Đồ án Thiết kế nhà làm việc Sở tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Nam

- Công trình Nhà Làm Việc Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Quảng Nam được xây dựng trên lô đất thuộc khu Trung tâm của thành phố Tam Kỳ, tiếp giáp hai mặt đường: mặt chính hướng về đường Hùng Vương, đây cũng là một trong những con đường đẹp của thành phố, nhiều cây xanh nên ít bị ô nhiễm. Mặt bên tiếp giáp với đường Trưng Nữ Vương ,các phía còn lại giáp với nhà dân - Vị trí xây dựng công trình hiện là khu đất trống diện tích 830 m2 có các mặt tiếp giáp như sau : + Hướng Đông giáp đường Hùng Vương + Hướng Tây giáp nhà dân + Hướng Nam giáp đường Trưng Nữ Vương + Hướng Bắc giáp nhà dân

doc53 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1848 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế nhà làm việc Sở tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN III Nhiệm vụ : - Dự toán - Lập biện pháp thi công BTCT toàn khối cột dầm sàn 1. - Lập tiến độ kế hoạch thi công phần thân và hoàn thiện. - Thiết kế tổng mặt bằng thi công công trường giai đoạn thi công phần thân. GVHD : ThS. Nguyễn Phú Hoàng SVTH : Trần Văn Hòa LỚP : 08XD BẢNG PHÂN TÍCH NHU CẦU CÔNG TRÌNH: NHÀ LÀM VIỆC SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM HẠNG MỤC : TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐỊA ĐIỂM: 100 HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ TAM KỲ Sè M· HIÖU C¤NG T¸C X¢Y L¾P §¥N KHèI §ÞNH MøC KHèI L¦îNG TT §ÞNH MøC T£N LO¹I VËT LIÖU, NH¢N C¤NG, M¸Y THI C¤NG VÞ L¦îNG CHÝNH PHô (%) Y£U CÇU 1 AF.12214 Bª t«ng cét,tÇng 1, ®¸ 1x2 m¸c 250, tiÕt diÖn <= 0,1m, cao <= 4m M3 4,88 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 2046,07 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 2,24 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 4,37 + Níc M3 0,19 1,00 0,94 + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c M3 0,02 1,00 0,10 + §inh c¸c lo¹i kg 0,05 1,00 0,24 + §inh ®Øa c¸i 0,35 1,00 1,74 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 4,50 21,96 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 0,46 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,18 0,88 2 AF.81111 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n cét tÇng 1,(BT ®æ t¹i chç) 100M2 0,78 + Gç v¸n khu«n M3 0,79 1,00 0,62 + Gç ®µ nÑp v¸n khu«n M3 0,09 1,00 0,07 + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) M3 0,46 1,00 0,36 + §inh c¸c lo¹i kg 12,00 1,00 9,45 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 13,61 10,62 3 AF.61421 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét,tÇng 1, trô cao <=4m, ®êng kÝnh <= 18 mm TÊn 0,66 + ThÐp §k <=18 mm kg 1020,00 673,20 + D©y thÐp kg 14,28 9,43 + Que hµn VN kg 4,82 3,18 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 10,02 6,61 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,16 0,77 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,32 0,21 4 AF.61411 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét,tÇng 1, trô cao <=4m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,17 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 170,85 + D©y thÐp kg 21,42 3,64 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 14,88 2,53 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 0,07 5 AF.12314 Bª t«ng xµ dÇm s¶nh, ®¸ 1x2 m¸c 250 M3 0,99 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 415,08 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 0,46 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 0,89 + Níc M3 0,19 1,00 0,19 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 3,56 3,52 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 0,09 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,18 0,18 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 0,11 6 AF.86321 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n dÇm s¶nh, cao <=50m 100M2 0,13 + ThÐp tÊm kg 51,81 5,00 7,07 + ThÐp h×nh kg 40,70 5,00 5,56 + Cét chèng thÐp èng Kg 40,00 5,00 5,46 + Nh©n c«ng bËc 4,5/7 (Nhãm 1) C«ng 25,00 3,25 + VËn th¨ng lång 3T Ca 0,25 2,00 0,03 + CÇn trôc th¸p, søc n©ng 25,0 T Ca 0,25 2,00 0,03 7 AF.61521 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp dÇm s¶nh, cao <=4m, ®êng kÝnh <= 18 mm TÊn 0,12 + ThÐp §k <=18 mm kg 1020,00 122,40 + D©y thÐp kg 14,28 1,71 + Que hµn VN kg 4,70 0,56 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 10,04 1,21 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,13 0,14 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,32 0,04 8 AF.61511 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp dÇm s¶nh, cao <=4m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,03 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 30,15 + D©y thÐp kg 21,42 0,64 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 16,20 0,49 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 0,01 9 AF.12414 Bª t«ng sµn s¶nh ®¸ 1x2 m¸c 250 M3 1,36 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 570,22 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 0,63 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 1,22 + Níc M3 0,19 1,00 0,26 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 2,48 3,37 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 0,13 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,09 0,12 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 0,15 10 AF.82311 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n thÐp sµn s¶nh, cao <=16m (BT ®æ t¹i chç) 100M2 0,14 + ThÐp tÊm kg 51,81 5,00 7,62 + ThÐp h×nh kg 40,70 5,00 5,98 + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) M3 0,67 5,00 0,10 + Que hµn VN kg 5,50 5,00 0,81 + Nh©n c«ng bËc 4,0/7 (Nhãm 1) C«ng 32,50 4,55 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,50 2,00 0,21 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,04 11 AF.61711 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp sµn s¶nh,cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,06 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 60,30 + D©y thÐp kg 21,42 1,29 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 14,63 0,88 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,02 12 AF.12314 Bª t«ng xµ dÇm,tÇng 1 ®¸ 1x2 m¸c 250 M3 14,38 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 6029,19 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 6,61 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 12,88 + Níc M3 0,19 1,00 2,75 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 3,56 51,19 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 1,37 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,18 2,59 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 1,58 13 AF.86111 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n dÇm,tÇng 1,cao <=16m 100M2 1,87 + ThÐp tÊm kg 51,81 5,00 101,73 + ThÐp h×nh kg 40,70 5,00 79,91 + Cét chèng thÐp èng Kg 36,50 5,00 71,67 + Nh©n c«ng bËc 4,5/7 (Nhãm 1) C«ng 20,00 37,40 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,48 + VËn th¨ng lång 3T Ca 0,25 2,00 0,48 + CÇn trôc th¸p, søc n©ng 25,0 T Ca 0,25 2,00 0,48 14 AF.61512 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm,tÇng 1, cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,54 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 542,70 + D©y thÐp kg 21,42 11,57 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 16,57 8,95 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,22 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,02 15 AF.61522 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm,tÇng 1, cao <=16m, ®êng kÝnh <= 18 mm TÊn 2,15 + ThÐp §k <=18 mm kg 1020,00 2193,00 + D©y thÐp kg 14,28 30,70 + Que hµn VN kg 4,70 10,11 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 10,41 22,38 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,13 2,00 2,49 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,32 2,00 0,70 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,09 16 AF.12414 Bª t«ng sµn tÇng 1,®¸ 1x2 m¸c 250 M3 26,46 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 11094,05 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 12,16 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 23,69 + Níc M3 0,19 1,00 5,07 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 2,48 65,62 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 2,51 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,09 2,36 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 2,91 17 AF.82311 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n thÐp sµn tÇng 1, cao <=16m (BT ®æ t¹i chç) 100M2 2,41 + ThÐp tÊm kg 51,81 5,00 131,11 + ThÐp h×nh kg 40,70 5,00 102,99 + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) M3 0,67 5,00 1,69 + Que hµn VN kg 5,50 5,00 13,92 + Nh©n c«ng bËc 4,0/7 (Nhãm 1) C«ng 32,50 78,33 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,50 2,00 3,69 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,62 18 AF.61711 