Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Yên

Mục lục Lời nói đầu1 chương 1: lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp3 1.1- Đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp3 1.2- Những vấn đề chung về tiền lương:4 1.2.1- Khái niệm và bản chất của tiền lương.4 1.2.2- ý nghĩa và vai trò của tiền lương và các khoản trích theo lương.5 1.2.3. Các hình thức trả lương7 1.2.3.1. Trả lương theo thời gian đơn giản7 1.2.3.2. Trả lương theo thời gian có thưởng:8 1.2.3.3. Hình thức trả lương theo thời gian có xét đến hiệu quả công tác.8 1.3- Quỹ tiền lương, BHXH, BHYT và KPCĐ:8 1.3.1. Quỹ tiền lương8 1.3.2. Bảo hiểm x• hội9 1.3.3. Bảo hiểm y tế10 1.3.4. Kinh phí Công đoàn10 1.4- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.11 1.4.1- Chứng từ sử dụng.11 1.4.2- Tài khoản sử dụng11 1.4.3- Phương pháp kế toán13 1.5- Hình thức ghi sổ kế toán.19 1.5.1- Hình thức nhật ký chung.19 1.5.2- Hình thức nhật ký sổ cái.20 1.5.3- Hình thức chứng từ ghi sổ (CT-GS).20 1.5.4- Hình thức nhật ký chứng từ.21 Chương 2: thực trạng kế toán tiền lương và các khoản23 trích theo lương tại phòng Tài chính-kế hoạch huyện Phù Yên23 2.1- Tổng quát về phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phù Yên.23 2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển.23 2.1.2- Đặc điểm tổ chức quản lý và bộ máy quản lý.25 2.1.3- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.26 2.1.4- Hình thức kế toán áp dụng.27 2.2- Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phù Yên.29 2.2.1- Tình hình sử dụng lao động.29 2.2.2- Các hình thức trả lương.30 2.2.3. Nội dung tính chất công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.33 2.2.3.1. Chứng từ sử dụng33 2.2.3.2- Phương pháp kế toán.47 2.3. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ của đơn vị58 chương 3: một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng tài chính-kế hoạch huyện Phù yên73 3.1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phù Yên73 3.2- Những nhận xét và đánh giá về công tác kế toán74 3.2.1- Những ưu điểm về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phù Yên.75 3.2.2- Những nhược điểm và những mặt còn hạn chế của phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phù Yên.76 3.3. Các ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương77 3.3.1. Hoàn thiện hình thức trả lương77 3.3.2. Hoàn thiện giáo dục ý thức trách nhiệm cho người lao động80 Kết luận81 Tài liệu tham khảo85

doc88 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 3811 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan