Đồ án Ứng dụng lưu trữ và chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Android

Hiện nay nhu cầu du lịch, khám phá các địa điểm ngày càng cao, đặc biệt là giới trẻ. Không cần đi xa, ở ngay trong thành phố mà họ sinh sống thì những địa điểm, nhà hàng, khu du lịch, mọc lên ngày càng nhiều. Khi đi đến được một địa điểm có cảnh đẹp hay những hoạt động thú vị, nhiều người có nhu cầu lưu trữ lại những hình ảnh để xem lại hoặc chia sẻ cho những người bạn của mình biết. Nền công nghệ thông tin đang thực sự đi vào giai đoạn phát triển bậc nhất từ trước đến nay. Nếu trước kia, sự ra đời của máy tính xách tay mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, thì ngày nay sự ra đời của thế hệ điện thoại thông minh đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nền công nghệ thông tin. Mọi sản phẩm công nghệ đều nằm trong chiếc điện thoại. Thật dễ dàng cho cuộc sống các bạn khi có cho bản thân một chiếc điện thoại như thế.

pdf14 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 2696 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Ứng dụng lưu trữ và chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Android, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ....................... Error! Bookmark not defined. 1.1 CẤU TRÚC TỔNG QUAN .................. Error! Bookmark not defined. 1.2 NỀN TẢNG VỀ ANDROID ................ Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Lịch sử Android ................................ Error! Bookmark not defined. 1.2.2 DELVING với máy ảo DALVIK ....... Error! Bookmark not defined. 1.2.3 Kiến trúc của Android ...................... Error! Bookmark not defined. 1.2.4 Android Emulator ............................ Error! Bookmark not defined. 1.2.5 Lập trình ứng dụng trên Android ..... Error! Bookmark not defined. 1.2.6 Vòng đời của ứng dụng Android ...... Error! Bookmark not defined. 1.2.7 Các thành phần trong giao diện AndroidError! Bookmark not defined. 1.2.8 Activity và Intent .............................. Error! Bookmark not defined. 1.2.9 Adapter trong android ..................... Error! Bookmark not defined. 1.3 WEB SERVICE .................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.1 Tổng quan Web service .................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2 Đặc điểm Web service ...................... Error! Bookmark not defined. 1.3.3 JSON ................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.4 RESTful Webservice ......................... Error! Bookmark not defined. 1.3.5 PHP và Slim Framework ................. Error! Bookmark not defined. 1.4 Google Maps API ................................. Error! Bookmark not defined. 1.4.1 Google Maps .................................... Error! Bookmark not defined. 1.4.2 Google Maps API ............................. Error! Bookmark not defined. 1.5 Facebook API ....................................... Error! Bookmark not defined. 1.5.1 Facebook .......................................... Error! Bookmark not defined. 1.5.2 Facebook API ................................... Error! Bookmark not defined. Chương 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNGError! Bookmark not defined. 2.1 MÔ TẢ BÀI TOÁN .............................. Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Cấu trúc hệ thống ............................. Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Yêu cầu chức năng ........................... Error! Bookmark not defined. 2.1.3 Yêu cầu phi chức năng ..................... Error! Bookmark not defined. 2.2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHỨC NĂNGError! Bookmark not defined. 2.2.1 Sơ đồ Use case ................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Biểu đồ hoạt động ............................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3 Biểu đồ lớp ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4 Biểu đồ tuần tự ................................. Error! Bookmark not defined. 2.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ............... Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Biểu đồ cơ sở dữ liệu........................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Bảng dữ liệu ..................................... Error! Bookmark not defined. Chương 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢError! Bookmark not defined. 3.1 CÔNG CỤ - MÔI TRƢỜNG PHÁT TRIỂNError! Bookmark not defined. 3.2 WEB SERVICE API ............................ Error! Bookmark not defined. 3.3 KẾT QUẢ DEMO ................................ Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ......................................................... 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1. Cấu trúc tổng quan .................................. Error! Bookmark not defined. Hình 2. Cấu trúc hệ thống Android ..................... Error! Bookmark not defined. Hình 3. Activity Stack ......................................... Error! Bookmark not defined. Hình 4. Chu kỳ sống của Activity ....................... Error! Bookmark not defined. Hình 5. Cấu trúc một giao diện ứng dụng AndroidError! Bookmark not defined. Hình 6. Sơ đồ hoạt động của Intent ..................... Error! Bookmark not defined. Hình 7. Thiết kế trạng thái ................................... Error! Bookmark not defined. Hình 8. Thiết kế phi trạng thái ............................. Error! Bookmark not defined. Hình 9. Mô tả ứng dụng ....................................... Error! Bookmark not defined. Hình 10. Sơ đồ Use case ...................................... Error! Bookmark not defined. Hình 11. Use case Đăng ký ................................. Error! Bookmark not defined. Hình 12. Use case Quên mật khẩu ....................... Error! Bookmark not defined. Hình 13. Use case Đăng nhập .............................. Error! Bookmark not defined. Hình 14. Use case quản lý thông tin cá nhân ...... Error! Bookmark not defined. Hình 15. Use case Lƣu trữ địa điểm .................... Error! Bookmark not defined. Hình 16. Use case Tìm kiếm địa điểm đã lƣu trữ Error! Bookmark not defined. Hình 17. Use case Cập nhật địa điểm .................. Error! Bookmark not defined. Hình 18. Use case Phân loại địa điểm ................. Error! Bookmark not defined. Hình 19. Use case Chia sẻ địa điểm .................... Error! Bookmark not defined. Hình 20. Use case Tìm kiếm địa điểm xung quanhError! Bookmark not defined. Hình 21. Use case Chia sẻ địa điểm hiện tại ....... Error! Bookmark not defined. Hình 22. Biểu đồ hoạt động Đăng ký .................. Error! Bookmark not defined. Hình 23. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập .............. Error! Bookmark not defined. Hình 24. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập mạng xã hộiError! Bookmark not defined. Hình 25. Biểu đồ hoạt động Quên mật khẩu ....... Error! Bookmark not defined. Hình 26. Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin ngƣời dùngError! Bookmark not defined. Hình 27. Biểu đồ hoạt động Lƣu trữ địa điểm ..... Error! Bookmark not defined. Hình 28. Biểu đồ hoạt động Tìm kiếm địa điểm lƣu trữError! Bookmark not defined. Hình 29. Biểu đồ hoạt động Cập nhật địa điểm .. Error! Bookmark not defined. Hình 30. Biểu đồ hoạt động Phân loại địa điểm .. Error! Bookmark not defined. Hình 31. Biểu đồ hoạt động Chia sẻ địa điểm hiện tạiError! Bookmark not defined. Hình 32. Biểu đồ hoạt động Chia sẻ địa điểm ..... Error! Bookmark not defined. Hình 33. Biểu đồ hoạt động Tìm kiếm địa điểm xung quanhError! Bookmark not defined. Hình 34. Biểu đồ lớp ........................................... Error! Bookmark not defined. Hình 35. Biểu đồ tuần tự Đăng ký ....................... Error! Bookmark not defined. Hình 36. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập ................... Error! Bookmark not defined. Hình 37. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập mạng xã hộiError! Bookmark not defined. Hình 38. Biểu đồ tuần tự Quên mật khẩu ............ Error! Bookmark not defined. Hình 39. Biểu đồ tuần tự Cập nhật thông tin cá nhânError! Bookmark not defined. Hình 40. Biểu đồ tuần tự Lƣu địa điểm ............... Error! Bookmark not defined. Hình 41. Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm địa điểm lƣu trữError! Bookmark not defined. Hình 42. Biểu đồ tuần tự Cập nhật địa điểm ....... Error! Bookmark not defined. Hình 43. Biểu đồ tuần tự Phân loại địa điểm....... Error! Bookmark not defined. Hình 44. Biểu đồ tuần tự Chia sẻ địa điểm .......... Error! Bookmark not defined. Hình 45. Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm địa điểm xung quanhError! Bookmark not defined. Hình 46. Biểu đồ tuần tự Chia sẻ địa điểm hiện tạiError! Bookmark not defined. Hình 47. Biểu đồ cơ sở dữ liệu ............................ Error! Bookmark not defined. Hình 48. Giao diện đăng ký và đăng nhập .......... Error! Bookmark not defined. Hình 49. Giao diện vị trí hiện tại và chọn bạn bè để gửi vị tríError! Bookmark not defined. Hình 50. Giao diện danh sách trạng thái và xem trạng tháiError! Bookmark not defined. Hình 51.Giao diện danh sách địa điểm đã lƣu ..... Error! Bookmark not defined. Hình 52. Giao diện thông tin địa điểm và tìm đƣờng điError! Bookmark not defined. Hình 53. Giao diện tìm kiếm địa điểm xung quanhError! Bookmark not defined. Hình 54. Giao diện danh sách địa điểm xung quanhError! Bookmark not defined. Hình 55. Lọc địa điểm ......................................... Error! Bookmark not defined. Hình 56. Giao diện danh sách bạn bè .................. Error! Bookmark not defined. Hình 57. Giao diện cập nhật tài khoản ................ Error! Bookmark not defined. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1. Các thuộc tính của Intent........................ Error! Bookmark not defined. Bảng 2. Các hàm thực thi sử dụng Intent ............ Error! Bookmark not defined. Bảng 3. Loại MIME phổ biến .............................. Error! Bookmark not defined. Bảng 4. Mô tả Use case Đăng ký......................... Error! Bookmark not defined. Bảng 5. Mô tả Use case Quên mật khẩu .............. Error! Bookmark not defined. Bảng 6. Mô tả Use case Đăng nhập ..................... Error! Bookmark not defined. Bảng 7. Mô tả Use case Quản lý thông tin cá nhânError! Bookmark not defined. Bảng 8. Mô tả Use case Lƣu trữ địa điểm ........... Error! Bookmark not defined. Bảng 9. Mô tả Use case Tìm kiếm địa điểm đã lƣu trữError! Bookmark not defined. Bảng 10. Mô tả Use case Cập nhật địa điểm ....... Error! Bookmark not defined. Bảng 11. Mô tả Use case Phân loại địa điểm ...... Error! Bookmark not defined. Bảng 12. Mô tả Use case Chia sẻ địa điểm ......... Error! Bookmark not defined. Bảng 13. Mô tả Use case Tìm kiểm địa điểm xung quanhError! Bookmark not defined. Bảng 14. Mô tả Use case Chia sẻ địa điểm hiện tạiError! Bookmark not defined. Bảng 15. Mô tả bảng users .................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 16. Mô tả bảng locations ............................ Error! Bookmark not defined. Bảng 17. Mô tả bằng location_type ..................... Error! Bookmark not defined. Bảng 18. Mô tả bảng share_types ........................ Error! Bookmark not defined. Bảng 19. Mô tả bảng status ................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 20. Mô tả bảng imges ................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 21. Mô tả bảng status_images .................... Error! Bookmark not defined. Bảng 22. Mô tả bảng groups ................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 23. Mô tả bảng groups_locations ............... Error! Bookmark not defined. Bảng 24. Mô tả bảng friends ............................... Error! Bookmark not defined. Bảng 25. API Đăng ký ......................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 26. API Đăng nhập ..................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 27. API lấy hằng số .................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 28. API cập nhật thông tin ngƣời dùng ...... Error! Bookmark not defined. Bảng 29. API lƣu địa điểm .................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 30. API lƣu trạng thái cho địa điểm ........... Error! Bookmark not defined. Bảng 31. API lƣu hình ảnh địa điểm ................... Error! Bookmark not defined. Bảng 32. Lƣu hình ảnh vào status ....................... Error! Bookmark not defined. Bảng 33. API lấy địa điểm đã lƣu ....................... Error! Bookmark not defined. Bảng 34. API lấy hình ảnh của địa điểm ............. Error! Bookmark not defined. Bảng 35. API lấy status của ngƣời dùng ............. Error! Bookmark not defined. Bảng 36. API kiểm tra địa điểm đã đƣợc lƣu ...... Error! Bookmark not defined. Bảng 37. API tìm kiếm địa điểm xung quanh ..... Error! Bookmark not defined. Bảng 38. API tạo nhóm địa điểm ........................ Error! Bookmark not defined. Bảng 39. API thêm địa điểm vào nhóm .............. Error! Bookmark not defined. Bảng 40. API lấy nhóm địa điểm của ngƣời dùngError! Bookmark not defined. Bảng 41. API lấy địa điểm trong nhóm ............... Error! Bookmark not defined. Bảng 42. API tìm kiếm bạn bè thông qua số điện thoạiError! Bookmark not defined. Bảng 43. API tìm kiếm bạn bè thông qua facebookError! Bookmark not defined. Bảng 44. API lấy danh sách bạn bè của ngƣời dùngError! Bookmark not defined. Bảng 45. API gửi vị trí hiện tại cho bạn bè ......... Error! Bookmark not defined. Bảng 46. Kết quả ứng dụng Android ..................................................................... 3 Bảng 47. Kết quả thực hiện Web service .............................................................. 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Tên Ý nghĩa 1 JDK Java Development Kit 2 SDK Software Development Kit 3 HTTP Hyper Text Transfer Protocol 4 JSON Javascript Object Notation 5 ADT Android Developer Tools 6 REST Representational State Transfer 7 CSDL Cơ Sở Dữ Liệu 8 API Application Programing Interface 9 PHP Hypertext Preprocessor 10 XML Extensible Markup Language Ứng dụng lƣu trữ và chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Android MỞ ĐẦU 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Hiện nay nhu cầu du lịch, khám phá các địa điểm ngày càng cao, đặc biệt là giới trẻ. Không cần đi xa, ở ngay trong thành phố mà họ sinh sống thì những địa điểm, nhà hàng, khu du lịch, mọc lên ngày càng nhiều. Khi đi đến đƣợc một địa điểm có cảnh đẹp hay những hoạt động thú vị, nhiều ngƣời có nhu cầu lƣu trữ lại những hình ảnh để xem lại hoặc chia sẻ cho những ngƣời bạn của mình biết. Nền công nghệ thông tin đang thực sự đi vào giai đoạn phát triển bậc nhất từ trƣớc đến nay. Nếu trƣớc kia, sự ra đời của máy tính xách tay mang lại sự thuận tiện cho ngƣời sử dụng, thì ngày nay sự ra đời của thế hệ điện thoại thông minh đánh dấu sự phát triển vƣợt bậc của nền công nghệ thông tin. Mọi sản phẩm công nghệ đều nằm trong chiếc điện thoại. Thật dễ dàng cho cuộc sống các bạn khi có cho bản thân một chiếc điện thoại nhƣ thế. Với một chiếc điện thoại thông minh (Smart Phone) trên tay, việc xác định vị trí hiện tại thông qua hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS) trở nên dễ dàng. Điện thoại cũng đã đƣợc trang bị những chiếc camera có khả năng chụp ảnh tƣơng đƣơng những máy ảnh cơ bản. Vấn đề đƣợc đặt ra là làm sao kết hợp các khả năng đó của những chiếc Smart Phone lại để trở thành một ứng dụng có khả năng đáp ứng nhu cầu lƣu trữ địa điểm của ngƣời dùng. Chính vì vậy, em chọn đề tài làm đồ án tốt nghiệp là “Ứng dụng lƣu trữ và chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Android”. 2. MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Xây dựng ứng dụng cho các smart phone chạy hệ điều hành Android giúp ngƣời dùng lƣu trữ và xem lại các địa điểm đã đi qua bằng hình ảnh. Ngƣời dùng có thể chia sẻ các địa điểm đó với bạn bè và ngƣời thân. Ứng dụng còn giúp ngƣời dùng tìm kiếm, trải nghiệm các địa điểm thông qua những hình ảnh do những ngƣời khác chia sẻ. Ngoài ra, ứng dụng còn có thể giúp ngƣời dùng thông báo địa điểm hiện tại cho bạn bè thông qua notification. 3. PHẠM VI ĐỀ TÀI Kho dữ liệu đƣợc xây dựng và phát triển trên mạng internet, cung cấp web service và các phƣơng thức để sử dụng, khai thác dữ liệu của kho. Ứng dụng trên điện thoại di động đƣợc phát triển trên nền tảng di động Android của Google. Ứng dụng lƣu trữ và chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Android 4. HÌNH THỨC THỂ HIỆN App di động : Hệ điều hành Android, có sử dụng một số API nhƣ + Camera API ( hỗ trợ Photosphere cho các điện thoại có tính năng). + Google Maps API + Google Cloud Message + Facebook API + Webservices : + Ngôn ngữ PHP + Hệ quản trị có sở dữ liệu : MySQL 5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN Xây dựng ứng dụng đƣợc ứng dụng cho các điện thoại thông minh chạy trên hệ điều hành Android với các tính năng : - Chụp ảnh và lƣu trữ địa điểm hiện tại ( có hỗ trợ công nghệ chụp ảnh toàn cảnh 360 Photosphere hoặc Panorama). - Chia sẻ địa điểm cho bạn bè (tìm kiếm bạn bè bằng số điện thoại, tài khoản Facebook) , cộng đồng. - Tìm kiếm các địa điểm đã đƣợc chia sẻ bởi những ngƣời dùng khác. - Thông báo địa điểm hiện tại thông qua notification. Xây dựng web service cung cấp các API cho ứng dụng Android. 6. BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO Chương 1: Cơ sở lý thuyết: Chƣơng này trình bày các lý thuyết về Android, ngôn ngữ PHP, Restful Webservice Chương 2: Ph n tích thiết kế hệ thống: Đặc tả hệ thống của ứng dụng Chương 3: Triển khai và đánh giá kết quả: Chƣơng này trình bày kết quả demo, thông tin của sản phẩm, cài đặt ứng dụng ết uận: Tổng kết kết quả đạt đƣợc, ƣu khuyết điểm của chƣơng trình và hƣớng phát triển. Ứng dụng lƣu trữ và chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Android KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN a) Ứng dụng Android : Bảng 1. Kết quả ứng dụng Android Tên chức năng Tình trạng Mô tả Đăng ký Hoàn thành Đăng nhập Hoàn thành Quên mật khẩu Hoàn thành Xem và cập nhật thông tin tài khoản Hoàn thành Lƣu địa điểm Hoàn thành Cập nhật địa điểm Hoàn thành Lƣu trạng thái Hoàn thành Upload hình ảnh địa điểm Hoàn thành Tạo nhóm địa điểm Hoàn thành Phân loại địa điểm Hoàn thành Chia sẻ địa điểm Hoàn thành Tìm kiếm địa điểm xung quanh Hoàn thành Chia sẻ vị trí hiện tại Hoàn thành b) Web service : Bảng 2. Kết quả thực hiện Web service Tên chức năng Tình trạng Mô tả Cơ sở dữ liệu Hoàn thành Web service cung cấp cho ứng dụng trên điện thoại di động (Android) Hoàn thành 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ a) Những điều đạt được : Trong quá trình thực hiện tôi nhận thấy khả năng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các công nghệ đƣợc nâng cao và áp dụng để xây dựng đƣợc ứng dụng nhỏ, nắm bắt đƣợc tổng quan công nghệ Android. Xây dựng thành công các chức năng đã đƣợc miêu tả của ứng dụng. Ứng dụng lƣu trữ và chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Android Giao diện thân thiện, tƣơng thích với nhiều kích cỡ màn hình điện thoại khác nhau, dễ sử dụng. Ứng dụng đáp ứng đƣợc các yêu cầu phi chức năng về tính hiệu năng, tính bảo mật, tính tƣơng thích. Ứng dụng đã triển khai đƣợc với nhiều thiết bị thật trên thực tế. Hiểu đƣợc kiến thức thiết kế giao diện trên XML. Tận dụng đƣợc các component trên Android. Truy suất cơ sở dữ liệu thông qua việc ph n tích đối tƣợng JSON từ webservice trả về . Trup cập đƣợc thiết bị cứng là Camera. Kết nối đƣợc internet thông qua giao thức Http. Sử dụng đƣợc các một số API phù hợp với ứng dụng nhƣ Google Maps API, Facebook API. Tìm hiểu và sử dụng đƣợc Google Cloud Message thông qua việc chia sẻ địa điểm giữa các điện thoại. b) Những điều chưa đạt được : Chỉ mới hỗ trợ nền tảng Android, chƣa hỗ trợ các nền tảng di động phổ biến khác nhƣ iOS, Window Phone, Chƣa có phiên bản web giúp ngƣời dùng có thể tìm kiếm, xem lại các địa điểm đã lƣu trữ trên PC hoặc laptop. Ứng dụng chƣa tƣơng thích đối với một số kích cỡ màn hình trên di động. Mới chỉ có một ngôn ngữ là tiếng Anh cho ứng dụng. 3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN Phiên bản đầu tiên đã hoàn thành với những chức năng cơ bản cần thiết. Những ý tƣởng phát triển cho hệ thống có thể là: - Phát triển hệ thống trên các nền tảng di động lớn hiện nay, là: iOS, WindowsPhone, BlackBerry, - Hoàn thiện hơn ứng dụng trên hệ điều hành Android. - Phát triển ứng dụng với đa ngôn ngữ hƣớng ngƣời dùng nhiều hơn. - Phát triển phiên bản web cho ứng dụng. - Nâng cấp các chức năng cho ứng dụng thêm phong phú, đáp ứng đƣợc nhiều hơn nhu cầu của ngƣời sử dung. Ứng dụng lƣu trữ và chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Android TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài : Xây dựng ứng dụng lƣu trữ và chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Android Mục đích thực hiện : Xây dựng ứng dụng cho các smart phone chạy hệ điều hành Android giúp ngƣời dùng lƣu trữ và xem lại các địa điểm đã đi qua bằng hình ảnh. Ngƣời dùng có thể chia sẻ các địa điểm đó với bạn bè và ngƣời thân. Ứng dụng còn giúp ngƣời dùng tìm kiếm, trải nghiệm các địa điểm thông qua những hình ảnh do những ngƣời khác chia sẻ. Ngoài ra, ứng dụng còn có thể