Đồ án Thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho nhà điều hành sản xuất, xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế cả nước, ngành Nhiệt - Lạnh nói chung và ngành điều hoà không khí nói riêng cũng đã có những bước phát triển vượt bậc, ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Ngày nay cùng với sự hội nhập của cả nước, điều hoà tiện nghi không chỉ được sử dụng trong các toà nhà, khách sạn, văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hoá, y tế, thể thao mà còn cả trong các căn hộ, nhà ở, các phương tiện giao thông như ôtô, tàu hoả, tàu thuỷ, Điều hoà công nghệ trong những năm qua đóng một vai trò quan trọng trong nhiều ngành kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo quy trình công nghệ trong các ngành sợi, dệt, chế biến thuốc lá, chè, in ấn, điện tử, vi điện tử, bưu điện, viễn thông, máy tính, quang học, cơ khí chính xác, hoá học, Đối với sinh viên ngành Nhiệt - Lạnh đòi hỏi phải nắm vững các kiến thức cơ bản, các phương pháp tính toán thiết kế thì việc tìm hiểu các công việc liên quan đến công tác lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí, là rất cần thiết cho công việc thưc tế sau này. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của ThS.Nguyễn Mạnh Hùng, bộ môn Kỹ thuật Nhiệt trường ĐHGTVT, em đã thực hiện đề tài “Thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho nhà điều hành sản xuất, xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài” cho đồ án tốt nghiệp của mình. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài song không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn đọc để đề tài của em được hoàn chỉnh hơn.

doc85 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2034 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho nhà điều hành sản xuất, xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ c¶ n­íc, ngµnh NhiÖt - L¹nh nãi chung vµ ngµnh ®iÒu hoµ kh«ng khÝ nãi riªng còng ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc, ngµy cµng trë nªn quen thuéc trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. Ngµy nay cïng víi sù héi nhËp cña c¶ n­íc, ®iÒu hoµ tiÖn nghi kh«ng chØ ®­îc sö dông trong c¸c toµ nhµ, kh¸ch s¹n, v¨n phßng, nhµ hµng, c¸c dÞch vô du lÞch, v¨n ho¸, y tÕ, thÓ thao mµ cßn c¶ trong c¸c c¨n hé, nhµ ë, c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng nh­ «t«, tµu ho¶, tµu thuû,… §iÒu hoµ c«ng nghÖ trong nh÷ng n¨m qua ®ãng mét vai trß quan träng trong nhiÒu ngµnh kinh tÕ, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o quy tr×nh c«ng nghÖ trong c¸c ngµnh sîi, dÖt, chÕ biÕn thuèc l¸, chÌ, in Ên, ®iÖn tö, vi ®iÖn tö, b­u ®iÖn, viÔn th«ng, m¸y tÝnh, quang häc, c¬ khÝ chÝnh x¸c, ho¸ häc,… §èi víi sinh viªn ngµnh NhiÖt - L¹nh ®ßi hái ph¶i n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n, c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ th× viÖc t×m hiÓu c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ b¶o d­ìng hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ,… lµ rÊt cÇn thiÕt cho c«ng viÖc th­c tÕ sau nµy. D­íi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña ThS.NguyÔn M¹nh Hïng, bé m«n Kü thuËt NhiÖt tr­êng §HGTVT, em ®· thùc hiÖn ®Ò tµi “ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp th­¬ng m¹i mÆt ®Êt Néi Bµi” cho ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi song kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®äc ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2007. Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn Kim Kh¸nh Ch­¬ng1. Tæng quan vÒ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 1.1 TÇm quan träng cña ®iÒu hoµ kh«ng khÝ §iÒu hoµ kh«ng khÝ (cßn gäi lµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ) cã thÓ hiÓu lµ qu¸ tr×nh t¹o ra vµ duy tr× æn ®Þnh tr¹ng th¸i kh«ng khÝ trong nhµ theo mét ch­¬ng tr×nh ®Þnh tr­íc, kh«ng phô thuéc vµo tr¹ng th¸i kh«ng khÝ ngoµi trêi. 1.1.1 Trong sinh ho¹t, d©n dông YÕu tè khÝ hËu ¶nh h­ëng rÊt lín tíi thÓ tr¹ng cña con ng­êi vµ nã ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu nh­ : nhiÖt ®é t, ®é Èm t­¬ng ®èi (, tèc ®é l­u chuyÓn kh«ng khÝ ( , nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vµ ®é ån. NhiÖt ®é t lµ yÕu tè g©y ra c¶m gi¸c nãng l¹nh râ rÖt nhÊt ®èi víi con ng­êi, do ®©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù truyÒn nhiÖt gi÷a bÒ mÆt da vµ m«i tr­êng kh«ng khÝ xung quanh. Sù truyÒn nhiÖt b»ng ®èi l­u vµ bøc x¹ tõ mÆt da (nhiÖt ®é kho¶ng 360C) hoÆc chØ b»ng dÉn nhiÖt qua líp quÇn ¸o ®­îc diÔn ra khi cã chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a m«i tr­êng vµ bÒ mÆt da. Khi nhiÖt ®é m«i tr­êng nhá h¬n 360C, c¬ thÓ th¶i nhiÖt vµo m«i tr­êng b»ng truyÒn nhiÖt, nÕu mÊt nhiÖt qu¸ møc th× c¬ thÓ sÏ cã c¶m gi¸c l¹nh. Khi nhiÖt ®é m«i tr­êng lín h¬n 360C, c¬ thÓ sÏ nhËn mét phÇn nhiÖt tõ m«i tr­êng nªn sÏ cã c¶m gi¸c nãng. C¶m gi¸c nãng hay l¹nh cßn phô thuéc rÊt nhiÒu c­êng ®é lao ®éng cña c¬ thÓ. Khi c¬ thÓ ho¹t ®éng m¹nh (lao ®éng nÆng), nhu cÇu th¶i nhiÖt vµo m«i tr­êng nhiÒu h¬n khi lao ®éng nhÑ, v× vËy ngay c¶ khi nhiÖt ®é m«i tr­êng kh¸ thÊp ng­êi ta vÉn c¶m thÊy nãng khi lao ®éng nÆng. §é Èm t­¬ng ®èi ( lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®iÒu kiÖn bay h¬i må h«i vµo kh«ng khÝ. Sù bay h¬i n­íc vµo kh«ng khÝ chØ diÔn ra khi ( < 100%. NÕu kh«ng khÝ cã ®é Èm võa ph¶i th× khi nhiÖt ®é cao, c¬ thÓ ®æ må h«i vµ må h«i bay vµo kh«ng khÝ ®­îc nhiÒu sÏ lµm cho c¬ thÓ c¶m gi¸c dÔ chÞu h¬n. NÕu ®é Èm ( qu¸ lín, må h«i tho¸t ra ngoµi da bay h¬i kÐm (hoÆc thËm chÝ kh«ng bay h¬i ®­îc), trªn da sÏ cã må h«i nhÊp nh¸p g©y c¶m gi¸c khã chÞu. Tèc ®é l­u chuyÓn kh«ng khÝ ( ¶nh h­ëng tíi c­êng ®é to¶ nhiÖt vµ c­êng ®é to¶ chÊt cña c¬ thÓ. VÒ mïa ®«ng khi t¨ng tèc ®é chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ ( sÏ lµm t¨ng sù mÊt nhiÖt cña c¬ thÓ g©y c¶m gi¸c l¹nh, ng­îc l¹i vÒ mïa hÌ sÏ t¨ng c¶m gi¸c m¸t mÎ.Nh­ng ( lín qu¸ møc cÇn thiÕt sÏ g©y mÊt nhiÖt côc bé, lµm c¬ thÓ chãng mÖt mái. Nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i: Khi trong kh«ng khÝ cã c¸c chÊt ®éc h¹i chiÕm mét tû lÖ lín nã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe con ng­êi. Møc ®é ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi cña mçi chÊt phô thuéc vµo b¶n chÊt chÊt ®éc h¹i, nång ®é cña nã trong kh«ng khÝ, thêi gian tiÕp xóc cña con ng­êi, t×nh tr¹ng søc khoÎ cña con ng­êi,... C¸c chÊt ®éc h¹i nh­: bôi, khÝ CO2, SO2, NH3, Cl2,... Nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i ph¶i ë møc ®é cho phÐp ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi. §é ån lµ yÕu tè quan träng kh«ng thÓ bá qua khi thiÕt kÕ mét hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ. §é ån t¸c ®éng nhiÒu ®Õn hÖ thÇn kinh, g©y mÊt tËp trung vµo c«ng viÖc hoÆc ®¬n gi¶n h¬n lµ g©y sù khã chÞu cho con ng­êi. V× vËy, khi thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ph¶i ®¶m b¶o ®é ån n»m trong giíi h¹n cho phÐp. Tãm l¹i c¸c yÕu tè khÝ hËu ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn søc kháe vµ sinh ho¹t cña con ng­êi. §iÒu hoµ kh«ng khÝ gióp t¹o ra m«i tr­êng kh«ng khÝ trong s¹ch, cã nhiÖt ®é, ®é Èm vµ vËn tèc giã n»m trong ph¹m vi æn ®Þnh phï hîp víi c¶m gi¸c nhiÖt cña c¬ thÓ con ng­êi, øng víi c¸c tr¹ng th¸i lao ®éng kh¸c nhau, lµm c¬ thÓ con ng­êi c¶m thÊy dÔ chÞu tho¶i m¸i, kh«ng nãng bøc vÒ mïa hÌ, rÐt buèt vÒ mïa ®«ng, b¶o vÖ ®­îc søc kháe vµ ph¸t huy ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng c¶ ch©n tay lÉn trÝ ãc. 1.1.2 Trong c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt Thµnh phÇn kh«ng khÝ vµ c¸c th«ng sè vËt lý cña nã:nhiÖt ®é, ®é Èm lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, nhiÒu khi lµ b¾t buéc ®Ó tiÕn hµnh nhiÒu lo¹i qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau cña nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Mçi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu kh¸c nhau vÒ c¸c th«ng sè vËt lý cña m«i tr­êng. Trong ngµnh c¬ khÝ chÝnh x¸c, chÕ t¹o dông cô ®o l­êng, dông cô quang häc th× ®é trong s¹ch cña nhiÖt ®é vµ ®é Èm cña kh«ng khÝ lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh cho chÊt l­îng, ®é chÝnh x¸c vµ ®é bÒn cña s¶n phÈm. Trong c«ng nghiÖp sîi vµ dÖt ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cã ý nghÜa rÊt quan träng. Khi ®é Èm cao th× ®é dÝnh kÕt, ma s¸t gi÷a c¸c x¬ b«ng sÏ lín vµ qu¸ tr×nh kÐo sîi sÏ khã kh¨n. Ng­îc l¹i nÕu ®é Èm thÊp sÏ lµm cho sîi dÔ bÞ ®øt, n¨ng suÊt kÐo sîi sÏ bÞ gi¶m. Trong c«ng nghiÖp in, nhÊt lµ in nhiÒu mµu, in tiÒn,… ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ®é Èm æn ®Þnh ®Ó kÝch th­íc cña giÊy kh«ng bÞ co gi·n thÊt th­êng, lóc ®ã c¸c m¶nh mµu trªn b¶ng in míi liÒn khÝt nhau, kh«ng bÞ sai lÖch. Ngoµi ra nhiÖt ®é vµ ®é Èm cña kh«ng khÝ æn ®Þnh cßn cã t¸c dông gi÷ cho mµu s¾c cña mùc in ®­¬c æn ®Þnh ®ång ®Òu. C¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt phim giÊy ¶nh th× c¸c th«ng sè cña m«i tr­êng còng cÇn ®­îc duy tr× ë møc nhÊt ®Þnh vµ chÆt chÏ b»ng hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. Bôi rÊt dÔ b¸m vµo bÒ mÆt cña phim, giÊy ¶nh lµm gi¶m chÊt l­îng s¶n phÈm. NhiÖt ®é cao vµ ®é Èm thÊp sÏ lµm cho giÊy vµ phim ¶nh bÞ cong vªnh, cßn nÕu ®é Èm qu¸ cao th× sÏ lµm cho s¶n phÈm bÞ dÝnh bÕt vµo nhau. Cßn rÊt nhiÒu qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kh¸c ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu kh¸c nhau vÒ c¸c th«ng sè vËt lý cña m«i tr­êng, mµ viÖc t¹o ra mét m«i tr­êng thÝch hîp lµ nhiÖm vô cña lÜnh vùc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. Do ®ã ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cã vai trß vµ ý nghÜa hÕt søc quan träng trong c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt. 1.1.3 Trong lÜnh vùc lÞch sö v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt ViÖc b¶o qu¶n nh÷ng gi¸ trÞ vÜ ®¹i cña v¨n ho¸-lÞch sö, nh÷ng t¸c phÈm nghÖ thuËt nh­ tranh ¶nh, t­îng, s¸ch cæ, hiÖn vËt,... trong c¸c phßng tr­ng bµy, viÖn b¶o tµng, th­ viÖn,... l­u tr­yÒn cho nhiÒu thÕ hÖ mai sau ®ång nghÜa víi viÖc duy tr× ®­îc mét m«i tr­êng kh«ng khÝ cã c¸c th«ng sè vËt lý thÝch hîp ®Ó cã thÓ lµm chËm l¹i hoÆc ng­ng h¼n qu¸ tr×nh ph¸ huû cña nã. Tãm l¹i, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ gi÷ mét vai trß, ý nghÜa rÊt quan träng trong ®êi sèng, sinh ho¹t cña con ng­êi còng nh­ trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt, ®ång thêi nã còng cã nh÷ng ý nghÜa v« cïng to lín ®èi víi viÖc b¶o tån c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa vµ lÞch sö. 1.2 Ph©n lo¹i c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ mét tËp hîp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô,… ®Ó tiÕn hµnh c¸c qu¸ tr×nh xö lý kh«ng khÝ nh­ s­ëi Êm, lµm l¹nh, khö Èm, gia Èm,... ®iÒu chØnh, khèng chÕ vµ duy tr× c¸c th«ng sè vi khÝ hËu trong nhµ nh­ nhiÖt ®é, ®é Èm, ®é s¹ch, sù tuÇn hoµn ph©n phèi kh«ng khÝ trong phßng nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiÖn nghi vµ c«ng nghÖ. ViÖc ph©n lo¹i hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ rÊt phøa t¹p v× chóng qu¸ ®a d¹ng vµ phong phó ®¸p øng nhiÒu øng dông cô thÓ cña hÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau nh­ng cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: 1.2.1 Theo môc ®Ých sö dông Theo môc ®Ých sö dông cã thÓ ph©n ra lµm hai hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ hÖ thèng ®iÒu hoµ tiÖn nghi vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ c«ng nghÖ. 1.2.1.1 HÖ thèng ®iÒu hoµ tiÖn nghi HÖ thèng ®iÒu hoµ tiÖn nghi chØ quan t©m tíi nhiÖt ®é trong phßng, cßn ®é Èm cña kh«ng khÝ cho phÐp dao ®éng trong ph¹m vi kh¸ réng (tõ 30% ®Õn 70%). §iÒu hoµ tiÖn nghi th­êng dïng trong sinh ho¹t d©n dông (nhµ ë, nhµ hµng, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, thÓ thao,... vµ mét sè xÝ nghiÖp kh«ng cã yªu cÇu kh¾t khe vÒ ®é Èm), do ®ã hÖ thèng kh«ng cã thiÕt bÞ t¨ng Èm, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n. 1.2.1.2 HÖ thèng ®iÒu hoµ c«ng nghÖ HÖ thèng ®iÒu hoµ c«ng nghÖ yªu cÇu duy tr× nghiªm ngÆt c¶ vÒ nhiÖt ®é vµ ®é Èm (theo yªu cÇu cña c«ng nghÖ). §iÒu hoµ c«ng nghÖ th­êng gÆp trong s¶n xuÊt sîi dÖt, c¸c phßng b¶o qu¶n v.v... trong hÖ thèng cÇn cã thiÕt bÞ t¨ng Èm vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn phøc t¹p h¬n (do cÇn b¶o qu¶n duy tr× ®ång thêi nhiÖt ®é vµ ®é Èm theo ch­¬ng tr×nh ®Þnh tr­íc). 1.2.2 Theo møc ®é tin cËy vµ kinh tÕ (tÝnh chÊt quan träng) Theo c¸ch nµy cã thÓ ph©n chia c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ theo ba cÊp: 1.2.2.1 HÖ thèng cÊp 1 §©y lµ hÖ thèng cã ®é tin cËy cao, c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng cã thÓ duy tr× c¸c th«ng sè kh«ng khÝ trong nhµ tho¶ m·n mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt (tõ gi¸ trÞ thÊp nhÊt ®Õn gi¸ trÞ cao nhÊt). 1.2.2.2 HÖ thèng cÊp 2 HÖ thèng nµy cã ®é tin cËy thÊp h¬n hÖ thèng cÊp 1, nh÷ng sai sè cã thÓ tíi 200 giê trong mét n¨m, nghÜa lµ c¸c th«ng sè trong nhµ cã thÓ cho phÐp sai lÖch so víi tÝnh to¸n khi nhiÖt ®é vµ ®é Èm ngoµi trêi ®¹t c¸c gi¸ trÞ cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu (theo thèng kª nhiÒu n¨m). 1.2.2.3 HÖ thèng cÊp 3 HÖ thèng cÊp 3 duy tr× c¸c th«ng sè trong nhµ trong mét ph¹m vi cho phÐp víi mét sai lÖch tíi 400 giê trong mét n¨m, (nghÜa lµ vµo mïa ®«ng cã thÓ kh«ng cã s­ëi Êm). 1.2.3 Theo tÝnh tËp trung (ph¹m vi t¸c dông hoÆc quy m«) cña hÖ thèng Theo tÝnh chÊt nµy ph©n ra hÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé, hÖ thèng ®iÒu hoµ tæ hîp gän (víi c¸c côm m¸y gän) vµ hÖ thèng trung t©m n­íc. 1.2.3.1 HÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ côc bé lµ c¸c tæ hîp m¸y ®¬n lÎ cã c«ng suÊt bÐ, tÊt c¶ c¸c kh©u cña hÖ thèng ®­îc l¾p r¸p s½n trong c¸c vá nªn rÊt tiÖn cho l¾p ®Æt, vËn hµnh (th­êng quen gäi lµ m¸y ®iÒu hoµ). C¸c m¸y ®iÒu hoµ côc bé rÊt Ýt khi dïng cho ®iÒu hoµ c«ng nghÖ. HÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé gåm hai lo¹i chÝnh lµ m¸y ®iÒu hoµ cöa sè vµ m¸y ®iÒu hoµ t¸ch n¨ng suÊt l¹nh ®Õn 7 kw (24.000 Btu/h). + M¸y ®iÒu hoµ cöa sè: lµ lo¹i m¸y nhá nhÊt c¶ vÒ n¨ng suÊt l¹nh ( kh«ng qu¸ 7 kw) vµ kÝch th­íc còng nh­ khèi l­îng, mét chiÒu hoÆc hai chiÒu, th­êng ®­îc bè trÝ qua cöa sæ hoÆc qua v¸ch, cßn ®­îc gäi lµ m¸y ®iÒu hoµ 1 côm, m¸y ®iÒu hoµ phßng. Toµn bé c¸c thiÕt bÞ chÝnh nh­ m¸y nÐn, dµn ng­ng, dµn bay h¬i, qu¹t gi¶i nhiÖt, qu¹t giã l¹nh, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh tù ®éng, pin läc giã, khö mïi cña giã t­¬i còng nh­ c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c ®­îc l¾p ®Æt trong mét vá gän nhÑ. * ¦u ®iÓm: ViÖc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh m¸y ®iÒu hoµ cöa sæ ®¬n gi¶n , cã s­ëi mïa ®«ng b»ng b¬m nhiÖt, cã kh¶ n¨ng lÊy giã t­¬i qua cöa lÊy giã t­¬i, vèn ®Çu t­ thÊp v× gi¸ rÎ do ®­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t, thÝch hîp cho c¸c phßng nhá, c¨n hé gia ®×nh,… * Nh­îc ®iÓm: NhiÖt ®é phßng ®­îc ®iÒu chØnh nhê thermostat víi ®é dao ®éng kh¸ lín ®é Èm tù biÕn ®æi theo nªn kh«ng khèng chÕ ®­îc ®é Èm ®iÒu chØnh theo kiÓu on-off, kh¶ n¨ng lµm s¹ch kh«ng khÝ kÐm, ®é ån cao, khã bè trÝ trong phßng h¬n so víi lo¹i 2 côm, khã sö dông cho c¸c toµ nhµ cao tÇng v× lµm mÊt mÜ quan vµ ph¸ vì kiÕn tróc. + M¸y ®iÒu hoµ t¸ch: §©y lµ hÖ thèng cã mét dµn nãng ®Æt ngoµi nhµ vµ hai hoÆc nhiÒu h¬n hai dµn l¹nh ®Æt trong nhµ. Lo¹i nµy gåm cã m¸y ®iÒu hoµ hai côm vµ m¸y ®iÒu hoµ nhiÒu côm. * ¦u ®iÓm: M¸y ®iÒu hoµ hai côm vµ m¸y ®iÒu hoµ nhiÒu côm cã nhiÒu ­u ®iÓm trong viÖc gi¶m ®­îc tiÕng ån trong nhµ rÊt phï hîp víi yªu cÇu tiÖn nghi nªn ®­îc sö dông réng r·i trong gia ®×nh, dÔ l¾p ®Æt, dÔ bè trÝ dµn l¹nh vµ dµn nãng, Ýt phô thuéc h¬n vµo kÕt cÊu nhµ, ®ì tèn diÖn tÝch l¾p ®Æt, chØ ph¶i ®ôc t­êng lç nhá ®­êng kÝnh 70 mm, ®¶m b¶o thÈm mü cao. * Nh­îc ®iÓm: Chñ yÕu lµ kh«ng lÊy ®­îc giã t­¬i nªn cÇn cã qu¹t lÊy giã t­¬i, èng dÉn gas dµi h¬n, d©y ®iÖn tèn nhiÒu h¬n, gi¸ thµnh ®¾t h¬n, ån phÝa ngoµi nhµ cã thÓ lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c hé bªn c¹nh. 1.2.3.2 HÖ thèng ®iÒu hoµ (tæ hîp) gän A. M¸y ®iÒu hoµ t¸ch a. M¸y ®iÒu hoµ t¸ch kh«ng èng giã M¸y ®iÒu hoµ t¸ch cña hÖ thèng ®iÒu hoµ gän vµ cña hÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé chØ kh¸c nhau vÒ cì m¸y hay n¨ng suÊt l¹nh. Do n¨ng suÊt l¹nh lín h¬n nªn kÕt cÊu côm dµn nãng vµ côm dµn l¹nh cã nhiÒu kiÓu d¸ng h¬n. Côm dµn nãng cã kiÓu qu¹t h­íng trôc thæi lªn trªn víi ba mÆt dµn. Côm dµn l¹nh còng ®a d¹ng h¬n rÊt nhiÒu ngoµi lo¹i treo t­êng cßn cã lo¹i treo trÇn, giÊu trÇn, kª sµn, giÊu t­êng... Do dµn l¹nh cã n¨ng suÊt l¹nh lín,l­u l­îng giã còng lín nªn nhiÒu côm dµn l¹nh cã thÓ l¾p thªm èng ph©n phèi giã ®Ó ph©n phèi giã cho c¶ phßng lín hoÆc nhiÒu phßng kh¸c nhau. * ¦u, nh­îc ®iÓm cña lo¹i m¸y nµy còng gièng nh­ m¸y ®iÒu hoµ côc bé 2 côm. * Nh­îc ®iÓm chÝnh cña m¸y nµy lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng lÊy giã t­¬i nªn cÇn cã th«ng giã ®Æc biÖt cho c¸c kh«ng gian ®«ng ng­êi héi häp, lµm viÖc khi giã lät qua cöa kh«ng ®ñ cung cÊp oxi cho phßng. Th«ng giã theo kiÓu nµy dÔ g©y ®äng s­¬ng v× khÝ t­¬i cã nhiÖt ®é vµ ®é Èm lín. b. M¸y ®iÒu hoµ t¸ch cã èng giã M¸y ®iÒu hoµ t¸ch cã èng giã th­êng ®­îc gäi lµ m¸y ®iÒu hoµ th­¬ng nghiÖp kiÓu t¸ch, n¨ng suÊt l¹nh tõ 12.000 Btu/h ®Õn 240.000 Btu/h. Dµn l¹nh bè trÝ qu¹t ly t©m cét ¸p cao nªn cã thÓ l¾p thªm èng giã ®Ó ph©n phèi ®Òu giã trong phßng réng hoÆc ®­a giã ®i xa ph©n phèi cho nhiÒu phßng kh¸c nhau. * Dµn l¹nh cã chiÒu cao nhá ®Ó dÔ dµng l¾p ®Æt trong trÇn gi¶, chØ cÇn më mét n¾p bªn côm dµn ®Ó söa ch÷a l¾p ®Æt lµm cho diÖn tÝch l¾p ®Æt vµ dÞch vô ®¹t tèi thiÓu. c. M¸y ®iÒu hoµ dµn ng­ng ®Æt xa §¹i bé phËn c¸c m¸y ®iÒu hoµ t¸ch cã m¸y nÐn bè trÝ chung víi côm dµn nãng. Nh­ng trong mét sè tr­êng hîp, m¸y nÐn l¹i n»m trong côm dµn l¹nh. Tr­êng hîp nµy ng­êi ta gäi lµ m¸y ®iÒu hoµ cã dµn ng­ng ®Æt xa. * ¦u nh­îc ®iÓm cña m¸y ®iÒu hoµ dµn ng­ng ®Æt xa còng cã chung c¸c ­u nh­îc ®iÓm cña m¸y ®iÒu hoµ t¸ch. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm m¸y nÐn bè trÝ ë côm dµn l¹nh nªn ®é ån trong nhµ cao. ChÝnh v× lý do ®ã, m¸y ®iÒu hoµ dµn ng­ng ®Æt xa kh«ng thÝch hîp cho ®iÒu hoµ tiÖn nghi. ChØ nªn sö dông lo¹i m¸y nµy cho ®iÒu hoµ c«ng nghÖ hoÆc th­¬ng nghiÖp trong c¸c ph©n x­ëng hoÆc cöa hµng, nh÷ng n¬i chÊp nhËn ®­îc tiÕng ån cña nã. B. M¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm a. M¸y ®iÒu hoµ l¾p m¸i M¸y ®iÒu hoµ l¾p m¸i lµ m¸y m¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm cã n¨ng suÊt l¹nh trung b×nh vµ lín, chñ yÕu dïng trong th­¬ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp. Côm dµn nãng vµ dµn l¹nh ®­îc g¾n liÒn víi nhau thµnh mét khèi duy nhÊt. Qu¹t dµn l¹nh lµ lo¹i qu¹t ly t©m cét ¸p cao. M¸y ®­îc bè trÝ èng ph©n phèi giã l¹nh vµ èng giã håi. * ¦u nhù¬c ®iÓm cña m¸y ®iÒu hoµ l¾p m¸i lµ ngoµi kh¶ n¨ng l¾p ®Æt m¸y trªn m¸i b»ng cña phßng ®iÒu hoµ cßn cã kh¶ n¨ng l¾p m¸y ë ban c«ng hoÆc m¸i hiªn hoÆc gi¸ ch×a sau ®ã bè trÝ ®­êng èng giã cÊp vµ giã håi lµ ®­îc, kÝch th­íc m¸y gän nhÑ, ®ì ån vµ ®ì rung h¬n. b. M¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm gi¶i nhiÖt n­íc Do b×nh ng­ng gi¶i nhiÖt n­íc rÊt gän nhÑ, kh«ng chiÕm diÖn tÝch vµ thÓ tÝch l¾p ®Æt lín nh­ dµn ng­ng gi¶i nhiÖt giã nªn th­êng ®­îc bè trÝ cïng víi m¸y nÐn vµ dµn bay h¬i thµnh mét tæ hîp hoµn chØnh. Toµn bé m¸y vµ thiÕt bÞ l¹nh nh­ m¸y nÐn, b×nh ng­ng, dµn bay h¬i vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®­îc bè trÝ gän trong mét vá d¹ng tñ. Do b×nh ng­ng lµm m¸t b»ng n­íc nªn m¸y th­êng ®i kÌm víi th¸p gi¶i nhiÖt vµ b¬m n­íc. Tñ cã cöa giã cÊp ®Ó l¾p ®­êng èng giã ph©n phèi vµ cã cöa giã håi còng nh­ cöa lÊy giã t­¬I vµ c¸c phin läc tren c¸c ®­êng èng giã. M¸y chñ yÕu dïng cho ®iÒu hoµ c«ng nghÖ vµ th­¬ng nghiÖp. * M¸y ®iÒu hoµ nguyªn côm gi¶i nhiÖt n­íc cã ­u ®iÓm c¬ b¶n lµ: - §­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ l¾p r¸p hoµn chØnh t¹i c¸c nhµ m¸y nªn cã ®é tin cËy, tuæi thä vµ møc ®é tù ®éng cao,gi¸ thµnh rÎ, m¸y gän nhÑ,chØ cÇn nèi víi hÖ thèng n­íc lµm m¸t vµ hÖ thèng èng giã nÕu cÇn lµ s½n sµng ho¹t ®éng. - VËn hµnh kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn t¶i thay ®æi. - L¾p ®Æt nhanh chãng, kh«ng cÇn thî chuyªn nghanh l¹nh, vËn hµnh b¶o d­ìng söa ch÷a, vËn chuyÓn dÔ dµng. - Cã cöa lÊy giã t­¬i. - Bè trÝ dÔ dµng cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt(sîi, dÖt) vµ c¸c nhµ hµng, siªu thÞ, chÊp nhËn ®­îc ®é ån cao. * NÕu dïng cho ®iÒu hoµ tiÖn nghi ph¶i cã buång m¸y c¸ch ©m vµ bè trÝ tiªu ©m cho c¶ èng giã cÊp vµ giã håi. c. M¸y ®iÒu hoµ VRV M¸y ®iÒu hoµ VRV mét hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cã l­u l­îng m«i chÊt thay ®æi ®­îc. M¸y VRV thùc chÊt lµ ph¸t triÓn m¸y ®iÒu hoµ t¸ch vÒ mÆt n¨ng suÊt l¹nh còng nh­ sè dµn l¹nh trùc tiÕp ®Æt trong c¸c phßng (lªn tíi 8 thËm chÝ 16 côm dµn l¹nh), t¨ng chiÒu cao l¾p ®Æt vµ chiÒu cao ®­êng èng gi÷a côm dµn nãng vµ dµn l¹nh ®Ó cã thÓ øng dông cho c¸c toµ nhµ cao tÇng kiÓu v¨n phßng vµ kh¸ch s¹n, mµ tõ tr­íc hÇu nh­ chØ cã hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m n­íc l¹nh ®¶m nhiÖm, v× so víi èng giã èng m«i chÊt l¹nh nhá h¬n nhiÒu. M¸y ®iÒu hoµ VRV chñ yÕu dïng cho ®iÒu hoµ tiÖn nghi. * C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña m¸y ®iÒu hoµ VRV: - Tæ ng­ng tô cã 2 m¸y nÐn trong ®ã mét m¸y nÐn ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh theo kiÓu on-off, cßn ,mét ,m¸y ®iÒu chØnh bËc theo m¸y biÕn tÇn nªn sè bËc ®iÒu chØnh tõ 0 ®Õn 100% gåm 21 bËc, ®¶m b¶o n¨ng l­îng tiÕt kiÖm rÊt hiÖu qu¶. - C¸c th«ng sè vi khÝ hËu ®­îc khèng chÕ phï hîp víi tõng nhu cÇu vïng, kÕt nèi trong m¹ng ®iÒu khiÓn trung t©m. - C¸c m¸y VRV cã c¸c d©y c«ng suÊt hîp lý l¾p ghÐp víi nhau thµnh c¸c m¹ng ®¸p øng nhu cÇu n¨ng suÊt l¹nh kh¸c nhau tõ nhá (7 kW) ®Õn hµng ngµn kW cho c¸c toµ nhµ cao tÇng hµng tr¨m mÐt víi hµng ngµn phßng ®a chøc n¨ng. - VRV gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò håi dÇu vÒ m¸y nÐn do ®ã côm dµn nãng cã thÓ cao h¬n dµn l¹nh ®Õn 50 m vµ c¸c dµn l¹nh cã thÓ ®Æt c¸ch nhau cao tíi 150m t¹o ®iÒu kiÖn chp viÖc bè trÝ m¸y dÔ dµng trong c¸c nhµ cao tÇng, v¨n phßng, kh¸ch s¹n mµ tr­íc ®©y chØ cã hÖ trung t©m n­íc ®¶m nhiÖm. - Do ®­êng èng dÉn ga dµi,nªn ph¶i dïng m¸y biÕn tÇn ®iÒu chØnh n¨ng suÊt l¹nh, lµm cho hÖ sè l¹nh kh«ng nh÷ng ®­¬c c¶i thiÖn mµ cßn v­ît nhiÒu hÖ m¸y th«ng dông. - §é tin cËy do c¸c chi tiÕt l¾p r¸p ®­îc chÕ t¹o toµn bé t¹i nhµ m¸y víi chÊt l­äng cao. - Kh¶ n¨ng b¶o d­ìng söa ch÷a rÊt n¨ng ®éng vµ nhanh chãng nhê c¸c thiÕt bÞ tù ph¸t hiÖn h­ háng chuyªn dïng. - So víi hÖ trung t©m n­íc, hÖ VRV rÊt gän nhÑ v× côm dµn nãng bè trÝ trªn tÇng th­îng hoÆc bªn s­ên toµ nhµ cßn ®­êng èng dÉn m«i chÊt l¹nh cã kÝch th­íc nhá h¬n nhiÒu so víi ®­êng èng n­íc l¹nh vµ ®­êng èng giã. - HÖ VRV cã 9 kiÓu dµn l¹nh kh¸c nhau víi tèi ®a 6 cÊp n¨ng suÊt l¹nh (®Æt trªn sµn, tñ t­êng, treo t­êng, giÊu t­êng, treo trÇn, giÊu trÇn, giÊu trÇn cassette kiÓu gãc, giÊu trÇn cassette mét, hai vµ nhiÒu cöa thæi giÊu trÇn cã èng giã) rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nªn dÔ dµng thÝch hîp víi c¸c kiÓu kiÕn tróc kh¸c nhau, ®¸p øng thÈm mÜ ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. - Cã thÓ kÕt hîp lµm l¹nh vµ s­ëi Êm phßng trong cïng mét hÖ thèng kiÓu b¬m nhiÖt hoÆc thu håi nhiÖt hiÖu suÊt cao. * Gièng nh­ m¸y ®iÒu hoµ 2 côm, m¸y VRV cã nh­îc ®iÓm lµ kh«ng lÊy ®­îc giã t­¬i v× vËy ph¶i cã qu¹t lÊy giã t­¬i tõ bªn ngoµi. 1.2.3.3 HÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m n­íc HÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m n­íc lµ hÖ thèng sö dông n­íc l¹nh 70C ®Ó lµm l¹nh kh«ng khÝ qua c¸c dµn trao ®æi nhiÖt FCU vµ AHU. HÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m n­íc chñ yÕu gåm: - M¸y lµm l¹nh n­íc (Water Chiller), hay m¸y s¶n xuÊt n­íc l¹nh tõ 120C xuèng 70C. - HÖ thèng dÉn n­íc l¹nh. - HÖ thèng n­íc gi¶i nhiÖt. - Nguån nhiÖt ®Ó s­ëi Êm dï