Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư

Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hoạt động kinh tế với nhiều thành phần kinh tế rất đa dạng và phong phú. Song muốn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân nói chung, từng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nói riêng cần các nhà quản lý kinh tế – tài chính giỏi cả lý luận lẫn thức tiễn. Trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay, cũng như mọi doanh nghiệp khác. Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư phải tự trang bị cho mình những lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải quan tâm dến nhiều vấn đề như : Đổi mới hệ thống quản lý trong doanh nghiệp, hợp lý hoá chính sách giá cả, chính sách về giá bán, nâng cao chất lượng sản phẩm, có những kế hoạch dầu tư sản xuất đúng đắn. Trong đó chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Chi phí, giá thành là những chuẩn mực phản ánh trung thực chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư nói riêng trong một chu kỳ sản xuất nhất định. Thông qua các thông tin kinh tế về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm các nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả tình hình sử dụng vật tư, tài sản, tiền vốn, các loại tài sản lưu động khác. Tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu phấn đấu của Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường và nó phù hợp với quy luật khách quan cảu nền kinh tế thị trường. Cũng như hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bông vải, nhuộm hoá thành phẩm, vải may mặc và một số loại dùng trong công nghệ chế biến trên cả nước thì Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế thị trường. Với tư cách là một doanh nghiệp sản xuất thì việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được coi là trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp. Nó đóng góp ý nghĩa rất lớn trong sự tồn tại và phát triển của Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư trong thời kỳ gia nhập WTO. Đề tài thực tập gồm có 3 chương: Chương I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư. Chương III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt Nhuuộm Trung Thư.

docx71 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hoạt động kinh tế với nhiều thành phần kinh tế rất đa dạng và phong phú. Song muốn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân nói chung, từng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nói riêng cần các nhà quản lý kinh tế – tài chính giỏi cả lý luận lẫn thức tiễn. Trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay, cũng như mọi doanh nghiệp khác. Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư phải tự trang bị cho mình những lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải quan tâm dến nhiều vấn đề như : Đổi mới hệ thống quản lý trong doanh nghiệp, hợp lý hoá chính sách giá cả, chính sách về giá bán, nâng cao chất lượng sản phẩm, có những kế hoạch dầu tư sản xuất đúng đắn...... Trong đó chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Chi phí, giá thành là những chuẩn mực phản ánh trung thực chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư nói riêng trong một chu kỳ sản xuất nhất định. Thông qua các thông tin kinh tế về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm các nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả tình hình sử dụng vật tư, tài sản, tiền vốn, các loại tài sản lưu động khác........ Tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu phấn đấu của Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường và nó phù hợp với quy luật khách quan cảu nền kinh tế thị trường. Cũng như hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bông vải, nhuộm hoá thành phẩm, vải may mặc và một số loại dùng trong công nghệ chế biến trên cả nước thì Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế thị trường. Với tư cách là một doanh nghiệp sản xuất thì việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được coi là trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp. Nó đóng góp ý nghĩa rất lớn trong sự tồn tại và phát triển của Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư trong thời kỳ gia nhập WTO. Nhận thức được vai trò quan trọng của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Trong thời gian thực tập tại Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư”. Đề tài thực tập gồm có 3 chương: Chương I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư. Chương III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt Nhuuộm Trung Thư. Nội dung đề tài thực tập của em chỉ tập trung nghiên cứu lý luận và thực tế về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư. Để thấy được vai trò của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là các yếu tố quan trọng tác động tới kết quả sản xuất kinh doanh, chính sách về giá bán và khả năng cạnh tranh của Công Ty Dệt Nhuộm Trung Thư trong thời kỳ đất nước ta đang gia nhập WTO. CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Để xác định chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh việc hạch toán các chỉ tiêu về doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, kế toán cò phải hạch toán chính xác các khoản chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ kinh doanh. 