Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và thực hiện CNH- HĐH đất nước. Điều đó đem lại hiệu quả kinh tế rất to lớn, thu nhập của người lao động tăng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện, xã hội ngày càng được phát triển. Do vậy vấn đề tiền lương luôn được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Tiền lương chính là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, đồng thời nó là một phần chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Tiền lương là một động lực to lớn để kích thích người lao động làm việc, làm cho họ không ngừng nâng cao năng suất lao động, phát huy tính sáng tạo trong sản xuất. Đối với các doanh nghiệp, việc xác định đúng chi phí tiền lương sẽ giúp họ cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó giảm được chi phí đầu vào. Trên phạm vi toàn xã hội là sự cụ thể hoá của quá trình phân phối thu nhập do chính người lao động trong xã hội tạo ra. Vì vậy các chính sách về tiền lương, thu nhập luôn là chính sách trọng tâm của mỗi quốc gia. Các chính sách này phải được xây dựng hợp lý sao cho tiền lương bảo đảm nhu cầu về vật chất và nhu cầu về tinh thần của người lao động, làm cho tiền lương thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, đồng thời phát huy được thế mạnh của các doanh nghiệp để họ đứng vững được trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Với những đặc điểm và nhu cầu quan trọng của tiền lương trong mọi quá trình phát triển của đất nước nên em chọn đề tài " Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào". Kết cấu của bài bao gồm: Chương 1: Lý luận chung về tiền lương. I. Bản chất của tiền lương. II.Các chế độ tiền lương. III.Quỹ lương và các phương pháp xây dựng quỹ lương. IV.Các hình thức trả lươn2g. V.Công tác tổ chức tiền lương cấp bậc . Chương 2: Thực trạng của công tác tổ chức tiền lương ở Công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào I. Quá trình hình thành và phát triển, các đặc điểm chính có liên quan đến công tác tổ chức tiền lương ở công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào II. Thực trạng công tác tổ chức tiền lương của công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào. III. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức tiền lương và địng hướng công tác tổ chức tiền kwng ở công ty trong thời gian tới. Chương 3. Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào. 1.Hoàn thiện công tác kinh doanh. 2.Hoàn thiện công tác chia lương cho người lao động. 3.Hoàn thiện việc xây dựng hệ số chức danh cho công việc. 4. Hoàn thiện công tác khen thưởng. 5. Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương. 6. Sắp xếp bố trí sử dụng lao động. 7.Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. 8. Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý và công tác tuyển dụng. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc68 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1675 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan