Đề tài Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

Con người khụng thể tồn tại nếu tỏch khỏi mụi trường tự nhiờn (MTTN), cũng như con người khụng thể thực sự trở thành Người nếu tỏch khỏi mụi trường văn húa (MTVH). Một MTVH trong sạch, lành mạnh, thớch hợp và phong phỳ chớnh là "cỏi nụi" nuụi dưỡng, là nguồn năng lượng để hỡnh thành bản lĩnh, năng lực sỏng tạo, đạo đức, tõm hồn, tỡnh cảm và nhõn cỏch con người. Khụng thể cú một tõm hồn lớn, một nhõn cỏch trong sỏng lại được sinh - trưởng trong một MTVH ụ nhiễm, độc hại; và cũng khụng thể cú sự phỏt triển bền vững của một quốc gia, dõn tộc một khi xem nhẹ việc bảo vệ, bồi đắp, xõy dựng và phỏt triển MTVH của mỡnh. Trong vài thập kỷ gần đõy, MTVH đó trở thành tiờu chớ, điều kiện cơ bản để đỏnh giỏ sự phỏt triển tiến bộ, bền vững của mọi quốc gia, dõn tộc trờn thế giới. Thất bại của khụng ớt cỏc quốc gia do tỏch rời văn húa với phỏt triển kinh tế, xem nhẹ vai trũ của MTVH đó dẫn đến những bất ổn nghiờm trọng trong đời sống chớnh trị - xó hội, dẫn đến sự khủng hoảng về kinh tế và sự tha húa về nhõn cỏch của con người. Khụng phải ngẫu nhiờn mà ụng Federico Mayor (Tổng giỏm đốc UNESCO) đó phải cảnh bỏo: "Hễ nước nào tự đặt cho mỡnh mục tiờu phỏt triển kinh tế mà tỏch khỏi MTVH, thỡ nhất định sẽ xảy ra những mất cõn đối nghiờm trọng, cả về kinh tế lẫn văn húa và tiềm năng sỏng tạo của nước ấy sẽ bị suy giảm rất nhiều" [48, tr. 8]. Giỏ trị thời đại của vấn đề ngày càng gia tăng cựng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phỏt triển khoa học, cụng nghệ, sự phỏt triển của tiến bộ xó hội. và thực sự trở thành vấn đề cú tớnh toàn cầu. Ở Việt Nam, xõy dựng MTVH trở thành yờu cầu bức thiết, là điều kiện cơ bản đảm bảo sự thành cụng của cụng cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sự lựa chọn con đường đi lờn CNXH của dõn tộc càng khẳng định vai trũ to lớn của MTVH, với tư cỏch khụng chỉ là động lực mà cũn ở mục tiờu hướng tới của nú: "Dõn giàu, nước mạnh, xó hội cụng bằng, dõn chủ, văn minh" [13, tr. 163]. Xõy dựng MTVH lành mạnh cho sự phỏt triển kinh tế, xó hội được coi là nhõn tố cơ bản để giữ vững ổn định chớnh trị, tạo lập cụng bằng xó hội, xõy dựng nhõn cỏch con người Việt Nam trong giai đoạn cỏch mạng mới. Đại hội Đảng lần thứ IX đó khẳng định cần phải phỏt triển nhanh nhưng bền vững, tăng trưởng kinh tế phải đi đụi với thực hiện tiến bộ, cụng bằng xó hội và bảo vệ mụi trường; mục tiờu chõn - thiện - mỹ là đớch vươn tới của văn húa Việt Nam.

doc121 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1704 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUANVA~2.DOC
  • docBIA.DOC
  • docMUCLUC~1.DOC
Luận văn liên quan