Giáo trình Thực hành SQL

Giáo trình này nhằm cung cấp cho bạn tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ về các câu lệnh giao tác SQL sử dụng cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Giáo trình bao gồm bốn chương: - Chương 1: Giới thiệu một số câu lệnh sử dụng trong việc định nghĩa các đối tượng dữ liệu như bảng dữ liệu, khung nhìn và chỉ mục. - Chương 2: Trình bày bốn câu lệnh thao tác dữ liệu là SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE; trong đó tập trung chủ yếu ở câu lệnh SELECT. - Chương 3: Đề caapjd đến hai câu lệnh điều khiển là GRANT và REVOKE sử dụng trong việc cấp phát và hủy bỏ quyền của người sử dụng cơ sở dữ liệu. - Chương 4: Giới thiệu về thủ tục lưu trữ và trigger. Đây là những đối tượng cơ sở dữ liệu được sử dụng nhằm tăng hiệu năng khi sử dụng cơ sở dữ liệu.

pdf46 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2597 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Thực hành SQL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên