Đồ án Cầu dầm super T căng trước 3x352 m ( kèm bản vẽ)

1.1 Chọn sơ đồ kết cấu nhịp: - Mặt cắt ngang kết cấu nhịp gồm 6 dầm Super T (căng trước) - Khoảng cách các dầm là 1840 mm - Chiều dài mỗi dầm 35200 mm - Số nhịp : 3 nhịp - Chiều dài cầu 115.8 m (tính từ hai đuôi mố) - Chiều cao mỗi dầm là 1700 mm. - Dầm ngang bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ - Bản mặt cầu dày 200 mm - Lớp mui luyện dốc 2% có bề dày trung bình là 60 mm - Lớp phòng nước dầy 5 mm - Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông asphalt dày 70 mm - Thanh và trụ lan can làm bằng thép M270 cấp 250 - Gối cầu sử dụng gối cao su có bản thép 1.2 Mố cầu: - Mố cầu là mố chữ U bằng bê tông cốt thép - Móng mố là móng cọc khoan nhồi đường kính cọc khoan là 1 m, có 6 cọc, chiều dài mỗi cọc dự kiến 33 m 1.3 Trụ cầu: - Trụ cầu là trụ đặc bằng bê tông cốt thép, thân hẹp - Móng trụ là móng cọc khoan nhồi có đường kính cọc là 1m, 6 cọc, chiều dài dự kiến mỗi cọc 33 m

doc60 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3016 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Cầu dầm super T căng trước 3x352 m ( kèm bản vẽ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc009-067 59T CHUONG2-PHAN 2 done.doc
 • doc(1) 1T NHIEM VU DO AN.doc
 • doc(2) 2T LOI CAM ON - NHAN XET .doc
 • doc(3) 6T MUC LUC.doc
 • doc001-003 3T SOLIEU done.doc
 • dwg1. bo tri chung PA 1.dwg
 • dwg2. bo tri chung PA 2.dwg
 • dwg3. Ban mat cau - dam ngang - khe co gian.dwg
 • doc004-008 5T CHUONG1-PHAN 2 done.doc
 • dwg4.cau tao dam chinh.dwg
 • dwg5. COT THEP DUL.dwg
 • dwg6. cot thep thuong.dwg
 • dwg7.8.MO (cau tao-cot thep).dwg
 • dwg9.10.Tru (cau tao-cot thep).dwg
 • dwg11.COC NHOI.dwg
 • dwg12.THI CONG MO.dwg
 • dwg13.THI CONG TRU.dwg
 • dwg14.THI CONG KET CAU NHIP.dwg
 • doc068-070 3T CHUONG3-PHAN2 done.doc
 • doc071-089 19T CHUONG1 phan 3 LAN CAN + LE BO HANH done.doc
 • doc090-118 29T CHUONG2 phan 3 BMC+ DAM NGANG done.doc
 • doc119-187 70T CHUONG3 phan 3 DAM CHU done.doc
 • doc188-251 65T CHUONG4 PHAN 3 TRU done .Doc
 • doc252-315 64T CHUONG5 PHAN 3 MO done .Doc
 • doc316-339 25T THI CONG CHU DAO.DOC
 • doc340-352 13T THI CONG CHI TIET .doc
 • dwgDrawing3.dwg
 • docRead me.doc
 • xlst■nh to£n nội lực.xls
 • xlsto hop tai mo tru.xls
Luận văn liên quan