Đồ án Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8951 và máy vi tính

Hiện nay đất nước ta đang chuyển mình theo sự phát triển chung của thế giới và khu vực Châu Á bằng nền sản xuất đa dạng và đầy tiềm năng. Nền sản xuất này không chỉ đòi hỏi một số lượng lao động khổng lồ mà còn yêu cầu về trình độ, chất lượng tay nghề, kỹ thuật lao động và thiết bị sản xuất. Trên đà phát triển đó, vấn đề tự động hoá trong quá trình sản xuất, nghiên cứu trở thành một nhu cầu cần thiết. Thoạt đầu vấn đề tự động hoá được thực hiện riêng lẻ từ cơ khí hoá đến các mạch điện tử. Ngày nay, với sự xuất hiện cuả các Chip vi xử lý và máy tính cùng với việc sử dụng rộng rãi của nó đã đẩy vấn đề tự động hoá lên một bước cao hơn và thời lượng nhanh hơn Trong đó, việc ứng dụng Máy Vi Tính vào kỹ thuật đo lường và điều khiển đã đem lại những kết quả đầy tính ưu việc. Các thiết bị, hệ thống đo lường và điều khiển ghép nối với Máy Vi Tính có độ chính xác cao, thời gian thu thập số liệu ngắn. Ngoài ra, máy tính còn có phần giao diện lên màn hình rất tiện lợi cho người sử dụng. Việc dùng máy tính để điều khiển và thông tin liên lạc với nhau thì vấn đề truyền dữ liệu rất quan trọng. Hiện nay chúng ta có thể dùng máy tính để liên lạc với nhau thông qua hệ thống mạng như: mạng cục bộ (LAN) hay mạng toàn cầu Internet. Do đó, trong phạm vi hiểu biết cuả mình, em đã tìm hiểu và thực hiện đề tài: “Giao Tiếp Giữa Vi Điều Khiển 8951 và Máy Vi Tính” thông qua cổng nối tiếp và viết chương trình phần mềm để truyền số liệu giữa hai hệ thống. Mặc dù em đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành quyển luận văn này, song do giới hạn về thời gian cũng như kiến thức nên nội dung còn nhiều thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn sinh viên để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn

pdf98 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2234 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8951 và máy vi tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN- ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: Sinh Vieân Thöïc Hieän : Phan Tieán Hieáu Lôùp : 95KÑÑ Giaùo Vieân Höôùng Daãn : NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ Tp - Hoà Chí Minh : 03 - 2000 Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 2 MUÏC LUÏC Trang Lôøi noùi ñaàu Phaàn A : LYÙ THUYEÁT Chöông I : Khaûo Saùt Vi Ñieàu Khieån 8951 I. Giôùi Thieäu Caáu Truùc Phaàn Cöùng Hoï MSC_51 2 II. Khaûo Saùt Sô Ñoà Chaân 8951 1. Sô ñoà chaân 8951 4 2. Chöùc naêng töøng chaân 4 III. Caáu Truùc Beân Trong Cuûa Vi Ñieàu Khieån 8951 1. Toå chöùc boä nhôù 6 2. Caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät 7 3. Boä nhôù ngoaøi 13 IV. Hoaït Ñoäng Timer Cuûa Vi Ñieàu Khieån 8951 1. Giôùi thieäu 17 2. Caùc thanh ghi ñieàu khieån timer 19 3. Caùc cheá ñoä timer vaø côø traøn 24 V. Hoaït Ñoäng Port Noái Tieáp Cuûa Vi Ñieàu Khieån 8951 1. Giôùi thieäu 26 2. Caùc thanh ghi ñieàu khieån vaø caùc cheá ñoä cuûa port noái tieáp 26 3. Toå chöùc ngaét trong 8951 31 VI. Toùm Taét Taäp Leänh Cuûa 8951 1. Caùc cheá ñoä ñònh ñòa chæ 32 Chöông II: Giao Tieáp Maùy Tính Vôùi Caùc Thieát Bò Ngoaïi Vi I. Sô Löôïc Veà Caáu Truùc Maùy Tính 1. Sô ñoà khoái chöùc naêng 38 2. Ñôn vò xöû lyù trung taâm (CPU) 38 3. Boä nhôù ( Memory) 38 4. Thieát bò nhaäp/xuaát (I/O) 38 5. Ñoàng hoà heä thoáng 39 II. Caùc Phöông Thöùc Giao Tieáp Qua Maùy Tính Vôùi Caùc Thieát Bò Ngoaïi Vi 1. Giao tieáp qua Slot card 39 2. Giao tieáp qua coång maùy in 39 3. Giao tieáp qua coång noái tieáp RS_232 39 4. Giôùi thieäu IC giao tieáp noái tieáp Max 232 42 III. Giôùi Thieäu Veà KIT Vi Ñieàu Khieån 8951 1. Giôùi thieäu 43 2. Baøn phím 44 Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 3 3. Caáu truùc phaàn cöùng cuûa KIT 46 Phaàn B: THI COÂNG Chöông I: Giao Tieáp Giöõa Kit Vi Ñieàu Khieån 8951 Vôùi Maùy Vi Tính I. Phaàn Cöùng 1. Thieát keá cart giao tieáp giöõa 8951 vaø maùy vi tính 49 II. Phaàn Meàm 1. Giôùi thieäu phaàn meàm 50 2. Giôùi thieäu ngoân ngöõ Assembly 50 3. Löu ñoà vaø chöông trình giao tieáp 51 III. ñaùnh giaù keát quaû thi coâng 66 KEÁT LUAÄN HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Phaàn C: PHUÏ LUÏC Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 4 LÔØI CAÛM TAÏ Sinh vieân thöïc hieän xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán thaày Nguyeãn Ñình Phuù treân cöông vò laø ngöôøi höôùng daãn chính cuûa ñeà taøi ñaõ taän tình giuùp ñôõ trong suoát quaù trình thöïc hieän luaän vaên. Sinh vieân thöïc hieän cuõng xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán caùc thaày coâ trong tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät ñaõ taän tình daïy doã vaø truyeàn thuï nhöõng kinh nghieäm quyù baùu trong suoát thôøi gian qua. Cuoái cuøng sinh vieân thöïc hieän xin chaân thaønh caûm ôn söï ñoùng goùp yù kieán cuaû taát caû caùc baïn sinh vieân trong suoát quaù trình thöïc hieän luaän vaên. Sinh vieân thöïc hieän. PHAN TIEÁN HIEÁU Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 5 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP . HCM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑOÄC LAÄP _ TÖ ÏDO _ HAÏNH PHUÙC . . . . . . . . . *o0o*. . . . . . . . . KHOA ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân sinh vieân : PHAN TIEÁN HIEÁU Lôùp : 95 KÑÑ Maõ soá sinh vieân : 95101058 Ngaønh : Ñieän - Ñieän Töû Teân ñeà taøi: GIAO TIEÁP GIÖÕA KIT VI XÖÛ LYÙ 8951 VAØ MAÙY VI TÍNH 1. Giao tieáp giöõa kit vi xöû lyù 8951 vaø maùy vi tính .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2. Caùc soá lieäu ban ñaàu: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 3. Noäi dung: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 4. Caùc phaàn lieân quan: ................................................................................................................. ................................................................................................................. 5. Giaùo vieân höôùng daãn: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ 6. Ngaøy giao nhieäm vuï: 13/12/99 7. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï:28/02/2000 Thoâng qua boä moân Ngaøy thaùng naêm 2000 Ngaøy thaùng naêm 2000 Giaùo vieân höôùng daãn Chuû nhieäm boä moân Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 6 BAÛN NHAÄN XEÙT LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Hoï vaø teân sinh vieân : PHAN TIEÁN HIEÁU Lôùp : 95 KÑÑ Maõ soá sinh vieân : 95101058 Ngaønh : Ñieän - Ñieän töû Teân ñeà taøi: GIAO TIEÁP GIÖÕA KIT VI XÖÛ LYÙ 8951 VAØ MAÙY VI TÍNH Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Ngaøy thaùng naêm 2000 Giaùo vieân höôùng daãn Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 7 BAÛN NHAÄN XEÙT LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN Hoï vaø teân sinh vieân : PHAN TIEÁN HIEÁU Lôùp : 95 KÑÑ Maõ soá sinh vieân : 95101058 Ngaønh : Ñieän - Ñieän töû Teân ñeà taøi: GIAO TIEÁP GIÖÕA KIT VI XÖÛ LYÙ 8951 VAØ MAÙY VI TÍNH Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân phaûn bieän: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Ngaøy thaùng naêm 2000 Giaùo vieân phaûn bieän Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 8 BAÛN NHAÄN XEÙT LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP CUÛA HOÄI ÑOÀNG GIAÙM KHAÛO Hoï vaø teân sinh vieân : PHAN TIEÁN HIEÁU Lôùp : 95 KÑÑ Maõ soá sinh vieân : 95101058 Ngaønh : Ñieän - Ñieän töû Teân ñeà taøi: GIAO TIEÁP GIÖÕA KIT VI XÖÛ LYÙ 8951 VAØ MAÙY VI TÍNH Nhaän xeùt cuûa hoäi ñoàng giaùm khaûo: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Ngaøy thaùng naêm 2000 Hoäi ñoàng giaùm khaûo Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 9 PHAÀN A: Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 10 LÔØI NOÙI ÑAÀU Hieän nay ñaát nöôùc ta ñang chuyeån mình theo söï phaùt trieån chung cuûa theá giôùi vaø khu vöïc Chaâu AÙ baèng neàn saûn xuaát ña daïng vaø ñaày tieàm naêng. Neàn saûn xuaát naøy khoâng chæ ñoøi hoûi moät soá löôïng lao ñoäng khoång loà maø coøn yeâu caàu veà trình ñoä, chaát löôïng tay ngheà, kyõ thuaät lao ñoäng vaø thieát bò saûn xuaát. Treân ñaø phaùt trieån ñoù, vaán ñeà töï ñoäng hoaù trong quaù trình saûn xuaát, nghieân cöùu trôû thaønh moät nhu caàu caàn thieát. Thoaït ñaàu vaán ñeà töï ñoäng hoaù ñöôïc thöïc hieän rieâng leû töø cô khí hoaù ñeán caùc maïch ñieän töû. Ngaøy nay, vôùi söï xuaát hieän cuaû caùc Chip vi xöû lyù vaø maùy tính cuøng vôùi vieäc söû duïng roäng raõi cuûa noù ñaõ ñaåy vaán ñeà töï ñoäng hoaù leân moät böôùc cao hôn vaø thôøi löôïng nhanh hôn … Trong ñoù, vieäc öùng duïng Maùy Vi Tính vaøo kyõ thuaät ño löôøng vaø ñieàu khieån ñaõ ñem laïi nhöõng keát quaû ñaày tính öu vieäc. Caùc thieát bò, heä thoáng ño löôøng vaø ñieàu khieån gheùp noái vôùi Maùy Vi Tính coù ñoä chính xaùc cao, thôøi gian thu thaäp soá lieäu ngaén. Ngoaøi ra, maùy tính coøn coù phaàn giao dieän leân maøn hình raát tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng. Vieäc duøng