Đồ án Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý cung cấp phim theo yêu cầu

Internet là một mạng máy tính nối hàng triệu máy tính với nhau trên phạm vi toàn thế giới. Internet có nguồn gốc từ một dự án xây dựng của Bộ Quốc Phòng Mỹ có tên là ARPANET vào năm 1969, dự án nhằm thực nghiệm xây dựng một mạng nối các trung tâm nghiên cứu khoa học và quân sự với nhau. Đến năm 1970 đã có thêm 2 mạng: Store-and-forward và ALOHAnet, đến năm 1972 hai mạng này đã đƣợc kết nối với ARPANET. Cũng trong năm 1972 Ray Tomlinson phát minh ra chƣơng trình thƣ tín điện tử E-mail. Chƣơng trình này đã nhanh chóng đƣợc ứng dụng rộng rãi để gửi các thông điệp trên mạng phân tán.

pdf78 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1786 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý cung cấp phim theo yêu cầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ CUNG CẤP PHIM THEO YÊU CẦU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giáo viên hƣớng dẫn: Ths. Nguyễn Trịnh Đông Sinh viên: Trần Thị Hồng Nhật Lớp: CTL401 Hải Phòng, 7-2012 2 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ................................................................................................. 1 MỤC LỤC ....................................................................................................... 2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................... 4 DANH MỤC CÁC HÌNH .............................................................................. 5 GIỚI THIỆU .................................................................................................. 7 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................. 8 1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ................................................................. 8 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về Internet .............................................. 8 1.1.2. Dịch vụ thông tin World Wide Web ............................................. 11 1.2. PHƢƠNG THỨC KẾT NỐI................................................................ 14 1.2.1. Một số phương pháp cũ khai thác dữ liệu dựa trên Web ............. 14 1.2.2. Phương pháp khai thác dữ liệu dựa trên Web service ................. 19 1.3. TỔNG QUAN VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ .................................... 23 1.3.1. Giới thiệu Thương mại điện tử ..................................................... 23 1.3.2. Cơ sở của thương mại điện tử ...................................................... 24 1.3.3. Thanh toán điện tử ....................................................................... 25 1.3.4. Lược đồ bảo mật trong các hệ thống thanh toán điện tử ............. 27 1.4. KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH PHP ........................... 31 1.4.1. Giới thiệu về ngôn ngữ PHP ........................................................ 31 1.4.2. Xuất giá trị ra trình duyệt ............................................................ 33 1.4.3 Giới thiệu MySQL ......................................................................... 42 1.4.4. Câu lệnh SQL ............................................................................... 46 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .............................. 49 2.1. MÔ TẢ HỆ THỐNG CUNG CẤP PHIM THEO YÊU CẦU .............. 49 2.2. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG WEBSITE ................................................. 50 2.3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ................................................................... 50 2.3.1. Các kiểu người dùng .................................................................... 50 2.3.2. Đặc tả quy trình nghiệp vụ của hệ thống ..................................... 50 3 2.3.3 Bảng phân tích yếu tố bài toán: .................................................... 53 2.3.4. Mô hình hóa nghiệp vụ ................................................................ 54 2.3.5. Mô hình liên kết thực thể ER ....................................................... 61 2.3.6. Thiết kế các bảng dữ liệu ............................................................. 66 2.3.7.Mô hình cơ sở dữ liệu vật lý .......................................................... 70 CHƢƠNG 3: HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM .............................................. 70 3.1. YÊU CẦU HỆ THỐNG ...................................................................... 70 3.2. GIAO DIỆN CỦA WEBSITE ............................................................. 71 3.3. CHỨC NĂNG CỦA KHÁCH HÀNG ................................................ 71 3.4. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ.................................................................. 74 KẾT LUẬN ................................................................................................... 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 78 4 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tiếng Anh LAN Local Area Networks WAN Wide Area Networks TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protocol WWW World Wide Web FTP File Transfer Protocol HTML Hyper Text Markup Language HTTP Hyper Text Transfer Protocol URL Universal Resourse Locator RMI Remote Method Invocation CORBA Common Object Request Broker Architecture ORB Object Request Broker IIOP Internet Inter ORB Protocol WSDL Webservice Decription Language B2B Business To Business B2C Business To Consumer C2C Consumer To Consumer C2B Consumer To Business SSL Secure Socket Layer SET Secure Electronic Transaction DES Data Encryption Standard RSA Rivest, Shamir, Adelman CA Certificate Authority PHP Hyper Text Preprocessor 5 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1:Mô hình truy nhập cơ sở dữ liệu web bằng Java Socket ................... 14 Hình 2: Mô hình truy nhập cơ sở dữ liệu bằng Servlet .................................. 16 Hình 3: Mô hình truy nhập cơ sở dữ liệu web bằng RMI .............................. 17 Hình 4: Mô hình truy nhập cơ sở dữ web bằng Java CORBA ...................... 18 Hình 5: Web service nhìn từ trong ................................................................. 20 Hình 6: Hoạt động của Proxy ......................................................................... 23 Hình 7: Bảng phân tích biểu đồ hoạt động .................................................... 52 Hình 8: Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống ......................................................... 54 Hình 9: Biểu đồ phân rã chức năng ................................................................ 55 Hình 10: Ma trận thực thể chức năng............................................................. 56 Hình 11: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 ........................................................... 57 Hình 12: Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1: 1.0 Tìm kiếm ......................... 58 Hình 13: Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1: 2.0 Đặt hàng .......................... 59 Hình 14: Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1: 3.0 Quản trị Hệ thống ........... 60 Hình 15: Mô hình ER .................................................................................... 62 Hình 16: Mô hình quan hệ ............................................................................. 66 Hình 17:Cơ Sở dữ liệu vật lý ......................................................................... 70 Hình 18: Giao diện chính của chƣơng trình ................................................... 71 Hình 19: Giao diện tìm kiếm.......................................................................... 72 Hình 20: Thông tin phim đã chọn .................................................................. 72 Hình 21: Danh sách phim đã chọn ................................................................. 73 Hình 22: Nhập thông tin khách hàng ............................................................. 73 6 Hình 23: Giao diện đăng nhập ....................................................................... 74 Hình 24: Giao diện quản lý ngƣời dùng......................................................... 74 Hình 25: Danh sách phim .............................................................................. 75 Hình 26: Danh sách khách hàng .................................................................... 76 Hình 27: Tạo hóa đơn .................................................................................... 76 7 GIỚI THIỆU Phát triển các ứng dụng phân tán là xu hƣớng tất yếu của các ngành ứng dụng Công nghệ Thông tin. Đặc biệt là các ứng dụng dựa trên nền Web. Với toàn bộ ƣu thế về công nghệ cũng nhƣ sự thuận tiện trong triển khai các dự án. Các ứng dụng Web trở nên phổ biến và đem lại nhiều lợi ích trong một số lĩnh vực nhƣ: truyền thông, kinh doanh, giáo dục, giải trí, … Từ các ƣu điểm của các ứng dụng triển khai dựa trên nền Web,Em chọn đề tài:“Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lýcung cấp phim theo yêu cầu”,với mục đích xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý bán phim trực tuyến, emsử dụng công nghệ dựa trên Web để xây dựng mộtWebsite cho phép ngƣời dùng có thể truy cập vào để đăng ký mua phim trực tiếp thông qua mạng Internet. Hệ thống đƣợc xây dựng bằng ngôn ngữ PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL với những tính năng cơ bản nhƣ tìm kiếm phim, đặt hàng, và các phản hồi ý kiến liên quan. Đồ án đƣợc tổ chức nhƣ sau: Giới thiệu: Giới thiệu chung về ứng dụng phát triển trên nền Web và lí do chọn đề tài. Chƣơng 1: Trình bày cơ sở lý thuyết, một số khái niệm và kiến thức cơ bản. Chƣơng 2:Nội dung phân tích thiết kế hệ thốnghỗ trợ quản lý cung cấp phim. Chƣơng 3:Trình bày một số kết quả thực nghiệm. Kết luận:Tổng kết và đánh giá ưu nhược điểm và hướng phát triển trong tương lai. 8 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về Internet 1.1.1.1 Internet và xuất xứ của nó Internet là một mạng máy tính nối hàng triệu máy tính với nhau trên phạm vi toàn thế giới. Internet có nguồn gốc từ một dự án xây dựng của Bộ Quốc Phòng Mỹ có tên là ARPANET vào năm 1969, dự án nhằm thực nghiệm xây dựng một mạng nối các trung tâm nghiên cứu khoa học và quân sự với nhau. Đến năm 1970 đã có thêm 2 mạng: Store-and-forward và ALOHAnet, đến năm 1972 hai mạng này đã đƣợc kết nối với ARPANET. Cũng trong năm 1972 Ray Tomlinson phát minh ra chƣơng trình thƣ tín điện tử E-mail. Chƣơng trình này đã nhanh chóng đƣợc ứng dụng rộng rãi để gửi các thông điệp trên mạng phân tán. Cho đến thời điểm hiện tại, Internet đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống hiện đại. Các loại hình dịch vụ đƣợc sử dụng nhiều trên Internet là: Giáo dục, mua bán, giải trí, công việc thƣờng ngày tại công sở, truyền đạt thông tin, các loại dịch vụ có liên quan đến thông tin cá nhân. Trong đó, các dịch vụ liên quan đến thông tin cá nhân chiếm nhiều nhất, sau đó là công việc, giáo dục, giải trí và mua bán. 1.1.1.2 Cách thức truyền thông trên Internet Trong những năm 60 và 70, nhiều công nghệ mạng máy tính đã ra đời nhƣng mỗi kiểu lại dựa trên các phần cứng riêng biệt. Một trong những kiểu này đƣợc gọi là mạng cục bộ (LAN), nối các máy tính với nhau trong phạm vi hẹp bằng dây dẫn và một thiết bị đƣợc cài đặt trong mỗi máy. Các mạng lớn hơn đƣợc gọi là mạng diện rộng ( WAN), nối nhiều máy tính với nhau trong phạm vi rộng thông qua một hệ thống dây truyền dẫn kiểu nhƣ trong các hệ thống điện thoại. 9 Mặc dù LAN và WAN đã cho phép chia sẻ thông tin trong các tổ chức một cách dễ dàng hơn nhƣng vẫn bị hạn chế chỉ trong phạm vi cụ thể. Mỗi một công nghệ mạng có một cách thức truyền tin riêng dựa trên thiết kế phần cứng của nó. Internet đƣợc thiết kế để liên kết các kiểu mạng khác nhau và cho phép thông tin đƣợc truyền thông một cách tự do giữa những ngƣời sử dụng mà không cần biết họ sử dụng loại máy nào và kiểu mạng gì. Các máy tính đƣợc nối với nhau nhƣ vậy cần phải sử dụng chung một giao thức,tức là tập hợp các luật quy định về cách thức truyền tin. Với sự phát triển nhƣ hiện nay thì có rất nhiều giao thức ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Các chuẩn giao thức đƣợc sử dụng rộng rãi nhất hiện nay nhƣ giao thức TCP/IP,…Giao thức đƣợc sử dụng rộng rãi nhất hiện nay trên mạng là TCP/IP. Giao thức này cho phép dữ liệu đƣợc gửi dƣới dạng các "gói" (packet) thông tin. Nóchứa hai thành phần, Internet Protocol (IP) và Transmission Control Protocol (TCP). Giao thức TCP/IP đảm bảo sự thông suốt việc trao đổi thông tin giữa các máy tính. Internet hiện nay đang liên kết hàng triệu máy tính thuộc các công ty, cơ quan nhà nƣớc, các trung tâm nghiên cứu khoa học, trƣờng đại học. Không phân biệt khoảng cách địa lý trên toàn thế giới. Đó là ngân hàng dữ liệu khổng lồ của nhân loại. Một máy tính khi đƣợc kết nối với Internet sẽ là một trong số hàng chục triệu thành viên của mạng khổng lồ này. Vì vậy Internet là mạng máy tính lớn nhất thế giới hay nó là mạng của các mạng. 1.1.1.3 Các dịch vụ trên Internet Internet tác động sâu sắc vào xã hội, vào cuộc sống của con ngƣời ở mức độ khá bao quát. Tạo nền tảng cho nhiều ngành phát triển nhƣ: Giáo dục, báo chí,giải trívà hiện nay các công ty có thể kinh doanh thông qua Internet, dịch vụ thƣơng mại điện tử hiện nay đang phát triển khá mạnh mẽ. Dƣới đây là một số dịch vụ trên Internet: Thƣ điện tử (E-mail): Dịch vụ E-mail có thể dùng để trao đổi thông tin giữa các cá nhân với nhau, các cá nhân với tổ chức và giữa các tổ chức với nhau. Dịch vụ 10 này còn cho phép tự động gửi nội dung thông tin đến từng địa chỉ hoặc tự động gửi đến tất cả các địa chỉ cần gửi theo danh sách địa chỉ cho trƣớc (gọi là mailing list). Nội dung thông tin gửi đi dùng trong thƣ điện tử không chỉ có văn bản (text) mà còn có thể ghép thêm (attach) các văn bản đã đƣợc định dạng, đồ họa, âm thanh, phim. Các dạng thông tin này có thể hòa trộn, kết hợp với nhau thành một tài liệu phức tạp. Lợi ích chính của dịch vụ thƣ điện tử là thông tin gửi đi nhanh và rẻ. Dịch vụ World Wide Web: Tuy ra đời muộn hơn so với các dịch vụ khác của Internet nhƣng WWW lại có tốc độ phát triển nhƣ vũ bão và làm cho Internet hấp dẫn hơn, lôi cuốn nhiều ngƣời quan tâm hơn. Giao diện đồ họa của Web cho phép ngƣời sử dụng không có hiểubiết sâu sắc về tin học cũng có thể sử dụng đƣợc. Nhờ có liên kết, họ có thể đi từ thông tin này đến thông tin khác mà không cần biết nó nằm ở đâu trên mạng. Web xóa nhòa khoảng cách về địa lý, ranh giới giữa các quốc gia, giúp con ngƣời có thể tiếp xúc với những thông tin mới nhất trên toàn thế giới. Các khả năng của Internet ngày nay chủ yếu dựa vào World Wide Web. Dịch vụ World WideWeb (WWW) là dịch vụ thông tin mạnh nhất trên Internet. Điểm mạnh của nó là có khả năng tích hợp các dịch vụ thông tin khác nghĩa là ta có thể sử dụng FTP, Gopher, E-mail thông qua WWW. Hơn nữa, WWW cung cấp các dịch vụ này theo một cách dễ hiểu và dễ sử dụng. Web cho phép hiển thị thông tin cần truy tìm theo chế độ đồ họa, hơn hẳn những dòng văn bản buồn tẻ của Internet trƣớc đây. Web giúp cho ngày dịch vụ, giải trí một phƣơng tiện tuyệt vời, tạo điều kiện cho việc mọi ngƣời kết nối với nhau không giới hạn về mặt địa lý. Web ngày nay hỗ trợ đắc lực cho các công ty trong công việc kinh doanh nhƣ quảng cáo tiếp thị, nghiên cứu thị trƣờng, bán hàng, . . . Dịch vụ truyền file (FTP — File Transfer Protocol): là dịch vụ dùng để trao đổi các tệp tin từ máy chủ xuống máy tính cá nhân và ngƣợc lại. Gopher: Dịch vụ này có thể đƣợc sử dụng để tìm kiếm thông tin trên các FTPsite. 11 Telnet: Dịch vụ này cho phép truy cập vào các máy tính từ xa. Khi thâm nhập vào các hệ thống từ xa ngƣời dùng không những có thể truy cập các tài nguyênmà còn tận dụng đƣợc tài nguyên bộ nhớ và khả năng của bộ vi xử lý trên hệ thống ở xa đó. 1.1.2. Dịch vụ thông tin World Wide Web Nhƣ đã trình bày ở trên WWW là dịch vụ mới ra đời đã nhanh chóng trở thành một trong những dịch vụ hấp dẫn nhất, quan trọng nhất và phát triển nhanh nhất trên Internet. Trong phần này em sẽ tìm hiểu sâu hơn về dịch vụ này. 1.1.2.1. Nguồn gốc của World Wide Web Năm 1989 nhóm nghiên cứu do Tim Berners-Lee lãnh đạo làm việc tại phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân châu Âu đã đƣa ra một bộ giao thức mới phục vụ cho việc truyền và nhận tệp siêu văn bản (Hypertext) trên mạng Internet. Bộ giao thức này chủ yếu dựa trên giao thức HTML (Hypertext Markup Language) để liên kết, trao đổi thông tin và gọi tắt là HTTP (Hypertext Tranfer Protocol). Ngay sau đó các tổ chức và tập đoàn đã công nhận bộ giao thức HTTP và thành lập một tổ chức gọi là W3 Consortium để tiếp tục phát triển và chuẩn hóa bộ giao thức này. W3 Consortium đã phát triển thêm các tính năng mới của HTTP và các cấp bậc cũng nhƣ các chuẩn để thực hiện các phần mềm đi kèm. Từ đó thuật ngữ World Wide Web ra đời và đƣợc công bố rộng rãi trên Internet. 1.1.2.2 Các khái niệm cơ bản Web Browser Web browser là trình duyệt internet, có khả năng yêu cầu thông tin từ máy chủ Web và các dịch vụ khác nhau theo yêu cầu của ngƣời sử dụng. Sau đó Web Browser sẽ đợi thông tin từ Web Server hay các máy phục vụ của các dịch vụ thông tin khác và hiển thị thông tin cho ngƣời sử dụng. Thông tin hiển thị có thể đƣợc lƣu trữ trên những Web riêng, đƣợc tạo ra trƣớc khi có yêu cầu đó (trang Web tĩnh) hoặc các thông tin có thể đƣợc tạo ra từ trong cơ sở dữ liệu dựa trên yêu cầu từ 12 ngƣời dùng (trang Web động). Một số Web Browser tiêu biểu nhƣ: Chrome, Firefox, IE,… Web Server Web Server là một phần mềm phục vụ Web. Khi đƣợc khởi động, nó đƣợc nạp vào bộ nhớ và đợi các yêu cầu từ nơi khác đến. Các yêu cầu có thể đến từ một ngƣời sử dụng phần mềm Web Browser hoặc có thể đến từ một Web Server khác. HTTP HTTP (Hyper Text Tranfer Protocol) là giao thức dùng trong việc trao đổi thông tin giữa trình duyệt Web và Web Server. Giao thức này hỗ trợ và truyền các thông tin dƣới nhiều dạng khác nhau nhƣ văn bản, hình ảnh, âm thanh, v. v. Mọi giao thức truyền thông đều phải yêu cầu có một chƣơng trình trên Server để "nghe" các yêu cầu trên mạng do các Client truyền đến. Ví dụ nhƣ FTP có một FTP Daemon, HTTP có một HTTP Daemon. . . mỗi một Daemon nghe trên một cổng mặc định khác nhau. Có một sự khác biệt quan trọng giữa HTTP và các giao thức khác đó là HTTP không duy trì sự kết nối cố định. Sau khi Server hoàn thành việc phục vụ yêu cầu lấy thông tin của Client, nó chấm dứt kết nối với Client. Khi Web Browser từ Client yêu cầu thông tin mới thì một kết nối mới sẽ đƣợc thiết lập. URL URL (Universal Resource Locator) là một phƣơng thức để tham chiếu tới một tài nguyên bất kỳ trên Internet. URL đƣợc sử dụng trong các dịch vụ thông tin trên Internet nhƣ Gopher, FTP, WWW, . . . Hyperlink Hyperlink là các siêu liên kết giúp ta di chuyểngiữa các trang Web. Mỗi hyperlink trỏ tới một URL của một trang Web, nếu ta nhấn con trỏ của chuột vào hyperlink này thì trang Web đó sẽ đƣợc hiển thị. 13 Web page Web page là trang web trên đó thông tin có thể đƣợc biểu diễn dƣới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc các đoạn phim. Trang Web đƣợc lƣu trữ dƣới dạng file có phần mở rộng là htm hoặc html. Trên mỗi trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang Web khác, điều này giúp cho ngƣời dùng có thể truy cập đƣợc thông tin từ rất nhiều trang Web khác nhau. HTML (Hypertext Markup Language) là ngôn ngữ để tạo các trang Web, HTML dùng các thẻ (tag) để mô tả cấu trúc của một trang Web. Mô hình Web Client-Server World Wide Web đƣợc xây dựng và hoạt động theo mô hình Client/Server. Các Client dùng một phần mềm gọi là Web Browser. Web Browser tiếp nhận thông tin yêu cầu từ ngƣời dùng sau đó gửi các yêu cầu tới máy Server xử lý. Web Server là một phần mềm chạy trên máy phục vụ, nhận Request thực hiện theo yêu cầu rồi phản hồi thông tin (Response) tới ngƣời sử dụng. 1.1.2.3. Phân loại Web Một cách tổng quát có thể phân loại Web thành 2 loại là: Web tĩnh và Webđộng. Web tĩnh (Static Web) Trang Web tĩnh là tài liệu đƣợc phân phát rất đơn giản từ hệ thống file của Server. Phần mềm Web Server sẽ tiến hành tìm kiếm và xác định đúng vị trí file và sau đó gửi kết quả cho Client (Web Browser). Việc sử dụng trang Web tĩnh có những ƣu, nhƣợc điểm nhƣ sau: Ưu điểm: khi cơ sở dữ liệu là nhỏ thì việc phân phát dữ liệu có hiệu quả, Server có thể đáp ứng nhu cầu của Client một cách nhanh chóng. Kiểu Web tĩnh sẽ là tốt nhất để sử dụng khi thông tin có sẵn trên ổ đĩa cứng, và không thay đổi. 14 Nhược điểm: Không linh hoạt vì vậy không đáp ứng đƣợc các nhu cầu thông tin phức tạp của ngƣời sử dụng. Web động (Dynamic Web) Đặc điểm nổi bật của Web động là có khả năng tƣơng tác với cơ sở dữ liệu đặt