Đồ án Thiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí 1500MW và khảo sát sự mất đối xứng đường dây siêu cao áp 500 kV

Đất nư ớc ta đang bư ớc vào th ời kì công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa, nghành đi ện giữ vai trò vô cùng quan tr ọng trong n ền kinh t ế quốc dân. Điện phục vụ cho sản xuất và sinh ho ạt. Khi đ ời s ống xã h ội ngày càng cao, nhu c ầu điện ngày càn g tăng thì đòi h ỏi ph ải có thêm nhi ều nhà máy điện mới cung c ấp đủ điện năng cho phụ t ải. Qua thời gian h ọc tập và thực tập tại nhà máy Nhi ệt Đi ện Uông Bí em được giao đ ề tài t ốt nghi ệp:”Thiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Đi ện Uông Bí 1500MW và kh ảo sát s ự mất đ ối x ứng đƣờng dây siêu cao áp 500 kV ” Theo nhiệm vụ thi ết k ế, đ ồ án em được chia thành 2 ph ần: Phần 1:thi ết k ế phần điện cho nhà máy nhi ệt đi ện Phần 2:ch ế độ không đối x ứng của đường dây siêu cao áp 500 kV

pdf99 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí 1500MW và khảo sát sự mất đối xứng đường dây siêu cao áp 500 kV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan