Đồ án Thiết kế chiếu sáng đường

Đất nước ta trong những năm qua đã có những thay đổi to lớn về kinh tế và xã hội. Về xã hội không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhân dân mà còn cao về chất lượng. Kinh tế có sự tăng trưởng cao trong nhiều năm, đặc biệt khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại quốc tế, Nhân dân tích cực đầu tư xây dựng .Bên cạnh đó với chính sách mở cửa đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước ta. Nhiều khu công nghiệp, nhiều công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng, xa lộ đang được xây dựng Đất nước ta đang là một công trường khổng lồ. Cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành kinh tế. Ngành kỹ thuật chiếu sáng cũng không ngừng phát triển, việc chiếu sáng các công trình không chỉ là cung cấp đủ ánh sáng mà hiện nay cần đòi hỏi nh iều về thẩm mỹ cũng như cao về chất lượng. Việc chiếu sáng các công trình nay đã trở nên mối quan tâm hàng đầu của các nhà thiết kế cũng như giới mỹ thuật. Với một công trình được chiếu sáng tốt sẽ mang lại cho con người nhiều tiện ích, thoái mái trong công việc, học tập cũng như thư giãn. Và giờ đây chiếu sáng là một bộ phận quan trọng trong sự phát triển chung của xã hội. Chiếu sáng đường là một bộ phận của kỹ thuật chiếu sáng, ngày nay với hệ thống giao thông phát triển hiện đại, mật độ giao thông lớn. Yêu cầu đầu tiên đối với hệ thống chiếu sáng đó là phải hạn chế tôi đa tai nạn giao thông ban đêm, tạo cho các lái xe có một tầm nhìn thoải mái . Qua m?t th?i gian lm ngồi s? n? l?c c?a b?n thn cịn cĩ s? ch? b?o, hu?ng d?n t?n tình c?a th?y PGS.TS Ð?ng Van Ðo em d hồn thnh d? n. Tuy nhin do v?n hi?u bi?t cịn cĩ h?n v chua cĩ kinh nghi?m nn d? n c?a em cịn nhi?u sai sĩt v h?n ch?, kính mong cc th?y cơ gio ch? b?o d? d? n c?a em du?c hồn thi?n hon v cho em nh?ng bi h?c quý bu d? ph?c v? cho cơng tc sau ny.

pdf138 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3163 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế chiếu sáng đường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 1 ĐKT K27 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU. PHẦN I: TÓM TẮT CƠ SỞ KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG ....................... 4 CHƯƠNG I: CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO ÁNH SÁNG ................................. 4 CHƯƠNG II. CƠ SỞ KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG ................ 10 PHẦN II. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NGUYỄN DU VÀ ĐƯỜNG LÊ LỢI ......................................................................... 14 CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ HAI CON ĐƯỜNG .............................. 14 CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG NGUYỄN DU ......... 19 CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG LÊ LỢI ................. 35 CHƯƠNG IV. KIỂM TRA ĐỘ RỌI ĐỘ CHÓI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM .......................................................................................................... 46 PHẦN III. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG NÚT GIAO THÔNG ................. 76 PHẦN IV. THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN .............................................. 90 I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO CHIẾU SÁNG ..... 91 II. NHỮNG YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN .......................................... 91 III. CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO HỆ THỐNG ...................................... 91 IV. TÍNH TOÁN CẤP ĐIỆN ................................................................................ 92 PHẦN V. TÌM HIỂU PHẦN MỀM THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG .......... 125 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 2 ĐKT K27 LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta trong những năm qua đã có những thay đổi to lớn về kinh tế và xã hội. Về xã hội không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhân dân mà còn cao về chất lượng. Kinh tế có sự tăng trưởng cao trong nhiều năm, đặc biệt khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại quốc tế, Nhân dân tích cực đầu tư xây dựng….Bên cạnh đó với chính sách mở cửa đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước ta. Nhiều khu công nghiệp, nhiều công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng, xa lộ đang được xây dựng… Đất nước ta đang là một công trường khổng lồ. Cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành kinh tế. Ngành kỹ thuật chiếu sáng cũng không ngừng phát triển, việc chiếu sáng các công trình không chỉ là cung cấp đủ ánh sáng mà hiện nay cần đòi hỏi nhiều về thẩm mỹ cũng như cao về chất lượng. Việc chiếu sáng các công trình nay đã trở nên mối quan tâm hàng đầu của các nhà thiết kế cũng như giới mỹ thuật. Với một công trình được chiếu sáng tốt sẽ mang lại cho con người nhiều tiện ích, thoái mái trong công việc, học tập cũng như thư giãn. Và giờ đây chiếu sáng là một bộ phận quan trọng trong sự phát triển chung của xã hội. Chiếu sáng đường là một bộ phận của kỹ thuật chiếu sáng, ngày nay với hệ thống giao thông phát triển hiện đại, mật độ giao thông lớn.. Yêu cầu đầu tiên đối với hệ thống chiếu sáng đó là phải hạn chế tôi đa tai nạn giao thông ban đêm, tạo cho các lái xe có một tầm nhìn thoải mái …. Qua một thời gian làm ngồi sự nỗ lực của bản thân cịn cĩ sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của thầy PGS.TS Đặng Văn Đào em đã hồn thành đồ án. Tuy nhiên do vốn hiểu biết cịn cĩ hạn và chưa cĩ kinh nghiệm nên đồ án của em cịn nhiều sai sĩt và hạn chế, kính mong các thầy cơ giáo chỉ bảo để đồ án của em được hồn thiện hơn và cho em những bài học quý báu để phục vụ cho cơng tác sau này. Em xin chân thành cảm ơn Qui Nhơn, tháng 06 năm 2009. Sinh viên. Trần Văn Tùng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 3 ĐKT K27 PHẦN I TÓM TẮT CƠ SỞ KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG CHƯƠNG I CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO ÁNH SÁNG I.SÓNG VÀ ÁNH SÁNG 1.Sóng điện từ: C¸c sãng ®iƯn tõ lan truyỊn trong kh«ng gian, c¸c sãng nµy võa cã tÝnh chÊt sãng võa cã tÝnh chÊt h¹t, sãng ®iƯn tõ cịng nh• tÊt c¶ c¸c sãng kh¸c, mäi sãng ®iƯn tõ ®Ịu tu©n theo c¸c ®Þnh luËt vËt lý. Ánh sáng là 1 loại sĩng điện từ mà mắt người cĩ thể cảm nhận được trưc̣ tiếp. Ánh sáng cĩ bước sĩng nằm trong khoảng 380nm  780nm. Ủy ban quốc tế về chiếu sáng mã hĩa đưa ra các giới hạn cực đại của phở màu 380 nm 439nm 498nm 568nm 592nm 631nm 780nm Tím Xanh Xanh Vàng Da cam Đỏ Da trời lá cây Tử 412 470 515 577 600 673 Hờng Ngoại Ngoại ll.CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO ÁNH SÁNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO. 1.Góc khối  : (sr) Góc khèi ®•ỵc ®Þnh nghÜa lµ tû sè gi÷a diƯn tÝch vµ b×nh ph•¬ng cđa b¸n kÝnh. Nã lµ mét gãc trong kh«ng gian. Ta giả thiÕt r»ng mét nguån ®iĨm ®Ỉt ë t©m O cđa mét h×nh cÇu rỗng b¸n kÝnh R vµ ký hiƯu S lµ nguyªn tè mỈt cđa h×nh cÇu nµy.  = R 2 S Trong ®ã: S - DiƯn tÝch trªn mỈt ch¾n trªn mỈt cÇu (m2) R- B¸n kÝnh h×nh cÇu (m) - Gi¸ trÞ cùc ®¹i cđa gèc khèi khi kh«ng gian ch¾n lµ toµn bé mỈt cÇu. R 0  S ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 4 ĐKT K27  .4 π Ω R R R 2 2 2 .4.S 2.Cường độ ánh sáng:(l-candela,cd) C•êng ®é s¸ng lµ th«ng sè ®Ỉc tr•ng cho kh¶ n¨ng ph¸t quang cđa nguån s¸ng . Candela lµ c•êng ®é s¸ng theo mét ph•¬ng ®· cho cđa nguån ph¸t mét bøc x¹ ®¬n s¾c cã tÇn sè lµ 540.1012 Hz (  = 555 nm) vµ c•êng ®é n¨ng l•ỵng theo ph•¬ng nµy lµ 683 1 O¸t trªn Steradian. - Mét nguån ph¸t quang t¹i 0, ph¸t mét l•ỵng quang th«ng d trong gãc khèi d cã: + C•êng ®é s¸ng trung b×nh cđa nguån :    d d I A0 + C•êng ®é s¸ng t¹i ®iĨm A:     d d I lim d A 0 0 - C•êng ®é s¸ng m¹nh sÏ lµm cho m¾t cã c¶m gi¸c bÞ lo¸, kh¶ n¨ng ph©n biƯt mµu s¾c cịng nh• sù vËt bÞ gi¶m ®i, lĩc nµy thÇn kinh c¨ng th¼ng vµ thÞ gi¸c mÊt chÝnh x¸c. 3.Quang thông (lumen,lm): Quang th«ng lµ mét th«ng sè hiĨn thÞ phÇn n¨ng l•ỵng chuyĨn thµnh ¸nh s¸ng, ®•ỵc ®¸nh gi¸ b»ng c•êng ®é s¸ng c¶m gi¸c víi m¾t th•êng cđa ng•êi cã thĨ hÊp thơ ®•ỵc l•ỵng bøc x¹ : - Quang th«ng lµ nguån ph¸t ra trong mét gãc khèi  : Ω Ω   I.d0 - Quang th«ng khi c•êng ®é s¸ng ®Ịu ( I = const ):  = I. - Quang th«ng khi c•êng ®é s¸ng I kh«ng phơ thuéc vµo ph•¬ng 4 .0 I d    4. Độ rọi: (lux) MËt ®é quang th«ng r¬i trªn bỊ mỈt lµ ®é räi cã ®¬n vÞ lµ lux A d 0 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 5 ĐKT K27 ( ) LUX 2( ) Lm E S m   trong đó: ( )lm : quang thông trên bề mặt nhận được. S(m 2 ): Diện tích mặt chiếu sáng. -§é räi t¹i mét ®iĨm: t¹i A 2 0 cos lim cos A ds ds d dE ds ds h d        3 2 2 .cos .(cos ) A I I E d h     Trong đó: I: là cường độ ánh sáng h: khoảng cách từ điểm được chiếu sáng đến bề mặt được chiếu sáng  : góc hợp bởi pháp tuyến n của ds với tia sáng d: khoảng cách từ nguồn sáng đến điểm A . s nguồn d A     Nguồn sáng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 6 ĐKT K27 5. Độ chói L:(cd/m 2 ) Định nghĩa: §é chãi lµ th«ng sè ®Ĩ ®¸nh gi¸ ®é tiƯn nghi cđa chiÕu s¸ng, độ chói khi nhìn nguồn sáng là tỉ số giữa cường độ ánh sáng và diện tích biểu kiến của ánh sáng. 2 2( / ) ( ) .cos ( )cd m di cd L ds m  6. Định luật Lambert. + Khi nh×n ë c¸c gãc kh¸c nhau th× ®é chãi L b»ng nhau. Định luật Lambert chỉ áp dụng cho các bề mặt co phản xạ khuếch tán hoàn toàn NÕu bỊ mỈt cã ®é räi E th× ®é chãi khi nh×n lªn bỊ mỈt: + §Þnh luËt Lamber:   E .L Khi ®é s¸ng do khuyÕch t¸n ®Þnh luËt Lamber ®•ỵc tỉng qu¸t :  .LM Trong ®ã:  : HƯ sè ph¶n x¹ cđa bỊ mỈt (  <1) E : §é räi (lx) M : §é tr•ng (lm/m2) L : §é chãi ( cd/m2). Scos  S n I E ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 7 ĐKT K27 III. MÀU CỦA NGUỒN 1.Nhiệt độ màu: Aùnh sáng trắng được định nghĩa như ánh sáng có phổ năng lượng liên tục trong miền bức xa ïnhìn thấy. Để đặc trưng hơn khái niệm về ánh sáng‛trắng‛theo đo ùtập trung các bức xạ màu đỏ hoặc màu xanh da trời, ta gắn cho nó khái niệm về‛nhiệt độ màu‛ tính bằng đơn vị kelvin. 2. Chỉ số hoàn màu: Chỉ số thể hiện màu CRI đánh giá độ sai lệch về mầu khi quan sát dưới ánh sáng ( của nguồn nào đó) so với quan sát dưới ánh sáng của nguồn chuẩn ( của vật đen tuyệt đối, ánh sáng trắng ban ngày) cùng nhiệt độ màu Qui ước CRI có trị số 0 ÷ 100 . Aùnh sáng đơn sắc có chỉ số CRI = 0, ánh sáng đèn sợi đốt có CRI = 100 . Khi quan sát ánh sáng có: CRI = 0 : Màu hoàn toàn biến đổi. CRI < 50 : màu bị biến đổi nhiều. 50< CRI < 70 : màu bị biến đổi. 70< CRI < 85 : màu bị biến đổi. CRI > 85: sự thể hiện màu tốt. ®é räi, lx 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Vïng m«i Trõ¬ng s¸ng TiƯn nghi 50 100 200 300 400 500 1000 1500 2000 NhƯt ®é Mµu, 0K ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 8 ĐKT K27 CHƯƠNG II CƠ SỞ KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG I. MỤC ĐÍCH: Nh»m t¹o ra mét m«i tr•êng chiÕu s¸ng tiƯn nghi ®¶m b¶o cho ng•êi tham gia giao th«ng xư lý quan s¸t chÝnh x¸c t×nh huèng giao th«ng xÈy ra trªn ®•êng. II.ĐẶC ĐIỂM. - ChiÕu s¸ng cho ng•êi quan s¸t ®ang chuyĨn ®éng - Kh¸c víi chiÕu s¸ng néi thÊt lÊy ®é räi lµm tiªu chuÈn ®Çu tiªn th× thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ®•ỵc chän ®é chãi khi quan s¸t ®•êng lµm tiªu chuÈn ®Çu tiªn. - Kh¸c víi ®é chãi trong thiÕt kÕ néi thÊt, ®é chãi trªn ®•êng kh«ng tu©n thđ ®Þnh luËt Lambert mµ phơ thuéc vµo kÕt cÊu líp phđ mỈt ®•êng. - Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng trªn mỈt ®•êng cÇn ®¶m b¶o ®é ®ång ®Ịu chiÕu s¸ng ®Ĩ tr¸nh hiƯn t­ỵng ‚bËc thang‛. - C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng ë ®•êng cÇn cã c«ng suÊt lín vµ chĩ ý ®Õn chØ tiªu tiÕt kiƯm ®iƯn n¨ng. - §•êng phè lµ bé mỈt cđa ®« thÞ nªn cÇn ph¶i quan t©m ®Õn yÕu tè thÈm mü III. CÁC TIÊU CHUẨN §é chãi: lµ tiªu chuÈn ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt §é ®ång ®Ịu cđa ®é chãi: Đé ®ång ®Ịu chung U0 = tb min L L Đé ®ång ®Ịu däc U1 = maxL minL Tiªu chuÈn h¸n chÕ chãi loµ mÊt tiƯn nghi G = ISL + 0,97 log LTB + 4,41 log h ’ – 1,46 log P Trong ®ã: ISL lµ chØ sè chãi lo¸i cđa bé ®Ìn (3  6) LTB: gi¸ trÞ ®é khãi trung b×nh trªn ®•êng h’ = h – 1,5m P: lµ sè bé ®èn bè trÝ trªn 1Km ®•êng theo TCVN: 4 G  6 IV. KIỂU BỘ ĐÈN. - KiĨu chơp s©u: KiĨu nµy ¸nh s¸ng ph¸t ra trong ph¹m vi hĐp. ¦u ®iĨm lµ tr¸nh lo¸ m¾t cho ng•êi l¸i xe. Nh•ỵc ®iĨm lµ nÕu thiÕt kÕ kh«ng c©n nh¾c sÏ g©y hiƯu øng bËc thang. -KiĨu chơp võa: Ph¹m vi ¸nh s¸ng ph¸t ra réng h¬n, ®•ỵc øng dơng réng r·i nhÊt trong chiÕu s¸ng ®•êng. -KiĨu chơp réng : ¸nh s¸ng bøc x¹ theo mäi h•íng. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 9 ĐKT K27 Cã nh•ỵc ®iĨm lµ th•êng g©y lo¸ m¾t không dùng trong chiếu sáng đường ô tô, nhưng thường dùng chiếu sáng cho các nơi có nhiều người đi bộ như quảng trường, công viên, khu nhà ở…song để hạn chế độ chói loá, bóng đèn được đặt trong quả cầu có đường kính phù hợp để độ chói trong phạm vi cho phép. V.CÁC PHƯƠNGÁN BỐ TRÍ ĐÈN. 1. Bố trí một bên. Ứng dơng cho nh÷ng ®o¹n ®•êng hĐp, mét bªn cã hµng c©y che khuÊt. §iỊu kiƯn ®¶m b¶ocho ®ång ®Ịu lµ h  l 2. Bố trí hai bên so le. Ứng dơng cho nh÷ng ®•êng 2 chiỊu. §iỊu kiƯn ®¶m b¶o sù ®ång ®Ịu lµ h  2/3 l. 3. Bố trí hai bên đối diện. Ứng dơng cho nh÷ng ®•êng cã nhiỊu lµn xe. Sù ®ång ®Ịu cÇn thiÕt lµ h  1/2 l. 4.Bố trí giữa dải phân cách. Ứng dơng cho ®•êng ®«i bªn cã gi¶i ph©n c¸ch ë gi÷a. CÇn ®¶m b¶o ®iỊu kiƯn h  l 5. Bố trí đèn hỗn hợp. Phương án này sử dụng khi đường quá rộng, ta có thể kết hợp bố trí đèn ở dải phân cách trung tâm và hai bên đường. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 10 ĐKT K27 VI. PHƯƠNG PHÁP TỈ SỐ R 1. Các thông số bố trí hình học chiếu sáng: Lµ c¸c th«ng sè mang tÝnh quyÕt ®Þnh ¶nh h•ëng ®Õn chÊt l•ỵng vµ tiƯn nghi chiÕu s¸ng cđa ®•êng l (m): bỊ réng lßng ®•êng. h ( m): chiỊu cao ®Ìn so víi ®•êng. s (m): tÇm nhá ra cđa ®Ìn (cÇn ®Ìn). a (m): kho¶ng c¸ch tõ mÐp vØa hÌ ®Õn h×nh chiÕu cđa ®Ìn. 2. Hệ số sử dụng của bộ đèn: Đó là phần trăm quang thông phát ra từ đèn chiếu trên phần hữu ích của con đường có chiều rộng l. hình vẽ trên thể hiện giá trị thường dùng nhất của các hệ số sử dụng HỆ SỐ SỬ DỤNG l s a h 0 bán che(chụp vừa) (l-a)/h a/h 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Phía vỉa hè Phía đường Bán che(chụp sâu) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 11 ĐKT K27 3. Khoảng cách giữa hai đèn liên tiếp e : Nã phơ thuộc vµo kiĨu bé ®Ìn (chơp võa, chơp s©u …) vµ chiỊu cao h. §Ĩ ®¶m b¶o tÝnh ®ång ®Ịu trong chiÕu s¸ng cÇn tu©n thđ c¸c kÝch th•íc ®•a ra trong b¶ng sau: KiĨu ®Ìn Bè trÝ ®Ìn Chơp s©u Chơp võa 1 phÝa 2 phÝa ®èi diƯn 3h 3,5 h 2 phÝa so le 2,7 h 3,2 h 4. TÝnh quang th«ng tt cđa bé ®Ìn. tt = . . . . tb u l e R L f V Trong ®ã: V - lµ hƯ sè giµ ho¸ V = V1 . V2 R - phơ thuéc vµo c¸u t¹o mỈt ®•êng tra theo b¶ng trang 169 - s¸ch thiÕt kÕ chiÕu s¸ng. Chän c«ng suÊt ®Ìn: tõ tt trong b¶ng 5.1 trang 65 - s¸ch thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ®Ĩ chän lo¹i ®Ìn vµ c«ng suÊt ®Ìn P(W) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 12 ĐKT K27 PHẦN HAI TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NGUYỄN DU VÀ ĐƯỜNG LÊ LỢI. CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ HAI CON ĐƯỜNG Đây là 2 tuyến đường đẹp nằm trong khu dân cư, nên vì tầm quan trọng của con đường, ngoài việc nâng cấp nó thì phải xây dựng thiết kế hệ thống chiếu sáng hợp lý, đảm bảo yêu cầu về ánh sáng cũng như mỹ quan con đường Đường Nguyễn Du Đường Lê Lợi ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 13 ĐKT K27 I.2.SỐ LIỆU KHẢO SÁT: A.Số liệu đường Nguyễn Du. -Toàn tuyến có tổng chiều dài 1,3 km -Chiều rộng mỗi lòng đường l = 23m -Chiều rộng dải phân cách d = 3m -Chiều rộng vỉa hè lvh =5m -Tuyến đường Nguyễn Du. B: Số liệu đường Lê Lợi. -Toàn tuyến đường có chiều dài 1,2km -Chiều rộng lòng đường l = 16m -Dải phân cách mềm -Chiều rộng vỉa hè lvh=4 -Tuyến đường Lê Lợi: 5m 3m 49m 23m ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 14 ĐKT K27 I.3: CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG VÀ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TUYẾN ĐƯỜNG. Với 2 tuyến đường Nguyễn Du và Lê Lợi thì hệ thống chiếu sáng đường phải đáp ứng được các yêu cầu sau: - chất lượng chiếu sáng cao, độ chói trung bình và độ đồng đều cao, khả năng hạn chế loá mắt tốt, màu sắc ánh sáng thích hợp với Ra≥65. - Phải đảm bảo chức năng dẫn hướng, định vị cho các phương tiện giao thông. - Có tính thẩm mỹ, hài hoà với quang cảnh môi trường đô thị. - Hiệu quả kinh tế cao, mức tiêu thụ điện năng thấp, nguồn sáng có hiệu quả phát quang cao, tuổi thọ của thiết bị và toàn bộ hệ thống cao, giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng. - Đáp ứng các yêu cầu về an toàn, thuận tiện trong vận hành và bảo dưỡng. - Sử dụng máy biến áp 22(10,5)/0,4kv chuyên dùng cho hệ thống chiếu sáng. - Sụt áp cuối đường dây trong phạm vi cho phép ≤ 3% -Có khả năng mở rộng lưới điện. -Trang bị tủ điều khiển và thiết bị bảo vệ, đo đếm điện năng. - Nhanh chóng xử lý sự cố để bảo vệ thiết bị. - Buổi tối (18h-23h) bật 100% số đèn, đêm khuya (23h-6h) tắt bớt 2/3 số đèn, đến sáng (6h-18h)tắt hết đèn. 16m 4m ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 15 ĐKT K27 I.4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ. Căn cứ vào khảo sát thưc địa và áp dụng các phương pháp chiếu sáng hiện nay có những giải pháp sau. I.4.1. Chọn cột đèn, cần đèn, chụp đèn. a. Cột đèn. Trên thị trường chiếu sáng Việt Nam hiện nay dang sử dụng chủ yếu các loại cột đèn bê tông, ly tâm, cốt thép mã kẽm: 8m, 10m,12m, 14m, 16m… b. Cần đèn. Tuỳ theo giải pháp chiếu sáng mà ta chọn cần đèn 1 nhánh, 2 nhánh, 3 nhánh, có các độ vươn khác nhau là 0,5m, 1m, 1,5m, 2m. c. Nguồn sáng. Cũng như cột đèn và cần đèn hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều nguồn sáng mhư: nguồn sáng Natri thấp áp, Na tri cao áp, đen ống huỳnh quang,com pac huỳnhquang,đèn thuỷ ngân cao áp… mỗi kiểu nguồn sáng đều có các ưu điểm và nhược diểm riêng biệt. Căn cứ vào điều kiện và đặc điểm tuyến đường. Em nhận thấy kiểu nguồn sáng hơi Na áp suất cao là phù hợp nhất. Đây là loại đèn phóng điện trong hơi Na áp suát cao ở chế độ hồ quang các bức xạ phát ra ánh sáng màu vàng da cam, rất gần với cực đại nhạy của mắt. Tiết kiệm điện năng so với đèn thuỷ ngân. Đèn phóng điện có kích thước giảm đáng kể, duy trì nhiệt độ, áp suất được làm bằng thuỷ tinh Alumin, ống được đặt trong bóng hình quả trứng hay ống có đuôi xoáy. *Các đặc trưng của đèn. - hiệu quả ánh sáng có thể đạt tới 120lm/w. Sử dụng ít tốn điện năng. - chỉ số màu Ra = 20-65 - tuổi thọ 800- 10000 h. - thuận tiện cho việc quan sát các phương tiện giao thông. d. Bộ đèn. -Bộ đèn chụp rộng: Đối với kiểu chụp rộng thì tương đối gây loá mắt. Vì vậy nên thường dùng kiểu chụp rộng cho những nơi nhiều người đi bộ. -Bộ đèn chụp sâu: Thực tế tránh được nguy cơ loá mắt, nhưng cần phải thận trọng để tránh ‘ hiệu ứng bậc thang’. -Chụp bán rộng:Đèn này khắc phục được nhược điểm của bộ đèn chụp rộng và bộ đèn chụp sâu. Do vậy khi thiết kế chiếu sáng đường cấp Nguyễn Du và Lê Lợi tôi chọn kiểu chụp vừa. Hiện nay trên thị trường có kiểu chụp đèn PHILIP được sử dụng phổ biến để chiếu sáng đường và khu dân cư. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 16 ĐKT K27 Đèn PHILIP kiểu chụp vừa: ISl = 3,8 Imax = 233 cd/1000lm với C =30, y = 70 0 . Điều chỉnh hai vị trí . Độ nghiêng 10 0 . ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 17 ĐKT K27 CHƯƠNG II TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG NGUYỄN DU. Các số liệu khảo sát: -Toàn tuyến có tổng chiều dài 1,3 km -Chiều rộng mỗi lòng đường l = 23m -Chiều rộng dải phân cách d = 3m -Chiều rộng vỉa hè lvh =5m II1. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NGUYỄN DU. II.1.1.Phương án 1: Bố trí một hàng cột ở gữa dải phân cách. Bố trí một hàng cột ở gữa dải phân cách như hinh vẽ. ph•¬ng ¸n nµy coi nh• bè trÝ ®Ìn mét phÝa nªn chän h  l Để đảm bảo độ đồng đều ngang chọn chiều cao cột h= 25m. do đó cột chọn sẽ quá cao .Với phương án này rất khó thi công và không an toàn trong mùa mưa bãophương án này tôi loại. 5m 23m 3m 23m ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế chiếu sáng đường Trần Văn Tùng Trang 18 ĐKT K27 II.1.2. Phương án 2: Bố trí mỗi bên một dãy đèn ở 2 phía đối diện. Để đảm bảo độ đồng đều ngang Chọn c