Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Phong

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu. Vì vậy ngành nông nghiệp giữ một vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước. Đường lối phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn được Đảng ta rất quan tâm. Từ Chỉ thị 100 / CP - TW Ban bí thư Trung ương Đảng tháng 1/ 1981, Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, Nghị quyết 06/ NQ - TW ngày 10/ 11/ 1998. Về một số vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, gần đây trong Nghị quyết đại hội IX của Đảng đã khẳng định nông nghiệp, nông thôn và nông dân là vấn đề chiến lược có ý nghĩa to lớn. Từ năm 1990 trở về trước vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp chủ yếu thông qua cho vay đối với hợp tác xã nông nghiệp. Ngày 28 / 8/ 1991 Chính phủ ban hành Chỉ thị 202/ CT về việc cung cấp tín dụng cho nông nghiệp về nông thôn. Ngày 2 / 3 / 1993 Chính phủ ban hành nghị định số 14/ CP về chính sách cho vay hộ nông dân vay vốn để phát triển nông nghiệp, lâm, ngư diêm nghiệp và kinh tế nông thôn. Quyết định 67/ 1999/ QĐ - TTg ngày 30 / 3 / 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Nghị quyết 03 ngày 2 / 2/ 2000/ NQ - CP về kinh tế trang trại, Nhà nước khuyến khích phát triển và bảo hộ kinh tế trang trại.

doc58 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2004 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Phong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên