Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng

DANH MỤC VIẾT TẮT1 DANH MỤC SƠ ĐỒ1 LỜI NÓI ĐẦU3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY5 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ.5 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPĐT & XD Hồng Hà5 Mỹ Thuật Hà Nội7 2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty10 2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty10 2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất.14 2.2.1 Đặc điểm về sản xuất sản phẩm và tổ chức sản xuất sản phẩm14 2.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất:16 2.3 Đặc điểm về tổ chức kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty CP ĐT xây dựng Hồng Hà17 2.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán17 2.3.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty19 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPĐT & XD HỒNG HÀ.24 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.24 1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp24 2 Yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp27 3 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.27 II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY28 1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty28 2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất ở Công ty CPĐT & XD Hồng Hà30 3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí30 4 Phương pháp tập hợp chi phí31 5 . Kế toán tập hợp chi phí tại Công ty CPĐT & XD Hồng Hà32 5.1 Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp32 5.1.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán:32 5.1.2. Tài khoản sử dụng:33 5.1.3. Quy trình hạch toán:34 5. Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp40 5.2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán:40 5.2.2. Tài khoản sử dụng:41 5.2.3. Quy trình hạch toán:41 III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC43 5.3. Hạch toán chi phí máy thi công:46 5.3.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán:46 5.3.2. Tài khoản sử dụng:46 5.3.3. Trường hợp đơn vị tổ chức đội máy thi công riêng:47 5.3.4. Trường hợp Doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công riêng biệt hoặc có đội máy thi công riêng biệt nhưng không tổ chức kế toán riêng cho đội máy thi công riêng, quy trình hạch toán theo sơ đồ sau:48 5.3.5. Trường hợp đơn vị thi công đi thuê máy.50 5.3.6. Tình hình hạch toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty50 5.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung:54 5.4.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán:54 5.4.2. Tài khoản sử dụng:54 5.4.3. Quy trình hạch toán:55 5.4.4. Đặc điểm hạch toán theo phương thức giao khoán nội bộ trong các Doanh nghiệp xây lắp:56 5.4.5 Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty56 5.5. Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp:64 5.5.1. Tài khoản sử dụng:64 5.5.2. Quy trình hạch toán:65 5.5.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang:65 5.5.4 Tính giá thành sản phẩm xây lắp69 III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPĐT & XD HỒNG HÀ.71 I. Những thành tựu đã đạt được71 1.1.Về Bộ máy quản lý:71 1.2. .Bộ máy kế toán.72 1.3.Về tổ chức công tác kế toán.72 1.4.Công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.73 1.4.1. Hạch toán chi phí NVLTT :73 1.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.74 1.4.3 Hạch toán chi phí máy thi công.74 1.4.4Hạch toán chi phí sản xuất chung.74 II. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI75 1. Về tổ chức công tác kế toán75 2.Hạch toán chi phí76 2.1.Việc tập hợp chi phí NVLTT76 2.2 Hạch toán sử dụng máy thi công76 2.3 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp76 2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung77 CHƯƠNG III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPĐT & XD HỒNG HÀ78 I. SỰ CẦN THIẾT VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY.78 1. Sự cần thiết78 2. Nguyên tắc hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm79 II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CPĐT & XD HỒNG HÀ79 1. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ :80 2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán.81 3. Hoàn thiện hạch toán chi phí82 3. Về phương pháp tính giá thành :89 III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN90 KẾT LUẬN93 TÀI LIỆU THAM KHẢO95

doc117 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 2642 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp muốn có chỗ đứng trên thị trường, ngoài việc cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, sắp tới còn phải đối diện với hàng loạt các tập đoàn, các công ty nước ngoài lớn vào Việt Nam đầu tư. Đây là cơ hội nhưng cũng là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Để cạnh tranh được với một lực lượng vừa mạnh về tài chính lại mạnh cả về công nghệ thì các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực xây dựng nói riêng cần phải thực hiện ngay và có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo uy tín, thương hiệu của mình. Cần tạo được lòng tin đối với khách hàng trong nước bằng các sản phẩm xây dựng chất lượng cao, giá thành hạ đồng thời đảm bảo đúng tiến độ thực hiện công trình. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng 13 năm qua, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Hồng Hà đã và đang từng bước hoàn thiện vị trí của mình trong ngành xây dựng nói riêng và trong nền kinh tế thị trường nói chung. Nắm bắt được những thay đổi của nền kinh tế, đồng thời củng cố lòng tin của khách hàng đối với Công ty, trong thời gian qua Công ty đã có những cải tiến đáng khích lệ về các mặt như: Quản lý, tổ chức, xây dựng bộ máy làm việc hiệu quả hơn. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đang từng bước khắc phục những khó khăn, giảm tối đa chi phi sản xuất và hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho công trình nhằm hạn chế tối đa thất thoát kinh tế không đáng có. Đồng thời, tạo cho các sản phẩm xây lắp của công ty có thể cạnh tranh được với các đối thủ khác, hơn bao giờ hết yêu cầu này càng đòi hỏi phải được thực hiện ngay và thực hiện có hiệu quả. Với thực tế đó, em chọn đề tài “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Trong chuyên đề ngoài Lời nói đầu và Kết luận chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà. Chương II: Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPĐT & XD Hồng Hà. Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPĐT & XD Hồng Hà. Trong thời gian làm đề tài, em xin chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Năng Phúc, Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ trong phòng Tài chính- Kế toán Công ty đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập và viết chuyên đề. Tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thiện tốt hơn đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn ! DANH MỤC VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội  BHYT Bảo hiểm y tế  CP Chi phí  CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp  CP SDMTC Chi phí sử dụng máy thi công  CP SXC Chi phí sản xuất chung  NCTT Nhân công trực tiếp  TK Tài khoản  GTGT Giá trị gia tăng  NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp  MTC Máy thi công  KC Kết chuyển  KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định  SPDD Sản phẩm dở dang  KPCĐ Kinh phí công đoàn  CCDC Công cụ dụng cụ  DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Tên sơ đồ Trang  Sơ đồ 1 Bộ máy tổ chức Công ty CPĐT& XD Hồng Hà  Sơ đồ 2 Quy trình sản xuất kinh doanh  Sơ đồ 3 Tổ chức công trường  Sơ đồ 4 Quy trình công nghệ thi công công trình xây lắp  Sơ đồ 5 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty  Sơ đồ 6 Qui trình kế toán phần mềm Fast  Sơ đồ 7 Hạch toán NVLTT  Sơ đồ 8 Hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp  Sơ đồ 9 Hạch toán chi phí máy thi công  Sơ đồ 10 Hạch toán máy thi công trong trường hợp Doanh nghiệp không tổ chức đội máy thi công  Sơ đồ 11 Trường hợp doanh nghiệp đI thuê mắy  Sơ đồ 12 Hạch toán chi phí sản xuất chung  Sơ đồ 13 Hạch toán tổng hợp chi phí sản phẩm xây lắp  DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng biểu Trang  Biểu 1 Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty trong những năm gần đây  Biểu 2 Doanh thu trong 3 năm gần đây  Biểu 3 Giấy đề nghị tạm ứng  Biểu 4 Phiếu chi  Biểu 5 Tờ kê thanh toán vật tư  Biểu 6 Hợp đồng giao khoán  Biểu 7 Bảng thanh toán hợp đồng giao khoán  Biểu 8 Bảng tổng hợp thanh toán  Biểu 9 Hợp đồng Kinh tế  Biểu 10 Bảng kê thanh toán hóa đơn GTGT  Biểu 11 Bảng tổng hợp thanh toán  Biểu 12 Bảng kê NVL còn lại cuối kỳ  Biểu 13 Sổ cái TK 621  Biểu 14 Sổ chi tiết TK 621  Biểu 15 Sổ chi tiết TK 622  Biểu 16 Sổ cái TK 622  Biểu 17 Sổ chi tiết TK 623  Biểu 18 Sổ cáI TK 623  Biểu 19 Sổ cáI TK 627  Biểu 20 Sổ chi tiết TK 627  Biểu 21 Sổ chi tiết TK 6271  Biểu 22 Sổ cáI TK 6271  Biểu 23 Sổ cáI TK 6272  Biểu 24 Sổ chi tiết TK 6272  Biểu 25 Sổ cáI TK 6273  Biểu 26 Sổ chi tiết TK 6273  Biểu 27 Sổ cáI TK 6277  Biểu 28 Sổ chi tiết TK 6277  Biểu 29 Sổ cáI TK 6278  Biểu 30 Sổ chi tiết TK 6278  Biểu 31 Sổ chi tiết TK 154  Biểu 32 Sổ cáI TK 154  Biểu 33 Sổ chi tiết TK 141  Biểu 34 Sổ cáI TK 141  Biểu 35 Bảng chấm công và chia lương  Biểu 36 Bảng thanh toán lương  Biểu 37 Bảng thanh toán các khoản khác ngoài lương  Biểu 38   LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp muốn có chỗ đứng trên thị trường, ngoài việc cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, sắp tới còn phải đối diện với hàng loạt các tập đoàn, các công ty nước ngoài lớn vào Việt Nam đầu tư. Đây là cơ hội nhưng cũng là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Để cạnh tranh được với một lực lượng vừa mạnh về tài chính lại mạnh cả về công nghệ thì các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực xây dựng nói riêng cần phải thực hiện ngay và có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo uy tín, thương hiệu của mình. Cần tạo được lòng tin đối với khách hàng trong nước bằng các sản phẩm xây dựng chất lượng cao, giá thành hạ đồng thời đảm bảo đúng tiến độ thực hiện công trình. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng 13 năm qua, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Hồng Hà đã và đang từng bước hoàn thiện vị trí của mình trong ngành xây dựng nói riêng và trong nền kinh tế thị trường nói chung. Nắm bắt được những thay đổi của nền kinh tế, đồng thời củng cố lòng tin của khách hàng đối với Công ty, trong thời gian qua Công ty đã có những cải tiến đáng khích lệ về các mặt như: Quản lý, tổ chức, xây dựng bộ máy làm việc hiệu quả hơn. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đang từng bước khắc phục những khó khăn, giảm tối đa chi phi sản xuất và hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho công trình nhằm hạn chế tối đa thất thoát kinh tế không đáng có. Đồng thời, tạo cho các sản phẩm xây lắp của công ty có thể cạnh tranh được với các đối thủ khác, hơn bao giờ hết yêu cầu này càng đòi hỏi phải được thực hiện ngay và thực hiện có hiệu quả. Với thực tế đó, em chọn đề tài “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Trong chuyên đề ngoài Lời nói đầu và Kết luận chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà. Chương II: Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPĐT & XD Hồng Hà. Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPĐT & XD Hồng Hà. Trong thời gian làm đề tài, em xin chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Năng Phúc, Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ trong phòng Tài chính- Kế toán Công ty đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập và viết chuyên đề. Tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thiện tốt hơn đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ. 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPĐT & XD Hồng Hà CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HỒNG HÀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG HỒNG - BỘ XÂY DỰNG Tiền thân là Công ty Xây dựng Hồng Hà, thành lập năm 1993 theo Quyết định số 6223/ QĐ/UB ngày 29/11/1993 do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp, là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Năm 1999, Công ty Xây dựng Hồng Hà chính thức trở thành thành viên trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng theo quyết định số 1361/QĐ - BXD ngày 04/11/1999 do Bộ Xây dựng cấp và đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Hà theo Quyết định thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Hồng Hà số 2076/QĐ - BXD ngày 28/12/2004 do Bộ Xây dựng cấp. Công ty hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103006903 được cấp ngày 14/03/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp - Địa chỉ giao dịch : Số 206A - Đường Nguyễn Trãi - Hà Nội. Điện thoại : 5540845 - 5541007 Fax : 5540847 Website : E-mail : honghashc@hn.vnn.vn Với 13 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. STT Loại hình công trình xây dựng Số năm kinh nghiệm  I Xây dựng dân dụng - Xây dựng công nghiệp - Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật - San đắp nền - Xây dựng trụ sở, trường học, bệnh viện, thể thao.... - Cung cấp trang thiết bị và trang trí nội thất 13 năm 13 năm 13 năm 12 năm 13 năm  II Xây dựng chuyên dụng (chuyên ngành) - Công trình cầu cống, đường giao thông - Công trình kè bờ, hệ thống thoát nước 09 năm 06 năm  Cùng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, tay nghề cao và được trang bị đầy đủ các loại máy móc, vật tư cũng như điều kiện trang thiết bị cần thiết. Công ty CPĐT & XD Hồng Hà đã thi công nhiều công trình có tính chất phức tạp về kỹ thuật, đảm bảo về tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình và đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ, được Đảng và Nhà nước tặng bằng khen - Bằng khen Danh hiệu tập thể lao động suất xắc 2000 - Bằng khen đơn vị đạt chất lượng cao công trình XD 2000 - Bằng khen đơn vị đạt nhiều thành tích trong cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình 2000 - Bằng khen Nhà văn hoá TW – 16 Lý Thái Tổ Hà Nội 2000 - Bằng khen đơn vị đảm bảo vệ sinh môi trường sạch đẹp 1999 - Bằng khen đơn vị đạt chất lượng cao công trình XD 1999 Các công trình xây dựng do Công ty đảm nhận đã đạt được những giải vàng về chất lượng do Ngành xây dựng bình chọn cụ thể như: - Nhà học số 2 - Nhạc Viện Hà Nội - Bộ văn hoá 2005 - Nhà điều hành sản xuất Xí nghiệp đại lý ASACO - TP. HCM 2004 - Nhà lớp học thư viện - Trường Đại học KHXH & NV 2004 - Nhà lớp học, thư viện, khoa lưu trữ TDTT - Trường Đại học 2002 Mỹ Thuật Hà Nội - Nhà lớp học T5 Trường Đại học khoa học tự nhiên HN 2001 - Trường Mầm non bán công Hoa Hồng Thịnh Yên HN 2000 - Nhà ngoại 3 - Viện Lao và Bệnh phổi 2000 - Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ nhà Văn hoá Trung ương 2000 - Nhà ký túc xá Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội 1999 - Trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam 1999 - Trung tâm điều hành sản xuất và nghiên cứu công nghệ vật liệu để sản xuất đá ốp lát 1999 - Ngân hàng Công thương Phúc Yên - Vĩnh Phúc 1999 - Nhà học và nhà hiệu bộ Trường trẻ em câm điếc Xã Đàn - Hà Nội 1999 - Trụ sở làm việc Uỷ ban Thể dục thể thao 1998 - Khu nhà ở 74 Lạc Long Quân - Hà Nội 1996 - Nhà lớp học Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội 1996 Với ngành nghề kinh doanh chính là : + Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi (cầu, đường, bến cảng, đê, đập, kè, kênh mương……). + Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện đến 110 KV, các công trình ngầm, xử lý nền móng. + Thi công lắp đặt thiết bị chuyên dùng cấp, thoát nước, thang máy, hệ thống điện lạnh, điện máy, thông tin, xử lý môi trường trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. + Gia công cơ khí và lắp đặt kết cấu kim loại, gia công chế biến gỗ, trang trí nội ngoại thất. + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, ký gửi hàng hoá. + Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, bất động sản, cho thuê nhà văn phòng, dịch vụ khách sạn, đưa đón khách du lịch. + Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, vật tư, thiết bị + Tư vấn đầu tư, thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. + Thiết kế qui hoạch chung, vùng, chi tiết đối với các khu đô thị. + Kinh doanh các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật. Là Công ty có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cùng với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm trong thi công, đã tổ chức thi công nhiều công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông đường bộ, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, thuỷ lợi trên phạm vi toàn quốc. Với doanh thu năm sau lớn hơn năm trước ( lợi tức cổ phần năm 2005 là 15%, dự kiến năm 2006 sẽ đạt ở mức 17%). Đạt được như vậy là do năng lực của công ty đã được đầu tư ngày càng lớn, chủ yếu thi công bằng cơ giới. Lực lượng lao động của Công ty lên tới 545 người bao gồm các cán bộ chuyên môn có trình độ cao, các công nhân kỹ thuật như lái cẩu, lái xe có tay nghề vững vàng được tổ chức hợp lý nên đã thi công hoàn chỉnh các công trình vời chất lượng cao. Với chủ trương "Chất lượng là chính”, Công ty đã ngày một khẳng định vị thế của mình trong ngành Xây dựng.Công ty đã được tặng nhiều huy chương vàng cho công trình đạt chất lượng cao của ngành Xây dựng. Sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã được thể hiện cụ thể qua những thành tựu mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua cụ thể đã được thể hiện thông qua các chỉ số về phát triển đời sống của tập thể cán bộ công nhân viên ( Thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước), các chỉ tiêu kinh tế của Công ty tăng trưởng đều và khá ổn định thông qua bảng sau: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Chỉ tiêu Đv tính 2003 2004 2005  - Doanh thu xây lắp Đồng 215.568.457.000 245.671.483.000 248.712.356.000  - Lợi nhuận trước thuế Đồng 7.842.581.723 8.321.576.433 8.896.528.244  - Thuế phải nộp Nhà nước Đồng 2.195.922.882 2.330.041.401 2.556.326.887  - Thu nhập bình quân 1người/1tháng Đồng 1.250.000 1.452.000 1.582.000  - Vốn lưu động Đồng 88.898.747.394 92.078.643.271 93.265.687.230  - Vốn cố định Đồng 29.504.436.327 31.781.324.516 35.211.563.000  Dựa vào những số liệu ở bảng trên ta thấy tình hình hoạt động của công ty đang hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển. Đây là một dấu hiệu đáng mừng vì trong giai đoạn hiện nay, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt đồng thời yêu cầu của thị trường về sản phẩm xây dựng ngày càng tăng vậy mà không những đảm bảo được công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, đóng góp đầy đủ cho nhà nước mà doanh thu của Công ty ngày càng một được cải thiện. Điều này chứng tỏ sự trưởng thành và phát triển của công ty đã được đảm bảo cũng như uy tín của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà đã được khẳng định và có chỗ đứng khá vững chắc trong ngành xây dựng. Doanh thu trong 3 năm gần đây : Đ. vị tính : 1.000 đồng Năm Doanh thu Qui đổi ra USD  2003 125.814.839 811.734  2004 128.733.679 830.539  2005 200.577.809 1.294.050  Quy mô sản xuất của Công ty trong thời gian qua đã ngày càng được cải thiện và phát triển cả về chiều rộng lẫn bề sâu. Để đạt được kết quả như vậy, là cả một quá trình phấn đấu vươn lên tự trang bị kiến thức, tay nghề của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty, việc vận dụng sáng tạo và linh hoạt quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường đồng thời thực hiện chủ trương cải cách kinh tế và chính sách kinh tế của Nhà nước. Công ty đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ nhân viên trong Công ty. 2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty 2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Là một Công ty có bộ máy tổ chức và quản lý khá hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả, nhưng để hoạt động hiệu quả hơn nữa Công ty CPĐT Xây dựng Hồng Hà đã và đang kiện toàn bộ máy quản lý. Bộ máy tổ chức được bố trí theo cơ cấu trực tuyến chức năng. Cơ cấu tổ chức quản lý và cơ cấu sản xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo động lực phát huy tối đa hiệu quả trong công việc. Thông tin của lãnh đạo cấp cao được truyền đạt cho cán bộ cấp dưới kịp thời và nhanh chóng có thông tin phản hồi, thông tin có tính nhất quán và chính xác cao. Bộ máy quản lý của công ty bao gồm: - Giám đốc Công ty : Là đại diện toàn quyền của Công ty trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. - Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực chuyên môn: + Phó Giám đốc kỹ thuật : Tham mưu cho Giám đốc về kỹ thuật để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, cụ thể là giám sát các hoạt động của phòng Kế hoạch dự án và phòng Kỹ thuật. + Phó Giám đốc thi công : Tham mưu cho Giám đốc về quản lý kỹ thuật thi công công trường. - Hệ thống phòng ban : + Phòng Kế hoạch vật tư : Có nhiệm vụ lập định mức theo dự toán, lập kế hoạch cung ứng vật tư cho các công trình. + Phòng Kinh tế : Tư vấn liên doanh liên kết và lập các hợp đồng liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước phù hợp với luật pháp, chế độ chính sách của Nhà nước, kiểm tra dự toán đơn giá và xây dựng giá thành công trình trên cơ sở định mức kinh tế phù hợp. + Phòng Kỹ thuật thi công : Là bộ phận tham mưu giúp giám đốc về lĩnh vực quản lý kỹ thuật thi công, quản lý chất lượng công nghệ sản xuất, tổng kết kinh nghiệm trong quá trình thi công. + Phòng Tài chính kế toán : Có chức năng huy động vốn sản xuất, tính giá thành, thanh toán, xác định lỗ lãi... + Phòng Tổ chức hành chính: Có chức năng tính lương thưởng, tuyển dụng lao động, phụ trách các vấn đề bảo hiểm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phục vụ tiếp khách. Hiện nay, công ty có 3 chi nhánh trực thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Tây. 1. Chi nhánh Tỉnh Hà Tây : - Địa chỉ giao dịch : Số 450 Đường Quang Trung - Thị xã Hà Đông. - Điện thoại : 034.526598 2. Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng : - Địa chỉ giao dịch : 95 Đường Nguyễn Du - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng. - Điện thoại : 0988442441 3. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh : - Địa chỉ giao dịch : 86/56/15 Đường Phổ Quang - Phường 2 - Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh. - Điện thoại : 08.8451092 SƠ ĐỒ 1 : BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HỒNG HÀ Quan hÖ ®iÒu hµnh trùc tiÕp. Quan hÖ phèi hîp 2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất. 2.2.1 Đặc điểm về sản xuất sản phẩm và tổ chức sản xuất sản phẩm Là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nên điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như sản phẩm của công ty có nhiều khác biệt so với các ngành khác đó là : - Chu kỳ sản xuất dài nên thành phần và kết cấu chi phí sản xuất không những phụ thuộc vào từng loại cô
Luận văn liên quan