh sửa Project................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.12. Xóa User ra khỏi Project ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Biểu đồ tuần tự ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.4.1. Đăng ký ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.4.2. Đăng nhập ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.4.3. Đăng xuất .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.4.4. Tạo Project ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.5. List Project ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.6. Tạo Task ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.7. Lựa chọn và thực hiện Task ................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.4.8. Bình luận ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.9. Chỉnh sửa Task .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.10. Thêm User vào Project ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.4.11. Chỉnh sửa Project................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.4.12. Xóa User khỏi Project .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.5. Biểu đồ Lớp .................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.6. Phâ tích cơ sở dữ liệu ................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu................................................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ............................................................................................................ 3 3.1 GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP ................................................................................................................ 3 3.2 GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ ..................................................................................................................... 3 3.3 GIAO DIỆN LIST PROJECT ........................................................................................................... 4 3.4 GIAO DIỆN PROFILE ...................................................................................................................... 4 3.5 GIAO DIỆN KÉO THẢ TASK .......................................................................................................... 5 3.6 GIAO DIỆN THÊM VÀ XÓA USER TRONG PROJECT ............................................................. 6 3.7 GIAO DIỆN TẠO PROJECT ............................................................................................................ 7 3.8 GIAO DIỆN TẠO TASK ................................................................................................................... 8 3.9 GIAO DIỆN THÔNG TIN TASK ..................................................................................................... 8 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN .......................................................................................................... 9 1. KẾT LUẬN .............................................................................................................................................. 9 1.1. Ưu điểm ........................................................................................................................................... 9 1.2. Nhược điểm ..................................................................................................................................... 9 2. HƢỚNG PHÁT TRIỂN .......................................................................................................................... 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: So sánh CSDL quan hệ và NoSQL .......................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2: Đặc tả use-case đăng ký ........................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 3: User-case đăng nhập ................................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 4: User-case đăng xuất ................................................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 5: User-case tạo mới project ........................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 6: User-case danh sách project .................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 7: User-case tạo Note ................................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 8: User-case lựa chọn và thực hiện Note ..................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 9: User-case Bình luận ................................................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 10: User-case chỉnh sửa Note ...................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 11: User-case thêm User vào Project ........................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 12: User-case chỉnh sửa project ................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 13: User-case Xóa User khỏi Project ........................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 14: Cấu trúc toàn bộ table của hệ thống....................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 15: Cấu trúc table User ................................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 16: Cấu trúc table Project ............................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 17: Cấu trúc table Note ................................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 18: Cấu trúc table Comment ........................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 19: Cấu truc table Sprint .............................................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 20: Cấu trúc table Notification .................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Kiến trúc hệ thống ................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 2: Tóm tắt quy trình Scrum .......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 3: Nhóm của Scrum ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 4: Product Backlog ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 5: Biểu đồ Burndown ................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 6: Pocker Cards ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 7: Kiến trúc của mongodb ............................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 8: Collection trong mongoDB ...................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 9: Các khai niệm về mongodb ...................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 10: So sánh chức năng Insert giữa mongodb và SQL server2008 Error! Bookmark not defined. Hình 11: So sánh tốc độ truy vấn của mongodb và SQL serser 2008 ... Error! Bookmark not defined. Hình 12: Tổng quan về hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum . Error! Bookmark not defined. Hình 13: Sơ đồ User-case của hệ thống ................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 14: User-case đăng ký .................................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 15: User-case đăng nhập .............................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 16: User-case đăng xuất ............................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 17: User-case tạo mới project ....................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 18: User-case danh sách project ................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 19: User-case tạo Note ................................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 20: User-case lựa chọn và thực hiện Note .................................... Error! Bookmark not defined. Hình 21: User-case Bình luận ............................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 22: User-case chỉnh sửa Task ....................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 23: User-case thêm User vào Project ........................................... Error! Bookmark not defined. Hình 24: User-case chỉnh sửa project ................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 25: User-case Xóa User khỏi Project ........................................... Error! Bookmark not defined. Hình 26: Biểu đồ hoạt động đăng ký .................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 27: Biểu đồ hoạt động đăng nhập ................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 28: Biểu đồ hoạt động đăng xuất .................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 29: Biểu đồ hoạt động tạo project ................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 30: Biểu đồ hoạt động danh sách project ..................................... Error! Bookmark not defined. Hình 31: Biểu đồ hoạt động tạo task ..................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 32: Biểu đồ hoạt động lựa chọn và thực hiện task ....................... Error! Bookmark not defined. Hình 33: Biểu đồ hoạt động bình luận .................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 34: Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa task .......................................... Error! Bookmark not defined. Hình 35: Biểu đồ hoạt động thêm user vào project ............................... Error! Bookmark not defined. Hình 36: Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa project ...................................... Error! Bookmark not defined. Hình 37: Biểu đồ hoạt động xóa user khỏi project ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 38: Biểu đồ tuần tự