Đồ án thiết kế phần mềm

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin nhanh chóng đang là chiều sâu giúp các nhà quản lý dễ dàng hơn trong công việc của mình. Thật vậy, với hệ thống được hình thành từ những yêu cầu thiết yếu để quản lý trong công tác đào tạo của 1 trường đại học riêng lẽ nói chung cũng như những trường đại học với qui mô đào tạo vừa và lớn nói riêng.Hệ thống sẽ hỗ trợ cho người quản lý có được cái nhìn toàn cục về “công thức” đào tạo của trường. Cách thức hoạt động sẽ được mô hình hóa như sau: Hình I.1: Mô hình hóa hệ thống hiện tại. “Lấy sinh viên là trung tâm của đào tạo”. Đây là cách nhìn nhận của hầu hết các trường đại học hiện nay. Với hệ thống sẽ sử dụng Internet để sinh viên có thể chủ động thực hiện đăng ký chương trình đào tạo của mình.

pdf263 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án thiết kế phần mềm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG  THIẾT KẾ PHẦN MỀM Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Long Xuyên, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2010. Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Trang 2 Hệ Thống Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Version 1.0 Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Trang 3 Thành viên nhóm 2 – DH8TH 1. Mã Trường Thành – DTH072370 (nhóm trưởng) 2. Trần Nguyễn Khánh An – DTH072361 3. Nguyễn Thanh Tín – DTH072270 4. Nguyễn Minh Giang – DTH072198 5. Nguyễn Thị Thúy Kiều – DTH072351 6. Nguyễn Công Lý – DTH072211 7. Trần Minh Trí – DTH072228 8. Phan Thanh Tuấn – DTH072230 Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Trang 4 MỤC LỤC Phần I: Giới Thiệu .............................................................Error! Bookmark not defined. I.1. Giới thiệu tổng quan hệ thống .......................................Error! Bookmark not defined. I.2. Mục tiêu .......................................................................Error! Bookmark not defined. I.4. Công cụ thực hiện .........................................................Error! Bookmark not defined. Phần II: Qui trình ứng dụng..............................................Error! Bookmark not defined. II.1. Tiêu chí lựa chọn phương pháp. ....................................Error! Bookmark not defined. II.2. Nhận xét:......................................................................Error! Bookmark not defined. II.3. Mô hình: ......................................................................Error! Bookmark not defined. Phần III: Phân tích.............................................................Error! Bookmark not defined. III.1. Sơ đồ Usecase :..........................................................Error! Bookmark not defined. III.2. Đặc tả Usecase : ........................................................Error! Bookmark not defined. Phần IV: Thiết Kế ..............................................................Error! Bookmark not defined. IV.1. Thiết kế kiến trúc ......................................................Error! Bookmark not defined. IV.1.1. Thành phần kiến trúc: ..................................................Error! Bookmark not defined. IV.1.2. Yếu tố xác định kiến trúc ..............................................Error! Bookmark not defined. IV.1.3. Mô hình kiến trúc hệ thống ...........................................Error! Bookmark not defined. IV.1.4. Kiến trúc phần mềm .....................................................Error! Bookmark not defined. IV.1.5. Mô hình triển khai ứng dụng.........................................Error! Bookmark not defined. IV.1.6. Yêu cầu hệ thống ..........................................................Error! Bookmark not defined. IV.2. Thiết kế giao diện ......................................................Error! Bookmark not defined. IV.2.1. Biểu đồ cấu trúc giao diện .............................................Error! Bookmark not defined. IV.2.2. Giao diện người dùng....................................................Error! Bookmark not defined. IV.3. Thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu .............................................Error! Bookmark not defined. IV.3.1. Sơ Đồ lớp : ...................................................................Error! Bookmark not defined. IV.3.2. Cơ sở dữ liệu ................................................................Error! Bookmark not defined. IV.3.3. Mô tả lớp......................................................................Error! Bookmark not defined. IV.4. Thiết kế lớp – Phương thức........................................Error! Bookmark not defined. IV.4.1. Lớp Chương Trình Đào Tạo ......................................Error! Bookmark not defined. IV.4.2. Lớp trạng thái ..............................................................Error! Bookmark not defined. IV.4.3. Lớp Sinh Viên ..............................................................Error! Bookmark not defined. Phần V : Tổng kết................................................................Error! Bookmark not defined. V.1. Kết quả đạt được ..........................................................Error! Bookmark not defined. Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Trang 5 V.2. Định hướng tương lai – Đề xuất :...................................Error! Bookmark not defined. V.3. Đánh giá nhóm .............................................................Error! Bookmark not defined. V.4. Phân công công việc : ....................................................Error! Bookmark not defined. Tài liệu tham khảo ...............................................................Error! Bookmark not defined. Danh Mục Bảng: I.4. Công cụ thực hiện .................................................................................. Error! Bookmark not defined. III.2.1. Usecase quản lý chương trình đào tạo.............................................. Error! Bookmark not defined. III.2.2. UsecaseQuản Lý Sinh Viên................................................................ Error! Bookmark not defined. III.2.3. Usecase quản lý môn học ................................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.4. Usecase In danh sách môn học .......................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.5. UsecaseTìm kiếm môn học................................................................. Error! Bookmark not defined. III.2.6. Usecase Cập nhật trạng thái đăng ký ................................................ Error! Bookmark not defined. III.2.7. Usecase đăng ký chương trình đào tạo.............................................. Error! Bookmark not defined. III.2.8. Usecase Cập nhật điểm...................................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.9. Usecase Tìm kiếm chương trình đào tạo ........................................... Error! Bookmark not defined. III.2.10. Usecase xem danh sách sinh viên tốt nghiệp ................................. Error! Bookmark not defined. III.2.11. Usecase Quản lý chức vụ ............................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.12. Usecase Quản Lý Nhân viên.......................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.13. Usecase Phân quyền hệ thống........................................................ Error! Bookmark not defined. III.2.14. Usecase Quản lý môn học của sinh viên ........................................ Error! Bookmark not defined. III.2.15. Usecase quản lý danh sách môn học của sinh viên........................ Error! Bookmark not defined. III.2.16. Usecase In danh sách sinh viên...................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.17. Usecaseđăng nhập hệ thống........................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.18. Usecase đăng xuất hệ thống........................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.19. Usecase Xem kết quả môn học....................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.20. Usecase tìm kiếm kết quả môn học................................................ Error! Bookmark not defined. III.2.21. Usecase In kết quả môn học........................................................... Error! Bookmark not defined. III.2.22. Usecase in danh sách môn học của sinh viên................................. Error! Bookmark not defined. III.2.23. Usecase in danh sách chương trình đào tạo .................................. Error! Bookmark not defined. III.2.24. Usecase in bằng tốt nghiệp............................................................. Error! Bookmark not defined. CTDT_ChuongTrinhDaoTao .................................................................... Error! Bookmark not defined. CTDT_MonHoc ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. CTDT_NhanVien....................................................................................... Error! Bookmark not defined. CTDT_SinhVien................................................................................................. Error! Bookmark not defined. CTDT_BangTotNghiep.............................................................................. Error! Bookmark not defined. Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Trang 6 CTDT_ChiTietMonHoc ............................................................................. Error! Bookmark not defined. CTDT_ChiTietDangKyCTDT................................................................... Error! Bookmark not defined. CTDT_TrangThai...................................................................................... Error! Bookmark not defined. CTDT_ThongTinKetQua .......................................................................... Error! Bookmark not defined. CTDT_KhoaHuanLuyen ........................................................................... Error! Bookmark not defined. CTDT_ChucVu.......................................................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH Contents Hình I.1: Mô hình hóa hệ thống hiện tại. ........................................................... Error! Bookmark not defined. Hình II.1: Mô hình Phased Development-based Methodology.......................... Error! Bookmark not defined. Hình II.1: Usecase thể hiện actor Người quản lý chương trình đào tạo ............ Error! Bookmark not defined. Hình III.2 : Usecase thể hiện actor Giáo viên .................................................... Error! Bookmark not defined. Hình III.3: Usecase thể hiện actor Sinh Viên..................................................... Error! Bookmark not defined. Hình III.4: Usecase thể hiện actor Người Quản Trị Hệ Thống.......................... Error! Bookmark not defined. Hình III.5: Usecase thể hiện actor Người dùng hệ thống................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.1: Các thành phần tương tác của kiến trúc......................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.2: Mô hình 3 tầng - áp dụng Client – Server........................................ Error! Bookmark not defined. Hình IV.3: Kiến trúc trên desktop ..................................................................... Error! Bookmark not defined. HìnhIV.4: Kiến trúc trên Web Browser............................................................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.5: Mô hình triển khai cho hệ thống quản lý chương trình đào tạo...... Error! Bookmark not defined. Hình IV.7: Biểu đồ cấu trúc giao diện trong hệ thống....................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.8: Mô phỏng hoạt động của chức năng quản lý môn học .................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.9: Giao diện quản lý môn học .............................................................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.10: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Quản lý môn học........ Error! Bookmark not defined. Hình IV.11: Mô phỏng hoạt động của chức năng quản lý môn học .................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.12: Giao diện quản lý môn học............................................................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.14: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng cập nhật trạng thái đăng ký.....Error! Bookmark not defined. Hình IV.15: Mô phỏng hoạt động của chức năng In danh sách Môn học ......... Error! Bookmark not defined. Hình IV.16: Mẫu in các môn học trong chương trình đào tạo .......................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.17: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng cập nhật trạng thái đăng ký.....Error! Bookmark not defined. Hình IV.18: Mô phỏng hoạt động của chức năng quản lý sinh viên.................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.19: Giao diện quản lý sinh viên............................................................ Error! Bookmark not defined. Hình IV.20: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Quản lý Sinh Viên...... Error! Bookmark not defined. Hình IV.21: Mô phỏng hoạt động của chức năng xem và in bằng cho sinh viên tốt nghiệp Error! Bookmark not defined. Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Trang 7 Hình IV.22: Giao diện chức năng xem và in bằng tốt nghiệp cho sinh viên...... Error! Bookmark not defined. Hình IV.23: Mẫu bằng tốt nghiệp đại học.......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.24: Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng....................................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.25: Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ............................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.26: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Quản lý Sinh Viên...... Error! Bookmark not defined. Hình IV.27: Mô phỏng hoạt động của chức năng quản lý chương trình đào tạo............Error! Bookmark not defined. Hình IV.28: Giao diện quản lý chương trình đào tạo ........................................ Error! Bookmark not defined. Hình IV.29: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Quản lý chương trình đào tạo..Error! Bookmark not defined. Hình IV.30: Mô phỏng hoạt động của chức năng tìm kiếm chương trình đào tạo..........Error! Bookmark not defined. Hình IV.31: Giao diện tìm kiếm chương trình đào tạo...................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.32: Giao diện kết quả tìm kiếm chương trình đào tạo......................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.33: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Tìm kiếm chương trình đào tạo.... Error! Bookmark not defined. Hình IV.34: Mô phỏng hoạt động của chức năng In danh sách môn học của sinh viên..Error! Bookmark not defined. Hình IV.35: Giao diện in danh sách môn học của sinh viên .............................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.36: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng in danh sách môn học của sinh viên .............. Error! Bookmark not defined. Hình IV.37: Mô phỏng hoạt động của chức năng In kết quả môn học của sinh viên......Error! Bookmark not defined. Hình IV.38: Giao diện In kết quả môn học của sinh viên.................................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.39: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng In kết quả môn học của sinh viên . Error! Bookmark not defined. Hình IV.40: Mô phỏng hoạt động của chức năng quản lý môn học của sinh viên ..........Error! Bookmark not defined. Hình IV.41: Giao diện quản lý môn học của sinh viên....................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.42: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Quản lý môn học........ Error! Bookmark not defined. Hình IV.43: Mô phỏng hoạt động của chức năng quản lý kết quả của sinh viên ở môn họcError! Bookmark not defined. Hình IV.44: Giao diện quản lý kết quả môn học ............................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.45: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng cập nhật kết quả của sinh viên.Error! Bookmark not defined. Hình: Mô phỏng hoạtHình IV.46: Hoạt động của chức năng In danh sách Môn học.....Error! Bookmark not defined. Hình IV.47: Mẫu in kết quả của sinh viên ở một môn học ................................ Error! Bookmark not defined. Hình IV.48: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng in danh sách kết quả của sinh viênError! Bookmark not defined. Hình IV.49: Mô hình quản lý điểm các môn học của sinh viên ....................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.50: Giao diện quản lý điểm của sinh viên ............................................ Error! Bookmark not defined. Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Trang 8 Hình IV.51: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng cập nhật điểmcủa sinh viên......Error! Bookmark not defined. Hình: Hình IV.52: Mô phỏng hoạt động của chức năng đăng nhập.................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.53 : Giao diện đăng nhập ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.54: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Đăng Nhập ................. Error! Bookmark not defined. Hình VI.55: Mô phỏng hoạt động của chức năng đăng xuất ............................. Error! Bookmark not defined. Hình VI.56: Giao diện đăng xuất ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.57: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Đăng Xuất .................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.56: Mô phỏng hoạt động của chức năng In danh sách CTĐT............. Error! Bookmark not defined. Hinh IV.57: Giao diện in danh sách chương trình đào tạo................................ Error! Bookmark not defined. Hình IV.58: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng in danh sách CTDT.... Error! Bookmark not defined. Hình IV.59: Mô phỏng hoạt động của chức năng quản lý chức vụ ................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.59: Giao diện quản lý chức vụ.............................................................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.60: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Quản lý chức vụ......... Error! Bookmark not defined. Hình IV.61: Mô phỏng hoạt động của chức năng quản lý chức vụ ................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.62: Giao diện quản lý chức vụ.............................................................. Error! Bookmark not defined. Hình IV.63: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Quản lý chức vụ......... Error! Bookmark not defined. Hình IV.64: Mô phỏng hoạt động của chức năng quản lý nhân viên ................ Error! Bookmark not defined. Hình IV.65: Giao diện quản lý nhân viên .......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.66: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng Quản lý nhân viên...... Error! Bookmark not defined. Hình IV.67: Mô phỏng hoạt động của chức năng đăng ký chương trình đào tạo ...........Error! Bookmark not defined. Hình IV.68: Đăng ký chương trình đào tạo ....................................................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.69: Mô tả cách thức hoạt động của chức năng đăng ký....................... Error! Bookmark not defined. Hình IV.70: Sơ đồ lớp thể hiện lưu trữ của hệ thống quản lý chương trình đào tạo ......Error! Bookmark not defined. Hình IV.71 : Lược đồ quan hệ Cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý chương trình đào tạo .. Error! Bookmark not defined. Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nhóm 2 – DH8TH Trang 9 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt / thuật ngữ Giải thích 1 CTDT Chương Trình Đào Tạo 2 API Application Programming Interface 3 CPU Central Processing Unit 4 LAN Local Area Network 5 RAM Random Access Memory 6 SQL Structured Query Language 7 CSDL Cơ sở dữ liệu 8 Giáo viên Giáo viên giảng dạy 9 Cập nhật Là thao tác thêm, sửa, xóa 10 SV Sinh Viên 11 DS Danh Sách 12 PM Phần Mềm 13 Activity Mô hình hành động của UML 14 UML Unified Modeling Language Đề tài: Quản lý chương trình đào tạo GVHD: ThS. Trương Minh Thái Nh
Luận văn liên quan