Giáo trình về Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tính tất yếu khách quan của đề tài Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, văn minh, quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập và bảo vệ vốn đất như ngày nay. Đất đai là tài nguyên có hạn về số lượng, có vị trí cố định trong không gian, không thể thay thế và di chuyển được theo ý muốn chủ quan của con người. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng tài nguyên quý giá này một cách hợp lý không những có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước mà còn đảm bảo cho mục tiêu chinh trị và phát triển xã hội. Đất đai luôn là yếu tố không thể thiếu được đối với bất cứ quốc gia nào. Ngay từ khi loài người biết đến chăn nuôi, trồng trọt, thì vấn đề sử dụng đất đai không còn đơn giản nữa bởi nó phát triển song song với những tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị. Khi xã hội càng phát triển thì giá đất (giá Quyền sử dụng đất) ngày càng cao và luôn giữ được vị trí quan trọng như Mác đã khẳng định: “Lao động là cha, đất là mẹ sản sinh ra của cải vật chất”. Do đó, việc quản lý đất đai luôn là mục tiêu Quốc gia của mọi thời đại nhằm nắm chắc và quản lý chặt quỹ đất đai đảm bảo việc sử dụng đất đai tiết kiệm và có hiệu quả

pdf87 trang | Chia sẻ: baohan10 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình về Phương pháp nghiên cứu khoa học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Giảng viên: TS. Nguyễn Hải Quang E-mail: quangnh@vaa.edu.vn Mob: 0908196094 06/06/2017 1 Phương pháp nghiên cứu GIỚI THIỆU MÔN HỌC Thời gian: 2 TC (30 tiết) Mục tiêu 1. Cung cấp kiến thức làm nghiên cứu khoa học 2. Hướng dẫn cách xây dựng mô hình nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu 3. Hướng dẫn cách thức viết báo cáo kết quả nghiên cứu 4. Nắm phương pháp và kỹ thuật để thuyết trình báo cáo Phương pháp: Giới thiệu, nghiên cứu tài liệu, tổ chức thảo luận, khảo sát, thực hành và đánh giá cuối kỳ để đánh giá học viên. 2 06/06/2017 2 GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Tài liệu học tập Bài giảng Các tài liệu trong quá trình học tập  Tài liệu tham khảo Nguyễn Đình Thọ (2011), “Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh”, NXB Lao động xã hội. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS”, NXB Thống kê, Hà Nội W. Laurence Neuman, “Sosial research Medthods – Quanlatative and quantitative approaches”, 4th ed, University of Wisconsin at Whitewater, USA. Zikmund, W.G. (1997), “Business research methods”, 5th ed, Dryden Press, New York 3 06/06/2017 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung Lý thuyết: Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu khoa học, các kiến thức để thực hiện nghiên cứu khoa học, kỹ thuật viết và trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học (6 chuyên đề) Thực hành: Học viên sẽ ứng dụng để thực hiện 1 nghiên cứu cụ thể qua việc xây dựng mô hình nghiên cứu, khảo sát, phân tích dự liệu và viết đề cương nghiên cứu 4 06/06/2017 3 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Lý thuyết 1. Chuyên đề 1: Tổng quan về nghiên cứu khoa học 2. Chuyên đề 2: Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 3. Chuyên đề 3: Phương pháp thu thập dữ liệu 4. Chuyên đề 4: Phương pháp phân tích dữ liệu 5. Chuyên đề 5: Viết báo cáo nghiên cứu khoa học 6. Chuyên đề 6: Thuyết trình báo cáo nghiên cứu khoa học Phương pháp nghiên cứu 5 06/06/2017 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Đánh giá Điểm quá trình (30%): chuyên cần + Khảo sát Điểm kết thúc môn học (70%):  Bài tập cá nhân (tiểu luận)  Nộp 2 tuần sau khi kết thúc học phần. Yêu cầu: Máy tính cài phần mềm SPSS 6 06/06/2017 4 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN 7 06/06/2017 ? Chuyên đề 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 06/06/2017 8 Phương pháp nghiên cứu 1. Khái niệm 2. Các loại nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 4. Quy trình thực hiện nghiên cứu 5. Lập kế hoạch nghiên cứu 5 1. Khái niệm Tiếp cận giải quyết vấn đề NCKH là một công trình nghiên cứu nhằm giải quyết một vấn đề của thực tiễn hoặc lý luận bằng những PP khoa học phù hợp với vấn đề được xác định. KẾT QUẢ VẤN ĐỀ Mò mẫn Nghiên cứu 06/06/2017 9 Phương pháp nghiên cứu 2. Các loại nghiên cứu (mục đích) HÀN LÂM ỨNG DỤNG 06/06/2017 10 Phương pháp nghiên cứu Đặc điểm Mục đích Tác dụng Tài trợ Mở rộng kho tàng trí thức Trả lời về bản chất lý thuyết của khoa học Làm nền tảng cho các nghiên cứu ứng dụng Viện nghiên cứu hàm lâm Nhà nước Nhà khoa học (thích) Ứng dụng vào thực tiễn Giải quyết những vấn đề thực tiễn Hỗ trợ cho việc ra quyết định quản trị DN, học viên, SV Doanh nghiệp Nhà nước 6 2. Các loại nghiên cứu (mục đích) Phương pháp nghiên cứu 11 06/06/2017 Nghiên cứu hàm lâm Nghiên cứu ứng dụng • Lý thuyết cầu và giá • Lý thuyết lợi thế tương đối • Lý thuyết về yếu tố chất lượng dịch vụ • Nghiên cứu về gen và di truyền • Nguyên lý điện từ trường • Quan hệ cầu và giá gạo tại VN • Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines • Dự báo thị trường xe ô tô tại VN • Mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với cà phê hòa tan tại VN • Mức độ nhận biết thương hiệu 2. Các loại nghiên cứu (tiếp cận) Xây dựng và kiểm định lý thuyết KH Giả thuyết Tổng quát hóa Lý thuyết Quan sát Vấn đề nghiên cứu S u y d iễ n Q u y n ạ p 06/06/2017 12 Phương pháp nghiên cứu Q u y t rì n h q u y n ạ p – x â y d ự n g l ý t h u y ế t Q u y trìn h s u y d iễ n – K iể m đ ịn h lý th u y ế t 7 2. Các loại nghiên cứu (mức độ) Phương pháp nghiên cứu 13 06/06/2017 Nghiên cứu nhân quả (causal research) Nghiên cứu khám phá (exploratory research) Nghiên cứu ứng dụng trong kinh doanh Nghiên cứu mô tả (descriptive research) Tìm hiểu sơ bộ hoặc sáng tỏ bản chất vấn đề Mô tả hiện tượng, đo lường và phát hiện xu hướng Hình thành quan hệ giữa các biến và kiểm định bằng mô hình kinh tế lượng 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 14 06/06/2017 PP nghiên cứu định tính (quanlitative research method) • Các thông tin thu thập ở dạng định tính • Đề tài nghiên cứu rộng, liên quan đến chính sách, giải pháp PP nghiên cứu định lượng (quantitative research method) • Các thông tin thu thập ở dạng định lượng • Đề tài nghiên cứu hẹp, thiết lập hay kiểm định mối quan hệ Kết hợp (Mixed method) ĐỊNH TÍNH + Định lượng ĐỊNH LƯỢNG + Định tính 8 Phương pháp với mục đích nghiên cứu ĐỊNH TÍNH Định lượng ĐỊNH LƯỢNG Định tính Phương pháp Mục đích Xây dựng lý thuyết khoa học Kiểm định lý thuyết khoa học QUY NẠP SUY DIỄN 06/06/2017 15 Phương pháp nghiên cứu Quy trình 4. Quy trình thực hiện nghiên cứu Xác định vấn đề nghiên cứu Xác định mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu - Xác định P. pháp nghiên cứu - Nguồn dữ liệu và PP