Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may TP Hồ Chí Minh

TPHCM laø moät cöïc phaùt trieån cuûa neàn kinh teá caû nöôùc naèmtrong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam vaø coù raát nhieàu lôïi theá saün coù nhö nguoàn lao ñoäng doài daøo, cô sôû haï taàng kyõ thuaät, xaõ hoäi, daân trí hôn caùc ñòa phöông khaùc. Taïi TPHCM, ngaønh deät may vaãn ñöùng ñaàu, thu veà hôn 4 tyû USD xuaát khaåu naêm 2008 chieám gaàn 30% toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûatoaøn thaønh phoá. Töông lai phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp deät may TPHCM khoâng chæ laø ngaønh coâng nghieäp chuû löïc cuûa thaønh phoá maø seõ trôû thaønh trung taâm giao thöông, kinh doanh deät may vaø thôøi trang cuûa caû nöôùc,trong khu vöïc vaø treân theágiôùi. Tuy nhieân, böôùc sang naêm 2009, deät may TPHCM seõ phaûi ñoái maët vôùi caùc aùp löïc caïnh tranh quoác teá gay gaét nhö caùc thò tröôøng lôùn taêng cöôøngaùp duïng caùc tieâu chuaån cho nhaäp khaåu haøng deät may, söï xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu caùc ñoái thuû caïnh tranh lôùn coù lôïi theá hôn mình, aùp löïc giaûm giaù haøng deät may treân thò tröôøng Myõ, Trung Quoác ñöôïc baõi boû haïn ngaïch xuaát khaåu vaøo EU Ñeå giuùp caùc doanh nghieäp deät may TPHCM, nhaát laø caùc doanh nghieäp may maëc coù theå vöõng vaøng xuaát khaåu vaøo caùc thò tröôøng quoác teá thì moät trong nhöõngñieàu kieän quan troïng laø phaûi naâng cao ñöôïc naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp ñoù. Xuaát phaùt töø lyù doñoù, taùc giaû ñaõ maïnh daïn choïn ñeà taøi: “Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM”

pdf97 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1601 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ MINH --------- ÑOAØN THÒ HAÛI NGAÂN GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP MAY TPHCM. Chuyeân ngaønh : THÖÔNG MAÏI Maõ soá : 60.34.10 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ Ngöôøi höôùng daãn: TS. LEÂ TAÁN BÖÛU TP HOÀ CHÍ MINH – Naêm 2009.GIAÙDUÏC VAØ ÑAØO TAÏO 1 TPDANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT ASEAN Association of South East Asian Nations (hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ) CMPT Cut, making, packing, thread (gia coâng caét, may, thuøng, chæ) CN Coâng nghieäp CP SX TM Coå phaàn saûn xuaát thöông maïi EU European Union (Lieân minh Chaâu AÂu) FOB Free on board (phöông thöùc saûn xuaát xuaát khaåu) ISO Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO KD Kinh doanh KNNK Kim ngaïch nhaäp khaåu KNXK Kim ngaïch xuaát khaåu NPL Nguyeân phuï lieäu SXKD Saûn xuaát kinh doanh SWOT Strenths, Weaknesses, Opportunities, Threats (ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, nguy cô) TP Thaønh Phoá TPHCM Thaønh Phoá Hoà Chí Minh WEF Dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi WTO World Trade Organization (toå chöùc thöông maïi theá giôùi) WRAP Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng WRAP 2 DANH MUÏC HÌNH VEÕ – BAÛNG BIEÅU STT Teân hình veõ – Baûng bieåu Baûng 2.1 Tyû troïng vaø toác ñoä taêng tröôûng ngaønh may TPHCM giai ñoaïn 2003-2008 Baûng 2.2 Giaù trò saûn xuaát cuûa ngaønh may TPHCM theo giaù thöïc teá naêm 1994 theo töøng khu vöïc Baûng 2.3 Saûn phaåm chuû yeáu phaân theo khu vöïc kinh teá Baûng 2.4 Kim ngaïch xuaát khaåu haøng deät may TPHCM so vôùi caû nöôùc Baûng 2.5 Tyû troïng caùc thò tröôøng xuaát khaåu cuûa TPHCM naêm 2006-2009 Baûng 2.6 Quy moâ lao ñoäng trong 50 doanh nghieäp deät may TPHCM ñöôïc ñieàu tra Baûng 2.7 Lao ñoäng saûn xuaát ngaønh may phaân theo ngaønh kinh teá ôû TPHCM Baûng 2.8 Voán kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp deät may TPHCM Baûng 2.9 Kim ngaïch nhaäp khaåu NPL haøng deät may cuûa caùc doanh nghieäp TPHCM Baûng 2.10 Coâng taùc thieát keá saûn phaåm cuûa doanh nghieäp may TPHCM Baûng 2.11 Keânh phaân phoái haøng may maëc TPHCM Baûng 2.12 Hoaït ñoäng quaûng baù hình aûnh, saûn phaåm may cuûa caùc doanh nghieäp TPHCM Baûng 2.13 Nhaõn hieäu haøng may maëc Baûng 3.1 Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh deät may Vieät Nam ñeán naêm 2020 OÀ CH 3 MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU .......................................................................................................... 7 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CAÏNH TRANH VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH .......................................................................................................... 9 1.1 Cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh.................................................................................. 9 1.1.1 Caïnh tranh ........................................................................................................ 9 1.1.2 Thò tröôøng caïnh tranh ..................................................................................... 10 1.1.3 Naêng löïc caïnh tranh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh ................................... 10 1.1.4 Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ................... 12 1.1.5 Caùc tieâu chí ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh...................................................... 15 1.1.6 Söï caàn thieát naâng cao naêng löïc caïnh tranh ngaønh may................................... 14 1.1.6.1 Ngaønh may ñem laïi giaù trò xuaát khaåu cao.................................................... 14 1.1.6.2 Ngaønh may giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho nhieàu lao ñoäng, goùp phaàn oån ñònh xaõ hoäi ............................................................................................................... 15 1.2 Moät soá kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh haøng may maëc .................. 15 1.2.1 Kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp may nöôùc ngoaøi ...................................................................................................................... 15 1.2.2 1.2.1.1 Kinh nghieäm cuûa Indonexia.............................................................. 15 1.2.1.2 Kinh nghieäm cuûa Trung Quoác ..................................................................... 16 1.2.1.3 Kinh nghieäm cuûa Hoàng Koâng ...................................................................... 19 1.2.3 Kinh nghieäm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp may trong nöôùc …………….............................................................................................................. 21 1.2.4 1.2.2.1 Kinh nghieäm cuûa coâng ty deät may LEGARMEX ............................. 21 1.2.2.2 Kinh nghieäm cuûa coâng ty May Vieät Tieán .................................................... 21 1.3 Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho doanh nghieäp may TPHCM ............................ 23 4 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG I ......................................................................................... 24 CHÖÔNG 2: PHAÂN TÍCH VAØ ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP MAY TPHCM .......................................... 25 2.1. Tình hình hoaït ñoäng cuûa ngaønh may TPHCM trong thôøi gian vöøa qua ............ 25 2.1.1 Toång quan ngaønh may TPHCM...................................................................... 25 2.1.2 Giaù trò saûn xuaát ngaønh may TPHCM ............................................................. 27 2.1.3 Saûn phaåm chuû yeáu cuûa ngaønh may TPHCM.................................................. 28 2.1.4 Kim ngaïch xuaát khaåu cuûa doanh nghieäp TPHCM .......................................... 29 2.1.5 Thò tröôøng xuaát khaåu....................................................................................... 30 2.1.6 Hình thöùc xuaát khaåu........................................................................................ 32 2.2 Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM ............... 34 2.2.1 Thöïc traïng caùc yeáu toá nguoàn löïc caáu thaønh naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ...................................................................................................................... 34 2.2.1.1 Yeáu toá nguoàn nhaân löïc................................................................................. 34 2.2.1.2 Yeáu toá voán ................................................................................................... 37 2.2.1.3 Yeáu toá trình ñoä coâng ngheä vaø maùy moùc thieát bò .......................................... 39 2.2.1.4 Yeáu toá nguoàn nguyeân phuï lieäu ñaàu vaøo....................................................... 40 2.2.1.5 Coâng taùc thieát keá saûn phaåm may ................................................................. 42 2.2.2 Hieäu quaû saûn xuaát haøng may .......................................................................... 44 2.2.2.1 Hieäu quaû söû duïng naêng löôïng trong saûn xuaát .............................................. 44 2.2.2.2 Giaù thaønh saûn phaåm ..................................................................................... 44 2.2.3 Thöïc traïng chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp ..................................... 46 2.2.3.1 Chieán löôïc saûn phaåm ................................................................................... 46 2.2.3.2 Chieán löôïc phaân phoái................................................................................... 47 2.2.3.3 Chieán löôïc xuùc tieán thöông maïi vaø hoaït ñoäng marketing............................ 48 2.2.4 Thöïc traïng veà thöông hieäu haøng may maëc ..................................................... 49 5 2.2.5 Caùc yeáu toá beân ngoaøi aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM................................................................................................ 51 2.2.5.1 Yeáu toá bieán ñoäng töø thò tröôøng deät may theá giôùi.......................................... 51 2.2.5.2 Yeáu toá bieán ñoäng töø thò tröôøng deät may trong nöôùc..................................... 52 2.2.6 Yeáu toá tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät.................................................................... 53 2.2.7 Yeáu toá ñoái thuû caïnh tranh ............................................................................... 54 2.2.7.1 Ñoái thuû caïnh tranh nöôùc ngoaøi..................................................................... 54 2.2.7.2 Ñoái thuû caïnh tranh trong nöôùc ..................................................................... 56 2.3 Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM.................. 57 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG II ........................................................................................ 60 CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP MAY TPHCM........................................................................... 62 3.1 Ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh deät may Vieät Nam ñeán naêm 2020....................... 62 3.1.1 Quan ñieåm phaùt trieån ngaønh deät may Vieät Nam ñeán naêm 2020..................... 62 3.1.2 Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh deät may Vieät Nam ñeán naêm 2020 ....................... 62 3.2 Cô sôû ñeà xuaát ñònh höôùng ngaønh may TPHCM ñeán naêm 2020 ......................... 64 3.2.1 Quan ñieåm ñeà xuaát ñònh höôùng ngaønh may TPHCM ..................................... 64 3.2.2 Ñeà xuaát ñònh höôùng ngaønh may TPHCM ....................................................... 64 3.3 Cô sôû xaây döïng giaûi phaùp .................................................................................. 65 3.4 Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM . 66 3.4.1 Giaûi phaùp veà caùc yeáu toá nguoàn löïc ................................................................. 66 3.4.1.1 Giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc .......................................................... 66 3.4.1.2 Giaûi phaùp veà voán ......................................................................................... 68 3.4.1.3 Giaûi phaùp veà ñoåi môùi maùy moùc thieát bò ....................................................... 69 3.4.1.4 Giaûi phaùp veà nguyeân phuï lieäu ñaàu vaøo........................................................ 69 3.4.1.5 Giaûi phaùp caûi tieán coâng taùc thieát keá saûn phaåm............................................. 71 6 3.4.2 Giaûi phaùp söû duïng naêng löôïng trong saûn xuaát vaø tieát kieäm chi phí ................ 72 3.4.3 Giaûi phaùp veà chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp.................................. 73 3.4.3.1 Giaûi phaùp veà chieán löôïc saûn phaåm............................................................... 73 3.4.3.1.1 Ña daïng hoùa saûn phaåm xuaát khaåu............................................................ 73 3.4.3.1.2 Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm................................................................ 74 3.4.3.2 Giaûi phaùp veà nghieân cöùu vaø phaùt trieån thò tröôøng ........................................ 75 3.4.3.3 Giaûi phaùp veà chieán löôïc phaân phoái .............................................................. 76 3.4.3.4 Giaûi phaùp veà xuùc tieán thöông maïi vaø hoaït ñoäng marketing......................... 77 3.4.4 Giaûi phaùp veà thöông hieäu haøng may maëc ....................................................... 79 3.4.5 Giaûi phaùp veà khoa hoïc coâng ngheä ................................................................. 80 3.4.6 Phaùt huy vai troø cuûa Hoäi deät may theâu ñan TPHCM...................................... 81 3.4.7 Moät soá kieán nghò ñoái vai troø hoã trôï cuûa nhaø nöôùc vaø chính quyeàn TPHCM ... 82 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG III....................................................................................... 82 KEÁT LUAÄN CHUNG ............................................................................................. 84 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC Í MI NH –Naê 7 LÔØI NOÙI ÑAÀU 1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI TPHCM laø moät cöïc phaùt trieån cuûa neàn kinh teá caû nöôùc naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam vaø coù raát nhieàu lôïi theá saün coù nhö nguoàn lao ñoäng doài daøo, cô sôû haï taàng kyõ thuaät, xaõ hoäi, daân trí… hôn caùc ñòa phöông khaùc. Taïi TPHCM, ngaønh deät may vaãn ñöùng ñaàu, thu veà hôn 4 tyû USD xuaát khaåu naêm 2008 chieám gaàn 30% toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa toaøn thaønh phoá. Töông lai phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp deät may TPHCM khoâng chæ laø ngaønh coâng nghieäp chuû löïc cuûa thaønh phoá maø seõ trôû thaønh trung taâm giao thöông, kinh doanh deät may vaø thôøi trang cuûa caû nöôùc, trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Tuy nhieân, böôùc sang naêm 2009, deät may TPHCM seõ phaûi ñoái maët vôùi caùc aùp löïc caïnh tranh quoác teá gay gaét nhö caùc thò tröôøng lôùn taêng cöôøng aùp duïng caùc tieâu chuaån cho nhaäp khaåu haøng deät may, söï xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu caùc ñoái thuû caïnh tranh lôùn coù lôïi theá hôn mình, aùp löïc giaûm giaù haøng deät may treân thò tröôøng Myõ, Trung Quoác ñöôïc baõi boû haïn ngaïch xuaát khaåu vaøo EU… Ñeå giuùp caùc doanh nghieäp deät may TPHCM, nhaát laø caùc doanh nghieäp may maëc coù theå vöõng vaøng xuaát khaåu vaøo caùc thò tröôøng quoác teá thì moät trong nhöõng ñieàu kieän quan troïng laø phaûi naâng cao ñöôïc naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp ñoù. Xuaát phaùt töø lyù do ñoù, taùc giaû ñaõ maïnh daïn choïn ñeà taøi: “Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM” 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU CUÛA ÑEÀ TAØI - Heä thoáng hoùa cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh - Phaân tích vaø ñaùnh giaù thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM - Ñeà xuaát giaûi phaùp, kieán nghò nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM 8 3. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi nghieân cöùu hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng may maëc cuûa caùc doanh nghieäp TPHCM trong giai ñoaïn 2003-2008. Ñeà taøi khoâng ñi saâu vaøo chuyeân moân maø phaân tích moät caùch toång quaùt ñeå ñöa ra nhöõng giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM. 4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Luaän vaên söû duïng phöông phaùp toång hôïp, so saùnh, phaân tích, suy luaän töø cô sôû lyù luaän caïnh tranh keát hôïp vôùi caùc thoâng tin vaø soá lieäu thu thaäp ñöôïc veà thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp may TPHCM, phöông phaùp khaûo saùt, ñieàu tra döïa treân keát quaû phoûng vaán 50 doanh nghieäp. 5. ÑOÙNG GOÙP CUÛA LUAÄN VAÊN Luaän vaên ñaõ ñöa ra nhöõng kieán nghò, giaûi phaùp thöïc hieän cuï theå, giuùp caùc doanh nghieäp TPHCM coù theå naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Töø ñoù, taêng khaû naêng xuaát khaåu haøng may maëc vaøo caùc thò tröôøng quoác teá. 6. BOÁ CUÏC CUÛA LUAÄN VAÊN Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh Chöông 2: Phaân tích vaø ñaùnh giaù thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp may TPHCM Chöông 3: Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp may TPHCM 9 CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CAÏNH TRANH VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH 1.1 Cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh 1.1.1 Caïnh tranh Caïnh tranh laø moät trong nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Hoaït ñoäng cuûa noù khoâng bò giôùi haïn bôûi khoâng gian vaø thôøi gian. Caïnh tranh laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Caïnh tranh laø söï ñoái ñaàu giöõa caùc doanh nghieäp, caùc ngaønh, caùc quoác gia cuøng saûn xuaát moät loaïi haøng hoùa, dòch vuï treân cuøng moät thò tröôøng ñeå giaønh ñöôïc nhieàu khaùch haøng, nhaèm taïo ra nhöõng ñieàu kieän coù lôïi nhaát trong vieäc saûn xuaát, tieâu thuï haøng hoùa dòch vuï vôùi lôïi nhuaän cao nhaát. Do vaäy caïnh tranh töø raát laâu ñaõ ñöôïc coi laø ñoäng löïc cuûa söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån. Nhö P.A. Samueson töøng noùi: “caïnh tranh ñoù laø söï kình ñòch giöõa caùc doanh nghieäp ñeå giaønh khaùch haøng hoaëc thò tröôøng” Caïnh tranh coù taùc duïng thuùc ñaåy quaù trình saûn xuaát phaùt trieån. Thoâng qua caïnh tranh, seõ kích thích caùc doanh nghieäp nghieân cöùu vaø öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät, coâng ngheä môùi vaøo saûn xuaát ñeå taïo ra ñöôïc nhöõng saûn phaåm toát hôn, giaù caû reû hôn, dòch vuï toát hôn. Ñeå khoâng bò ñaøo thaûi, buoäc caùc doanh nghieäp phaûi luoân ñoåi môùi, naâng cao söï saùng taïo trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Beân caïnh nhöõng maët tích cöïc, caïnh tranh cuõng coù nhöõng maët tieâu cöïc. Ñoù laø söï caïnh tranh khoâng bình ñaúng, tình traïng caù lôùn nuoát caù beù, thieät haïi quyeàn lôïi cuûa ngöôøi tieâu duøng. Caïnh tranh khoâng laønh maïnh seõ daãn ñeán khuûng hoaûng thöøa, thaát nghieäp. Vì vaäy, chaáp nhaän caïnh tranh nhö laø söï taát yeáu cuûa neàn kinh teá thò tröôøng, caùc doanh nghieäp phaûi tìm moïi caùch khai thaùc lôïi theá rieâng cuûa mình ñeå töø ñoù phaùt trieån naêng löïc caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. 10 1.1.2 Thò tröôøng caïnh tranh Thò tröôøng xuaát hieän ñoàng thôøi vôùi söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát haøng hoùa vaø hình thaønh trong lónh vöïc löu thoâng. Khaùi nieäm thò tröôøng phaûn aùnh caùc moái quan heä kinh teá trong quaù trình saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoùa nhö quan heä giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi mua, giöõa ngöôøi baùn vôùi nhau vaø giöõa nhöõng ngöôøi mua vôùi nhau. Paul A.Samuelson ñònh nghóa thò tröôøng laø moät quaù trình trong ñoù ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn cuøng moät thöù haøng hoùa taùc ñoäng qua laïi laãn nhau ñeå xaùc ñònh giaù caû vaø soá löôïng. Trong khi ñoù, R.S.Pindyck laïi coi thò tröôøng laø moät taäp hôïp nhöõng ngöôøi mua, ngöôøi baùn töông taùc laãn nhau daãn tôùi khaû naêng trao ñoåi. Nhöng duø trình baøy khaùi nieäm thò tröôøng theá naøo thì thò tröôøng cuõng chính laø moái quan heä giöõa toång soá cung vaø toång soá caàu vôùi cô caáu cung caàu veà moät loaïi haøng hoùa dòch vuï naøo ñoù. Thöôøng ñaõ noùi ñeán thò tröôøng laø noùi ñeán caïnh tranh, nhöng theo R.S.Pindyck khoâng phaûi laø khoâng coù thò tröôøng khoâng caïnh tranh, maëc duø soá löôïng caùc nhaø saûn xuaát tham gia raát ñoâng nhöng caùc nhaø saûn xuaát ñôn leû coù theå taùc ñoäng ñeán giaù caû thò tröôøng. Trong neàn kinh teá thò tröôøng thì caïnh tranh chính laø thuoäc tính baûn chaát cuûa kinh teá thò tröôøng. Coù theå noùi caïnh tranh laø yeâu caàu coù tính quy luaät cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Ôû ñaâu coù thò tröôøng, ôû ñoù caàn coù caïnh tranh, chæ coù caïnh tranh môùi laøm cho thò tröôøng trôû neân naêng ñoäng, nhaïy beùn vaø hieäu quaû hôn. 1.1.3 Naêng löïc caïnh tranh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh Naêng löïc caïnh tranh ñöôïc hieåu laø khaû naêng noäi taïi hieän coù cuûa doanh nghieäp, coâng ty hoaëc moät ngaønh saûn xuaát naøo ñoù ñöôïc bieåu hieän treân hai maët: lôïi theá vaø yeáu theá veà caùc nguoàn löïc vaø toàn taïi döôùi hai daïng hieän thöïc vaø tieàm aån vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh treân doanh tröôøng. Noùi moät caùch cuï theå, naêng löïc caïnh tranh laø khaû naêng taïo ra nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng cao, giaù thaønh thaáp döïa vaøo nhöõng lôïi theá trong vieäc söû duïng vaø huy ñoäng caùc nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp, coâng ty 11 hoaëc cuûa ngaønh ñeå coù theå vöôït qua caùc ñoái thuû caïnh tranh ñang caïnh tranh vôùi mình. Trong quaù trình caïnh tranh, caùc ñoái thuû luoân luoân phaûi giaønh giaät ñeå ñaït ñöôïc vò trí haøng ñaàu. Vì vaäy, ñeå thaéng lôïi treân ñaáu tröôøng caïnh tranh, ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi heát
Luận văn liên quan