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp sµn tÇng 1, cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,66 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 663,30 + D©y thÐp kg 21,42 14,14 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 14,63 9,66 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,27 19 AF.12224 Bª t«ng cét,tÇng 2, ®¸ 1x2 m¸c 250, tiÕt diÖn <= 0,1m, cao <= 16m M3 4,03 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 1689,68 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 1,85 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 3,61 + Níc M3 0,19 1,00 0,77 + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c M3 0,02 1,00 0,08 + §inh c¸c lo¹i kg 0,05 1,00 0,20 + §inh ®Øa c¸i 0,35 1,00 1,43 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 4,82 19,43 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 0,38 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,18 0,73 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 0,44 20 AF.83411 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n cét tÇng 2, cao <=16m 100M2 0,64 + V¸n c«ng nghiÖp M2 14,50 7,00 9,93 + Khung x¬ng (nh«m) Kg 13,73 7,00 9,40 + Nh©n c«ng bËc 4,0/7 (Nhãm 1) C«ng 22,52 14,41 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,16 21 AF.61412 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét,tÇng 2,trô cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,08 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 80,40 + D©y thÐp kg 21,42 1,71 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 15,26 1,22 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,03 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,00 22 AF.61422 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét,tÇng 2, trô cao <=16m, ®êng kÝnh <= 18 mm TÊn 0,67 + ThÐp §k <=18 mm kg 1020,00 683,40 + D©y thÐp kg 14,28 9,57 + Que hµn VN kg 4,82 3,23 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 10,19 6,83 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,16 2,00 0,79 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,32 2,00 0,22 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,03 23 AF.12314 Bª t«ng xµ dÇm,tÇng 2, ®¸ 1x2 m¸c 250 M3 14,38 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 6029,19 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 6,61 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 12,88 + Nưíc M3 0,19 1,00 2,75 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 3,56 51,19 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 1,37 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,18 2,59 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 1,58 24 AF.86111 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n dÇm,tÇng 2,cao <=16m 100M2 1,87 + ThÐp tÊm kg 51,81 5,00 101,73 + ThÐp h×nh kg 40,70 5,00 79,91 + Cét chèng thÐp èng Kg 36,50 5,00 71,67 + Nh©n c«ng bËc 4,5/7 (Nhãm 1) C«ng 20,00 37,40 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,48 + VËn th¨ng lång 3T Ca 0,25 2,00 0,48 + CÇn trôc th¸p, søc n©ng 25,0 T Ca 0,25 2,00 0,48 25 AF.61512 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm,tÇng 2, cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,54 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 542,70 + D©y thÐp kg 21,42 11,57 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 16,57 8,95 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,22 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,02 26 AF.61522 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm,tÇng 2, cao <=16m, ®êng kÝnh <= 18 mm TÊn 2,15 + ThÐp §k <=18 mm kg 1020,00 2193,00 + D©y thÐp kg 14,28 30,70 + Que hµn VN kg 4,70 10,11 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 10,41 22,38 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,13 2,00 2,49 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,32 2,00 0,70 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,09 27 AF.12414 Bª t«ng sµn tÇng 2,®¸ 1x2 m¸c 250 M3 26,46 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 11094,05 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 12,16 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 23,69 + Níc M3 0,19 1,00 5,07 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 2,48 65,62 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 2,51 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,09 2,36 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 2,91 28 AF.82311 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n thÐp sµn tÇng 2, cao <=16m (BT ®æ t¹i chç) 100M2 2,41 + ThÐp tÊm kg 51,81 5,00 131,11 + ThÐp h×nh kg 40,70 5,00 102,99 + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) M3 0,67 5,00 1,69 + Que hµn VN kg 5,50 5,00 13,92 + Nh©n c«ng bËc 4,0/7 (Nhãm 1) C«ng 32,50 78,33 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,50 2,00 3,69 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,62 29 AF.61711 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp sµn tÇng 2, cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,66 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 663,30 + D©y thÐp kg 21,42 14,14 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 14,63 9,66 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,27 30 AF.12224 Bª t«ng cét,tÇng 3, ®¸ 1x2 m¸c 250, tiÕt diÖn <= 0,1m, cao <= 16m M3 4,04 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 1693,88 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 1,86 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 3,62 + Níc M3 0,19 1,00 0,77 + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c M3 0,02 1,00 0,08 + §inh c¸c lo¹i kg 0,05 1,00 0,20 + §inh ®Øa c¸i 0,35 1,00 1,44 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 4,82 19,47 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 0,38 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,18 0,73 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 0,44 31 AF.83411 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n cét tÇng 3, cao <=16m 100M2 0,64 + V¸n c«ng nghiÖp M2 14,50 7,00 9,93 + Khung x¬ng (nh«m) Kg 13,73 7,00 9,40 + Nh©n c«ng bËc 4,0/7 (Nhãm 1) C«ng 22,52 14,41 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,16 32 AF.61412 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét,tÇng,3,trô cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,08 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 80,40 + D©y thÐp kg 21,42 1,71 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 15,26 1,22 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,03 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,00 33 AF.61422 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét,tÇng 3, trô cao <=16m, ®êng kÝnh <= 18 mm TÊn 0,67 + ThÐp §k <=18 mm kg 1020,00 683,40 + D©y thÐp kg 14,28 9,57 + Que hµn VN kg 4,82 3,23 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 10,19 6,83 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,16 2,00 0,79 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,32 2,00 0,22 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,03 34 AF.12314 Bª t«ng xµ dÇm,tÇng 3, ®¸ 1x2 m¸c 250 M3 13,88 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 5819,55 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 6,38 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 12,43 + Níc M3 0,19 1,00 2,66 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 3,56 49,41 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 1,32 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,18 2,50 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 1,53 35 AF.86111 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n dÇm,tÇng 3,cao <=16m 100M2 1,80 + ThÐp tÊm kg 51,81 5,00 97,92 + ThÐp h×nh kg 40,70 5,00 76,92 + Cét chèng thÐp èng Kg 36,50 5,00 68,99 + Nh©n c«ng bËc 4,5/7 (Nhãm 1) C«ng 20,00 36,00 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,46 + VËn th¨ng lång 3T Ca 0,25 2,00 0,46 + CÇn trôc th¸p, søc n©ng 25,0 T Ca 0,25 2,00 0,46 36 AF.61512 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm,tÇng 3, cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,52 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 522,60 + D©y thÐp kg 21,42 11,14 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 16,57 8,62 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,21 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,02 37 AF.61522 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp xµ dÇm,tÇng 3, cao <=16m, ®êng kÝnh <= 18 mm TÊn 2,08 + ThÐp §k <=18 mm kg 1020,00 2121,60 + D©y thÐp kg 14,28 29,70 + Que hµn VN kg 4,70 9,78 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 10,41 21,65 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,13 2,00 2,40 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,32 2,00 0,68 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,09 38 AF.12414 Bª t«ng sµn tÇng 3,®¸ 1x2 m¸c 250 M3 26,94 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 11295,30 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 12,38 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 24,12 + Níc M3 0,19 1,00 5,16 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 2,48 66,81 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 2,56 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,09 2,40 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 2,96 39 AF.82311 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n thÐp sµn tÇng 3, cao <=16m (BT ®æ t¹i chç) 100M2 2,37 + ThÐp tÊm kg 51,81 5,00 128,93 + ThÐp h×nh kg 40,70 5,00 101,28 + Gç chèng (c«ng tr×nh DD+CN) M3 0,67 5,00 1,66 + Que hµn VN kg 5,50 5,00 13,69 + Nh©n c«ng bËc 4,0/7 (Nhãm 1) C«ng 32,50 77,03 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,50 2,00 3,63 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,60 40 AF.61711 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp sµn tÇng 3, cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,67 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 673,35 + D©y thÐp kg 21,42 14,35 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 14,63 9,80 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,27 41 AF.12224 Bª t«ng cét,tÇng m¸i, ®¸ 1x2 m¸c 250, tiÕt diÖn <= 0,1m, cao <= 16m M3 0,96 + Xi m¨ng PC30 kg 415,13 1,00 402,51 + C¸t ®æ bª t«ng M3 0,46 1,00 0,44 + §¸ d¨m 1 x 2 M3 0,89 1,00 0,86 + Níc M3 0,19 1,00 0,18 + Gç v¸n cÇu c«ng t¸c M3 0,02 1,00 0,02 + §inh c¸c lo¹i kg 0,05 1,00 0,05 + §inh ®Øa c¸i 0,35 1,00 0,34 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 4,82 4,63 + M¸y trén bª t«ng, dung tÝch 250,0 lÝt Ca 0,10 0,09 + M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi, c«ng suÊt 1,5 kW Ca 0,18 0,17 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,11 0,11 42 AF.83411 SXLD, th¸o dì v¸n khu«n cét tÇng m¸i, cao <=16m 100M2 0,17 + V¸n c«ng nghiÖp M2 14,50 7,00 2,64 + Khung x¬ng (nh«m) Kg 13,73 7,00 2,50 + Nh©n c«ng bËc 4,0/7 (Nhãm 1) C«ng 22,52 3,83 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,25 2,00 0,04 43 AF.61412 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét,tÇng m¸i, trô cao <=16m, ®êng kÝnh <=10 mm TÊn 0,03 + ThÐp §k <=10 mm kg 1005,00 30,15 + D©y thÐp kg 21,42 0,64 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 15,26 0,46 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,40 2,00 0,01 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,00 44 AF.61422 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp cét,tÇng m¸i, trô cao <=16m, ®êng kÝnh <= 18 mm TÊn 0,13 + ThÐp §k <=18 mm kg 1020,00 132,60 + D©y thÐp kg 14,28 1,86 + Que hµn VN kg 4,82 0,63 + Nh©n c«ng bËc 3,5/7 (Nhãm 1) C«ng 10,19 1,33 + BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu, c«ng suÊt 23,0 kW Ca 1,16 2,00 0,15 + M¸y c¾t uèn cèt thÐp, c«ng suÊt 5,0 kW Ca 0,32 2,00 0,04 + M¸y vËn th¨ng, søc n©ng 0,8 T, H n©ng 80 m Ca 0,04 2,00 0,01 CHƯƠNG II BIỆN PHÁP THI CÔNG BTCT TOÀN KHỐI MỘT TẦNG NHÀ I. CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN: 1.1. Thiết kế ván khuôn sàn: 1.1.1. Cấu tạo: Để thiết kế biện pháp thi công dầm, sàn tiêu biểu ta sử dụng ván khuôn thép do công ty TNHH Phú Thọ ( Tp Hồ Chí Minh) sản xuất. - Bề mặt ván khuôn là thép bản dày 3mm, thép CT3. - Các sườn dọc, sườn ngang là thép dẹt dày 5mm, thép CT3. - Liên kết giữa thép bản và các sườn bằng các đường hàn liên tục có chiều cao đường hàn hh= 5mm. Các kiểu ván khuôn thép định hình do Công ty TNHH Phú Thọ sản xuất được thống kê theo Bảng 2.1. Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật của các tấm ván khuôn thép định hình. 1.1.2 Tính toán ván khuôn sàn: Hình 2.1: Sơ đồ sàn điển hình Từ sơ đồ ván khuôn sàn ta thấy có các loại ván khuôn có kích thước như sau: - Loại ô sàn S1có: B = 400, 300; A = 1200. : B = 100 ; A = 900. Loại ô sàn S2 có: B = 400 ; A = 1200. : B = 100 ; A = 1800. Loại ô sàn S3 có: B = 400, 200 ; A = 1200. : B = 100 ; A = 1800 Dựa vào thực tế thi công nhận thấy tấm ván khuôn cơ sở có kích thước (BxA) = (400x1200) mã hiệu FF-4012 là lớn nhất. Ta sẽ tính toán kiểm tra loại ván khuôn này, các tấm còn lại nhỏ hơn nên cung thỏa mãn. Tải trọng truyền xuống ván khuôn sàn: TẢI TRỌNG qtc Hệ số vượt tải n qtt kG/m2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHI CONG_HOA.doc
  • dwghoan thanh do an tot nghiep.dwg
  • xls14_DU TOAN .xls
  • doc1-LOI NOI DAU.doc
  • doc2_THUYET MINH KIEN TRUC.doc
  • docKET CAU HOA.doc