thu thập - Thiết kế công cụ thu thập - Xác định kế hoạch chọn mẫu Tổ chức thu thập dữ liệu Chuẩn bị dữ liệu và phân tích Báo cáo kết quả và đề xuất 06/06/2017 16 Phương pháp nghiên cứu Xây dựng cơ sở lý thuyết 9 5. Lập kế hoạch nghiên cứu  Lập kế hoạch nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Lý do và mục tiêu nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Ngân sách và thời gian cần thiết  Phê chuẩn dự án nghiên cứu Những yêu cầu, mục tiêu Chi phí, thời gian, giá trị Tính bí mật của thông tin thu thập 06/06/2017 17 Phương pháp nghiên cứu 5. Lập kế hoạch nghiên cứu (ví dụ) Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Thời gian và chi phí thực hiện 06/06/2017 18 Phương pháp nghiên cứu Khả năng nhận biết của thị trường về sản phẩm mới X của Công ty A Xác định % tổng thị trường nhận biết PP nghiên cứu: Định lượng Dữ liệu sơ cấp + PP phỏng phấn Công cụ: Bảng câu hỏi Chọn 200 người tại TP HCM, PP thuận tiện 1 tháng bắt đầu từ 1/1/2017 Chi phí dự kiến: 15 triệu đồng 10 5. Lập kế hoạch nghiên cứu (ví dụ) Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Thời gian và chi phí thực hiện 06/06/2017 19 Phương pháp nghiên cứu Môi trường hoạt động của Công ty A trong năm 2017 Xác định cơ hội, thách thức và điểm mạnh, điểm yếu của Công ty PP nghiên cứu: Định tính Dữ liệu thứ cấp: bên trong (các báo cáo nội bộ và bên ngòai (các tài liệu, dự báo từ các tổ chức) 1 tháng bắt đầu từ 1/1/2017 Chi phí dự kiến: 20 triệu đồng Chuyên đề 2 VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 06/06/2017 20 Phương pháp nghiên cứu 1. Xác định vấn đề nghiên cứu 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Mô hình nghiên cứu 5. Xây dựng cơ sở lý thuyết 11 1. Xác định vấn đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Trong hoạt động quản trị, đơn đặt hàng Trong khoa học (bài báo, luận văn, luận án) Phương pháp nghiên cứu 21 06/06/2017 Xác định vấn đề NC trong quản trị Vấn đề nghiên cứu ứng dụng thường từ vấn đề quản trị Vấn đề hay cơ hội từ môi trường Vấn đề ra quyết định của nhà quản trị Vấn đề Nghiên cứu 06/06/2017 22 Phương pháp nghiên cứu Giới thiệu sản phẩm mới Phân bổ ngân sách cho quảng cáo theo các khu vực địa lý Mở rộng thị trường Vấn đề nghiên cứu Vấn đề quản trị Ví dụ 12 06/06/2017 23 Xác định vấn đề NC trong quản trị Các phương pháp nhận thức vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu định tính Nhu cầu thông tin Thăm dò ý kiến chuyên gia Phân tích dữ liệu thứ cấp Môi trường nghiên cứu Xác định vấn đề nghiên cứu Thảo luận với người ra quyết định Xác định vấn đề NC trong quản trị Phân tích dữ liệu Phân tích môi trường  Vĩ mô: PESTLE, PEST  Vi mô: Mô hình 5 lực cạnh tranh  Nội bộ: Value Chains / 7 M Kết hợp các yếu tố môi trường: SWOT Nghiên cứu định tính: Thảo luận nhóm 06/06/2017 24 Phương pháp nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu 25 06/06/2017 Xác định vấn đề NC trong NCKH Định hướng nghiên cứu Các nghiên cứu có liên quan Khe hổng cho nghiên cứu Xác định vấn đề nghiên cứu • Sự cần thiết • Sở thích • Sở trường • Sẵn có • Vấn đề mới • Trên thế giới và Việt Nam • Bối cảnh, phương pháp, kết quả • Đã giải quyết được những gì kế thừa • Khoảng trống cho NC Xác định vấn đề NC trong NCKH Yêu cầu khi xác định vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 26 06/06/2017 Khả năng Vấn đề nghiên cứu Tiểu luận Luận văn Chọn đã biết, có tài liệu tham khảo 14 Một vài gợi ý Chủ đề nghiên cứu marketing Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ Mức độ hài lòng về sản phẩm/dịch vụ Mối quan hệ giữa chất lượng, giá cả và sự hài lòng Đánh giá/cảm nhận/phát triển thương hiệu Các vấn đề liên đến chính sách của maketing (sản phẩm, giá, truyền thông, xúc tiến hỗn hợp, chăm sóc khách hàng Phương pháp nghiên cứu 27 06/06/2017 Một vài gợi ý Chủ đề nhân lực Các yếu tố động viên/duy trì/thu hút lao động Đánh giá sự hài lòng của người lao động về chính sách Mối quan hệ giữa chính sách đãi ngộ với sự hài lòng Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành/gắn bó của người lao động Phương pháp nghiên cứu 28 06/06/2017 15 Một vài gợi ý Chủ đề về quản trị kinh doanh Chiến lược, chính sách kinh doanh Giải pháp/phát triển vấn đề trong quản trị Nâng cao hiệu quả/chất lượng, năng lực cạnh tranh Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Hiệu quả lãnh đạo, chính sách động viên/tạo động lực cho người lao động Phương pháp nghiên cứu 29 06/06/2017 Một vài gợi ý Chủ đề về quản trị tài chính Chiến lược, chính sách tài chính Giải pháp/phát triển vấn đề liên quan đến quản trị tài chính, vốn Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, thu hút vốn, quyết định đầu tư Tác động của quản lý vốn đến hiệu quả kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu 30 06/06/2017 16 Thực hành Từ định hướng nghiên cứu, hãy nghiên cứu các nghiên cứu có liên quan đến sự gắn bó của người lao động để xác định vấn đề nghiên cứu sau: Lớp QTKD: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” Lớp TCNH: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” Phương pháp nghiên cứu 31 06/06/2017 Bài tập về nhà Mỗi nhóm nghiên cứu bài báo của mình và báo cáo (buổi sau) các nội dung Bối cảnh thực hiện Mô hình đề xuất Phương pháp thực hiện Kết quả nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 32 06/06/2017 17 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu là những mong muốn hay kết quả mà dự án nghiên cứu cần đạt được Các mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung, tổng quát Mục tiêu cụ thể Yêu cầu của mục tiêu đảm bảo yêu cầu SMART Phương pháp nghiên cứu 33 06/06/2017 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đặt ra các câu hỏi hoặc vấn đề cụ thể để giải quyết mục tiêu nghiên cứu Làm cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đề ra các công việc cụ thể để đạt được mục tiêu Thường là những nội dung chính hoặc tên chương, mục Phương pháp nghiên cứu 34 06/06/2017 18 06/06/2017 35 Phát triển mục tiêu nghiên cứu Nhận thức vấn đề Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nguồn •Lý thuyết •Kinh nghiệm •Nghiên cứu khám phá Ví dụ về mục tiêu và nhiệm vụ NC Mục tiêu: Đề ra chiến lược và các giải pháp thực hiện chiến lược cho công ty X đến năm 2020 Câu hỏi nghiên cứu Cơ sở để xây dựng chiến lược là gì? Công ty hiện nay như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu gì? Các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến công ty trong thời gian tới như thế nào? Đem lại cơ hội và thách thức gì? Công ty muốn như thế nào vào năm 2020 và làm thế nào để đạt được mục tiêu này?... Phương pháp nghiên cứu 36 06/06/2017 19 Phát triển thành các nhiệm vụ NC Cơ sở để xây dựng chiến lược là gì? Công ty hiện nay như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu gì Môi trường bên ngoài ảnh hưởng và đem lại cơ hội và thách thức gì CT muốn như thế nào vào năm 2020 và làm thế nào để đạt được mục tiêu này Phương pháp nghiên cứu 37 06/06/2017 Ví dụ về mục tiêu và nhiệm vụ NC Mục tiêu: Tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV về chất lượng đào tạo của trường ĐH X Câu hỏi nghiên cứu Có những yếu tố nào cấu thành nên chất lượng dịch vụ đào tạo của trường ĐH? Tầm quan trọng của các yếu tố này như thế nào? Đánh giá của SV về các yếu tố này tại trường ĐH X như thế nào? Có sự đánh giá khác nhau giữa các nhóm SV về các yếu tố này hay không? Nếu có thì như thế nào? Trường ĐH X cần làm gì để nâng cao được sự hài lòng của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo?... Phương pháp nghiên cứu 38 06/06/2017 20 Phát triển thành các nhiệm vụ NC Có những yếu tố nào cấu thành nên chất lượng dịch vụ đào tạo của trường ĐH? Trường ĐH X cần làm gì để nâng cao được sự hài lòng của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo Phương pháp nghiên cứu 39 06/06/2017 Tầm quan trọng của các yếu tố này như thế nào? Đánh giá của SV về các yếu tố này tại trường ĐH X ntn? Có sự đánh giá khác nhau giữa các nhóm SV về các yếu tố này hay không? Nếu có thì như thế nào? Phát triển thành các nhiệm vụ NC Hệ thống cơ sở lý luận về sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo đại học và mô hình các yếu tố ảnh hưởng Xây dựng bản câu hỏi và khảo sát SV về sự hài đối với chất lượng đào tạo tại trường đại học X. Phân tích dữ liệu khảo sát để kiểm định các yếu tố, xác định tầm quan trọng của chúng cũng như đo lường sự đánh giá của SV và kiểm định sự khác biệt về các yếu tố này tại trường ĐH X. Gợi ý các chính sách để Trường ĐH X nâng cao được sự hài lòng của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo... Phương pháp nghiên cứu 40 06/06/2017 21 Thực hành Hãy xác định mục tiêu nghiên cứu và phát triển thành các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: Lớp QTKD: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” Lớp TCNH: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” Phương pháp nghiên cứu 41 06/06/2017 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Là vấn đề trực tiếp của vấn đề nghiên cứu Thường gắn với đề tài Phạm vi nghiên cứu Giới hạn về nội dung Giới hạn về không gian Giới hạn về thời gian Phương pháp nghiên cứu 42 06/06/2017 22 Thảo luận Cho biết mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của các đề tài sau: 1) Nâng cao sự gắn bó của người lao động làm việc trong hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM 2) Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi giao dịch tại ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam 3) Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại TCS 4) Hoạch định chiến lược tại Công ty CP xăng dầu dầu khí Sài gòn đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu 43 06/06/2017 4. Thiết kế mô hình nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu khám phá Tìm hiểu sơ bộ hoặc làm sáng tỏ bản chất của vấn đề Tìm ra những đặc tính, công dụng của sản phẩm hay sự yêu thích của người phỏng vấn Sử dụng đơn biến và thang đo định danh hoặc thứ tự Chưa biết được mức độ chi tiết Phương pháp nghiên cứu 44 06/06/2017 23 4. Thiết kế mô hình nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu mô tả Nhằm mô tả các hiện tượng, đo lường và phát hiện xu hướng. Sử dụng đơn biến là thang khoảng hoặc tỷ lệ Phương pháp nghiên cứu 45 06/06/2017    n i ix n x 1 1 Đo lường đánh giá (trung bình mẫu) Đo lường sự khác biệt (độ lệch tiêu chuẩn mẫu) 2 1 )( 1 S xx n n i i    4. Thiết kế mô hình nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu nhân quả Hình thành mối quan hệ giữa các biến và kiểm định bằng mô hình kinh tế lượng. Y =  + 1X1 + 2X2 + nXn Sử dụng đa biến là thang đo metric (khoảng hoặc tỷ lệ) Gợi ý chính sách từ kết quả nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 46 06/06/2017 24 Thảo luận Cho biết những câu hỏi sau phù hợp với thiết kế nghiên cứu nào?  Bạn sử dụng chất đốt nào thường xuyên nhất (1) Gas, (2) Điện, (3) Than, (4) Củi  Bạn đã dùng qua nước ngọt nào sau đây (1) Pepsi, (2) Tribeco, (3) Coca-Cola, (4) Sprite, (5) 7 Up  Hãy cho biết thái độ của bạn đối với nhãn hiệu sữa chua Yomost Phương pháp nghiên cứu 47 06/06/2017 Rất thích Rất ghét 1 2 3 4 5 5. Xây dựng cơ sở lý thuyết  Mục đích: Xác định cơ sở khoa học, soi đường cho nghiên cứu ứng dụng.  Phương pháp  Sơ lược về các lý thuyết và kết quả nghiên cứu liên quan  Hệ thống lý thuyết theo mục đích nghiên cứu  Kế thừa có chọn lọc  Phân tích, đánh giá, phê phán và chọn lý thuyết phù hợp  Mở rộng cơ sở lý thuyết  Không phải vấn đề nào cũng có cơ sở lý thuyết  Bổ sung, mở rộng lý thuyết phù hợp với vấn đề nghiên cứu 06/06/2017 48 Phương pháp nghiên cứu 25 Mô hình nghiên cứu và giả thuyết Hệ thống cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu Phân tích các nghiên cứu trước đây có liên quan Kế thừa/phát triển mô hình nghiên cứu của đề tài (có lý giải) Đề ra các giả thuyết để kiểm định Giả thuyết thuần Giả thuyết bác bỏ Thiết kế mô hình kinh tế lượng (nếu có) Phương pháp nghiên cứu 49 06/06/2017 Thực hành Đề tài: Lớp QTKD: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” Lớp TCNH: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” Hãy: Hệ thống các lý thuyết và nghiên cứu có liên quan Xây dựng mô hình nghiên cứu và các giả thuyết Phương pháp nghiên cứu 50 06/06/2017 26 Chuyên đề 3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 06/06/2017 51 Phương pháp nghiên cứu 1. Khái quát 2. Thu thập dữ liệu thứ cấp 3. Thu thập dữ liệu sơ cấp 4. Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 5. Chọn mẫu Khái quát Dữ liệu là những sự kiện hay những gì quan sát hoặc thu thập được trong thực tế. Phân biệt dữ liệu và thông tin? Phân loại dữ liệu 06/06/2017 52 Phương pháp nghiên cứu Thứ cấp Sơ cấp Nguồn gốc thu thập Định tính Định lượng Tính chất dữ liệu 27 Phương pháp nghiên cứu 53 06/06/2017 Nguồn bên trong Nguồn bên ngoài Đặc điểm Dữ liệu về nội bộ tổ chức Dữ liệu từ các tài liệu bên ngoài đã được xuất bản Ưu điểm Dễ thu thập và ít tốn kém Phong phú, đa dạng Biện pháp Tổ chức cơ sở dữ liệu Phân loại và có phương thức tìm kiếm thích hợp Thu thập dữ liệu thứ cấp Ví dụ Báo cáo sản xuất, bán hàng, lao động, vốn Báo cáo niên giám thống kê, tạp chí, kết quả NC Phương pháp nghiên cứu 54 06/06/2017 T h ả o l u ậ n Thu thập dữ liệu sơ cấp Q u a n s á t Đ ề u t ra , k h ả o s á t T h ử n g h iệ m 28 Thu thập dữ liệu sơ cấp Phương pháp nghiên cứu 55 06/06/2017 Thảo luận Quan sát Tác dụng • TT định tính • NC khám phá • TT định tính • NC khám phá Công cụ Đề cương HD thảo luận Biểu mẫu quan sát Hình thức • Tay đôi • Nhóm • Tai, mắt • Thiết bị Điều tra, khảo sát Thử nghiệp • TT định lượng • NC khám phá, mô tả, nhân qu