maùy tính ñeå ñieàu khieån vaø thoâng tin lieân laïc vôùi nhau thì vaán ñeà truyeàn döõ lieäu raát quan troïng. Hieän nay chuùng ta coù theå duøng maùy tính ñeå lieân laïc vôùi nhau thoâng qua heä thoáng maïng nhö: maïng cuïc boä (LAN) hay maïng toaøn caàu Internet. Do ñoù, trong phaïm vi hieåu bieát cuaû mình, em ñaõ tìm hieåu vaø thöïc hieän ñeà taøi: “Giao Tieáp Giöõa Vi Ñieàu Khieån 8951 vaø Maùy Vi Tính” thoâng qua coång noái tieáp vaø vieát chöông trình phaàn meàm ñeå truyeàn soá lieäu giöõa hai heä thoáng. Maëc duø em ñaõ coá gaéng raát nhieàu ñeå hoaøn thaønh quyeån luaän vaên naøy, song do giôùi haïn veà thôøi gian cuõng nhö kieán thöùc neân noäi dung coøn nhieàu thieáu soùt. Raát mong söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn sinh vieân ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän hôn. Xin chaân thaønh caûm ôn. Sinh vieân thöïc hieän PHAN TIEÁN HIEÁU Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 11 CHÖÔNG I: KHAÛO SAÙT VI ÑIEÀU KHIEÅN 8951 I. GIÔÙI THIEÄU CAÁU TRUÙC PHAÀN CÖÙNG HOÏ MSC-51 (8951): -Ñaëc ñieåm vaø chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa caùc IC hoï MSC-51 hoaøn toaøn töông töï nhö nhau. ÔÛ ñaây giôùi thieäu IC8951 laø moät hoï IC vi ñieàu khieån do haõng Intel cuûa Myõ saûn xuaát. Chuùng coù caùc ñaëc ñieåm chung nhö sau: Caùc ñaëc ñieåm cuûa 8951 ñöôïc toùm taét nhö sau :  8 KB EPROM beân trong.  128 Byte RAM noäi.  4 Port xuaát /nhaäp I/O 8 bit.  Giao tieáp noái tieáp.  64 KB vuøng nhôù maõ ngoaøi  64 KB vuøng nhôù döõ lieäu ngoaïi.  Xöû lí Boolean (hoaït ñoäng treân bit ñôn).  210 vò trí nhôù coù theå ñònh vò bit.  4 s cho hoaït ñoäng nhaân hoaëc chia. Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 12 Sô ñoà khoái cuûa 8951: INT1\ INT0\ OTHER REGISTER 128 byte RAM 128 byte RAM 8051\8052 ROM 4K: 8031 4K: 8051 EPROM 4K: 8951 INTERRUPT CONTROL SERIAL PORT TIMER 0 TIMER 1 TIME 2 CPU OSCILATOR BUS CONTROL I/O PORT SERIAL PORT EA\ RST ALE\ PSEN\ P0 P1 P2 P3 Address\Data TXD RXD TIMER 2 TIMER1 TIMER1 Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 13 II. KHAÛO SAÙT SÔ ÑOÀ CHAÂN 8951, CHÖÙC NAÊNG TÖØNG CHAÂN: 1.Sô ñoà chaân 8951: 30pF 30pF Sô ñoà chaân IC 8951 2. Chöùc naêng caùc chaân cuûa 8951: - 8951 coù taát caû 40 chaân coù chöùc naêng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp. Trong ñoù coù 24 chaân coù taùc duïng keùp (coù nghóa 1 chaân coù 2 chöùc naêng), moãi ñöôøng coù theå hoaït ñoäng nhö ñöôøng xuaát nhaäp hoaëc nhö ñöôøng ñieàu khieån hoaëc laø thaønh phaàn cuûa caùc bus döõ lieäu vaø bus ñòa chæ. a.Caùc Port:  Port 0 : - Port 0 laø port coù 2 chöùc naêng ôû caùc chaân 32 – 39 cuûa 8951. Trong caùc thieát keá côõ nhoû khoâng duøng boä nhôù môû roäng noù coù chöùc naêng nhö caùc ñöôøng IO. Ñoái vôùi caùc thieát keá côõ lôùn coù boä nhôù môû roäng, noù ñöôïc keát hôïp giöõa bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu.  Port 1: 32 AD7 33 AD6 34 AD5 35 AD4 36 AD3 37 AD2 38 AD1 39 AD0 8 7 6 5 4 3 2 1 28 A15 27 A14 26 A13 25 A12 24 A11 23 A10 22 A9 21 A8 40 Vcc XTAL.1 XTAL.2 PSEN\ ALE EA\ RST Vss P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0 18 19 12 MHz P3.7 P3.6 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 17 16 15 14 13 12 11 10 RD WR T1 T0 INT1 INT0 TXD RXD 8951 29 30 31 9 20 Luaän vaên toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Ñình Phuù SVTH : Phan Tieán Hieáu Trang : 14 - Port 1 laø port IO treân caùc chaân 1-8. Caùc chaân ñöôïc kyù hieäu P1.0, P1.1, P1.2, … coù theå duøng cho giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaøi neáu caàn. Port 1 khoâng coù chöùc naêng khaùc, vì vaäy chuùng chæ ñöôïc duøng cho giao tieáp vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi.  Port 2: - Port 2 laø 1 port coù taùc duïng keùp treân caùc chaân 21 - 28 ñöôïc duøng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp hoaëc laø byte cao cuûa bus ñòa chæ ñoái vôùi caùc thieát bò duøng boä nhôù môû roäng.  Port 3: - Port 3 laø port coù taùc duïng keùp treân caùc chaân 10 - 17. Caùc chaân cuûa port naøy coù nhieàu chöùc naêng, caùc coâng duïng chuyeån ñoåi coù lieân heä vôùi caùc ñaëc tính ñaëc bieät cuûa 8951 nhö ôû baûng sau: Bit Teân Chöùc naêng chuyeån ñoåi P3.0 RXT Ngoõ vaøo döõ lieäu noái tieáp. P3.1 TXD Ngoõ xuaát döõ lieäu noái tieáp. P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 INT0\ INT1\ T0 T1 WR\ RD\ Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 0. Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 1. Ngoõ vaøo cuûa TIMER/COUNTER thöù 0. Ngoõ vaøo cuûa TIMER/COUNTER thöù 1. Tín hieäu ghi döõ lieäu leân boä nhôù ngoaøi. Tín hieäu ñoïc boä nhôù döõ lieäu ngoaøi. . Caùc ngoõ tín hieäu ñieàu khieån:  Ngoõ tín hieäu PSEN (Program store enable): - PSEN laø tín hieäu ngoõ ra ôû chaân 29 coù taùc duïng cho pheùp ñoïc boä nhôù chöông trình môû roäng thöôøng ñöôïc noùi ñeán chaân 0E\ (output enable) cuûa Eprom cho pheùp ñoïc caùc byte maõ leänh. - PSEN ôû möùc thaáp trong thôøi gian Microcontroller 8951 laáy leänh. Caùc maõ leänh cuûa chöông trình ñöôïc ñoïc töø Eprom qua bus döõ lieäu vaø ñöôïc choát vaøo thanh ghi leänh beân trong 8951 ñeå giaûi maõ leänh. Khi 8951 thi haønh chöông trình trong ROM noäi PSEN seõ ôû möùc logic 1.  Ngoõ tín hieäu ñieàu khieån ALE (Address Latch Enable ) : - Khi 8951 truy xuaát boä nhôù beân ngoaøi, port 0 coù chöùc naêng laø bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu do ñoù phaûi taùch caùc ñöôøng döõ lieäu vaø ñòa chæ. Tín hieäu ra ALE ôû chaân thöù 30 duøng laøm tín hieäu ñieàu khieån ñeå giaûi ña hôïp caùc ñöôøng ñòa chæ vaø döõ lieäu khi keát noái chuùng vôùi IC choát. - Tín hieäu ra ôû chaân ALE laø moät xung trong khoaûng thôøi gian port 0 ñoùng vai troø laø ñòa chæ thaáp neân choát ñòa chæ hoaøn toaøn töï ñoäng. Caùc xung tín hieäu ALE coù toác ñoä baèng 1/6 laàn taàn soá dao ñoäng treân chip vaø coù theå ñöôïc duøng laøm tín hieäu clock cho caùc phaàn khaùc cuûa heä thoáng. Chaân ALE ñöôïc duøng laøm ngoõ va