Đồ án Quản lý khách sạn - Phần thuyết trình

• NỘI DUNG ĐỒ ÁN GỒM CÁC PHẦN • Phần I: Khái quát lý thuyết và công cụ cài đặt chương trình • Phần II: Phân tích và thiết kế bài toán • Phần III: Giao diện và kết quả chương trình

ppt23 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2485 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Quản lý khách sạn - Phần thuyết trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NOÄI DUNG ÑOÀ AÙN GOÀM CAÙC PHAÀN Phaàn I: Khaùi quaùt lyù thuyeát vaø coâng cuï caøi ñaët chöông trình Phaàn II: Phaân tích vaø thieát keá baøi toaùn Phaàn III: Giao dieän vaø keát quaû chöông trình KHAÙI QUAÙT LYÙ THUYEÁT * Caùc khaùi nieäm cô baûn: Cô sôû döõ lieäu, thöïc theå, thuoäc tính... * Khaùi nieäm phuï thuoäc vaø caùc daïng chuaån cô baûn * Khaùi nieäm chæ daãn vaø khoaù chæ daãn * Muïc tieâu vaø tính öu vieät cuûa moâ hình quan heä * Phöông phaùp phaân tích MERISE Möùc quan nieäm döõ lieäu, möùc toå chöùc, möùc vaät lyù * Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu MS Access COÂNG CUÏ CAØI ÑAËT BAØI TOAÙN * Visual Basic 6.0 (VB)_ con ñöôøng nhanh nhaát, ñôn giaûn nhaát ñeå taïo öùng duïng cho MS Windows. Vaäy VB laø gì? * VB 6.0 hoã trôï moät caùch laäp trình töông ñoái môùi - OOP * VB 6.0 hoã trôï quaûn lyù cô sôû döõ lieäu vaø Internet, ñaëc bieät laø quaûn lyù cô sôû döõ lieäu. * VB 6.0 gaén lieàn vôùi khaùi nieäm laäp trình tröïc quan. * VB 6.0 coù nhieàu tính naêng môùi, coâng cuï ActiveX cho pheùp duøng nhöõng öùng duïng khaùc nhö MS Word, Excel. * ÖÙng duïng khi taïo xong coù theå töï do phaân phoái. * Vaäy chuùng ta coù theå laøm gì vôùi VB COÂNG CUÏ CAØI ÑAËT ( tieáp) * Thieát keá cô sôû döõ lieäu trong MSAccess baèng caùch tao caùc baûng * Duøng coâng cuï Relationship cuûa MSAccess97 ñeå taïo lieân keát giöõa caùc thöïc theå. * Chöông trình keát noái cô sôû döõ lieäu vôùi VB baèng ñieàukhieån Data Environment * ADO-ActiveX Data Objecct khoâng theå thieáu trong öùng duïng cô sôû döõ lieäu. ADO goàm caùc ñoái töôïng: Recordset, Connection, Command... * Caáu truùc sau cho pheùp ta söû duïng 1 thaønh phaàn chöông trình ActiveX vôùi caùc öùng duïng cuûa VB. MOÂ HÌNH QUAN NIEÄM DÖÕ LIEÄU MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC DÖÕ LIEÄU * KHÁCH HÀNG ( Mã KH, Họ tên KH, Giới tính, Địa chỉ, Ngày sinh, Đthoại_ Fax, E_mail, CMND_PP, Maõ QT). * PHÒNG ( Mã P, Loại P, Giá cơ bản ) TNGHI ( Mã TN, Tên TN ) * TTHBỊ ( Mã P, Mã TN, Số lượng ). * DỊCH VỤ ( Mã DV, Tên DV ). * CƠ QUAN (Mã CQ, Tên CQ, ĐCCQ, ĐT_Fax CQ, E_mail CQ ). * CÔNG CHỨC ( Mã KH, Mã CQ, Chức vụ). * NHÂN VIÊN ( Mã NV, Tên NV, Chức vụ NV ). * ĐĂNG KÝ ( Số DK, Ngày DK, Mã KH, Ngày đến, Giờ đến, Ngày đi, Giờ đi, Mã P, SLNL, SLTE, Tiền đặt cọc ). * HUỶĐK( Số DK, Mã KH, Ngày huỷ, Giờ huỷ ). * NPHÒNG ( Số DK, Mã KH, Mã P, Ngày nhận, Giờ nhận ). * TRẢ PHÒNG ( Số DK, Mã KH, Ngày trả, Giờ trả ). * SDDV (Số, Số DK, Mã KH, Ngày sử dụng, Mã DV, Đơngiá DV, Tiền trả trước ). * THANHTOAÙN(Mã PTT, Mã KH, Số DK, Ngày TT, Giờ TT, Số tiền, Mã P) * QUOÁCTÒCH (Maõ QT, Teân QT) MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ DÖÕ LIEÄU KHÁCH HÀNG ( Mã KH, Họ Tên KH, Giới tính, Địa chỉ, Ngày sinh, Đthoại_ Fax,E_mail, CMND_PP, Quốc tịch ). Field Name Data Type Fiel Size Validation Rule Mã KH (K) Text 8 Len()=8 Họ tên KH Text 40 Ngày sinh Date Short date Giới tính Yes / No Yes Nam;Nữ Địa chỉ Text 50 Đthoại_Fax Number 10 E_mail Text 30 Số CMND_PP Text 9 Maõ QT Text 3 MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ DÖÕ LIEÄU (tieáp) ĐĂNGKÝ (Số DK, ngày DK, Mã KH, ngày đến, giờ đến, ngày đi, giờ đi, Mã P, SLNL, SLTE, Tiền đặt cọc) Field Name Data Type Field Size Validaion Rule Số DK (K) Text 10 Len()=10 Ngày đăng ký Date Short date =Date() Mã KH (K) Text 8 Lookup(KHÁCHHÀNG) Ngày đến Date Short Date >=NgayDK Giờ đến Time Short Time Ngày đi Date Short Date >Ngày đến Giờ đi Time Short Time Mã P (K) Text 3 Lookup(PHÒNG) SLNL Number 1 SLTE Number 1 Tiền đặt cọc Number 6 Analyse and Design Analyse and Design MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ DÖÕ LIEÄU (tieáp) SDDV (Số, Số DK, Mã KH, Ngày sử dụng, Mã DV, Mã NV, Đơn giá DV, Tiền trả trước). Field Name Data Type Field Size Validation Rule Số (K) Text 10 Số DK (K) Text 10 Lookup(ĐĂNGKÝ) Ngày sử dụng Date Short date Mã DV (K) Text 2 Lookup(DỊCHVỤ) Đơn giá DV Number 6 Tiền trả trước Number 6 Mã KH (K) Text 8 Lookup(KHÁCHHÀNG) MOÂ HÌNH THOÂNG LÖÔÏNG Analyse and Design MOÂ HÌNH QUAN NIEÄM XÖÛ LYÙ * Khaùi nieäm * Bieán coá * Coâng vieäc haymoät quy taéc quaûn lyù * Danh saùch caùc taùc vuï trong baøi toaùn 1. Nhận đăng ký - T.phòng 10. Kiểm tra tình trạng phòng 2. Kiểm tra phòng 11. Bàn giao phòng 3. Kiểm tra thông tin khách hàng 12. Ñổi phòng 4. Nhập thông tin khách hàng 13. Sử dụng dịch vụ 5. Nhập thông tin đăng ký -thuê phòng 14. In hoá đơn sử dụng dịch vụ 6. Huỷ đăng ký phòng 15. Thanh toán hoá đơn sử dụng dịch vụ 7. Nhận phòng đã đăng ký 16. Trả phòng 8. Kiểm tra thông tin đăng ký phòng 17. Kiểm tra lại tình trạng phòng 9. Nhập thông tin nhận phòng 18. In hoá đơn tổng hợp 19. Thanh toán hoá đơn tổng hợp Analyse and Design MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC XÖÛ LYÙ * Baûng coâng vieäc: STT TÊN CÔNG VIỆC NƠI THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC CHU KỲ 1 Nhận Đ.ký - T.phòng Phoøng tieáp taân Thuû coâng L.ngay 2 Kiểm tra phòng Phoøng Tự động L.ngay 3 Kiểm tra TT khách hàng Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 4 Nhập TT khách hàng Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 5 Nhập TT Đký-Tphòng Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 6 Huỷ đăng ký Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 7 Nhận phòng đã Đký Phoøng tieáp taân Tự động L.ngay 8 Kiểm tra TT Đký phòng Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 9 Nhập TT nhận phòng Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 10 Kiểm tra tình trạng phòng Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 11 Bàn giao phòng Phoøng Thủ công L.ngay 12 Ñổi phòng Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 13 Sử dụng dịch vụ Phoøng Thuû coâng L.ngay 14 In hóa đơn SDDV Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 15 Thanh toán hoá đơn dịch vụ Khách hàng Thủ công L.ngay 16 Trả phòng Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 17 Kiểm tra lại phòng Phoøng Thuû coâng L.ngay 18 In hoá đơn tổng hợp Phoøng tieáp taân Töï ñoäng L.ngay 19 Thanh toán hoá đơn tổng Khách hàng Thủ công L.ngay Analyse and Design MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ XÖÛ LYÙ * Coù 2 caùch tieáp caän ñeå toå chöùc caùc ñôn vò xöû lyù: 1. Tieáp caän theo khoâng gian 2. Tieáp caän theo töøng chöùc naêng Analyse and Design IPO chart: (Input - Proccessing - Output) IPO Chart Môđun: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Hệ thống: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Mục tiêu: Nhập dữ liệu cho table KHACHHANG Input: Thông tin khách hàng Output: Thông tin khách hàng ghi vào bảng KHACHHANG Xử lý: Nhập thông tin của khách hàng Tìm thông tin của khách hàng trong bảng KHACHHANG If không tìm thấy Then Thêm thông tin khách hàng vào bảng KHACHHANG Else Cập nhật lại thông tin khách hàng đã có trong bảng KHACHHANG End If Analyse and Design IPO Chart Môđun: THÔNG TIN PHIẾU THANH TOÁN Hệ thống: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Mục tiêu: Thanh toán tieàn (phoøng + dòch vuï) cho khách Input: Thông tin về khách, về tiền phòng, về dịch vụ Output: In ra phiếu thanh toán cho khách Xử lý: Nhập thông tin cần thiết về khách, dịch vụ, tiền phòng Nhập số phòng cần thanh toán tiền If Số phòng=Phòng đăng ký trả Then Cho bảng thống kê các khoản tiền dịch vụ và tiền phòng Số tiền khách thanh toán = Tổng số tiền các khoản dịch vụ trong những ngày khách đã thuê + tiền phòng trong các ngày lại. In ra phiếu thanh toán tiền cho khách Else Không in ra phiếu thanh toán End If IPO chart (tieáp) Analyse and Design SÔ ÑOÀ THÖÏC THEÅ LIEÂN KEÁT Analyse and Design SÔ ÑOÀ THIEÁT KEÁ CHÖÔNG TRÌNH Analyse and Design GIAO DIEÄN VAØ KEÁT QUAÛ CHÖÔNG TRÌNH FORM _ MAIN GIAO DIEÄN (tieáp) FORM_KHACHHANG GIAO DIEÄN (tieáp) FORM_DANGKY KEÁT QUAÛ CHÖÔNG TRÌNH Nhöõng vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát: * Caäp nhaät thoâng tin khaùch haøng, phoøng, dòch vuï, nhaân vieân Ñoái vôùi khaùch haøng: - Ñaêng kyù thueâ phoøng - Huyû ñaêng kyù - Nhaän phoøng - Söû duïng dòch vuï - Traû phoøng - Thanh toaùn - Cô quan * Baùo bieåu: - Danh muïc phoøng - Danh muïc nhaân vieân - Danh muïc khaùch haøng - Danh saùch khaùch haøng ñaêng kyù thueâ phoøng - Danh muïc dòch vuï - Danh saùch khaùch haøng nhaän phoøng - Phieáu thanh toaùn Nhöõng vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát (tieáp) * Tra cöùu: - Thoâng tin khaùch haøng theo tieâu chí nhö : Hoï teân, phoøng, quoác tòch. - Hoaù ñôn tieàn phoøng - Hoaù ñôn tieàn dòch vuï - Hoaù ñôn thanh toaùn * Nhöõng vaán ñeà caàn boå sung - Thoáng keâ khaùch ñaêng kyù thueâ phoøng theo khoaûng thôøi gian nhaát ñònh - Tính doanh thu cho khaùch saïn theo quyù hoaëc thaùng - ... HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI * Môû roäng baøi toaùn ñeå aùp duïng cho nhieàu khaùch saïn rieâng bieät * Heä thoáng cung caáp thoâng tin veà phoøng, giaù caû ...,ñeå khaùch haøng coù theå ñaët phoøng qua maïng. * Hoaøn thieän nhöõng vöôùng maéc hieän taïi chöa giaûi quyeát ñöôïc