Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại công ty công nghiệp chế biến thực phẩm quốc tế – chinh nhánh Nha Trang

Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện: Khảo sát và phân tích hiện trạng. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: - Quản lý giao dịch nhập hàng hoá. - Quản lý giao dịch xuất hàng hoá. Lựa chọn môi trường cài đặt và giới thiệu các công nghệ có liên quan. Xây dựng chương trình. Đánh giá hệ thống. Từ những yêu cầụ đặt ra ta xác định mục tiêu là tiến hành phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình. Hệ thống quản lý được cài đặt trong môi trường MicroSoft VisualBasic với hệ quản trị CSDL SQL Server.

ppt25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2924 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại công ty công nghiệp chế biến thực phẩm quốc tế – chinh nhánh Nha Trang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài: Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Xuất Nhập Hàng Tại Công Ty Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Quốc Tế – Chinh nhánh Nha Trang SVTH : Đinh Trọng Vinh LỚP : Tin học 40 MSSV : 8D15078 GVHD: Bùi Thị Hoà BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đồ án XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM QUỐC TẾ - CHI NHÁNH NHA TRANG Giới thiệu bài toán Các bước tiến hành xây dựng hệ thống thông tin quản lý Phân tích và thiết kế hệ thống Xây dựng chương trình Đánh giá hệ thống Nội dung chính: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện: Khảo sát và phân tích hiện trạng. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: - Quản lý giao dịch nhập hàng hoá. - Quản lý giao dịch xuất hàng hoá. Lựa chọn môi trường cài đặt và giới thiệu các công nghệ có liên quan. Xây dựng chương trình. Đánh giá hệ thống. Từ những yêu cầụ đặt ra ta xác định mục tiêu là tiến hành phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình. Hệ thống quản lý được cài đặt trong môi trường MicroSoft VisualBasic với hệ quản trị CSDL SQL Server. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Khảo sát và phân tích hiện trạng. Phân tích và thiết kế hệ thống : Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình tổ chức dữ liệu, mô hình vật lý dữ liệu, mô hình từ điển dữ liệu. Cài đặt chương trình. PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ BÀI TOÁN Biểu đồ phân rã chức năng (BPC). Biểu đồ luồng dữ liệu. Mô hình thực thể. Mô hình tổ chức dữ liệu. Giao diện chương trình. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG Qua quá trình khảo sát, phân tích – thiết kế và cài đặt chương trình, bài toán cơ bản đã hoàn thành và đạt được những mục tiêu sau đây: + Những kết quả đạt được: - Hệ thống đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong công tác cập nhật, xử lý xuất nhập hàng một cách nhanh chóng, chính xác như cập nhật dữ liệu, tìm kiếm thông tin, báo cáo tổng hợp xuất, nhập tồn hàng. - Giao diện thân thiện và dễ dàng cho người sử dụng. + Nhứng tồn tại của chương trình: - Hệ thống chỉ mới phát triển bằng ngôn ngữ MicroSoft VisualBasic, lưu trữ dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MicroSoft SQL Server và chạy trên máy đơn. - Một số phần xử lý Tiếng Việt còn chưa tốt. - Chưa xây dựng được hệ thống bảo mật cơ sở dữ liệu và phân quyền người sử dụng. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG (TT) Qua quá trình khảo sát, phân tích – thiết kế và cài đặt chương trình, bài toán cơ bản đã hoàn thành và đạt được những mục tiêu sau đây: + Hướng phát triển chương trình: - Phát triển hệ thống: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử Web bằng công nghệ ASP (Active Server Pages) hoặc ASP.net, lưu trữ dữ liệu bằng hệ quản trị CSDL SQL Server hoặc Oracle và chạy trên mạng. - Bảo mật cơ sở dữ liệu và phân quyền người sử dụng: ta sẽ phân cấp ra 3 mức người sử dụng. Addmin: có quyền thêm, sửa, xoá database, phân cấp, phân quyền cho người sử dụng. User mức 1: có quyền thêm dữ liệu vào database. User mức 2: chỉ được quyền xem mà không được thực hiện bất cứ thao tác gì trên database. Đặt database trên máy chủ để dễ dàng quản trị và bảo mật hơn. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG Sơ đồ phân rã tổng thể: Sơ đồ chức năng chi tiết: SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (TT) Sơ đồ chức năng chi tiết: SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (TT) Sơ đồ chức năng chi tiết: SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (TT) Sơ đồ chức năng chi tiết: SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh: BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Chức năng quản lý nhập hàng: BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng quản lý xuất hàng: BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng thống kê: BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng tìm kiếm: BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh MÔ HÌNH THỰC THỂ DỮ LIỆU MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆU NUOC(MaNuoc, TenNuoc) TINH(MaTinh, TenTinh, MaNuoc) HUYEN(MaHuyen, TenHuyen, MaTinh) DUONG(MaDuong, TenDuong) HANG SX(MaHSX, TenHSX, MaNuoc) DVTINH(MaDVT, TenDVT) NHOM(MaNhom, TenNhom) MATHANG(MaHang, TenHang, SLTonTT, SLTonTD, MaDVT, MaHSX, MaNhom) MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆU (TT) KHO(MaKho, TenKho, DTKho, FaxKho, SoNhaKho, ThuKho, MaDuong) NGANHANG(MaNH, TenNH) KHACHHANG(MaKH, HoKH, TenKH, TenGiaoDich, SoNhaKH, DTKhachHang, FaxKH, TaiKhoan, STNoCoThe, MaDuong, MaHuyen, MaNH) DONDHANG(MaDDH, NgayDH, HanNgaygiao, MaKH) DONGDONDH(MaDDH, MaHang, SoLuongDH, DonGiaDH) NXHANG(MaPNXH, NgayNXH, NgayHTT, Ngày lập PNX, MaDDH, MaKho) DONGNXHANG(MaPNXH, MaHang, SoLuongNXH, DonGiaNXH) THANHTOAN(MaPTT, NgayTT, SoTien, MaPNXH) MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH Giao diện chính của chương trình: MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH Hình ảnh Menu Giao dịch xuất hàng: MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH Hình ảnh Form đơn đặt hàng: MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH Hình ảnh Form phiếu xuất hàng: MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH Hình ảnh Form phiếu thanh toán: