Đồ án Website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa Rạng Ngời

Ngày nay, cả thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đã chứng tỏ được vị trí của mình bằng sự xuất hiện trong mọi lĩnh vực, mọi nơi trong đời sống. Có thể nói, nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng sâu sắc từ công nghệ thông tin mà trong đó có không ít vai trò của mạng lưới thông tin trên mạng. Thật vậy, ngày càng nhiều dự án website được ứng dụng phục vụ cho công việc, hoạt động của các công ty, tổ chức như: các webste quản lý nhân sự, quảng cáo thông tin, tuyên truyền,website quản lý hệ thống bán hàng và chúng đều thể hiện được tầm quan trọng của mình đối với tổ chức.

pdf19 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 3283 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa Rạng Ngời, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
v MỤC LỤC MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .................................................................................................................. 1 2. MỤC TIÊU .................................................................................................................................. 1 3. PHAM VI NGUYÊN CỨU ......................................................................................................... 1 4. PHƢƠNG PHÁP NGUYÊN CỨU ............................................................................................. 2 5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN .................................................................................................................. 2 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................... Error! Bookmark not defined. 1. T NG QU N VỀ JSP .............................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1. Giới thiệu ................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2. JSP là một ngôn ngữ đơn giản ................... Error! Bookmark not defined. 1.3. JSP là một ngôn ngữ hiện đại .................... Error! Bookmark not defined. 1.4. JSP là ngôn ngữ hƣớng đối tƣợng .............. Error! Bookmark not defined. 1.5. JSP là ngôn ngữ hƣớng module ................. Error! Bookmark not defined. 1.6. Giới thiệu mô h nh MVC ........................... Error! Bookmark not defined. 1.6.1. Các thành phần trong MVC ............................. Error! Bookmark not defined. 1.6.2. Ƣu điểm mô h nh MVC ................................... Error! Bookmark not defined. 1.6.3. Nhƣợc điểm mô h nh MVC ............................. Error! Bookmark not defined. 2. HỆ QUẢN TR CƠ S D LIỆU SQL SERVER ................... Error! Bookmark not defined. 2.1. Tổng quan .................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2. Các tính năng mới điển h nh của SQL Server 2008Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Mã hóa trong suốt và hiệu quả ......................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. SQL Server 2008 với khả năng giám sát thông minh hơnError! Bookmark not defined. 2.2.3. Tính năng “ n định cao” đƣợc tăng cƣờng ..... Error! Bookmark not defined. 2.2.4. SQL Server 2008 cho phép quản lý bằng công cụ và chính sáchError! Bookmark not defined. 2.2.5. Khả năng tích hợp với System Center ............. Error! Bookmark not defined. 2.2.6. Lập tr nh dễ dàng và hiệu quả hơn với SQL Server 2008Error! Bookmark not defined. 2.2.7. Lƣu trữ đƣợc nhiều loại dữ liệu hơn bao giờ hếtError! Bookmark not defined. 2.2.8. Khả năng thao tác song hành trên các bảng dữ liệu phân vùngError! Bookmark not defined. 2.2.9. Tăng tốc khả năng truy vấn dữ liệu ................. Error! Bookmark not defined. 2.2.10. Tăng cƣờng kinh doanh thông minh tích hợp với Office 2007Error! Bookmark not defined. 2.3. Kiến trúc hệ thống ...................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Tầng tr nh bày .................................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Tầng xử lý ........................................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Tầng dữ liệu ..................................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNGError! Bookmark not defined. 1. PHƢƠNG PHÁP VÀ C NG CỤ ............................................. Error! Bookmark not defined. 1.1. Phƣơng pháp .............................................. Error! Bookmark not defined. 1.2. Công cụ ...................................................... Error! Bookmark not defined. 2. PH N T CH VÀ Đ T TẢ YÊU C U .................................... Error! Bookmark not defined. 2.1. Đặc tả yêu cầu ............................................ Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Phạm vi sử dụng .............................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Chức năng của hệ thống .................................. Error! Bookmark not defined. vi 2.1.3. Yêu cầu phi chức năng .................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.4. Yêu cầu chức năng. .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Đặc tả use-case ........................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Đăng nhập hệ thống ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Đăng xuất khỏi hệ thống .................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Thêm thông tin bệnh nhân ............................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Tạo lịch hẹn ..................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.5. T m kiếm cuộc hẹn .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.6. Thêm thông tin bệnh án ................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.7. T m kiếm lịch sử bệnh nhân ............................ Error! Bookmark not defined. 2.2.8. Xóa bệnh nhân ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.3. Biểu đồ hoạt động ...................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Đăng nhập ........................................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Đăng xuất ......................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Thêm thông tin bệnh nhân ............................... Error! Bookmark not defined. 2.3.4. Tạo lịch hẹn ..................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.5. Kiểm tra cuộc hẹn ............................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.6. Thêm thông tin bệnh án ................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.7. Kiểm tra lịch sử bệnh án .................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.8. Xóa bệnh nhân ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.4. Biểu đồ lớp ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.5. Biểu đồ tuần tự ........................................... Error! Bookmark not defined. 2.5.1. Đăng nhập ........................................................ Error! Bookmark not defined. 2.5.2. Đăng xuất ......................................................... Error! Bookmark not defined. 2.5.3. Thêm thông tin ngƣời dùng ............................. Error! Bookmark not defined. 2.5.4. Tạo cuộc hẹn .................................................... Error! Bookmark not defined. 2.5.5. Thêm thông tin bệnh án ................................... Error! Bookmark not defined. 2.5.6. T m kiếm cuộc hẹn .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.5.7. Kiểm tra lịch sử bệnh nhân .............................. Error! Bookmark not defined. 2.5.8. Xóa bệnh nhân ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.6. Xây dựng cơ sử dữ liệu .............................. Error! Bookmark not defined. 2.6.1. Xây dựng bảng dữ liệu..................................... Error! Bookmark not defined. 2.6.2. Sơ đồ thực thể quan hệ .................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH ............................................. 3 1. CÁC C NG CỤ .......................................................................................................................... 3 1.1. Công cụ viết chƣơng trình ........................................................................... 3 1.2. Công cụ viết báo cáo .................................................................................... 3 2. THIẾT KẾ GI O DIỆN .............................................................................................................. 3 2.1. Phân quyền ................................................................................................... 3 2.1.1. Quá tr nh thực hiện ............................................................................................ 3 2.1.2. Kết quả ............................................................................................................... 3 2.2. Quản lý của giám đốc .................................................................................. 4 2.2.1. Quá tr nh thực hiện ............................................................................................ 4 2.2.2. Kết quả ............................................................................................................... 4 2.3. Quản lý của nha sĩ ........................................................................................ 5 2.3.1. Quá tr nh thực hiện ............................................................................................ 5 2.3.2. Kết quả ............................................................................................................... 5 vii 2.4. Quản lý của tiếp tân ..................................................................................... 7 2.4.1. Quá tr nh thực hiện ............................................................................................ 7 2.4.2. Kết quả ............................................................................................................... 7 KẾT LU N V HƢ NG PH T TRIỂN ....................................................... 11 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ............................................................................................................ 11 2. HẠN CHẾ ................................................................................................................................. 11 3. HƢỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................................................................ 11 T M T T ĐỒ N ................................................ Error! Bookmark not defined. T I LIỆU THAM KHẢO .................................... Error! Bookmark not defined. PHIẾU DUYỆT ĐỒ N TỐT NGHIỆP ............. Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC ........................................................................................................... 12 DANH S CH HÌNH VẼ use-case gười gười quả trị ............................. Error! Bookmark not defined. use-case của a sĩ .............................................. Error! Bookmark not defined. use-case tiếp tâ .................................................. Error! Bookmark not defined. use-case gười dù g ............................................ Error! Bookmark not defined. i u t g g p .............................. Error! Bookmark not defined. viii i u t g g u t ............................... Error! Bookmark not defined. i u t g t t g ti â ...... Error! Bookmark not defined. i u t g t cu c ẹ ........................... Error! Bookmark not defined. i u t g i tra cu c ẹ .................. Error! Bookmark not defined. i u t g t t g ti ........ Error! Bookmark not defined. i u t g i tra ịc s â .. Error! Bookmark not defined. i u at g a â ...................... Error! Bookmark not defined. i u p ......................................................... Error! Bookmark not defined. i u tuâ t g p ................................. Error! Bookmark not defined. i u tu t c g u t ........................... Error! Bookmark not defined. i u tu t t t g ti gười dù g ....... Error! Bookmark not defined. i u tu t t cu c ẹ ............................. Error! Bookmark not defined. i u tu t t t g ti ............. Error! Bookmark not defined. i u tu t t iế cu c ẹ ..................... Error! Bookmark not defined. i u tu t i tra ịc sữ â ....... Error! Bookmark not defined. i u tu t a â .......................... Error! Bookmark not defined. s t c t qua ....................................... Error! Bookmark not defined. gia di gười dù g ......................................................................................... 4 ả ết quả g p .............................................................................. 4 gia di c gười quả .............................................................................. 5 gia di a sĩ ................................................................................................. 6 gia di i tra ịc s .................................................................................. 6 gia di tiếp tâ ............................................................................................... 7 gia di t t g ti â .................................................................. 8 gia di t iế â ............................................................................ 9 gia di t ịc ẹ ...................................................................................... 10 DANH S CH BẢNG BIỂU ả g c ị c c act r .............................................. Error! Bookmark not defined. ả g t tả use-case g p và t ố g ............ Error! Bookmark not defined. ả g t tả use-case g u t .................................... Error! Bookmark not defined. ả g t tả use-case t t g ti â ........... Error! Bookmark not defined. ả g t tả use case t ịc ẹ ................................. Error! Bookmark not defined. ix ả g t tả use case t iế cu c ẹ ....................... Error! Bookmark not defined. ả g t tả use case t t g ti ............... Error! Bookmark not defined. ả g t ta use case t iế ịc s â ......... Error! Bookmark not defined. ả g ả g a sĩ .......................................................... Error! Bookmark not defined. ả g ả â ................................................... Error! Bookmark not defined. ả g ả g s .......................................................... Error! Bookmark not defined. ả g ả g da c dịc v ..................................... Error! Bookmark not defined. ả g ả g da c ịc ẹ .................................... Error! Bookmark not defined. ả g ả g tài ả .................................................. Error! Bookmark not defined. BẢNG THU T NGỮ STT Tên viết tắt Ý nghĩa 1 QTCSDL Quản trị cơ sở dữ liệu x 2 JSP JavaServer Pages 3 CSDL Cơ sở dữ liệu 4 IDE Integrated Development Enviroment 5 PDF Portable Document Format 6 HTML HyperText Markup Language 7 MVC Model View Controller 8 XML Extensible Markup Language 9 SQL Structured Query language Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời MỞ ĐẦU 1. GI I THIỆU ĐỀ T I Ngày nay, cả thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đã chứng tỏ đƣợc vị trí của mình bằng sự xuất hiện trong mọi lĩnh vực, mọi nơi trong đời sống. Có thể nói, nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hƣởng sâu sắc từ công nghệ thông tin mà trong đó có không ít vai trò của mạng lƣới thông tin trên mạng. Thật vậy, ngày càng nhiều dự án website đƣợc ứng dụng phục vụ cho công việc, hoạt động của các công ty, tổ chức nhƣ: các webste quản lý nhân sự, quảng cáo thông tin, tuyên truyền,website quản lý hệ thống bán hàng và chúng đều thể hiện đƣợc tầm quan trọng của m nh đối với tổ chức. Và cùng với chủ trƣơng đƣa các ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác quản lý, dựa trên những nhu cầu thực tiễn hiện có nên em đã chọn đề tài “Xây dựng website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa rạng ngời” giúp cho việc quản lý các bệnh nhân cách dể dàng hiệu quả hơn. 2. MỤC TIÊU - Nắm bắt đƣợc thông tin của ngƣời trực tiếp quản lý. - Quản lý, cập nhật đƣợc dữ liệu của bênh nhân. - Theo dõi đƣợc các tình trạng của bệnh nhân - Tạo ra môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp cho ngƣời quản lý. - Mô h nh đƣợc phát triển trên website, giúp ngƣời quản lý linh hoạt trong quá trình quản lý thiết bị giữa các phòng với nhau,hay việc quản lý từ xa có hiệu quả hơn - Tìm kiếm, báo cáo các thông tin của bênh nhân lúc có yêu cầu. - Quản lý đƣợc thời gian biểu, cũng nhƣ lịch khám của bênh nhân - Giao diện thận thiện với ngƣời dùng. 3. PHAM VI NGUYÊN CỨU - Quản lý thông tin bênh nhân: nhằm giúp ngƣời quản lý biết đƣợc thông tin của bênh nhân. - Cập nhật thông tin bệnh nhân: giúp cho việc sửa chửa,thêm thông tin bệnh nhân hay thông tin bệnh án Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời - Quản lý lịch sử khám của bênh nhân: từ đây nắm biết đƣợc tình hình bệnh nhân,biết đƣơc các khách quen,khách mới thuận lợi cho các công việc khuyến mãi - Quản lý đƣợc bệnh nhân trong và ngoài tỉnh: từ đây nắm rõ tình hình các bênh nhân và vấn đề quảng cáo của phòng khám - Bệnh nhân cũng có thể xem thông tin bệnh t nh thông qua website 4. PHƢƠNG PH P NGUYÊN CỨU Đề tài này sẽ kết hợp với hai phƣơng pháp nghiên cứu, đó là:  Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu tài liệu, ngôn ngữ và công nghệ có liên quan. - Tổng hợp các tài liệu. - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.  Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm - Phân tích yêu cầu thực tế của bài toán và xây dựng các bƣớc phân tích hệ thống để hỗ trợ việc lập tr nh, xây dựng ứng dụng. - Đánh giá kết quả đạt đƣợc. 5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN Xây dựng, hoàn thiện và đƣa vào sử dụng thử nghiệm hệ thống website quản lý bệnh nhân cho phòng khám Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH 6. CÁC CÔNG CỤ 6.1. Công cụ viết chƣơng trình - Eclipse : là công cụ chính tạo mã nguồn và biên dịch chƣơng tr nh. - Microsoft SQL Server 2008: dùng làm hệ cơ sở dữ liệu cho chƣơng tr nh. 6.2. Công cụ viết báo cáo - Microsoft Word 2007: dùng để viết tài liệu. - Start UML - Paint 7. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 7.1. Phân quyền 7.1.1. Qu tr t c i - Ngƣời dùng đăng nhập vào hệ thống bằng những quyền khác nhau 7.1.2. Kết quả - Đối với quyền ngƣời quản lý trực tiếp nha khoa th quản lý đƣợc t nh h nh bệnh nhân - Đối với nha sĩ th quản lý đƣợc lịch sữ của từng bệnh nhân - Đối với tiếp tân th quản lý việc thêm thông tin bệnh nhân,lịch hẹn.. - Đối với ngƣời dùng có thể kiểm tra thông tin của m nh 7.1.2.1. Gia di gười dù g Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Hình 1 giao diện ngƣời dùng 7.2. Quản lý của giám đốc 7.2.1. Qu tr t c i - Đăng nhập hệ thống. - Chọn chức năng cần quản lý - Thực hiện các thao tác quản lý cần thiết 7.2.2. Kết quả 7.2.2.1. Đ g p Hình 2 hình ảnh kết quả đăng nhập 7.2.2.2. Gia di quả Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Hình 3 giao diện cho ngƣời quản lý 7.3. Quản lý của nha sĩ 7.3.1. Quá trình thực hiện - Đăng nhập hệ thống. - Chọn chức năng liên quan - Thực hiện các thao tác 7.3.2. Kết quả 7.3.2.1. Gia di a sĩ Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Hình 4 giao diện nha sĩ 7.3.2.2. Gia di ịc s â Hình 5 giao diện kiểm tra lịch sử Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời 7.4. Quản lý của tiếp tân 7.4.1. Quá trình thực hiện - Đăng nhập vào hệ thống. - Chọn chức năng liên quan - Thực hiện các thao tác 7.4.2. Kết quả 7.4.2.1. Gia di của tiếp tâ Hình 6 giao diện tiếp tân 7.4.2.2. Gia di t â Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Hình 7 giao diện thêm thông tin bệnh nhân 7.4.2.3. Gia di t iế â Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Hình 8 giao diện tìm kiếm bệnh nhân 7.4.2.4. Gia di t ịc ẹ Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Hình 9 giao diện tạo lịch hẹn Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời KẾT LU N V HƢ NG PH T TRIỂN 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  Về mặt lý thuyết: Với việc nghiên cứu đề tài này tôi đã sử dụng hầu hết các kiến thức chuyên ngành đã học trong suốt thời gian học tại trƣờng nhƣ: Phân tích thiết