Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ của công ty Thực phẩm miền Bắc

Mục lục Đề tài: Hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thu ở Công Ty Thực phẩm Miền Bắc. Lời mở đầu Chương I:Những vấn đề chung về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại . I. Khái niệm về tiêu thụ hàng hoá: 1.Khái niệm về tiêu thụ hàng hóa . 2.Giá bán của hàng hoá. 3. Các phương pháp tính giá bán hàn hoá tiêu thụ . II.Các chứng từ thủ tục tài khoản sử dụng chủ yếu hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ. III.Kế toán tỏng hợp. IV.Các phương pháp bán hàng và phương pháp hạch toán. 1. Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 1.1.Kế toán các nghiệp vụ bán buôn hàng hóa . 1.2.Kế toán cá nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa . 2. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. V.Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ hàng bán. 1.Hình thức Nhật Ký Sổ Cái. 2.Hình thức Chứng Từ Ghi Sổ. 3.Hình thức Nhật Ký Chung. 4.Hình thức Nhật Ký chứng Từ. Chương II. Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công Ty Thực phẩm Miền Bắc. I. Tình hình tổ chức kinh doanh của Công Ty Thực phẩm Miền Bắc. 1.Tình hình tổ chức kinh doanh . 2.Tổ chức bộ máy kế toán tại Thực phẩm miền Bắc . II.Tình hình hạch toán tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty Thực phẩm Miền Bắc. 1.Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 2.Các phương thức bán hàng và phương pháp hạch toán tại Công Ty. 3.Phương pháp hạch toán và chiết khấu bán hàng. 4.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh Nghiệp. Chương III. Một vài ý kiến hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ . 1. Nhận xét ,đánh giá công tác bán hàng ở Công Ty Thực phẩm Miền Bắc. 2. Biện pháp hoàn thiện. Chương VI. Phần kết luận.

doc70 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 2178 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ của công ty Thực phẩm miền Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan