Đề tài Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5

Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII tiếp tục nhấn mạnh: “Giáo dục - Đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, hoàn thành tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người cho CNH – HĐH đất nước. Cùng với đổi mới nội dung giáo dục theo hướng cơ bản, hiện đại phải tăng cường giáo dục công dân, giáo dục thế giới quan khoa học, lòng yêu nước, ý chí vươn lên vì tương lai của bản thân và tiền đồ của đất nước. Bản sắc dân tộc và tính chất tiên tiến của nền văn hóa phải được thấm đậm trong mọi lĩnh vực sao cho người lao động mới của đất nước có cách tư duy độc lập, có cách làm vừa hiện đại vừa mang sắc thái Việt Nam “. Thực hiện những chủ trương đúng đắn đó, bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đổi mới toàn diện và đồng bộ GD - ĐT trong đó có đổi mới chương trình tiểu học và đặc biệt đi sâu vào đổi mới phương pháp dạy học . Trong việc đổi mới phương pháp dạy học cần: - Tập trung vào dạy cách học, đặc biệt là giúp học sinh biết cách và có nhu cầu tự học. - Coi trọng và khuyến khích dạy học trên cơ sở hoạt động học tập tích cực,học tập một cách thông minh, chủ động sáng tạo của học sinh. - Khuyến khích giáo viên sử dụng đúng mức, đúng chỗ, đúng lúc các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học truyền thống cũng như hiện đại để phát huy tối đa các mặt mạnh của từng phương pháp và của sự phối hợp giữa các phương pháp Môn lịch sử là môn yêu cầu học sinh nắm được các sự kiện, hoạt động, nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thống theo dòng thời gian.Hệ thống kiến thức môn Lịch sử ở tiểu học quá nhiều.Người ta nói kiến thức môn Lịch sở ở tiểu học như là “Đại học” thu nhỏ.Vậy làm thế nào để trong cùng một thời gian nhất định mà có thể thâu tóm được nhiều đơn vị tri thức khác nhau.Điêù đó đòi hỏi người giáo viên phải tổ chức hướng dẫn cho học sinh tích cực chủ động hoạt động dưới sự trợ giúp của đồ dùng dạy học: Vật thật, tranh ảnh, mô hình, bài tậpỉtắc nghiệm, băng đĩa hình, đèn chiếu(nếu có) để từng học sinh, từng nhóm học sinh phát hiện và chiếm lĩnh nội dung học tập rồi thực hành vận dụng nội dung đó theo năng lực của từng cá nhân Trong quá trình dạy học, bản thân tôi rất tâm đắc với nội dung của các bài ôn tập lịch sử lớp 5.Bởi vì môn lịch sử là môn học chứa đựng lượng thông tin nhiều, tích hợp nội dung của nhiều môn học nhất là trong bài ôn tập của từng phần , từng chương

doc10 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3143 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho bài ôn tập lịch sử lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan