Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 – VINACONEX

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU1 PHẦN NỘI DUNG4 CHƯƠNG I. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP4 1.1. Tài chính doanh nghiệp4 1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp4 1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp5 1.2. Quản lý tài chính doanh nghiệp6 1.2.1. Khái niệm - vai trò - mục tiêu6 1.2.3. Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp7 1.2.4. Các nội dung cơ bản của quản lý tài chính doanh nghiệp8 1.2.4.1. Phân tích tài chính8 1.2.4.2. Hoạch định tài chính11 1.2.4.3. Quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp13 2.4.4. Kiểm tra tài chính17 2.4.5. Bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp19 2.4.6. Hệ thống thông tin quản lý tài chính20 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 – VINACONEX23 2.1. Giới thiệu về VINACONEX 1 và bộ máy quản lý tài chính của Công ty.23 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.23 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.25 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty27 2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của VINACONEX 132 2.1.4.1. Quy trình sản xuất.33 2.1.4.2. Sản phẩm, dịch vụ.35 2.2. Thực trạng công tác quản lý tài chính của VINACONEX 136 2.2.1. Phân tích tình hình tài chính Công ty36 2.2.1.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn36 2.2.1.2. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh42 2.2.1.3. Phân tích các tỷ số tài chính45 2.2.2. Công tác quản lý tài chính của Công ty46 2.2.2.1. Bộ máy quản lý tài chính của VINACONEX 146 2.2.2.1. Công tác phân tích – hoạch định tài chính49 2.2.2.2. Công tác quản lý vốn kinh doanh49 2.2.2.3. Công tác quản lý hoạt động đầu tư50 2.2.2.4. Công tác kiểm tra tài chính51 2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý tài chính tại VINACONEX 152 2.3.1. Về việc thực hiện mục tiêu kế hoạch52 2.3.2. Về việc quản lý các nguồn lực tài chính53 2.3.2.1. Quản lý nguồn vốn53 2.3.2.2. Quản lý vốn kinh doanh của Công ty53 2.3.3. Về công tác kiểm tra tài chính54 2.3.4. Về bộ máy quản lý tài chính và hệ thống thông tin quản lý tài chính55 2.3.4.1. Về bộ máy quản lý tài chính55 2.3.4.2. Về hệ thống thông tin tài chính55 CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 – VINACONEX57 3.1. Những kiến nghị đối với Công ty cổ phần xây dựng số 1 – VINACONEX .57 3.1.1. Cần làm tốt công tác phân tích – hoạch định tài chính57 3.1.2. Cần phân biệt rõ chức năng Tài chính và chức năng Kế toán trong doanh nghiệp, bổ sung thêm nhân lực trong công tác tài chính58 3.1.3. Cần xây dựng một cơ cấu vốn hợp lý, quản lý nguồn vốn có hiệu quả59 3.1.4. Củng cố các mối quan hệ tài chính60 3.2. Những kiến nghị về phía Nhà nước62 3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật62 3.2.2. Tăng cường quản lý vĩ mô đối với hoạt động của doanh nghiệp và thị trường63 3.2.3. Định hướng hoạt động đầu tư của doanh nghiệp64 3.2.4. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với những nguồn vốn vay ưu đãi64 KẾT LUẬN66 TÀI LIỆU THAM KHẢO67

doc68 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 2862 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 – VINACONEX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan