Đồ án Thiết kế công trình & REVIT

Tân Sơn Nhất Building là một kiến trúc phức hợp gồm trung tâm thương mại, giải trí, nhà hàng, ẩm thực. Bốn mặt của tòa nhà chủyếu được lắp kính chống nắng và không sửdụng rèm che. Kích thước rộngxcaoxdày một panel kính là 1850x3800x12mm. Các giá trịtheo bảng 3.7 [1] nhưsau: 0, 74; 0, 21; 0.05; 0, 58 KK KK ατ ρε == ==. Ngoài ra, tường bao bên ngoài được ốp các tấm nhựa cứng màu xám giúp kiến trúc thêm nổi bật, cứng vững và lâu bền hơn. Các giá trịtheo bảng 3,19 [1] nhưsau: tường xây bằng gạch rỗng, xây vữa nhẹdày 200mm có khối lượng riêng 1350 ρ= kg/m3, hệsốdẫn nhiệt 0, 5 λ= W/m.K; bên ngoài là lớp vữa vôi trát mặt ngoài có khối lượng riêng 1600 ρ= kg/m3, hệsốdẫn nhiệt 0, 75 λ= W/m.K và bên trong là lớp vữa vôi trát mặt trong có khối lượng riêng 1600 ρ= kg/m3, hệsốdẫn nhiệt 0, 6 λ= W/m.K đều có bềdày là 5mm nhưhình sau.

pdf11 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2571 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế công trình & REVIT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 37 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh 3.2 Tính ẩm thừa WT Ta có công thức tổng quát tính ẩm thừa: 4 1 T i N C i W W Q Q = = + +∑ , kg/s (3-19) (theo (3-48) [1]) Trong đó Wi là các ẩm thành phần, QN và QC là thành phần ẩm do gió tươi và không khí lọt vào phòng, kg/s. 3.2.1 Ẩm thừa do người toả ra W1 31 . .103600 ngW n −= , kg/s (3-20) (theo (3-44) [1]) Trong đó: ¾ n: số người trong phòng, tính theo phân bố m2/người. ¾ gn: lượng ẩm 1 người toả ra trong một đơn vị thời gian, phụ thuộc cường độ lao động của con người và nhiệt độ phòng, tham khảo bảng 3.21[1]. Với khu thương mại thuộc loại hình lao động nhẹ, khu nhà hàng ta xem thuộc loại hình phòng ăn và nhiệt độ phòng là 220C ta sẽ có giá trị gn cho khu thương mại+siêu thị, khu ẩm thực tầng 5 và khu nhà hàng ở tầng hầm 1 lần lượt như sau: gn=91g/h.người, gn=122,4g/h.người, gn=122,4g/h.người. Áp dụng công thức trên ta sẽ tính được thành phần ẩm thừa do người tỏa ra như trình bày trong bảng sau: Bảng 3.27: Ẩm thừa do người tỏa ra W1, kg/s Khu vực Số người gn, g/h.người W1, kgẩm/s Tầng hầm 1 Khu Fastfood Khu Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 8 8 214 62 144 111 165 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 0,024208 0,000272 0,000272 0,007276 0,002108 0,004896 0,003774 0,00561 Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 139 124 91 91 0,006648056 0,003513611 0,003134444 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 131 122 91 91 0,006395278 0,003311389 0,003083889 Tầng 5 Nhà hàng Siêu thị Thương mại 255 32 105 122,4 91 91 0,012133056 0,00867 0,000808889 0,002654167 Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 38 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh 3.2.2 Ẩm bay hơi từ các sản phẩm W2 và ẩm do hơi nước nóng mang vào W4 Trong công trình này do không có sản phẩm ướt đưa vào phòng, và lượng hơi nóng rò rỉ từ các nồi nấu trong các khu ẩm thực, nhà hàng là không đáng kể và khó xác định nên ta có thể bỏ qua hai thành phần trên: 2 4 0W W= = kg/s. 3.2.3 Ẩm do bay hơi đoạn nhiệt từ sàn ẩm W3 Công thức tính lượng ẩm bay hơi do sàn bi ướt như sau: 3 0,006. .( )s T uW F t t= − , kg/s (3-21) (theo (3-46) [1]) Trong đó: ¾ tư: nhiệt độ nhiệt kế ướt ứng với nhiệt độ trong phòng, 0C ¾ Fs: diện tích sàn bị ướt, m2 Tuy nhiên việc lau sàn nhà để giữ cho khu thương mại được sạch sẽ chỉ mang tính tức thời và không đồng nhất, diện tích sàn được lau thường thay đổi và rất mau khô nên lượng ẩm bay hơi này không đáng kể so với những môi trường làm việc thường xuyên bị ướt khác như khu giặt ủi, các kho chế biến thủy hải sản… nên có thể xem 3 0W = kg/s. 3.2.4 Ẩm do gió tươi QN và gió lọt QC Lượng ẩm do gió tươi và gió lọt thoát ra được tính theo công thức: .( )C C N TQ G d d= − , kg/s (3-22) (theo (4-21) [4]) .( )N N N TQ G d d= − , kg/s (3-23) (theo (4-22) [4]) Trong đó: ¾ dN và dT dung ẩm của không khí ngoài trời và trong phòng. Với tầng 1-5 thì 0,02428Nd = kgẩm/kgkkk, 0,00989Td = kgẩm/kgkkk; với tầng hầm 1 thì 0,02158Nd = kgẩm/kgkkk, 0,00989Td = kgẩm/kgkkk. ¾ GC: lượng không khí lọt qua khi 1 người ra vào cửa . .C C CG V n ρ= , kg/h (3-24) (theo (3-35) [1]). Với số người ra vào cửa đã chọn nc=50người/h và lượng khí lọt qua cửa xoay là Vc=0,8m3/người ta có giá trị GC là: 0,8.50.1, 2 0,0133 3600C G = = , kgkkk/s ¾ GN: khí tươi cần cấp cho số người n trong phòng . . 3600 k N VG n ρ= , kgkkk/s (3- 25) (theo (5-2)[1]). Lượng khí tươi cấp cho một người trong một đơn vị thời gian cho khu thương mại là kV =5l/s=18m 3/h.người, cho khu nhà hàng là kV =6l/s=21,618m 3/h.người. Bảng tính lượng khí tươi cần cấp cho số người trong mỗi tầng như sau: Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 39 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh Bảng 3.28: Lượng khí tươi cần cấp GN, kg/s Khu vực Số người ρ , kg/m3 Vk, m3/h.người GN, kgkkk/s Tầng hầm 1 Khu Fastfood Khu Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 8 8 214 62 144 111 165 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 5,127 0,058 0,058 1,541 0,446 1,037 0,799 1,188 Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 139 124 1,2 1,2 18 18 1,578 0,834 0,744 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 131 122 1,2 1,2 18 18 1,518 0,786 0,732 Tầng 5 Nhà hàng Siêu thị Thương mại 255 32 105 1,2 1,2 1,2 21,6 18 18 2,658 1,836 0,192 0,63 Vậy ta có bảng tính lượng ẩm do gió lọt qua cửa ra vào (khu 5-9 tầng 1) và gió tươi (cho tất cả các tầng) như sau: Bảng 3.29: Ẩm sinh ra do gió tươi QN và gió lọt QC, kgẩm/s Khu vực GC kgkkk/s GN kgkkk/s dN kgẩm/kgkkk dT kgẩm/kgkkk QC kgẩm/s QN kgẩm/s Tầng hầm 1 Khu Fastfood Khu Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 0 0 0 0 0 0 0 0,058 0,058 1,541 0,446 1,037 0,799 1,188 0.02158 0.02158 0.02158 0.02158 0.02158 0.02158 0.02158 0,00989 0,00989 0,00989 0,00989 0,00989 0,00989 0,00989 0 0 0 0 0 0 0 0,05993463 0,00067802 0,00067802 0,01801429 0,00521374 0,01212253 0,00934031 0,01388772 Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 0 0,0133 0,834 0,744 0,02428 0,02428 0,00989 0,00989 0 0,000191387 0,02270742 0,01200126 0,01070616 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 0 0 0,786 0,732 0,02428 0,02428 0,00989 0,00989 0 0 0,02184402 0,01131054 0,01053348 Tầng 5 Nhà hàng Siêu thị Thương mại 0 0 0 1,836 0,192 0,63 0,02428 0,02428 0,02428 0,00989 0,00989 0,00989 0 0 0 0,03824862 0,02642004 0,00276288 0,0090657 Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 40 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh Ta có bảng tổng kết ẩm thừa như sau: Bảng 3.30: Bảng tổng kết các thành phần ẩm thừa, kgẩm/s Khu vực W1 kgẩm/s W2 kgẩm/s W3 kgẩm/s W4 kgẩm/s QC kgẩm/s QN kgẩm/s Tổng WT kgẩm/s Hầm 1 Fastfood Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 0,024208 0,000272 0,000272 0,007276 0,002108 0,004896 0,003774 0,00561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05993463 0,00067802 0,00067802 0,01801429 0,00521374 0,01212253 0,00934031 0,01388772 0,08414263 0,00095002 0,00095002 0,02529029 0,00732174 0,01701853 0,01311431 0,01949772 Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 0,006648056 0,003513611 0,003134444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000191387 0 0,000191387 0,02270742 0,01200126 0,01070616 0,029546862 0,015514871 0,014031991 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 0,006395278 0,003311389 0,003083889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02184402 0,01131054 0,01053348 0,028239298 0,014621929 0,013617369 Tầng 5 Nh.hàng Siêu thị Th.mại 0,012133056 0,00867 0,000808889 0,002654167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03824862 0,02642004 0,00276288 0,0090657 0,050381676 0,03509004 0,003571769 0,011719867 ƒ W1: ẩm thừa sinh ra từ hoạt động của con người ƒ W2: ẩm bay hơi từ các sản phẩm ƒ W3: ẩm bay hơi đoạn nhiệt từ sàn ẩm ƒ W4: ẩm do hơi nước nóng mang vào ƒ QC: ẩm do không khí lọt qua cửa ra vào ƒ QN: ẩm do cấp gió tươi cho người trong phòng điều hòa 3.3 Xác định các điểm nút trên đồ thị Để tận dụng nhiệt của không khí thải, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, và tiết kiệm điện năng, ta chọn sơ đồ điều hoà không khí một cấp. Các bước xác định các điểm nút trên đồ thị không khí ẩm I-d tiến hành như sau: Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 41 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh Hình 3.4: Sơ đồ tuần hoàn một cấp ™ Xác định hệ số của tia quá trình thay đổi trạng thái không khí sau khi thổi vào phòng từ điểm V nhận nhiệt thừa và ẩm thừa để thành điểm T: 4.187 T T T T T Q Q W W ε = = , kcal/kg (3-26) (theo (5.1) [1]). Với QT (kW); WT (kgẩm/s). Bảng 3.31: Giá trị hệ số tia quá trình Tε Khu vực Tổng QT kW Ẩm thừa WT kgẩm/s Hệ số Tε kcal/kg Tầng hầm 1 Fastfood Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 436,26 4,98 4,997 127,832 39,378 89,509 69,698 99,866 0,08414263 0,00095002 0,00095002 0,02529029 0,00732174 0,01701853 0,01311431 0,01949772 1238 1252 1256 1207 1285 1256 1269 1223 Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 237,191 116,53 120,661 0,029546862 0,015514871 0,014031991 1917 1794 2054 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 209,743 104,581 105,132 0,028239298 0,014621929 0,013617369 1774 1708 1844 Tầng 5 Nhà hàng Siêu thị Thương mại 299,394 176,459 32,515 90,976 0,050381676 0,03509004 0,003571769 0,011719867 1419 1201 2174 1854 Qua các bảng tính trên ta thấy giá trị Tε nằm từ 1200-2000kcal/kg, sự thay đổi này là không đáng kể trong việc xác định thông số điểm O. Để đơn giản và dễ thể hiện bằng đồ thị I-d ta chỉ xét trường hợp hệ số tia quá trình k 2000Tε = kcal/kg. Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 42 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh Hình 3.5: Đồ thị I-d xác định thông số điểm O ™ Các điểm thông số ban đầu: - Tầng 1-5: 0 0( 32 , 80%); ( 22 , 60%)N N T TN t C T t Cϕ ϕ= = = = ( 94,32 / , 24, 28 / ); ( 47,27 / , 9,89 / )N N T TN I kJ kg d g kgkkk T I kJ kg d g kgkkk⇒ = = = = - Tầng hầm 1: 0 0( 30 , 80%); ( 22 , 60%)N N T TN t C T t Cϕ ϕ= = = = ( 85,31 / , 21,58 / ); ( 47, 27 / , 9,89 / )N N T TN I kJ kg d g kgkkk T I kJ kg d g kgkkk⇒ = = = = ™ Điểm V O≡ là giao của đường song song với TT T Q W ε = đi qua điểm T và đường 0 95%ϕ = . Sử dụng đồ thị, từ T kẻ đường song song với 2000Tε = kcal/kg và cắt đường 0 95%ϕ = tại điểm V ta được thông số điểm V như sau: 012 ; 8,1 / ; 33, 49 /O O Ot C d g kgam I kJ kg= = = ™ Nhiệt độ không khí vào phòng phải thoả mãn điều kiện vệ sinh 010 22 10 12V T Tt t a t C≥ − = − = − = (3-27) (theo (5-1) [1]) ™ GN: lưu lượng gió tươi cần cung cấp theo điều kiện vệ sinh tính trong bảng sau, kg/s Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 43 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh . . , / 3600 k N k VG n kg sρ= (áp dụng công thức (3-25)) Bảng 3.31: Lượng khí tươi GN cần cấp cho các phòng Khu vực Số người ρ , kg/m3 Vk, m3/h.người GN, kgkkk/s Tầng hầm 1 Khu Fastfood Khu Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 8 8 214 62 144 111 165 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 5,127 0,058 0,058 1,541 0,446 1,037 0,799 1,188 Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 139 124 1,2 1,2 18 18 1,578 0,834 0,744 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 131 122 1,2 1,2 18 18 1,518 0,786 0,732 Tầng 5 Nhà hàng Siêu thị Thương mại 255 32 105 1,2 1,2 1,2 21,6 18 18 2,658 1,836 0,192 0,63 ™ C là điểm hòa trộn không khí giữa không khí ngoài trời và không khí tái tuần hoàn. Nối CO ta được quá trình xử lí không khí. ™ G: lưu lượng gió tổng tuần hoàn qua thiết bị xử lí được tính trong bảng sau, kg/s: T T V QG I I = − , kg/s (3-28) (theo (5-13) [1]) Bảng 3.32: Năng suất gió cấp vào các phòng G, kg/s Khu vực QT, kW TI , kJ/kg VI , kJ/kg G, kg/s Tầng hầm 1 Khu Fastfood Khu Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 436,26 4,98 4,997 127,832 39,378 89,509 69,698 99,866 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 31,66 0,361 0,363 9,277 2,858 6,496 5,058 7,247 Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 44 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 237,191 116,53 120,661 47,27 47,27 33,49 33,49 17,212 8,456 8,756 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 209,743 104,581 105,132 47,27 47,27 33,49 33,49 15,218 7,589 7,629 Tầng 5 Nhà hàng Siêu thị Thương mại 299,394 176,459 32,515 90,976 47,27 47,27 47,27 33,49 33,49 33,49 21,767 12,805 2,36 6,602 ™ Điểm hoà trộn C nằm trên đoạn NT và được xác định theo tỉ lệ: N N T N G GTC CN G G G = = − (3-29) (theo (5-12) [1]) Tỉ lệ hòa trộn điểm C (%) cho các phòng như sau: Bảng 3.33: Tỉ lệ hòa trộn và thông số điểm hòa trộn C ở các phòng Khu vực G, kg/s GN,kg/s Tỉ lệ hoà trộn,% IC, kJ/kg dC, g ẩm/s Tầng hầm 1 Khu Fastfood Khu Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 0,361 0,363 9,277 2,858 6,496 5,058 7,247 0,058 0,058 1,541 0,446 1,037 0,799 1,188 19 19 20 18 19 19 20 54,43 54,43 54,43 54,43 54,43 54,43 54,43 12 12 12 12 12 12 12 Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 8,456 8,756 0,834 0,744 11 9 52,33 52,33 11,2 11,2 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 7,859 7,629 0,786 0,732 11 11 52,33 52,33 11,2 11,2 Tầng 5 Nhà hàng Siêu thị Thương mại 12,805 2,36 6,602 1,836 0,192 0,63 17 9 11 52,33 52,33 52,33 11,2 11,2 11,2 Chú ý: - Vì đây là điều hoà tiện nghi, tức cung cấp sự thoải mái cho môi trường trong đó con người hoạt động là chủ yếu, tỉ lệ hoà trộn tối thiểu là 10%, nên các phòng có tỉ lệ hòa trộn nhỏ hơn 10% ta sẽ lấy bằng 10% (tức sẽ tăng lượng gió tươi lên). - Các tỉ lệ hoà trộn theo bảng trên không chênh lệch nhau nhiều lắm, nên để đơn giản trong quá trình tính toán, các giá trị trên 17% ta lấy bằng 20%, các giá trị dưới 11% ta lấy bằng 10%. Giá trị IC và dC trong bảng trên tương ứng với điểm hòa Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 45 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh trộn có tỉ lệ bằng 20% và 10%. - Vì điều kiện nhiệt độ ngoài trời đối với tầng hầm 1 ta đã giả thiết là 0( 30 , 80%)N NN t C ϕ= = nên giá trị IC và dC với tầng hầm 1 sẽ khác với giá trị IC và dC của tầng 1-5 (điều kiện không khí trong phòng không đổi). 3.4 Xác định năng suất các thiết bị ¾ Lưu lượng gió hồi: GT = G – GN, kg/s (3-30) (theo (5-15) [1]) ¾ Công suất lạnh của thiết bị xử lý không khí: 0 0 0.( ) . CC T T V I IQ G I I Q I I −= − = − , kW (3-31) (theo (5-16) [1]) ¾ Năng suất làm khô thiết bị xử lí: 00 0.( ) . CC T T V d dW G d d W d d −= − = − , kg/s (3-32) (theo (5-17) [1]) Áp dụng các công thức trên, lập bảng tính toán ta được các giá trị như trong bảng sau: Bảng 3.34: Năng suất các thiết bị ở các tầng Khu vực G kg/s GN kg/s IC kJ/kg dC gẩm/s Io kJ/kg do gẩm/s GT kg/s Qo kW Wo kgẩm/s Tầng hầm 1 Fastfood Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 0,361 0,363 9,277 2,858 6,496 5,058 7,247 0,058 0,058 1,541 0,446 1,037 0,799 1,188 54,43 54,43 54,43 54,43 54,43 54,43 54,43 12 12 12 12 12 12 12 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,303 0,305 7,736 2,412 5,459 4,259 6,059 662,96 7,559 7,601 194.26 59,847 136,026 105,915 151,752 123,473 1,408 1,416 36,18 11,146 25,334 19,726 28,263 Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 8,456 8,756 0,834 0,744 52,33 52,33 11,2 11,2 33,49 33,49 8,1 8,1 7,622 8,012 324,274 159,311 164,963 53,358 26,214 27,144 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 7,589 7,629 0,786 0,732 52,33 52,33 11,2 11,2 33,49 33,49 8,1 8,1 6,803 6,897 286,707 142,977 143,73 47,176 23,526 23,65 Tầng 5 Nhà hàng Siêu thị Thương mại 12,805 2,36 6,602 1,836 0,192 0,63 52,33 52,33 52,33 11,2 11,2 11,2 33,49 33,49 33,49 8,1 8,1 8,1 10,969 2,168 5,972 410,09 241,246 44,462 124,382 67,478 39,696 7,316 20,466 Vậy ta có bảng tổng kết về diện tích, cao trần, nhiệt thừa, ẩm thừa, lượng gió tổng tuần hoàn, công suất lạnh và năng suất làm khô ở các tầng như sau: Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 46 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh Bảng 3.35: Bảng tổng kết một số giá trị ở các tầng Khu vực S m2 H m QT kW WT g/s G kg/s Qo kW Wo kg/s Q0 chọn máy kW Hầm 1 Fastfood Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 24 23 642 185 433 332 495 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 436,26 4,98 4,997 127,832 39,378 89,509 69,698 99,866 84,14263 0,95002 0,95002 25,29029 7,32174 17,01853 13,11431 19,49772 31,66 0,361 0,363 9,277 2,858 6,496 5,058 7,247 662,96 7,559 7,601 194.26 59,847 136,026 105,915 151,752 123,473 1,408 1,416 36,18 11,146 25,334 19,726 28,263 F as tfo od +c ak e+ kh u 1, 2+ 1/ 2 kh u 5: 34 5k W K hu 3 ,4 +1 /2 kh u 5: 31 8k W Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 971 866 3.9 3.9 237,191 116,53 120,661 29,546862 15,514871 14,031991 17,212 8,456 8,756 324,274 159,311 164,963 53,358 26,214 27,144 Tr ục 1 -5 : 16 0k W Tr ục 5 -9 : 16 5k W Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 920 855 3.3 3.3 209,743 104,581 105,132 28,239298 14,621929 13,617369 15,218 7,589 7,629 286,707 142,977 143,73 47,176 23,526 23,65 Tr ục 1 -5 : 14 3k W Tr ục 5 -9 : 14 3k W Tầng 5 Nh. hàng Siêu thị Th. mại 765 222 732 3.3 3.3 3.3 299,394 176,459 32,515 90,976 50,381676 35,09004 3,571769 11,719867 21,767 12,805 2,36 6,602 410,09 241,246 44,462 124,382 67,478 39,696 7,316 20,466 N h. hà ng +1 /2 s.t hị : 26 4k W Th .m ại +1 /2 s.t hị : 14 7k W Để kiểm tra tải lạnh có nằm trong khoảng giá trị thích hợp không ta tiến hành tính giá trị công suất lạnh trên một đơn vị diện tích (thường là W/m2) và so sánh với các giá trị kinh nghiệm trong một số tài liệu tham khảo. Trong tài liệu tham khảo [2] “HVAC Equations Data Rules of Thumb của McGraw-Hill” ta có các giá trị định hướng trong tính toán công suất lạnh như sau: Bảng 3.36: Định hướng về giá trị công suất lạnh trên một đơn vị diện tích Loại hình Btu/ft2.h W/m2 Restaurant 48 - 120 152 - 380 Super market 34 - 48 107 - 152 Shopping center 34 - 80 107 - 252 Chương 3: Tính năng suất lạnh Trang 47 GVHD: Nguyễn Thị Tâm Thanh SVTH: Phạm Hữu Tâm Đặng Thế Vinh Bảng 3.37: Phân bố công suất lạnh trên một đơn vị diện tích Khu vực Diện tích, m2 Công suất lạnh, W W/m2 Tầng hầm 1 Fastfood Khu Cake Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 Khu 5 24 23 642 185 433 332 495 7559 7601 194260 59847 136026 105915 151752 315 330 303 323 314 319 307 Tầng 1 Trục 1-5 Trục 5-9 971 866 159311 164963 164 190 Tầng 2-4 Trục 1-5 Trục 5-9 920 855 142977 143730 155 168 Tầng 5 Nhà hàng Siêu thị Thương mại 765 222 732 241246 44462 124382 315 200 170 Qua bảng trên ta thấy đối với khu thương mại giá trị đó nằm từ khoảng 155- 190W/m2 (trong khoảng 107-252W/m2), với khu nhà hàng ở tầng hầm 1 và tầng 5 là từ 300-330W/m2 (trong khoảng 152-380W/m2). Tuy nhiên với khu siêu thị là 200W/m2 có lớn hơn giá trị định hướng là 152W/m2, nhưng giá trị này có thể chấp nhận được vì khu siêu thị ở tầng 5 chịu nhiều bức xạ mặt trời qua cửa kính.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf03 - Chuong 3 - TINH TOAN NSL3.pdf
  • pdf01 - Chuong 1 - TONGQUAN.pdf
  • pdf02 - Chuong 2 - LUA TSTT.pdf
  • pdf03 - Chuong 3 - TINH TOAN NSL1.pdf
  • pdf03 - Chuong 3 - TINH TOAN NSL2.pdf
  • pdf04 - Chuong 4 - TINH TG.pdf
  • pdf05 - Chuong 5 - CHON TB.pdf
  • pdf06 - Chuong 6 - TINH DUONG ONG.pdf
  • pdf07 - Chương 7 - LAP DAT HE THONG.pdf
Luận văn liên quan