Đồ án Thiết kế phần mềm quản lý học sinh trường THPT Nguyễn Du

1.2.Giới thiệu về đề tài: - Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản học sinh trong nhà trường.Việc quản lý học sinh đã rất khó khăn,nên chúng em thiết kế ra phần mềm naỳ mong muốn quản lý học sinh ngày càng dễ dàng hơn. -Phần mêm quản lý học sinh này nhằm giải quyết phần nào khó khăn trên.Phần mềm hỗ trợ các chức năng thông dụng mà nhiệm vụ của nhà trường hay làm và hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu điểm ww.Để làm rõ được yêu cầu này chúng em sẽ giới thiệu phần dưới của bài 1.3 Mục đích thiết kế chương trình này. Do điều kiện của trường nằm ở một vùng quê nông thôn.Có thể nói việc đưa CNTT vào giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn trong nhà trường.Việc quản lý học sinh của các giáo viên trong trường,giáo viên bộ môn cũng còn rất thủ công và thô sơ.Để giúp các giáo viên trong trườn quản lý học sinh ngày càng dễ dàng hơn và cũng mong muốn của chúng em là đưa CNTT vào trong nhà trường để phục vụ giáo viên và học sinh trong trường để học sinh và giáo viên ở đâu được tiếp cận một cách nhanh chóng.Chính vì điều đó mà nhóm sinh viên chúng em đã chọn đề tài “QUẢN LÝ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” mong muốn phần mềm này sẽ được đưa vào nhà trường để thực hiện để giúp các giáo vin trong trường quản lý học sinh dễ dàng hơn.Phần mềm này chúng em đang trong quá trình xây dựng.Mong Được sự góp ý kiến của thầy cô và các sinh viên để phần mềm của chúng em có thể hoàn thiện hơn.

doc20 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3319 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế phần mềm quản lý học sinh trường THPT Nguyễn Du, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội Khoa CNTT ------@&? ------ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DU Giáo viên hướng dẫn : Nhóm sinh viên : Nguyễn Văn Linh Lê Ngọc Tuyền Khổng Văn Uyển Lớp : CNTT2-K2 HÀ NỘI, THÁNG 06 NĂM 2010 Lời Cảm Ơn —&– Chúng em xin chân thành cảm ơn cô Chu Thị Chi đã tận tình giúp đỡ, hướngdẫn và cung cấp tài liệu liên quan đến đồ án này Em xin chân thành cảm ơn khoa Công Nghệ Thông Tin , trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập. Em cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy , trang bị cho em những kiến thức quý báu trong quá trình học tập . Chúng em xin chân thành bạn bè đã góp ý xây dựng đồ án này Nhóm sinh viên thực hiện:Nguyễn Văn Linh Lê Ngọc Tuyền Khổng Văn Uyển LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu sơ qua. M¸y tÝnh ®iÖn tö lµ mét c«ng cô ®¾c lùc ®Ó gióp chóng ta gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n qu¶n lý. Chóng ta cã thÓ gÆp bµi to¸n qu¶n lý häc sinh trong mét tr­êng, mét khu vùc, bµi to¸n qu¶n lý c¸c nh©n viªn trong mét c¬ quan, bµi to¸n tuyÓn sinh... TÊt c¶ ®Òu yªu cÇu ph¶i lµm sao cã ®­îc mét ch­¬ng tr×nh tèt ®Ó gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c bµi to¸n ®ã. Mirosoft Access lµ mét phÇn mÒm ®­îc thiÕt kÕ chuyªn dïng ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh­ qu¶n lý hå s¬, nh©n sù... Víi nhiÒu chøc n¨ng m¹nh mÏ nh­ t¹o b¶ng, truy vÊn d÷ liÖu, thiÕt kÕ giao diÖn ch­¬ng tr×nh, lËp tr×nh qu¶n lý, giao diÖn th©n thiÖn, dÔ sö dông ®· lµm cho Access ®· trë thµnh mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi dïng. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ, chóng em ®· t×m hiÓu nhiÒu bµi to¸n qu¶n lý trong sè ®ã, bµi to¸n qu¶n lý học sinh cho trường học ®· lµm chóng em rÊt chó ý bëi thùc tÕ hiÖn nay, nhiÒu c«ng ty m¸y tÝnh ra dêi cho nªn còng rÊt cÇn cã nh÷ng phÇn mÒm ®Ó qu¶n lý cho tiÖn lîi. V× ®©y lµ lÇn ®Çu t×m hiÓu thùc tÕ ®Ó ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nªn ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó phÇn mÒm ®­îc hoµn chØnh h¬n. 1.2.Giới thiệu về đề tài: - Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản học sinh trong nhà trường.Việc quản lý học sinh đã rất khó khăn,nên chúng em thiết kế ra phần mềm naỳ mong muốn quản lý học sinh ngày càng dễ dàng hơn. -Phần mêm quản lý học sinh này nhằm giải quyết phần nào khó khăn trên.Phần mềm hỗ trợ các chức năng thông dụng mà nhiệm vụ của nhà trường hay làm và hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu điểm…ww.Để làm rõ được yêu cầu này chúng em sẽ giới thiệu phần dưới của bài 1.3 Mục đích thiết kế chương trình này. Do điều kiện của trường nằm ở một vùng quê nông thôn.Có thể nói việc đưa CNTT vào giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn trong nhà trường.Việc quản lý học sinh của các giáo viên trong trường,giáo viên bộ môn cũng còn rất thủ công và thô sơ.Để giúp các giáo viên trong trườn quản lý học sinh ngày càng dễ dàng hơn và cũng mong muốn của chúng em là đưa CNTT vào trong nhà trường để phục vụ giáo viên và học sinh trong trường để học sinh và giáo viên ở đâu được tiếp cận một cách nhanh chóng.Chính vì điều đó mà nhóm sinh viên chúng em đã chọn đề tài “QUẢN LÝ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” mong muốn phần mềm này sẽ được đưa vào nhà trường để thực hiện để giúp các giáo vin trong trường quản lý học sinh dễ dàng hơn.Phần mềm này chúng em đang trong quá trình xây dựng.Mong Được sự góp ý kiến của thầy cô và các sinh viên để phần mềm của chúng em có thể hoàn thiện hơn.. MỤC LỤC PHẦN I GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1. Giới thiệu bài toán Bất cứ 1 trường THPT nào cũng đều có 1 lượng học sinh rất lớn,đòi hỏi phải có 1 hệ thống quản lý giám sát về tình hình học tập,điểm tổng kết,lớp,khối học…..Nếu quản lý 1 cách thủ công đòi hỏi phải có 1 bộ phạn quản lý rất cồng kềnh.không những vậy việc quản lý trên giấy tờ gây ra rất nhiều bất lợi về việc chỉnh sửa khi có sai sót.Nhưng bây giờ chúng ta đang trong thời đại mà công nghệ số đang chứng tỏ sự tiện lợi và chiếm vai trò không thể thiếu.Sau đây nhóm em xin trình bày phần mềm quản lý học sinh do nhóm tự thiết kế.nhằm mục đích giúp công việc quản lý bớt vất vả hơn.và tiết kiệm 1 nguồn kinh phí đáng kể cho các trường. 1.2. Công tác quản lý học sinh Phần mềm “QUẢN LÝ HỌC SINH THPT NGUYỄN DU” này giúp các thầy cô giáo trong trường,các thầy cô giáo bộ môn có thể quản lý học sinh của mình trên máy tình một cách dễ dàng và chuyên nghiệp .Phần mềm này giúp giáo viên quản lý dược danh sách các học sinh trong lớp, tổng số học sinh trong lớp và quản lý điểm học sinh. 1.3. Xác định chức năng của chương trình 1.3.1. Chức năng Qua quá trình khảo sát thực tế, chương trình quản lý học sinh cần có những chức năng sau: - Nhập các thông tin về giáo viên,học sinh sinh,lớp học,khóa - Thông tin của từng người sẽ được lưu lại trong hệ thống và sẽ dùng 1.3.2. Sơ đồ phân rã chức năng 1.4 Thiết kế dữ liệu Qua quá trình khảo sát thực tế, để quản lý được học sinh trong trường, cần phải quản lý những thông tin sau đây đối với mỗi đối tượng. Các thông tin về học sinh + Họ tên học sinh + Địa chỉ + Lớp + khối Các thông tin về giáo viên bộ môn và chủ nhiệm + họ tên giáo viên + địa chỉ lien lạc + bộ môn giảng dạy Điểm cụ thể của từng học sinh + điểm 15 phút,miệng + điểm 1 tiết + điểm thi học kỳ Các thông tin khác + giới thiệu vài nét về trường ( địa chỉ,sđt lien hệ…..) 1.4.1 Sau đây là 1 số bảng dữ liệu dung để nhập và quản lý thông tin về học sinh trong trường. Bảng hồ sơ học sinh Trong bảng này Mahs được chọn làm khóa chính để xác định các trường khác trong bảng Chi tiết được thể hiện bằng hình dưới đây: Bảng điểm Dung để quản lý điểm của học sinh. Mahs và mamh được chon làm khóa chính Hình sau sẽ minh họa cụ thể Bảng giáo viên Đưa ra thông tin về giáo viên.Trong bảng này mã giáo viên được chọn làm khóa chính Hình minh họa: Bảng môn học Đưa ra thông tin về các môn học. Hình minh họa: Các mối quan hệ +Hình minh họa: Các mối liên kết đảm bảo cho việc thay đổi dữ liệu ở một bảng nào đó thì ở các bảng có các trường tương ứng cũng được thay đổi theo. Ngôn ngữ dùng để nhập liệu cho chương trình là tiếng Việt Unicode, đây là xu thế chung của việc phát triển các phần mềm, vì Unicode có thể hiển thị một số lượng lớn các kí tự và hơn nữa được Office 2003 và Windows XP hỗ trợ rất tốt. Như vậy, với 5 bảng trên là ta có thể lưu trữ dữ liệu, thực hiện các truy vấn, thiết kế các chức năng của phần mềm cho phù hợp với yêu cầu của baì toán. 1.4.2.Phần sử dụng để thiết kế phần mềm này Gồm có:Tables, Query.Forms,Report,Macros +Tables: + Query + Forms + Report + Macros PHẦN 2 CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 2.1. Giao diện của chương trình Phần mềm Quản lý bán hàng Máy tính được xây dựng bằng Access 2003 (với Service Pack 2), với giao diện (như thanh công cụ, thanh thực đơn cùng các đối tượng khác như nút nhấn, biểu tượng...) mang đậm phong cách của Office 2003, phần mềm hết sức thân thiện, đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Khung giao diện chính của phần mềm được thiết kế với một thanh menu gồm nhiều lựa chọn và một thanh công cụ có khả năng tuỳ biến với giao diện hoàn toàn là tiếng Việt Unicode. Từ thanh menu này ta có thể truy cập đến tất cả các chức năng của chương trình. 2.2. Giới thiệu các chức năng của chương trình 2.1. Chức năng xem dữ liệu Chức năng này cho phép người dùng xem được hồ sơ học sinh, điểm từng bộ môn của học sinh,thông tin giáo viên….Việc chọn chức năng thông qua hệ thống thực đơn bằng tiếng Việt hết sức dễ dàng. Chẳng hạn, có thể xem chi tiết điểm của học sinh : Người dùng chọn lệnh này thì chương trình sẽ cho hiện ra màn hình những thông tin chi tiết điểm của học sinh muốn xem,nếu muốn xem cụ thể về hồ sơ của học sinh nào đó thì chọn hồ sơ học sinh.Rất đơn giản. 2.1.1. sau đây là hình ảnh cụ thể về phần mềm và hướng dẫn sử dụng: Main chính của chương trình: Qua màn hình chính,người sử dụng có thế năm được 1 số chức năng chính của chương trình như: thông tin về trường,hướng dẫn sử dụng,danh sách lớp….. Thông tin về trường. Khi bạn kick vào ô này sẽ hiện ra 1 bảng trong đó có ghi về 1 số thông tin chính của trường.VD : địa chỉ,fax…. Danh sách lớp học Danh sách lớp học cho ta biết được cụ thể có bao nhiêu lớp trong trường. Bảng nhập hồ sơ học sinh. Tại đây,người quản lý học sinh sẽ có thể nhập hồ sơ cho học sinh 1 cách nhanh chóng.bao gồm,họ tên học sinh,quê quán,tên bố mẹ….. +Hình minh họa: Bảng vào điểm Tại đây.giáo viên có thể nhập điểm,chỉnh sửa điêm cho từng học sinh 1 cách nhanh chóng. + Hình minh họa: Bảng điểm theo lơp: Bảng này nhằm giúp giáo viên theo giõi điểm của lớp mình,của từng học sinh cụ thể: + Hình minh họa In dữ liệu: Chức năng này giúp người sử dụng in dữ liệu của tưng lớp.Điểm của từng học sinh. +Hình minh họa: KẾT LUẬN Qua ý tưởng và thiết kế phần mềm này mong muốn của chúng em là sẽ được đưa vào trường để áp dụng thực tế cho việc quản lý học sinh ngày một dễ dàng hơn.Phần mềm trên chúng em vẫn còn nhiều cái chưa hoàn chỉnh mong được sự góp ý kiến của thầy cô và các bạn sinh viên để phần mềm này hoàn thiện hơn.Một lần nữa nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn cô Chu Thị Chi đã hướng dẫn chúng em làm bài tập lớn này,cảm ơn sự góp ý kiến của các bạn sinh viên đã góp ý trong quá trình chúng em thiết kế.Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn!./

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet trinh.doc
  • pptbao cao het mon.ppt
  • rarquan ly hoc sinh.rar