Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh Công suất 675m3/Ngàyđêm

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn nhất cả nƣớc. Nằm ở trung tâm tam giác phát triển kinh tế phía Nam, có số dân lên đến 10 triệu ngƣời. Vấn đề môi trƣờng gắn bó mật thiết với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Từ trƣớc đến nay chúng ta chƣa chú ý đến việc xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Trong khi về mặt kỹ thuật chúng ta có thể làm đƣợc. Hiện nay trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh có rất nhiều dự án quy hoạch các khu dân cƣ, căn hộ cao cấp, chỉnh trang đô thị. Do đó việc xây dựng, vận hành các hệ thống xử lý nƣớc thải cho các khu dân cƣ này là rất cần thiết. Hiện nay đa số các dự án khu căn hộ cao cấp và các khu biệt thự của các nhà đầu tƣ trên Thành Phố thƣờng có sức chứa khoảng từ 200 – 1000 căn. Sở Tài Nguyên Môi Trƣờng thành phố đã chỉ đạo các Ban Ngành xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải yêu cầu các khu dân cƣ phải xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14-2008 mức 2 mới đƣợc dẫn vào ống thoát nƣớc công cộng của thành phố. Nhiều dự án ở thành phố đang triển khai xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải theo các mô hình khác nhau. Những nơi nào không chấp hành luật bảo vệ môi trƣờng của nhà nƣớc và hƣớng dẫn cụ thể của thành phố sẽ phải đóng cửa và di dời nơi khác. Với chuyên ngành của mình, trong đề tài này đã khái quát đƣợc các nội dung chủ yếu của tính chất, thành phần nƣớc thải trong các khu dân cƣ và phƣơng án xử lý hiệu quả cũng nhƣ ƣu và nhƣợc điểm của nó. Tùy theo điều kiện tình hình của mình mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn và và thực hiện cho phù hợp. Tuy nhiên, với những hạn chế về kinh nghiệm thực tế, những vấn đề liên quan chắc chắn còn nhiều Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m 3 /ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng 2 SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch thiếu sót và chƣa đƣợc làm rõ. Rất mong nhận đƣợc sự quan tâm đóng góp của thầy cô để nội dung đồ án này đƣợc hoàn chỉnh và có tính thiết thực hơn

pdf102 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2230 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh Công suất 675m3/Ngàyđêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CĂN HỘ CAO CẤP, QUẬN 2, TP. HỒ CHÍ MINH, CÔNG SUẤT 675M 3 /NGÀY GVHD: TS. ĐẶNG VIẾT HÙNG SVTH : NGUYỄN VĨNH LỊCH MSSV : 08B1080038 TP.HCM, tháng 06/2010 Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC KTCN TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƢỜNG ---------- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN VĨNH LỊCH MSSV : 08B1080038 NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG LỚP : 08HMT1 1. Đầu đề đồ án: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải căn hộ cao cấp The Estella, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, công suất 675 m3/ngày” 2. Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung và số liệu ban đầu): Tổng quan tài liệu về khu cănn hộ cao cấp The Estella và số liệu về nƣớc thải của khu chung cƣ. Tổng quan công nghệ xử lý nƣớc thải khu chung cƣ. Lựa chọn công nghệ xử lý nƣớc thải phù hợp với điều kiện sẵn có. Tính toán thiết kế các công trình đơn vị. Khái toán chi phí đầu tƣ và vận hành. Quản lý và vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. An toàn lao động và khắc phục sự cố khi xảy ra. 3. Ngày giao đồ án : 19/04/2010 4. Ngày hoàn thành đồ án : 19/07/2010 5. Họ và tên ngƣời hƣớng dẫn : TS. Đặng Viết Hùng Nội dung và yêu cầu LVTN đã đƣợc thông qua trƣởng khoa. Ngày____tháng____năm 2010 TRƢỞNG KHOA NGƢỜI HƢỚNG DẪN CHÍNH (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA Ngƣời duyệt: ....................................................... Ngày bảo vệ: ........................................................ Điểm tổng kết: ....................................................... Nơi lƣu trữ đồ án: ................................................... Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch Đồ án tốt nghiệp này là thành quả trong hơn 1 năm học tập, trau dồi kiến thức tại Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh và là dấu ấn quan trọng đánh dấu bƣớc chuyển tiếp từ một cử nhân cao đẳng trở thành một tân kỹ sƣ của em. Để hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này, em đã nhận đƣợc rất nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình từ gia đình, thầy cô, bạn bè và những ngƣời xung quanh. Lời đầu tiên, em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến TS. Đặng Viết Hùng, ngƣời thầy đã tận tình chỉ bảo em trong suốt thời gian làm đồ án. Thầy đã chỉ bảo em rất nhiều về kiến thức chuyên ngành, cũng nhƣ đã truyền đạt rất nhiều kiến thức bổ ích về kinh nghiệm thực tế cho em để có thể hoàn thành đồ án này tốt nhất trong khả năng có thể của em. Em cũng xin gởi lời cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa Môi trƣờng đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức cơ sở và chuyên môn trong hơn 1 năm học qua. Những kiến thức đƣợc học đã giúp em rất nhiều trong việc hoàn thành tốt đồ án này và sẽ là tài sản vô giá giúp em vững bƣớc trên con đƣờng tƣơng lai. Con xin gởi lời cảm ơn ba mẹ đã luôn động viên, khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho con trong quá trình làm đồ án. Một lời cảm ơn chân thành xin dành cho các Anh, Chị quản lý khu căn hộ The Estella luôn nhiệt tình cung cấp thông tin cần thiết về các thông tin phục vụ cho đồ án. Mình gởi lời cảm ơn tới những ngƣời bạn tốt đã hỗ trợ mình trong việc tìm kiếm tài liệu, thông tin và trao đổi kiến thức. Cuối cùng, xin kính chúc mọi ngƣời sức khỏe và công việc tốt. TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2010 Nguyễn Vĩnh Lịch Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch MỤC LỤC Chƣơng I : MỞ ĐẦU -------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1. Đặt vấn đề ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.2.Tính cấp thiết ------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.3.Nhiệm vụ của đồ án ----------------------------------------------------------------------------- 2 1.4.Nội dung của đồ án ------------------------------------------------------------------------------ 2 Chƣơng II : TỔNG QUAN VỀ KHU CĂN HỘ CAO CẤP THE ESTELLA --------------- 4 2.1.Tổng quan về khu căn hộ The Estella -------------------------------------------------------- 4 2.2.Các vấn đề về môi trƣờng ---------------------------------------------------------------------- 7 Chƣơng III :TỔNG QUAN NƢỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ----11 3.1.Thành phần và tính chất nƣớc thải sinh hoạt -----------------------------------------------11 3.2. Ảnh hƣởng nƣớc thải sinh hoạt đối với môi trƣờng ---------------------------------------15 3.3. Phƣơng pháp xử lý nƣớc thải sinh hoạt -----------------------------------------------------22 3.4. Công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt --------------------------------------------------------29 Chƣơng IV : LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ---------------------------41 4.1.Cơ sở lựa chọn công nghệ ---------------------------------------------------------------------41 4.2. Đề xuất công nghệ xử lý ----------------------------------------------------------------------44 4.3. Lựa chọn công nghệ xử lý --------------------------------------------------------------------47 4.4. Chức năng các công trình trong hệ thống xử lý -------------------------------------------48 Chƣơng V : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ -----------------------50 5.1. Giỏ thu rác --------------------------------------------------------------------------------------50 5.2. Hố thu gom -------------------------------------------------------------------------------------51 5.3. Bể điều hòa ------------------------------------------------------------------------------------53 5.4. Bể lắng 1 ----------------------------------------------------------------------------------------59 5.5.Bể lọc sinh học ----------------------------------------------------------------------------------63 Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch 5.6.Bể lắng 2 -----------------------------------------------------------------------------------------71 5.7.Bể khử trùng ------------------------------------------------------------------------------------74 5.8.Bể phân hủy bùn --------------------------------------------------------------------------------76 Chƣơng VI : TÍNH TOÁN KINH PHÍ -----------------------------------------------------------79 6.1.Chi phí xây dựng và thiết bị -------------------------------------------------------------------79 6.2.Chi phí vận hành --------------------------------------------------------------------------------81 Chƣơng VII : VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ -----------------------------------------------------82 7.1.Nguyên tắc chung của hệ thống --------------------------------------------------------------82 7.2.Đƣa công trình vào họat động ----------------------------------------------------------------83 7.3.Quy trình vận hành hằng ngày ----------------------------------------------------------------84 7.4.Sự cố và biện pháp khắc phục ----------------------------------------------------------------85 7.5.An toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng ----------------------------------------------------86 Chƣơng VIII : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ---------------------------------------------------90 8.1.Kết luận ------------------------------------------------------------------------------------------90 8.2.Kiến nghị ----------------------------------------------------------------------------------------91 TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------------------------------------------------92 PHỤ LỤC --------------------------------------------------------------------------------------------93 Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng 1 SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch Chƣơng I : MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn nhất cả nƣớc. Nằm ở trung tâm tam giác phát triển kinh tế phía Nam, có số dân lên đến 10 triệu ngƣời. Vấn đề môi trƣờng gắn bó mật thiết với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Từ trƣớc đến nay chúng ta chƣa chú ý đến việc xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Trong khi về mặt kỹ thuật chúng ta có thể làm đƣợc. Hiện nay trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh có rất nhiều dự án quy hoạch các khu dân cƣ, căn hộ cao cấp, chỉnh trang đô thị. Do đó việc xây dựng, vận hành các hệ thống xử lý nƣớc thải cho các khu dân cƣ này là rất cần thiết. Hiện nay đa số các dự án khu căn hộ cao cấp và các khu biệt thự của các nhà đầu tƣ trên Thành Phố thƣờng có sức chứa khoảng từ 200 – 1000 căn. Do nhieàu yeáu toá khaùch quan hay chuû quan maø nhieàu khu daân cö vaãn chöa thaät söï quan taâm nhieàu ñeán vaán ñeà xöû lyù nöôùc thaûi do mình thaûi ra , gaây ra nhieàu aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng sinh thaùi vaø ñaëc bieät laø aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi . Sở Tài Nguyên Môi Trƣờng thành phố đã chỉ đạo các Ban Ngành xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải yêu cầu các khu dân cƣ phải xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14- 2008 mức 2 mới đƣợc dẫn vào ống thoát nƣớc công cộng của thành phố. Nhiều dự án ở thành phố đang triển khai xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải theo các mô hình khác nhau. Những nơi nào không chấp hành luật bảo vệ môi trƣờng của nhà nƣớc và hƣớng dẫn cụ thể của thành phố sẽ phải đóng cửa và di dời nơi khác. Với chuyên ngành của mình, trong đề tài này đã khái quát đƣợc các nội dung chủ yếu của tính chất, thành phần nƣớc thải trong các khu dân cƣ và phƣơng án xử lý hiệu quả cũng nhƣ ƣu và nhƣợc điểm của nó. Tùy theo điều kiện tình hình của mình mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn và và thực hiện cho phù hợp. Tuy nhiên, với những hạn chế về kinh nghiệm thực tế, những vấn đề liên quan chắc chắn còn nhiều Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng 2 SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch thiếu sót và chƣa đƣợc làm rõ. Rất mong nhận đƣợc sự quan tâm đóng góp của thầy cô để nội dung đồ án này đƣợc hoàn chỉnh và có tính thiết thực hơn 1.2. TÍNH CẤP THIẾT Xã hội Việt Nam đang chuyển mình để hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, quá trình CNH– HĐH không ngừng phát triển, đƣơng nhiên kéo theo Đô Thị Hóa. Khi khu căn hộ The Estella đƣợc quy hoạch và hình thành, nếu việc quản lý và xử lý nƣớc thải sinh hoạt chƣa đƣợc triệt để thì dẫn đến hậu quả nguồn nƣớc mặt bị ô nhiễm và nguồn nƣớc ngầm cũng dần dần bị ô nhiễm làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống của chúng ta. Hiện nay, việc quản lý nƣớc thải kể cả nƣớc thải sinh hoạt là một vấn đề nan giải của các nhà quản lý môi trƣờng nên việc thiết kế hệ thống thu gom và xử lý là rất cần thiết cho khu căn hộ cao cấp The Estella nhằm bảo vệ môi trƣờng đô thị và phát triển theo hƣớng bền vững. Với mong muốn môi trƣờng sống ngày càng đƣợc cải thiện, vấn đề quản lý nƣớc thải sinh hoạt đƣợc dễ dàng hơn để phù hợp với sự phát triển tất yếu của xã hội và cải thiện nguồn tài nguyên nƣớc đang dần bị thoái hóa và ô nhiễm nặng nề nên đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp The Estella” là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện cho việc quản lý nƣớc thải đô thị ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn và môi trƣờng đô thị ngày càng sạch đẹp hơn. 1.3. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp The Estella, công suất Q=675 m 3/ ngày.đêm, đạt tiêu chuẩn QCVN 14-2008 mức 2 1.4. NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN Để thực hiện mục tieu đề ra, nội dung đồ án Tổng quan tài liệu về dự án khu căn hộ cao cấp và số liệu về nƣớc thải của The Estella Tổng quan công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Lựa chọn công nghệ xử lý nƣớc thải phù hợp với điều kiện sẵn có. Tính toán thiết kế các công trình đơn vị. Khái toán chi phí đầu tƣ và vận hành. Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng 3 SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch Quản lý và vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. An toàn lao động và khắc phục sự cố khi xảy ra Thực hiện các bản vẽ Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng 4 SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch Chƣơng II : TỔNG QUAN VỀ KHU CĂN HỘ THE ESTELLA 2.1. TỔNG QUAN VỀ KHU CĂN HỘ THE ESTELLA 2.1.1 Vị trí địa lý : Hình 2.1: Vị trí khu căn hộ cao cấp The Estella Khu căn hộ cao cấp The Estella nằm ngay trong khu trung tâm Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh với hiện trạng hạ tầng hoàn chỉnh về cấp thoát nƣớc, cấp điện, giao thông, thông tin liên lạc. Nằm đối diện sông Sài Gòn với nhiều ƣu điểm để tạo thành khu căn hộ cao cấp. Địa điểm : phƣờng An Phú, quận 2, nằm trên tuyến đƣờng chính là Xa Lộ Hà Nội. 2.1.2 Khí hậu Nằm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nên điều kiện khí tƣợng thủy văn Quận 2 mang các nét đặc trƣng của điều kiện khí tƣợng thủy văn thành phố Hồ Chí Minh: Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng 5 SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch Khí hậu ôn hòa mang tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa của vùng đồng bằng. Hằng năm có hai mùa rõ rệt: mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 280C. Độ ẩm không khí tƣơng đối trung bình 82% - 85% vào mùa mƣa và 70% - 76%, vào mùa khô; lƣợng bốc hơi trung bình 1169.4mm/năm. Lƣợng mƣa trung bình năm là 1859.4 mm. So với lƣợng mƣa, lƣợng bốc hơi chỉ chiếm 60% tổng lƣợng mƣa. Mƣa chủ yếu tập trung vào tháng từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm, chiếm khoảng 65% - 95% lƣợng mƣa cả năm. Tổng lƣợng mƣa bức xạ mặt trời trong năm vào khoảng 145-152 kcal/cm2, lƣợng bức xạ bình quân ngày khoảng 417cal/cm2. Số giờ nắng trong năm khoảng 2488 giờ. Hình 2.2: Phối cảnh dự án tòa nhà The Estella, An Phú, Quận 2, TPHCM Tọa lạc tại khu dân cƣ sầm uất Phƣờng An Phú, Quận 2, The Estella là dự án liên doanh giữa Công ty TNHH Keppel Land Estate thuộc tập đoàn Keppel Land và đối tác Việt Nam là Công ty TNHH Tiến Phƣớc. Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng 6 SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch The Estella là một tuyệt tác đến từ những nhà đầu tƣ hàng đầu trong khu vực. Với 719 căn hộ từ 2, 3 phòng ngủ đến những căn biệt thự trên không 4 phòng ngủ, khu dân cƣ cao cấp này đƣợc bao bọc bởi những tiện ích hấp dẫn và nằm trong một cộng đồng tách biệt, đƣợc bảo vệ an ninh 24/24 và hệ thống điện dự phòng. The Estella mang ý nghĩa của sự sang trọng vào nhịp sống mới. Các căn hộ sang trọng tại The Estella đƣợc trang bị đầy đủ với những trang thiết bị nổi tiếng về kiểu dáng và tính năng. The Estella cũng mang đến cho bạn một bộ sƣu tập những căn hộ với những thiết kế ấn tƣợng từ 100 m2 đến 260 m2. The Estella, ngôi nhà hoàn hảo mà bạn từng mong đợi. The Estella mà còn mở rộng ra khu công viên 7 ha ngay bên cạnh. Bên cạnh đó, The Estella còn có các tiện ích giải trí nhƣ câu lạc bộ billiard, phòng chiếu phim cao cấp, phòng Gym và hồ Jacuzzi, sân tennis hay trong hồ bơi dài 50m, khu thể thao ngoài trời. Vào tháng 4/2009 vừa qua, The Estella là dự án bất động sản đầu tiên tại Việt Nam nhận đƣợc Giải Vàng Tiêu chuẩn Xanh từ Cơ quan Xây dựng (BCA) Singapore. The Estella sẽ áp dụng các tiêu chuẩn kỷ thuật xanh mới nhất, hàng năm sẽ giúp tiết kiệm đƣợc 23% năng lƣợng và 48% lƣợng nƣớc tiêu thụ. Hình 2.3: Tòa nhà The Estella đang được xây dựng Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng 7 SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch Những sáng kiến xanh của The Estella bao gồm pin năng lƣợng mặt trời phủ trên mái, việc sử dụng sơn có hợp chất dễ bay hơi thấp và gỗ ép có độ bốc hơi formaldehyde thấp. Dự án cũng sử dụng những thiết kế tinh tế nhƣ cửa sổ và cửa ra vào bằng kính ghép nhiều phiến, nội thất đảm bảo thông thoáng tự nhiên cùng với tầng mái và vƣờn treo, cung cấp cho cƣ dân một môi trƣờng mát mẻ và yên tĩnh. Giai đoạn 1 của The Estella bao gồm 719 căn hộ. Dự án đã đƣợc thi công đến tầng 9 -10 và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2012 2.2 CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƢỜNG 2.2.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí Ô nhiễm do khí thải: Khí thải phát sinh từ hệ thống điều hòa nhiệt độ: đây là hiện tƣợng rò rỉ khí làm lạnh từ hệ thống máy lạnh, tủ lạnh, và hệ thống làm lạnh bằng quạt trong các khu căn hộ này. Khí thải từ hệ thống máy phát điện: máy phát điện chỉ hoạt động khi bị sự cố về mất điện. Nguyên liệu sử dụng cho máy phát điện là dầu Diesel (ƣớc tính 70 lít/tháng). Chất thải chủ yếu phát sinh là SO2, CO2, NOx. Các hoạt động ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí:  Khí thải từ các phương tiện giao thông Việc tăng mật độ dân cƣ trong vùng sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đi lại trong khu vực. Điều này sẽ kèm theo việc tăng lƣợng khói bụi do các phƣơng tiện giao thông đem lại, nhất là trong các giờ cao điểm. Khi hoạt động, các phƣơng tiện giao thông với nhiên liệu tiêu thụ là xăng hay dầu diezel sẽ thải ra môi trƣờng một lƣợng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí nhƣ COx, NOx, SOx, hydrocacbon, bụi…. Mức độ ô nhiễm do các phƣơng tiện giao thông phụ thuộc rất nhiều vào chất lƣợng đƣờng sá cũng nhƣ chất lƣợng kỹ thuật của xe và lƣợng nhiên liệu tiêu thụ. Nguồn ô nhiễm này có tính di động và không tập trung nên rất khó thu gom để xử lý. Thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải khu căn hộ cao cấp THE ESTELLA, An phú, Quận 2, Tp.HCM. Công suất 675m3/ngày.đêm GVHD: TS.Đặng Viết Hùng 8 SVTH : Nguyễn Vĩnh Lịch Ngoài các yếu tố trực tiếp gây tác động xấu đến môi trƣờng không khí nhƣ đã kể trên, khu căn hộ này còn gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí ở một số vị trí nhƣ sau: - Tầng hầm để xe: là khu vực thiếu ánh sáng có khả năng tích tụ khí độc. - Hệ thống XLNT: phát sinh các loại khí thải trong quá trình phân hủy bùn. 2.2.2 Ô nhiễm do nƣớc thải Nước mưa Vào mùa mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt dự án sẽ cuốn theo một số tác nhân ô nhiễm nhƣ bụi bặm, dầu mỡ, rác…. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO- Geneva 1993), nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn ở các khu vực dân cƣ ƣớc tính khoảng từ 0,5 – 1,5 mg N/l, từ 0,004 – 0,03 mg P/l, từ 10 – 20 mg COD/l, từ 10 – 20 mg TSS/l. Mức độ ô nhiễm này tƣơng đối nhỏ nên có thể thu gom và xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực mà không phải qua công đoạn xử lý. Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực dự án phụ thuộc vào mùa. Theo tài liệu thống kê của Phân viện nghiên cứu khí tƣợng thủy văn phía Nam thì lƣợng mƣa tại khu vực này trung bình hàng năm là 1.620mm. Nước thải sinh hoạt Nƣớc thải sinh hoạt của dự án bao gồm nƣớc thải sinh hoạt từ các căn hộ và các dịch vụ trong khu dân cƣ. Nƣớc thải này chủ yếu chứa các chất cặn bã, dầu mỡ, các chất dinh dƣỡng (N, P), các chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ (BOD, COD) và các vi khuẩn (Coliform, E-coli…). Dựa vào hệ số ô nhiễm trung b

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan.pdf
  • dwgthietkeMOI.dwg