Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội

Ngân hàng thương mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngược lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. Với tư cách là tổ chức trung gian tài chính nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay và đầu tư. NHTM đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội như là người mở đường, người tham gia, người quyết định đối với mọi quá trình sản xuất kinh doanh. NHTM ngày càng đóng vai trò là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán của các thành phần kinh tế, là định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh của mình thì tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu và cũng là nội dung chủ yếu của bản thân các nhân viên của toàn hệ thống. Đây là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cao nhất, nó chiếm khoảng 2/3 lợi tức nghiệp vụ ngân hàng có từ tiền lãi cho vay. Nhưng đây cũng là nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Có vô số các rủi ro khác nhau khi cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố và có thể dẫn đến việc không chi trả được nợ khi đến hạn làm cho ngân hàng bị phá sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế.

doc112 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 3107 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi nãi ®Çu .................................................................................................................. 3 Ch­¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ cña NHTM ........................................................................................................................... 5 1.1 NHTM - Tæng quan 5 1.1.1 C¸c quan niÖm vÒ NHTM 5 1.1.2 C¸c chøc n¨ng cña NHTM 6 1.2 Dù ¸n ®Çu t­ 10 1.2.1 §Þnh nghÜa 10 1.2.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ 10 1.2.3 Chu tr×nh dù ¸n ®Çu t­ 14 1.2.4 Vai trß cña dù ¸n ®Çu t­ 15 1.3 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 16 1.3.1 §Þnh nghÜa 16 1.3.2 Môc tiªu thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 16 1.3.3 Quan ®iÓm thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 17 1.3.4 Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 17 1.4 ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ 20 1.4.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ 20 1.4.2 Néi dung thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ 21 1.5 ChÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ cña NHTM 40 1.5.1 Kh¸i niÖm chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ 40 1.5.2 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­. 40 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi 47 2.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi 47 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi 47 2.1.2 HÖ thèng bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi 48 2.1.3 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh trong 2 n¨m 2002 vµ 2004 48 2.2 Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi 60 2.2.1 Quy tr×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh 60 2.2.2 T×nh h×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo Nam HN 61 2.2.3 §¸nh gi¸ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ cña Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi 93 Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi 99 3.1 Ph­¬ng h­íng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh n¨m 2005 99 3.1.1 Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 99 3.1.2 §Þnh h­íng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi 101 3.2 C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Chi nh¸h NHNo Nam Hµ Néi 102 3.2.1 Bè trÝ c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh cã tr×nh ®é nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu cña nhiÖm vô 102 3.2.2 Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c thÈm ®Þnh ph¶i hîp lý vµ khoa häc, tiÕt kiÖm thêi gian, chi phÝ nh­ng vÉn ®¹t hiÖu qu¶ ®Ò ra. 103 3.2.3 N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin thu thËp phôc vô cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. 103 3.2.4 T¨ng c­êng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh b»ng c¸c m¸y tÝnh hiÖn ®aÞ vµ c¸c phµn mÒn chuyªn dông. 104 3.2.5 Tæ chøc phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô. 105 3.2.6 Häc hái kinh nghiÖm thÈm ®Þnh cña c¸c NHTM kh¸c. 105 3.3 Mét sè ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ 105 3.3.1 ChÝnh phñ, c¸c Bé, Ngµnh vµ c¸c c¬ quan liªn quan. 105 3.3.2 Ng©n hµng Nhµ n­íc 106 3.3.3 NHNo&PTNT ViÖt Nam 107 KÕt luËn 109 Tµi liÖu tham kh¶o 111 Lêi nãi ®Çu Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ hÖ thÇn kinh, tr¸i tim cña nÒn kinh tÕ, lµ dÊu hiÖu b¸o hiÖu tr¹ng th¸i søc khoÎ cña nÒn kinh tÕ. C¸c ng©n hµng m¹nh, nÒn kinh tÕ m¹nh. Ng­îc l¹i, c¸c ng©n hµng yÕu, nÒn kinh tÕ sÏ yÕu kÐm. ThËm chÝ nÕu ng©n hµng ®æ vì nÒn kinh tÕ sÏ l©m vµo khñng ho¶ng vµ sôp ®æ. Víi t­ c¸ch lµ tæ chøc trung gian tµi chÝnh nhËn tiÒn göi vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cho vay vµ ®Çu t­. NHTM ®· th©m nhËp vµo mäi lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi nh­ lµ ng­êi më ®­êng, ng­êi tham gia, ng­êi quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NHTM ngµy cµng ®ãng vai trß lµ trung t©m tiÒn tÖ, tÝn dông vµ thanh to¸n cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, lµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ. NHTM lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ. Trong sè c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña m×nh th× tÝn dông lµ nghiÖp vô kinh doanh chñ yÕu vµ còng lµ néi dung chñ yÕu cña b¶n th©n c¸c nh©n viªn cña toµn hÖ thèng. §©y lµ nghiÖp vô t¹o ra lîi nhuËn cao nhÊt, nã chiÕm kho¶ng 2/3 lîi tøc nghiÖp vô ng©n hµng cã tõ tiÒn l·i cho vay. Nh­ng ®©y còng lµ nghiÖp vô chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nhÊt. Cã v« sè c¸c rñi ro kh¸c nhau khi cho vay, xuÊt ph¸t tõ nhiÒu yÕu tè vµ cã thÓ dÉn ®Õn viÖc kh«ng chi tr¶ ®­îc nî khi ®Õn h¹n lµm cho ng©n hµng bÞ ph¸ s¶n g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng cho toµn bé nÒn kinh tÕ. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ViÖt Nam theo h­íng CNH - H§H theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2020 cña §¶ng, Nhµ n­íc ®ßi hái viÖc triÓn khai ngµy cµng nhiÒu c¸c dù ¸n ®Çu t­, víi nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc, thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Trong ®ã, nguån vèn cho vay theo dù ¸n ®Çu t­ cña NHTM ngµy cµng phæ biÕn, c¬ b¶n vµ quan träng ®èi víi mçi c¸ nh©n, doanh nghiÖp vµ ChÝnh phñ. §ã còng ®Æt ra mét th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi c¸c NHTM vÒ sù an toµn vµ hiÖu qu¶ cña nguån vèn cho vay theo dù ¸n. Bëi v×, c¸c dù ¸n ®Çu t­ th­êng ®ßi hái sè vèn lín, thêi gian kÐo dµi vµ rñi ro rÊt cao. §Ó ®i ®Õn chÊp nhËn cho vay, th× thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ vÒ mÆt tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ lµ kh©u quan träng, quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cho vay theo dù ¸n cña ng©n hµng. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ ngµy cµng cã ý nghÜa v« cïng to lín, ®¶m b¶o lîi nhuËn, sù an toµn cho ng©n hµng. Nh÷ng n¨m võa qua, mÆc dï c¸c NHTM ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh nh­ng nh×n chung kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao, ch­a ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ mét sù ph¸t triÓn xøng ®¸ng. ChÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNN Nam Hµ Néi, em ®· chän ®Ò tµi: " Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ tµi Chi nh¸nh NHNo & PTNN Nam Hµ Néi". Víi nh÷ng kiÕn thøc tÝch luü ®­îc trong thêi gian thùc tËp thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh vµ trong thêi gian häc tËp t¹i tr­êng, em mong muèn sÏ ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n nãi chung vµ chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n nãi chung t¹i Chi nh¸nh. Chuyªn ®Ò thùc tËp bao gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi. Do giíi h¹n vÒ tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ, v× vËy bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp gióp ®ì, ®ãng gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o tËm t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c«, chó c¸n bé t¹i Chi nh¸nh ®Ó bµi viÕt thªm hoµn thiÖn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch­¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ cña NHTM 1.1. NHTM - Tæng quan C¸c quan niÖm vÒ Ng©n hµng th­¬ng m¹i. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸: C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i xuÊt hiÖn trong nÒn kinh tÕ víi t­ c¸ch lµ c¸c nhµ tæ chøc trung gian, nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ cã d­ thõa vµ trªn c¬ së ®ã cÊp tÝn dông cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã nhu cÇu tøc lµ lu©n chuyÓn vèn mét c¸ch gi¸n tiÕp. HÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng r·i v× nã cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ vµ c¸c tÇng líp d©n c­. Tuú theo c¸ch tiÕp cËn mµ cã c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ NHTM, ®iÒu ®ã cßn phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ môc tiªu cña nã trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh cña tõng n­íc. ( Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i. Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt – ho¹t ®éng vµ kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ tÝn dông. ( Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ Hoa Kú. Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ mét c«ng ty kinh doanh chuyªn cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp dÞch vô tµi chÝnh. ( Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ Ph¸p. Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ nh÷ng xÝ nghiÖp hay c¬ së nµo hµnh nghÒ th­êng xuyªn nhËn ®­îc cña c«ng chóng d­íi h×nh thøc ký th¸c hay h×nh thøc kh¸c c¸c sè tiÒn mµ hä dïng cho chÝnh hä vµo nghiÖp vô chiÕt khÊu, tÝn dông hay dÞch vô tµi chÝnh. ( Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ ViÖt Nam. Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ mét tæ chøc mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ th­êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶, tiÕn hµnh cho vay, chiÕt khÊu vµ lµm c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. MÆc dï cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ NHTM, nh­ng tùu chung l¹i cã thÓ hiÓu tæng qu¸t: Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi ho¹t ®éng chÝnh lµ huy ®éng tiÒn göi d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau cña kh¸ch hµng, trªn c¬ së nguån vèn huy ®éng nµy vµ vèn chñ së h÷u cña ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho vay, ®Çu t­, chiÕt khÊu ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n, m«i giíi, t­ vÊn vµ mét sè dÞch vô kh¸c cho c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. C¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. ( T¹o tiÒn: Chøc n¨ng nµy ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tÝn dông vµ ®Çu t­ cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Søc m¹nh cña hÖ thèng NHTM nh»m t¹o tiÒn mang ý nghÜa kinh tÕ to lín. HÖ thèng tÝn dông n¨ng ®éng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo mét hÖ sè t¨ng tr­ëng v÷ng ch¾c. NÕu tÝn dông ng©n hµng kh«ng t¹o ®­îc tiÒn ®Ó më ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña nã th× trong nhiÒu tr­êng hîp, s¶n xuÊt kh«ng thùc hiÖn ®­îc vµ nguån tÝch luü tõ lîi nhuËn vµ c¸c nguån kh¸c sÏ bÞ h¹n chÕ. H¬n thÕ n÷a, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu t×nh tr¹ng ø ®éng vèn lu©n chuyÓn kh«ng ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mét thùc tÕ nh­ thÕ cã thÓ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶, trong khi xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng vèn kh«ng ®­îc sö dông vµo nh÷ng giai ®o¹n cô thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nh­ng trong c¸c thêi kú cao ®iÓm mang tÝnh thêi vô cña c¸c ho¹t ®éng doanh nghiÖp l¹i kh«ng ®ñ vèn ®Ó thóc ®Èy nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. NÒn kinh tÕ cÇn mét sè cung tiÒn tÖ võa ®ñ vµ kh«ng ®­îc phÐp v­ît. NÕu tiÒn cung øng t¨ng qu¸ nhanh, tÊt yÕu l¹m ph¸t sÏ xuÊt hiÖn vµ nh÷ng hËu qu¶ xÊu mµ qu¸ tr×nh kinh tÕ sÏ ph¶i chÞu ®ùng. ( C¬ chÕ thanh to¸n: ViÖc ®­a ra mét c¬ chÕ thanh to¸n, hay nãi mét c¸ch kh¸c, sù vËn ®éng cña vèn lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng do c¸c NHTM thùc hiÖn vµ nã cµng trë nªn quan träng khi ®­îc sù tÝn nhiÖm trong viÖc sñ dông sÐc vµ thÎ tÝn dông. C¸c Ng©n hµng ®· vµ ®ang trang bÞ m¸y tÝnh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt nh»m lµm cho qu¸ tr×nh thanh to¸n bï trõ ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, gi¶m bít chi phÝ vµ ®¹t tr×nh ®é chÝnh x¸c cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng ®æi míi quan träng vµ ®­îc ®­a vµo sö dông nh­ nghiÖp vô ng©n hµng kh«ng sÐc hoÆc x· héi kh«ng sÐc, nghÜa lµ sö dông mét vµi h×nh thøc chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn tö vµ chÝnh ®iÒu nµy, cã thÓ dÉn ®Õn viÖc huû bá sÐc ng©n hµng ®· tõng sö dông l©u nay vµ phÇn lín c«ng viÖc cã liªn quan. §iÒu nµy cã thÓ m¹ng ho¸ c¸c m¸y tÝnh trong c¸c Ng©n hµng ®Æt kh¾p n¬i trong n­íc vµ nh­ vËy, nã thùc hiÖn viÖc chuyÓn vèn cña ng­êi mua sang tµi kho¶n cña ng­êi b¸n. NÐt thuËn lîi c¬ b¶n cña hÖ thèng nµy lµ hiÖn ®· l¾p ®Æt vµ sö dông hÖ thèng m¸y tù ®éng trong nhiÒu ng©n hµng vµ do ®ã, thÎ tÝn dông ng©n hµng cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó rót tiÒn tõ tµi kho¶n cô thÓ, thùc hiÖn göi tiÒn vµ thanh to¸n nî vµ chuyÓn vèn gi÷a tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ tµi kho¶n sÐc cña cïng mét th©n chñ. ( Huy ®éng tiÕt kiÖm. C¸c NHTM thùc hiÖn mét dÞch vô rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c khu vùc cña nÒn kinh tÕ b»ng c¸ch cung øng nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc göi tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n chóng vµ b»ng c¸ch ®­a nh÷ng ph­¬ng thøc dÔ dµng ®Ó thùc hiÖn c¸c môc ®Ých cã tÝnh x· héi. Ng­êi göi tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc nhËn mét kho¶n tiÒn th­ëng d­íi danh nghÜa l·i suÊt trªn tæng sè tiÒn göi tiÕt kiÖm ë c¸c ng©n hµng, víi møc ®é an toµn vµ h×nh thøc thanh kho¶n cao. Sè tiÒn huy ®éng ®­îc th«ng qua h×nh thøc tiÕt kiÖm lu«n s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña c¸c doanh nghÖp vµ c¸c c¸ nh©n nh»m më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ c¸c môc ®Ých sinh ho¹t c¸ nh©n nh­ mua s¾m c¸c mÆt hµng tiªu dïng vµ c¶ nhµ cöa. PhÇn lín tiÒn göi tiÕt kiÖm ®­îc thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng NHTM. ( Më réng tÝn dông. Ngay tõ khi míi b¾t ®Çu, nh÷ng ng­êi tæ chøc c¸c NHTM ®· lu«n t×m kiÕm c¸c c¬ héi ®Ó thùc hiÖn viÖc cho vay, coi ®ã nh­ lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt cña m×nh, vµ trong mét sè tr­êng hîp viÖc cho vay ®ã ®­îc chÝnh phñ b¶o l·nh ®èi víi mét sè nhu cÇu tÝn dông, trong c¸c céng ®ång d©n c­ ®Æc biÖt. Trong viÖc t¹o ra kh¶ n¨ng tÝn dông, c¸c NHTM ®· vµ ®ang thùc hiÖn chøc n¨ng x· héi cña m×nh, lµm cho s¶n phÈm x· héi t¨ng lªn, vèn ®Çu t­ ®­îc më réng vµ tõ ®ã, ®êi sèng d©n chóng ®­îc c¶i thiÖn. TÝn dông cña NHTM cã ý nghÜa quan träng ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ, nã t¹o ra kh¶ n¨ng tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng c«ng nghiÖp, th­¬ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp cña ®Êt n­íc. Nh÷ng kh¶ n¨ng ®ã ®­îc c¸c nhµ kinh tÕ gäi lµ “s¶n phÈm ®­êng vßng” hoÆc s¶n phÈm gi¸n tiÕp, khi so s¸nh víi nh÷ng s¶n phÈm trùc tiÕp mµ ë ®ã, s¶n phÈm ®em tiªu dïng ®­îc t¹o ra b»ng viÖc sö dông trùc tiÕp lao ®éng vµ ®Êt ®ai hoÆc nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. Trong khi ®ã, viÖc cung øng vèn cña ng©n hµng còng t¹o ra kh¶ n¨ng s¶n phÈm cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc. TÝn dông ng©n hµng ®· t¹o ra kh¶ n¨ng thùc hiÖn toµn bé qu¸ tr×nh kinh tÕ cho ®Õn khi s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. Nh÷ng ng­êi n«ng d©n, nhê cã ®iÒu kiÖn vay vèn, cã kh¶ n¨ng mua h¹t gièng, thøc ¨n, ph©n bãn vµ nhiÒu nhu cÇu cÇn thiÕt kh¸c cho viÖc trång trät vµ thu ho¹ch trªn ®ång ruéng cña hä. TÝn dông ng©n hµng t¹o kh¶ n¨ng ®Ó mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ thuª m­ín nh©n c«ng. C¸c cöa hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cã kh¶ n¨ng dù tr÷ nh÷ng hµng ho¸ cña hä vµ vËn chuyÓn nh÷ng hµng ho¸ ®ã ®Õn tay ng­êi tiªu dïng, nhê vèn cã ®­îc b»ng h×nh thøc vay nî ë c¸c NHTM. ( T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tµi trî ngo¹i th­¬ng. NHTM cung øng c¸c dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng. Së dÜ nh­ vËy lµ do tån t¹i ë mçi n­íc mét hÖ thèng tiÒn tÖ riªng, kh«ng ®ång nhÊt, vµ víi n¨ng lùc tµi chÝnh cña ng­êi mua vµ ng­êi b¸n ë c¸c n­íc kh¸c nhau còng kh«ng gièng nhau. Vµ trong mét sè tr­êng hîp, cßn cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ ng«n ng÷. Cã thÓ xuÊt hiÖn mét ng­êi nµo ®ã ®Æt mua r­îu vang ë Ph¸p, mét chiÕc xe du lÞch ë §øc, nh÷ng ®«i giµy ë ý hoÆc ®¨ng ký nh÷ng t¹p chÝ kinh tÕ ë Anh, cã thÓ nhËn ra r»ng nh÷ng ng­êi b¸n ë c¸c n­íc nãi trªn kh«ng thÝch thanh to¸n b»ng ®« la. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, ng­êi mua buéc ph¶i t×m c¸ch thanh to¸n cho ng­êi b¸n b»ng ®ång ngo¹i tÖ kh¸c nh­ Francs Ph¸p, Marks §øc, Lira ý hoÆc ®ång b¶ng Anh. §Ó lµm ®iÒu ®ã, ng­êi mua hµng cã thÓ ®Õn c¸c NHTM ®Ó ®æi lÊy nh÷ng ®ång tiÒn thÝch hîp mét c¸ch nhanh chãng vµ cã lîi nhÊt theo nhu cÇu cña m×nh. Trong trao ®æi ngo¹i th­¬ng, cã thÓ tiÕn hµnh thuËn lîi h¬n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh th­ tÝn dông, cã sù thõa nhËn ®­îc viÕt tõ phÝa ng©n hµng cho mét c¸ nh©n hoÆc mét c«ng ty, trong ®ã b¶o ®¶m r»ng, ng©n hµng sÏ chÊp nhËn vµ thanh to¸n hèi phiÕu ®ã, víi sè l­îng x¸c ®Þnh, nÕu ®­îc göi ®Õn ng©n hµng ®óng thêi h¹n theo th­ tÝn dông. Khi mét th­ tÝn dông cña NHTM ®­îc ph¸t hµnh, c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n ®­îc b¶o vÖ, lo¹i vµ ®iÒu kiÖn cña hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh vµ tÝn dông ng©n hµng ®­îc chuyÓn cho ng­êi mua theo sè l­îng hµng ho¸ ®ã. ( DÞch vô uû th¸c vµ t­ vÊn. Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh c¸c ng©n hµng cã rÊt nhiÒu chuyªn gia vÒ qu¶n lý tµi chÝnh. V× vËy, nhiÒu c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp ®· nhê ng©n hµng qu¶n lý tµi s¶n vµ qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh hé. DÞch vô uû th¸c ph¸t triÓn sang c¶ uû th¸c vay hé, uû th¸c cho vay hé, uû th¸c ph¸t hµnh, uû th¸c ®Çu t­... ThËm chÝ, c¸c ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ng­êi ®­îc uû th¸c trong di chóc, qu¶n lý tµi s¶n cho kh¸ch hµng ®· qua ®êi b»ng c¸ch c«ng bè tµi s¶n, b¶o qu¶n c¸c tµi s¶n cã gi¸. NhiÒu kh¸ch hµng cßn coi ng©n hµng nh­ mét chuyªn gia t­ vÊn tµi chÝnh. Ng©n hµng s½n sµng t­ vÊn vÒ ®Çu t­, vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, vÒ thµnh lËp, mua b¸n, s¸t nhËp doanh nghiÖp. ( B¶o qu¶n an toµn vËt cã gi¸. §©y lµ mét trong nh÷ng dÞch vô l©u ®êi nhÊt ®­îc c¸c NHTM thùc hiÖn. §ã lµ viÖc ng©n hµng l­u gi÷ vµng vµ c¸c vËt cã gi¸ kh¸c cho kh¸ch hµng trong kho bao qu¶n vµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ phÝ b¶o qu¶n. ( DÞch vô m«i giíi ®Çu t­ chøng kho¸n. RÊt nhiÒu NHTM cung cÊp dÞch vô nµy, ®ã lµ viÖc mua b¸n c¸c chøng kho¸n cho kh¸ch hµng. Do nhu cÇu vÒ sù thµnh th¹o vµ kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy ®· thóc giôc mét sè ng©n hµng vµ c¸c c«ng ty do ng©n hµng n¾m gi÷ mua nh÷ng c«ng ty m«i giíi ®· ®­îc thµnh lËp. Dù ¸n ®Çu t­ §Þnh nghÜa §Çu t­ ( Theo quan ®iÓm cña chñ ®Çu t­ (Doanh nghiÖp) §Çu t­ lµ ho¹t ®éng bá vèn kinh doanh, ®Ó tõ ®ã thu ®­îc sè vèn lín h¬n sè ®· bá ra, th«ng qua lîi nhuËn. ( Theo quan ®iÓm cña x· héi (Quèc gia) §Çu t­ lµ ho¹t ®éng bá vèn ph¸t triÓn, ®Ó tõ ®ã thu ®­îc c¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi, v× môc tiªu ph¸t triÓn quèc gia. Dù ¸n ®Çu t­ “Dù ¸n ®Çu t­” lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh, nh»m ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng vÒ sè l­îng hoÆc duy tr×, c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh( ChØ bao gåm ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp). Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ Trªn thùc tÕ, c¸c dù ¸n ®Çu t­ rÊt ®a d¹ng vÒ cÊp ®é, lo¹i h×nh, quy m« vµ thêi h¹n vµ ®­îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau. Sau ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i dù ¸n nh»m t¹o thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý, theo dâi vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c häat ®éng ®Çu t­ theo dù ¸n. ( Theo tÝnh chÊt dù ¸n ®Çu t­ (Dù ¸n ®Çu t­ míi: Lµ häat ®éng ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, nh»m h×nh thµnh c¸c c«ng tr×nh míi. Thùc chÊt trong ®Çu t­ míi, cïng víi viÖc h×nh thµnh c¸c c«ng tr×nh míi, ®ßi hái cã bé m¸y qu¶n lý míi. (Dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u: Lµ häat ®éng ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, nh»m c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸, ®ång bé ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, dÞch vô; trªn c¬ së c¸c c«ng tr×nh ®· cã s½n. Thùc chÊt trong ®Çu t­ chiÒu s©u, tiÕn hµnh viÖc c¶i t¹o më réng vµ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh ®· cã s½n, víi bé m¸y qu¶n lý ®· h×nh thµnh tõ tr­íc khi ®Çu t­. (Dù ¸n ®Çu t­ më réng: Lµ dù ¸n nh»m t¨ng c­êng n©ng lùc s¶n xuÊt – dÞch vô hiÖn cã nh»m tiÕt kiÖm vµ tËn dông cã hiÖu qu¶ c«ng suÊt thiÕt kÕ cña n¨ng lùc s¶n xuÊt ®· cã. ( Theo nguån vèn ( Dù ¸n ®Çu t­ cã vèn huy ®éng trong n­íc: Vèn trong n­íc lµ vèn h×nh thµnh tõ nguån tÝch luü néi bé cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, bao gåm: Vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn tÝn dông do nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc, vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c nguån vèn kh¸c. ( Dù ¸n ®Çu t­ cã vèn huy ®éng tõ n­íc ngoµi: Vèn ngoµi n­íc lµ vèn h×nh thµnh kh«ng b»ng nguån tÝch luü néi bé cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, bao gåm: Vèn thuéc c¸c kho¶n vay n­íc ngoµi cña ChÝnh phñ vµ c¸c nguån viÖn trî quèc tÕ dµnh cho ®Çu t­ ph¸t triÓn( kÓ c¶ vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA), vèn ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi (FDI), vèn ®Çu t­ cña c¬ quan ngo¹i giao, tæ chøc quèc tÕ vµ c¬ quan n­íc ngoµi kh¸c ®Çu t­ x©y dùng trªn ®Êt ViÖt Nam, vèn vay n­íc ngoµi do Nhµ n­íc b¶o l·nh ®èi víi doang nghiÖp. ( Theo ngµnh ®Çu t­ ( Dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng: Lµ häat ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi. ( Dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp: Lµ häat ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. ( Dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp: Lµ häat ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n«ng nghiÖp. ( Dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn dÞch vô: Lµ häat ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dÞch vô( th­¬ng m¹i, kh¸ch s¹n – du lÞch, dÞch vô kh¸c....). ë ViÖt Nam, theo “Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng” ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP, ngµy 05/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999, dù ¸n ®Çu t­ ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: STT  Lo¹i dù ¸n ®Çu t­  Tæng møc vèn ®Çu
Luận văn liên quan