Đề tài Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android

Ngày nay các thiết bị số cầm tay như điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng có rất nhiều trên thị trường. Với giá thành ngày càng rẻ và các lợi ích đem lại, các thiết bị đó ngày càng được sử dụng nhiều và phổ biến. Một nền tảng được sử dụng trong các thiết bị đó là hệ điều hành thông minh Android của Google. Do vậy đi cùng việc phát triển và sử dụng các thiết bị phần cứng một cách hiệu quả thì việc phát triển các ứng dụng phần mềm chạy trên nền Android càng lúc càng tăng cao.

pdf15 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 1563 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................... 1 2. Mục tiêu và nhiệm vụ ............................................................................................ 1 3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi hệ thống ........................................................ 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................................... 2 5. Ý nghĩa thực tiễn của ứng dụng ........................................................................... 2 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................... Error! Bookmark not defined. 1.1 NỀN TẢNG DI ĐỘNG ..................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1 Giới thiệu về các nền tảng di động ........... Error! Bookmark not defined. 1.1.1.1 Android .............................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.1.2 IOS ..................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1.3 Windows Phone ................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.1.4 Symbian ............................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.1.5 BlackBerry ......................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2 Hệ điều hành Android .............................. Error! Bookmark not defined. 1.1.2.1 Giới thiệu ........................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2.2 Kiến trúc ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.1.2.3 Các thành phần cơ bản của ứng dụng Android Error! Bookmark not defined. 1.1.3 Máy ảo Dalvik và Android SDK .............. Error! Bookmark not defined. 1.1.3.1 Giới thiệu ........................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.3.2 Android SDK ..................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.3.3 Android Emulator .............................. Error! Bookmark not defined. 1.1.3.4 Virtual Box và Genymotion .............. Error! Bookmark not defined. 1.2 Ngôn ngữ lập trình Java ................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Giới thiệu .............................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Một số tính chất ngôn ngữ Java ............... Error! Bookmark not defined. 1.3 Các thành phần giao diện trong Android ....... Error! Bookmark not defined. 1.3.1 View ......................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2 ViewGroup ............................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.3 Button ....................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.4 ListView ................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.5 EditText .................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.6 TextView .................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.7 CheckBox ................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.8 Menu Option ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.9 ContextMenu ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.4 Giới thiệu về Intent ........................................... Error! Bookmark not defined. 1.4.1 Khái niệm Intent ....................................... Error! Bookmark not defined. 1.4.2 Dữ liệu của Intent ..................................... Error! Bookmark not defined. 1.4.3 Các Action được định nghĩa ..................... Error! Bookmark not defined. 1.5 WEBSERVICE ................................................ Error! Bookmark not defined. 1.6 Giới thiệu về Json .............................................. Error! Bookmark not defined. 1.6.1 Khái niệm về Json .................................... Error! Bookmark not defined. 1.6.2 Sử dụng Json ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.6.2.1 Dùng JSON để mô tả đối tượng với 2 thuộc tính name, email . Error! Bookmark not defined. 1.6.2.2 Dùng JSON để mô tả một mảng các đối tượng Error! Bookmark not defined. 1.6.3 Các kiểu dữ liệu của JSON ...................... Error! Bookmark not defined. Chƣơng 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ......... Error! Bookmark not defined. 2.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU ................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Đặc tả bài toán .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Chức năng chính của chương trình .......... Error! Bookmark not defined. 2.2 CÁC BIỂU ĐỒ HỆ THỐNG ........................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1 Biểu đồ ca sử dụng ................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Biểu đồ hoạt động ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3 Biểu đồ tuần tự ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Biểu đồ triển khai ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Bảng dữ liệu thành phố ............................ Error! Bookmark not defined. 