Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng ở chính quốc và ở thuộc địa

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nướccủa dân tộc ta, thời nào cũng có những bậc anh hùng cứu nước ngang tầm với vĩ nhân của các dân tộc trên thế giới về trí tuệ, khí phách và lòng dũng cảm. Nhưng chỉ đến đầu thế kỉ XX, với Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, đân tộc ta mới có được một người anh hùng giải phóng dân tộc, đồng thời còn là một nhà văn hoá, một nhà tư tưởng lớn của dân tộc. Sự ra đời của Người đã đáp ứng được đòi hỏi của thời đại ngày nay, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH, thời đại của ý thức độc lập dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội thoát khỏi cảng áp bức, bóc lột giai cấp và chia rẽ dân tộc. Hồ Chí Minh sinh trưởng trong một gia đình trí thức nho giáo, quê ở Nghệ An là một nơi giàu truyền thống kiên cường vì sự nghiệp của nước, của dân. trước hoàn cảnh lịch sử xã hội của đất nước cùng với tinh thần yêu nước sâu sắc đã thôi thúc Người đi tìm con đường cứu nước, cứu dân, nhất định không chịu sống một cuộc đời mất nước, mất độc lập, tự do. Từ cảng Nhà Rồng Người đã lên đường bôn ba, kiên trì phấn đấu, vượt mọi gian khổ để tìm ra cho mình, cho đất nước, cho dân tộc một con đường đúng đắn để đưa Tổ quốc tới độc lập, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ. Trải qua một thời gian dài, với sự cố gắng miệt mài, không mệt mỏi Người đã trang bị cho mình một bản linh kiên cường trước kẻ thùv để đánh đổ chế độ áp bức bóc lột thực dân, phong kiến vươn lên xây đựng đất nước, xây dựng xã hội, xây dựng con người tự do hạnh phúc và văn minh, phù hợp với xu thế của thời đại. Ngay từ khi gặp được tư tưởngcủa Mác-Lênin, Người đã nhận ra rằng đây là một chiếc chìa khoá để mở ra một con đường giải phóng dân tộc. Người dày công nghiên cứu và đã tìm thấy ở đây con đường giải phóng cho dân tộc, đó là con đường đi theo CNXH, và khổ công đào tạo mình trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Cùng với bối cảnh lịch sử Người đã sáng tạo và làm lên tư tưởng cho mình dưa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lấy nó làm kim chỉ nam cho hành động. Để hiểu hơn về luận điểm và tư tưởng của Người chúng ta cần xem xét một số vấn đề sau.

doc13 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1824 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng ở chính quốc và ở thuộc địa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan