Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại tây thành phố (complete the work of human resources management of city western telephone company)

Đề tài đúc kết lý luận kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Điện thoại Tây Thành phố thông qua việc phân tích tình hình áp dụng các chính sách về quản trị nguồn nhân lực, tình hình triển khai thực hiện các chức năng của quản trị nguồn nhân lực và các kết quả thu được thể hiện qua các số liệu báo cáo Từ thực trạng này sẽ cho chúng ta những đánh giá tổng quan-toàn diện về thành quả và tồn tại hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty qua các mặt như: + Phân tích công việc; + Hoạch định nguồn nhân lực; + Tuyển dụng nhân sự; + Sử dụng nhân sự; + Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; + Phân phối lương, thưởng; + Đánh giá thành tích; + Môi trường và điều kiện làm việc Trên cơ sở đó, đề tài kết hợp vận dụng lý luận về quản trị nguồn nhân lực nhằm tìm ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cho Công ty Điện thoại Tây Thành phố một cách hữu hiệu và cụ thể nhất

pdf178 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại tây thành phố (complete the work of human resources management of city western telephone company), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan