Đồ án Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến

Trong những năm gần đây, do công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh nên viêc ứng dụng tin học vào y tế cũng ngày càng được quan tâm hơn. Nhất là những nhà thuốc lớn, số lượng người bệnh có nhu cầu mua thuốc cũng nhưng lượng giao dịch nhập kho trong một ngày rất lớn, nên các ứng dụng CNTT Y tế là điều cần thiết. Công nghệ thông tin là phương tiện trợ giúp đắc lực và có hiệu quả cao trong công tác quản lý nền hành chính nói chung và quản lý ngành y tế nói riêng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà thuôc là một yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý nhà thuốc, góp phần thúc đẩy nhà thuốc phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng được yêu cầu về quản lý, thống kê và bán thuốc, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

pdf22 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 1585 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ii Mục lục MỤC LỤC CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. I. Giới thiệu về jsp ............................................. Error! Bookmark not defined. II. Kiến trúc mô hình MVC ............................. Error! Bookmark not defined. II.1. Model component ............................... Error! Bookmark not defined. II.2. View component ................................. Error! Bookmark not defined. II.3. Controller component ......................... Error! Bookmark not defined. III. Framework Struts 1 .................................... Error! Bookmark not defined. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNGERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. I. Mô tả đề tài ..................................................... Error! Bookmark not defined. I.1. Giới thiệu đề tài ................................... Error! Bookmark not defined. I.2. Xác định yêu cầu ................................. Error! Bookmark not defined. I.2.1. Yêu cầu chức năng ............................ Error! Bookmark not defined. I.2.2. Mô tả tính năng của dự án ................ Error! Bookmark not defined. I.2.3. Yêu cầu phi chức năng ...................... Error! Bookmark not defined. II. Phân tích nghiệp vụ hệ thống ..................... Error! Bookmark not defined. II.1. Danh sách các tác nhân ....................... Error! Bookmark not defined. II.2. Danh sách các ca sử dụng ................... Error! Bookmark not defined. II.3. Mô tả chi tiết các ca sử dụng .............. Error! Bookmark not defined. II.3.1. Ca sử dụng Đăng nhập ...................... Error! Bookmark not defined. II.3.2. Ca sử dụng Đăng xuất ....................... Error! Bookmark not defined. II.3.3. Ca sử dụng Đổi mật khẩu .................. Error! Bookmark not defined. II.3.4. Ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhânError! Bookmark not defined. II.3.5. Ca sử dụng Quản lý thư viện thuốc ... Error! Bookmark not defined. a) Ca sử dụng Tìm kiếm thuốc ...................... Error! Bookmark not defined. b) Ca sử dụng Thêm mới thuốc ..................... Error! Bookmark not defined. c) Ca sử dụng Cập nhật thông tin thuốc ....... Error! Bookmark not defined. d) Ca sử dụng Xóa thuốc............................... Error! Bookmark not defined. II.3.6. Ca sử dụng Quản lý tủ thuốc ............. Error! Bookmark not defined. a) Ca sử dụng Tìm kiếm tủ thuốc .................. Error! Bookmark not defined. b) Ca sử dụng Thêm mới tủ thuốc ................. Error! Bookmark not defined. c) Ca sử dụng Cập nhật thông tin tủ thuốc ... Error! Bookmark not defined. d) Ca sử dụng Xóa tủ thuốc .......................... Error! Bookmark not defined. II.3.7. Ca sử dụng Quản lý kho thuốc .......... Error! Bookmark not defined. a) Ca sử dụng Tìm kiếm thuốc trong kho ...... Error! Bookmark not defined. b) Ca sử dụng Yêu cầu cấp thuốc ................. Error! Bookmark not defined. II.3.8. Ca sử dụng Nhập thuốc ..................... Error! Bookmark not defined. II.3.9. Ca sử dụng Bán thuốc ....................... Error! Bookmark not defined. II.3.10. Ca sử dụng Quản lý tài khoản ....... Error! Bookmark not defined. a) Ca sử dụng Tìm kiếm tài khoản ................ Error! Bookmark not defined. b) Ca sử dụng Thêm mới tài khoản ............... Error! Bookmark not defined. c) Ca sử dụng Cập nhật thông tin tài khoản . Error! Bookmark not defined. iii Mục lục d) Ca sử dụng Xóa tài khoản ........................ Error! Bookmark not defined. II.3.11. Ca sử dụng Quản lý nhân viên ...... Error! Bookmark not defined. a) Ca sử dụng Tìm kiếm nhân viên ............... Error! Bookmark not defined. b) Ca sử dụng Thêm mới nhân viên .............. Error! Bookmark not defined. c) Ca sử dụng Cập nhật thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined. d) Ca sử dụng Xóa nhân viên ........................ Error! Bookmark not defined. II.3.12. Ca sử dụng Thống kê ..................... Error! Bookmark not defined. III. Thiết kế hệ thống ........................................ Error! Bookmark not defined. III.1. Sơ đồ lớp ......................................... Error! Bookmark not defined. III.2. Sơ đồ tuần tự ................................... Error! Bookmark not defined. III.2.1. Đăng xuất .......................................... Error! Bookmark not defined. III.2.2. Đăng xuất .......................................... Error! Bookmark not defined. III.2.3. Đổi mật khẩu ..................................... Error! Bookmark not defined. III.2.4. Cập nhật thong tin cá nhân ............... Error! Bookmark not defined. III.2.5. Tìm kiếm thuốc .................................. Error! Bookmark not defined. III.2.6. Thêm thuốc ........................................ Error! Bookmark not defined. III.2.7. Cập nhật thuốc .................................. Error! Bookmark not defined. III.2.8. Xóa thuốc ........................................... Error! Bookmark not defined. III.2.9. Tìm kiếm tủ thuốc .............................. Error! Bookmark not defined. III.2.10. Thêm mới tủ thuốc ......................... Error! Bookmark not defined. III.2.11. Cập nhật thông tin tủ thuốc ........... Error! Bookmark not defined. III.2.12. Xóa tủ thuốc ................................... Error! Bookmark not defined. III.2.13. Tìm kiếm thuốc trong kho .............. Error! Bookmark not defined. III.2.14. Yêu cầu cấp thuốc .......................... Error! Bookmark not defined. III.2.15. Nhập thuốc ..................................... Error! Bookmark not defined. III.2.16. Bán thuốc ....................................... Error! Bookmark not defined. III.2.17. Tìm kiếm tài khoản ........................ Error! Bookmark not defined. III.2.18. Thêm mới tài khoản ....................... Error! Bookmark not defined. III.2.19. Cập nhật thôn tin tài khoản ........... Error! Bookmark not defined. III.2.20. Xóa tài khoản ................................. Error! Bookmark not defined. III.2.21. Tìm kiếm nhân viên ........................ Error! Bookmark not defined. III.2.22. Thêm mới nhân viên ...................... Error! Bookmark not defined. III.2.23. Cập nhật thông tin nhân viên ........ Error! Bookmark not defined. III.2.24. Xóa nhân viên ................................ Error! Bookmark not defined. III.2.25. Thống kê ........................................ Error! Bookmark not defined. IV. Cơ sở dữ liệu .............................................. Error! Bookmark not defined. IV.1. Mô hình cơ sở dữ liệu ..................... Error! Bookmark not defined. IV.2. Xây dựng từ điển dữ liệu ................. Error! Bookmark not defined. IV.2.1. Account .............................................. Error! Bookmark not defined. IV.2.2. Cabinet .............................................. Error! Bookmark not defined. IV.2.3. Medicine ............................................ Error! Bookmark not defined. IV.2.4. Employes ........................................... Error! Bookmark not defined. IV.2.5. Storage .............................................. Error! Bookmark not defined. IV.2.6. Imports .............................................. Error! Bookmark not defined. IV.2.7. ImportDetail ...................................... Error! Bookmark not defined. IV.2.8. Deal ................................................... Error! Bookmark not defined. iv Mục lục IV.2.9. ImportDetail ...................................... Error! Bookmark not defined. TRIỂN KHAI, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ......................................................... 7 I. Môi trường và công cụ hỗ trợ........................................................................... 7 I.1. Ngôn ngữ lập trình ................................................................................ 7 I.2. Công cụ lập trình ................................................................................... 7 I.3. Công cụ hỗ trợ ....................................................................................... 7 I.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ....................................................................... 8 II. Các kết quả chương trình ............................................................................. 8 II.1. Màn hình Đăng nhập ............................................................................. 8 II.2. Màn hình Trang chủ giao diện người dùng........................................... 9 II.3. Màn hình chức năng Nhập thuốc .......................................................... 9 II.4. Màn hình chức năng bán Thuốc .......................................................... 10 II.5. Màn hình chức năng quản lý thư viện thuốc ....................................... 11 II.6. Màn hình quản lý tủ thuốc .................................................................. 12 II.7. Màn hình trang chủ Quản trị hệ thống ................................................ 13 III. Đánh giá chương trình ................................................................................ 14 III.1. Ưu điểm ........................................................................................... 14 III.2. Nhược điểm ..................................................................................... 14 KẾT LUẬN ............................................................................................. 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 78 v Mục lục DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Trình tự biên dịch trang jsp .................... Error! Bookmark not defined. Hình 2: Cơ chế hoạt động của trang jsp ............... Error! Bookmark not defined. Hình 3: Sơ đồ mô tả hoạt động hệ thống ............. Error! Bookmark not defined. Hình 4: Sơ đồ ca sử dụng tổng quát ..................... Error! Bookmark not defined. Hình 5: Sơ đồ ca sử dụng Đăng nhập .................. Error! Bookmark not defined. Hình 6: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Đăng nhập ......... Error! Bookmark not defined. Hình 7: Sơ đồ ca sử dụng Đăng xuất ................... Error! Bookmark not defined. Hình 8: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Đăng xuất .......... Error! Bookmark not defined. Hình 9: Sơ đồ ca sử dụng Đổi mật khẩu .............. Error! Bookmark not defined. Hình 10: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Đổi mật khẩu .... Error! Bookmark not defined. Hình 11: Sơ đồ ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhân....... Error! Bookmark not defined. Hình 12: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhân ......... Error! Bookmark not defined. Hình 13: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý thư viện thuốc ............. Error! Bookmark not defined. Hình 14: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Tìm kiếm thuốc. Error! Bookmark not defined. Hình 15: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Thêm mới thuốc Error! Bookmark not defined. Hình 16: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Cập nhật thông tin thuốc ............ Error! Bookmark not defined. Hình 17: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Xóa thuốc .......... Error! Bookmark not defined. Hình 18: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý tủ thuốc ......... Error! Bookmark not defined. Hình 19: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Tìm kiếm tủ thuốc ... Error! Bookmark not defined. Hình 20: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Thêm mới tủ thuốc .. Error! Bookmark not defined. Hình 21: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Cập nhật thông tin tủ thuốc ........ Error! Bookmark not defined. Hình 22: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Xóa tủ thuốc ..... Error! Bookmark not defined. Hình 23: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý tủ thuốc ......... Error! Bookmark not defined. Hình 24: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Tìm kiếm thuốc trong kho .......... Error! Bookmark not defined. Hình 25: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Yêu cầu cấp thuốc ... Error! Bookmark not defined. Hình 26: Sơ đồ ca sử dụng Nhập thuốc ................. Error! Bookmark not defined. Hình 27: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Nhập thuốc ........ Error! Bookmark not defined. vi Mục lục Hình 28: Sơ đồ ca sử dụng Bán thuốc ................... Error! Bookmark not defined. Hình 29: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Bán thuốc .......... Error! Bookmark not defined. Hình 30: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý tài khoản ....... Error! Bookmark not defined. Hình 31: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Tìm kiếm tài khoản .. Error! Bookmark not defined. Hình 32: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Thêm mới tài khoản . Error! Bookmark not defined. Hình 33: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Cập nhật thông tin tài khoản ....... Error! Bookmark not defined. Hình 34: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Xóa tài khoản .... Error! Bookmark not defined. Hình 35: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý nhân viên ...... Error! Bookmark not defined. Hình 36: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Tìm kiếm nhân viên . Error! Bookmark not defined. Hình 37: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Thêm mới nhân viên Error! Bookmark not defined. Hình 38: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Cập nhật thông tin nhân viên ...... Error! Bookmark not defined. Hình 39: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Xóa nhân viên ... Error! Bookmark not defined. Hình 40: Sơ đồ ca sử dụng Thống kê .................... Error! Bookmark not defined. Hình 41: Sơ đồ hoạt động của ca sử dụng Thống kê ........... Error! Bookmark not defined. Hình 42: Sơ đồ lớp ................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 43: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Đăng nhập Error! Bookmark not defined. Hình 44: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Đăng xuất Error! Bookmark not defined. Hình 45: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Đổi mật khẩu ......... Error! Bookmark not defined. Hình 46: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhân .............. Error! Bookmark not defined. Hình 47: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Tìm kiếm thuốc ..... Error! Bookmark not defined. Hình 48: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Thêm mới thuốc .... Error! Bookmark not defined. Hình 49: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Cập nhật thông tin thuốc ................. Error! Bookmark not defined. Hình 50: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Xóa thuốc Error! Bookmark not defined. Hình 51: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Tìm kiếm tủ thuốc . Error! Bookmark not defined. Hình 52: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Thêm mới tủ thuốc Error! Bookmark not defined. Hình 53: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Cập nhật thông tin tủ thuốc ............. Error! Bookmark not defined. Hình 54: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Xóa tủ thuốc .......... Error! Bookmark not defined. vii Mục lục Hình 55: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Tìm kiếm thuốc trong kho ............... Error! Bookmark not defined. Hình 56: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Yêu cầu cấp thuốc . Error! Bookmark not defined. Hình 57: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Nhập thuốc ............ Error! Bookmark not defined. Hình 58: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Bán thuốc. Error! Bookmark not defined. Hình 59: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Tìm kiếm tài khoản Error! Bookmark not defined. Hình 60: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Thêm mới tài khoản ..... Error! Bookmark not defined. Hình 61: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Cập nhật thông tin tài khoản ........... Error! Bookmark not defined. Hình 62: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Xóa tài khoản ........ Error! Bookmark not defined. Hình 63: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Tìm kiếm nhân viên ..... Error! Bookmark not defined. Hình 64: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Thêm mới nhân viên .... Error! Bookmark not defined. Hình 65: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Cập nhật thông nhân viên ................ Error! Bookmark not defined. Hình 66: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Xóa nhân viên ....... Error! Bookmark not defined. Hình 67: Sơ đồ tuần tự của ca sử dụng Thống kê .. Error! Bookmark not defined. Hình 68: Mô hình cơ sở dữ liệu ............................. Error! Bookmark not defined. Hình 69: Màn hình Đăng nhập ................................................................................ 8 Hình 70: Màn hình Trang chủ giao diện người dùng .............................................. 9 Hình 71: Màn hình nhập thông tin thuốc ................................................................. 9 Hình 72: Màn hình hiển thị chi tiết lô thuốc .......................................................... 10 Hình 73: Màn hình chức năng bán thuốc ............................................................... 10 Hình 74: Màn hình chức năng quản lý thư viện thuốc .......................................... 11 Hình 75: Màn hình cập nhật thông tin thuốc ......................................................... 11 Hình 76: Màn hình chức năng quản lý tủ thuốc .................................................... 12 Hình 77: Màn hình trang chủ quản trị hệ thống..................................................... 13 Hình 78: Màn hình nhập thuốc ................................................................................ i Hình 79: Màn hình bán thuốc ................................................................................. ii Hình 80: Quản lý thuốc ........................................................................................... ii vii i Mục lục DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Mô tả chức năng hệ thống ...................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2: Danh sách tác nhân ................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 3: Danh sách ca sử dụng ............................. Error! Bookmark not defined. Bảng 4: Đặc tả ca sử dụng Đăng nhập ................. Error! Bookmark not defined. Bảng 5: Đặc tả ca sử dụng Đăng xuất .................. Error! Bookmark not defined. Bảng 6: Đặc tả ca sử dụng Đổi mật khẩu ............. Error! Bookmark not defined. Bảng 7: Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhân ...... Error! Bookmark not defined. Bảng 8: Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm thuốc ......... Error! Bookmark not defined. Bảng 9: Đặc tả ca sử dụng Thêm mới thuốc ........ Error! Bookmark not defined. Bảng 10: Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin thuốc ......... Error! Bookmark not defined. Bảng 11: Đặc tả ca sử dụng Xóa thuốc .................. Error! Bookmark not defined. Bảng 12: Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm tủ thuốc ..... Error! Bookmark not defined. Bảng 13: Đặc tả ca sử dụng Thêm mới thuốc ........ Error! Bookmark not defined. Bảng 14: Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin tủ thuốc ..... Error! Bookmark not defined. Bảng 15: Đặc tả ca sử dụng Xóa tủ thuốc .............. Error! Bookmark not defined. Bảng 16: Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm thuốc trong kho ....... Error! Bookmark not defined. Bảng 17: Đặc tả ca sử dụng Yêu cầu cấp thuốc ..... Error! Bookmark not defined. Bảng 18: Đặc tả ca sử dụng Nhập thuốc ................ Error! Bookmark not defined. Bảng 19: Đặc tả ca sử dụng Bán thuốc .................. Error! Bookmark not defined. Bảng 20: Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm tài khoản ... Error! Bookmark not defined. Bảng 21: Đặc tả ca sử dụng Thêm mới tài khoản .. Error! Bookmark not defined. Bảng 22: Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin tài khoản ... Error! Bookmark not defined. Bảng 23: Đặc tả ca sử dụng Xóa tài khoản ............ Error! Bookmark not defined. Bảng 24: Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm nhân viên .. Error! Bookmark not defined. Bảng 25: Đặc tả ca sử dụng Thêm mới nhân viên . Error! Bookmark not defined. Bảng 26: Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin nhân viên .. Error! Bookmark not defined. Bảng 27: Đặc tả ca sử dụng Xóa nhân viên ........... Error! Bookmark not defined. Bảng 28: Đặc tả ca sử dụng Thống kê ................... Error! Bookmark not defined. Bảng 29: Từ điển dữ liệu Account ......................... Error! Bookmark not defined. Bảng 30: Từ điển dữ liệu Cabinet .......................... Error! Bookmark not defined. Bảng 31: Từ điển dữ liệu Medicine ....................... Error! Bookmark not defined. Bảng 32:
Luận văn liên quan