2.3.3 Bảng dữ liệu khách sạn ............................ Error! Bookmark not defined. Chƣơng 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ .......................................... 3 3.1 HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT ............................................................................... 3 3.1.1 Môi trường triển khai ................................................................................. 3 3.1.2 Cài đặt ứng dụng ........................................................................................ 3 3.2 MINH HỌA CHẠY CHƢƠNG TRÌNH ...................................................... 3 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................... 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..48 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Các phiên bản Android ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 2: Kiến trúc Android ........................................ Error! Bookmark not defined. Hình 3: Mô hình hoạt động của Activity .................. Error! Bookmark not defined. Hình 4: Môi trường phát triển ứng dụng Android trong Eclipse ... Error! Bookmark not defined. Hình 5: Môi trường phát triển ứng dụng Android trong Eclipse ... Error! Bookmark not defined. Hình 6: VirtualBox .................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 7: Mô hình hoạt động của Activity .................. Error! Bookmark not defined. Hình 8: Các thành phần của View............................. Error! Bookmark not defined. Hình 9: Button trong Android ................................... Error! Bookmark not defined. Hình 10: EditText trên Android ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 11: CheckBox trên Android ............................. Error! Bookmark not defined. Hình 12: Menu Option trên Android ......................... Error! Bookmark not defined. Hình 13: ContextMenu trên Android ........................ Error! Bookmark not defined. Hình 14: Truyền dữ liệu giữa 2 Acticity ................... Error! Bookmark not defined. Hình 5: Chồng giao thức của dịch vụ eb ............. Error! Bookmark not defined. Hình 6: Mô hình hoạt động của eb service .......... Error! Bookmark not defined. Hình 17: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát ..................................................................... 31 Hình 18: Biểu đồ ca quản lý thông tin khách sạn ..................................................... 31 Hình 19: Biểu đồ ca quản lý thành phố ..................................................................... 32 Hình 20: Biểu đồ ca thành phố .................................................................................. 33 Hình 21: Biểu đồ ca khách sạn .................................................................................. 34 Hình 22: Biểu đồ ca bản đồ ....................................................................................... 35 Hình 23: Biểu đồ hoạt động chọn thành phố ............................................................ 36 Hình 24: Biểu đồ hoạt động khách sạn ..................................................................... 36 Hình 25: Biểu đồ hoạt động bản đồ .......................................................................... 36 Hình 26: Biểu đồ tuần tự chọn thành phố ................................................................. 37 Hình 27: Biểu đồ tuần tự khách sạn .......................................................................... 38 Hình 28: Biểu đồ triển khai ....................................................................................... 39 Hình 29: Giao diện Menu ứng dụng ........................................................................... 3 Hình 30: Giao diện chọn thành phố ............................................................................ 4 Hình 31: Giao diện khách sạn ..................................................................................... 5 Hình 32: Giao diện thông tin chi tiết khách sạn .......................................................... 6 Hình 33: Giao diện để bật GPS ................................................................................... 7 Hình 34: Giao diện chỉ đường đi đến khách sạn ......................................................... 8 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thuộc tính Intent ......................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2: Các Action định nghĩa ................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 3: Mô tả các usecase trong biểu đồ ca quản lý thông tin khách sạn ................ 31 Bảng 4: Mô tả các usecase trong biểu đồ quản lý thành phố .................................... 32 Bảng 5: Mô tả các usecase trong biểu đồ ca thành phố ............................................ 33 Bảng 6: Mô tả các usecase trong biểu đồ ca khách sạn ............................................ 34 Bảng 7: Mô tả các usecase trong biểu đồ ca bản đồ ................................................. 35 Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android Nguyễn Văn Hùng - 12TLT.CNTT 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay các thiết bị số cầm tay như điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng có rất nhiều trên thị trường. Với giá thành ngày càng rẻ và các lợi ích đem lại, các thiết bị đó ngày càng được sử dụng nhiều và phổ biến. Một nền tảng được sử dụng trong các thiết bị đó là hệ điều hành thông minh Android của Google. Do vậy đi cùng việc phát triển và sử dụng các thiết bị phần cứng một cách hiệu quả thì việc phát triển các ứng dụng phần mềm chạy trên nền Android càng lúc càng tăng cao. Các thiết bị di động ngày càng mạnh mẽ với khả năng xử lí các tác vụ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng trước đây vài năm. Những chiếc điện thoại thời trang và tiện dụng với những tính năng về phần cứng như GPS, gia tốc kế và màn hình cảm ứng là một nền tảng hấp dẫn cho các ứng dụng di động đột phá. Trong khi việc phát triển nền tảng di động hiện nay chủ yếu xây dựng trên các hệ điều hành độc quyền, hạn chế các ứng dụng của bên thứ ba, sự ra đời của Android đã mang lại một giải pháp mở. Không bị hạn chế, các lập trình viên Android tự do viết các ứng dụng tận dụng tối đa sự phát triển mạnh mẽ của phần cứng cho điện thoại di động. Android nhanh chóng trở thành hệ điều hành thu hút nhiều lập trình viên và chiếm một thị phần lớn trong thị trường di động. Nhằm phục vụ cho đa số những người muốn tìm kiếm khách sạn một cách nhanh chóng và thuận tiện, tôi đã đưa ra ý tưởng và làm một ứng dụng trên chính chiếc điện thoại Android để hỗ trợ cho việc tìm kiếm một cách dễ dàng và phải đỡ tốn thời gian cho người dùng. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ 2.1. Mục tiêu: Xây dựng được phần mềm tìm kiếm khách sạn ở các điểm du lịch trên Việt Nam. Tìm hiểu được các công nghệ lập trình cần thiết trên nền Android để hoàn thành được các ứng dụng có thể tìm kiếm nhanh và chính xác vị trí khách sạn. Hiểu về nguyên lý hoạt động của Android, các thành phần của hệ thống cũng như của một ứng dụng thực thi trên nền Android. Tìm hiểu và áp dụng được các công nghệ lập trình trên nền Android như ngôn ngữ Java, tương tác với các tài nguyên hệ thống (GPS, Internet, TouchScreen), sử dụng Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android các dịch vụ của google như Google Map, Googe Places API, Google Direction API, Google Geocoding API. Tìm hiểu và xây dựng mọt dịch vụ web trên nền php sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MySQL. 2.2. Nhiệm vụ: Đọc các tài liệu liên quan về bộ thư viện lập trình trên nền Android. Tìm hiểu các dịch vụ liên quan đến ứng dụng. 3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi hệ thống 3.1. Đối tƣợng:  Ngôn ngữ Java, PHP, Json, HTML.  Công cụ Android SDK & Eclipse.  Hệ điều hành và tài nguyên hệ thống Android.  Các dịch vụ của Google như Google Map, Googe Places API, Google Direction API, Google Geocoding API. 3.2. Phạm vi: Đề tài chỉ dừng lại ở khuôn khổ tìm kiếm địa chỉ các khách sạn theo tỉnh, thành phố, tên Khách sạn, ứng dụng mapview để tìm kiếm và dẫn đường trực quan cho người dùng. Ứng dụng được viết trên nền Adroid 2. . 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Đọc sách và các tài liệu tham khảo tìm được . 5. Ý nghĩa thực tiễn của ứng dụng  Ứng dụng được xây dựng trên các thiết bị di động chạy trên nền tảng Android. Người dùng có thể chia sẻ thông tin tìm kiếm khách sạn cần thiết.  Thông qua ứng dụng này cho biết thêm được nhiều thông tin khách sạn hơn, qua đó người dùng dễ dàng tìm kiếm và có nhiều sự lựa chọn tốt nhất cho mình hơn.  Đối tượng được hướng tới trong ứng dụng này là những người hay đi tham quan và khách du dịch có nhu cầu tìm kiếm thông tin khách sạn để nghỉ ngơi. Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android 3 Chƣơng 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 3.1 HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT 3.1.1 Môi trƣờng triển khai  Ngôn ngữ lập trình: Java.  Hệ điều hành phát triển: Window 7.  Thiết bị điện thoại di động chạy trên hệ điều hành Android.  Nền tảng hệ điều hành: Android 4.2.  Công cụ phát triển Eclipse.  Máy ảo sử dụng: Genymotion (Virtual Box). 3.1.2 Cài đặt ứng dụng  Chạy Eclipse và import ứng dụng.  Tạo máy ảo Genymotion với platform Android 4.2. 3.2 MINH HỌA CHẠY CHƢƠNG TRÌNH Giao diện màn hình chính của chương trình gồm 2 chức năng chính: khách sạn, thành phố. Hình 1: Giao diện Menu ứng dụng Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android 4 - Giao diện thành phố: dùng để chọn thành phố cần tìm kiếm thông tin khách sạn. Hình 2: Giao diện chọn thành phố Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android 5 - Giao diện khách sạn : dùng để hiển thị danh sách các khách sạn. Hình 3: Giao diện khách sạn Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android 6 - Giao diện chi tiết khách sạn : dùng để xem thông tin khách sạn một cách chi tiết và cụ thể hơn. Hình 4: Giao diện thông tin chi tiết khách sạn Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android 7 - Giao diện bản đồ: tìm kiếm đường đi nhanh nhất đến khách sạn. Hình 5: Giao diện để bật GPS Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android 8 Hình 6: Giao diện chỉ đƣờng đi đến khách sạn Xây dựng hệ thống tra cứu khách sạn trên hệ điều hành Android 9 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN  Kết quả đạt đƣợc Trong quá trình học tập và nghiên cứu làm đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của Thầy Cô cũng như các bạn để hoàn thành đề tài và đã mang lại nhiều kết quả tốt.  Về mặt lý thuyết: cơ bản đã hiểu được kiến trúc hệ điều hành Android, cách thức xây dựng một ứng dụng dựa trên nền hệ điều hành này.  Về mặt thực nghiệm: cơ bản đã hoàn thành được các yêu cầu đặt ra, các chức năng hoạt động tốt.  Hạn chế và hƣớng phát triển  Hạn chế:  Giao diện cho người dùng còn chưa được bắt mắt.  Các chức năng còn ít và đơn giản  Hướng phát triển:  Hoàn thiện chức năng giao diện  Xây dựng chức năng tìm kiếm khách sạn được nhiều hơn  Phát triển ứng dụng thêm nhiều chức năng hỗ trợ khác