1.Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 1.1. Chi phí sản xuất. Để tiến hành sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp cần có đầy đủ các yếu tố cơ bản sau: Lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động...... Sự tham gia của các yếu tố trên vào quá trình sản xuất trong doanh nghiệp tạo nên các khoản chi phí tương ứng: Đó là chi phí lao động sống và chi phí lao động vật hoá. - Chi phí lao động sống (V) là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động tham gia vào quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các lao vụ và dịch vụ trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. - Chi phí lao động vật hoá (C) là toàn bộ giá trị tư liệu sản xuất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp như: Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, năng lượng, tài sản cố định. Như vậy chi phí sẩn xuất là biểu hiện bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong một kỳ nhất định (có thể là trong tháng, trong quý, trong năm ). 1.2. Phân loại chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất kinh doanh có nhiều loại, nhiều khoảng mục khác nhau cả về nội dung, tính chất, vai trò, công dụng và vị trí trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất. Xuất phát từ yêu cầu mục đích khác nhau của công tác quản lý mà chi phí sản xuất cũng được phân loại theo các tiêu thức khác nhau. 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung và tính chất kinh tế của chi phí. Theo cách phân loại này chi phí được phân thành 5 yếu tố: - Chi phí nguyên vật liệu: Gồm toàn bộ các chi phí về vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, công cụ dụng cụ, năng lượng........sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh. - Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ tiền lương, các khoản phụ cấp mang tính chất lương và các khoản trích theo lương của công nhẩn trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện công việc lao vụ-dịch vụ trong kì như: BHXH, BHYT, KPCĐ. - Chi phí khấu hao TSCĐ: Là số trích khấu hao trong kì của toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp đang sử dụng cho sản xuất kinh doanh. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm các khoản chi phí phải trả về các loại dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài gia công phục vụ cho sản xuất kinh doanh như dịch vụ được cung cấp về điện, nước, điện thoại, sửa chữa TSCĐ....... - Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ chi phí bằng tiền chi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ngoài các yếu tố chi phí đã kể trên. 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng và mục đích của chi phí. Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ cuả sản phẩm thì chi phí được phân thành 3 khoản mục như sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu.....dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm. - Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản trích theo quy định. - Chi phí sản xuất chung: Bao gồm những chi phí phát sinh trong phân xưởng, tổ đội sản xuất trừ chi phí NVL và chi phí nhân công trực tiếp như: + Chi phí nhân viên phân xưởng. + Chi phí vật liệu dùng cho quản lý phân xưởng. + Chi phí dụng cụ sản xuất dùng trong phân xưởng. + Chi phí khấu hao TSCĐ. + Chi phí dịch vụ mua ngoài. + Chi phí khác bằng tiền. 1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mốiquan hệ giữa chi phí với khối lượng sản phẩm. Theo cách phân loại này chi phí được phân thành 2 loại: - Biến phí: Là những chi phí thay đổi về tổng số tỷ lệ với khối lượng công việc hoàn thành. - Định phí: Là những chi phí không đổi về tổng số so với khối lượng công việc hoàn thành trong phạm vi phù hợp. 1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí. Theo cách phân loại này chi phí được chia thành 2 loại: - Chi phí trực tiếp: Là chi phí mà tự bản thân chúng có quan hệ trực tiếp với quá trình sản xuất và có thể chuyển trực tiếp cho đối tượng hoặc sản phẩm chịu chi phí. - Chi phí gián tiếp: Là những chi phí có liên quan đến việc sản xuất ra nhiều sản phẩm, không phân định cho từng đối tượng nên cần phải phân bổ theo những tiêu chuẩn nhất định. Phân loại chi phí theo cách này có ý nghĩa đối với việc xác định phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí một cách hợp lý. 2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 2.1. Giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là biều hiện bằng tiềncủa tất cả các loại hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. 2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, hạch toán và kế hoạch gia thành cũng như xây dựng gía cả hàng hoá,giá thành được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. 2.2.1.Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. Theo cách phân loại này giá thành chia làm 3 loại: + Giá thành kế hoạch: Là giá thành được xác định trước khi bước vào SX trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch của doanh nghiệp thực hiện. + Giá thành định mức : Là giá thành được xây dựng trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành và chỉ tính cho đơn vị sản phẩm và cũng được xác định trước khi sản xuất sản phẩm. +Giá thành thực tế: Là chi tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh và tập hợp đựơc trong kỳ cũng như sản lượng thực tế đã SX . Phân lọai giá thành theo phạm vi các chi phí cấu thành. Theo cách phân loại này giá thành được chia làm 2 loại: + Giá thành sản xuất là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc chế tạo SX chế tạo sản phẩm, thực hiện công việc lao vụ dịch vụ. + Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ: Bao gồm giá thành sản xuất và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm tiêu thụ. Giá thành tiêu thụ còn gọi là giá thành đầy đủ. 3. Sự cần thiết của việc hạch toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm và nhiệm vụ của kế toán. 3.1. Sự cần thiết của việc hạch toán tập hợp SX và tính giá thành sản phẩm. Như chúng ta đều biết mục đích cuối cùng của doanh nghiệp sau mỗi kỳ sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Để có lợi nhuận cao nhất thì doanh nghiệp phải sản xuất sản phẩm với mức chi phí thấp nhất nghĩa là doanh nghiệp phải có biện pháp chi phí và hạ giá thành sản phẩm . Muốn thực hiện được kế hoạch này thi doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.Có như vậy doanh nghiệp mới xác định được chính sách về giá bán một các chính xác và hợp lý . Trên cơ sở đó doanh nghiệp sẽ tập hợp một cách đầy đủ chính xác các chi phí có liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm từ đó doanh nghiệp có biện pháp quản lý hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm ở những kỳ sản xuất tiếp theo. Như vậy ta có thể khẳng định rằng việc tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm cần thiết và trọng yếu đối với mọi doanh nghiệp sản xuất. 3.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Trong công tác quản lý doanh nghiệp thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh chất lượng và kết quả của hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Để phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí, dự toán chi phí và tình hình thực hiện giá thành. Đòi hỏi phải tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm. Để đáp ứng đầy đủ kịp thời các yêu cầu về quản lý chi phí và giá thành sản phẩm kế toán cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau: + Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp để xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ cở đó tổ chức việc ghi chép ban đàu và lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp. + Tổ chức tập hợp từng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tượng tập hợp đã xác định và bằng phương pháp thích hợp đã chọn. Cung cấp kịp thời những số liệu thông tin tổng hợp về khoản mục chi phí, yếu tố chi phí quy định và xác định đúng đắn chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ. + Vận dụng phương pháp tính giá thành và giá thành đơn vị thực tế của các đối tượng tính giá thành theo đúng các khoản mục quy định và đúng kỳ tính giá thành đã xác định. + Định kỳ cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành SX cho các lãnh đạo doanh nghiệp. Tiến hành phân tích tình hình thực hiện định mức chi phí, dự toán chi phí và tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm. Phát hiện khả năng tiềm tàng đề xuất các biện pháp thích hợp để phấn đấu không ngừng tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. 4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Sự giống và khác nhau giữa giá thành và chi phí: + Giống nhau: chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đều là những biểu hiện bằng tiền. Chi phí sản xuất là căn cứ để tính giá thành sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Sự tiết kiệm hay lãng phí chi phí có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, quản lý giá thành gắn liền với quản lý chi phí . + Khác nhau: Chi phí sản xuất luôn gắn với thời kỳ phát sinh chi phí còn giá thành sản phẩm gắn liền với khối lượng sản phẩm lao vụ đã hoàn thành. Chi phí liên quan đến chi phí đang hoàn thành sản phẩm, chi phí dở dang, chi phí cuối kỳ . Chi phí sản xuất trong kỳ gồm chi phí sản xuất ra sản phẩm hoàn thành, sản phẩm hỏng, và sản phẩm dở dang cuối kỳ. Giá thành chỉ liên quan đến chi phí của sản phẩm dở dang của kỳ trước chuyển sang kỳ sau. Có thể phản ánh mối quan hệ giữa chí phí và giá thành qua sơ đồ sau: Sơ đồ phản ánh mối quan hệ giữa chí phí và giá thành. (A) Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ  (B) Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ   Tổng giá thành sản phẩm dịch vụ hoàn thành trong kỳ (C)  Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ (D)   Ta thấy : AC = AB + BD – CD Tổng Chi phí SX Chi phí SX Chi phí SX giá thành = dở dang + phát sinh - dở dang sản phẩm đầu kì trong kỳ cuối kỳ 5. Kế toán tập hợp sản phẩm chi phí sản xuất. 5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh luôn gắn liền với nơi diễn ra hoạt động sản xuất ( phân xưởng, đội, trại...) và với sản phẩm được sản xuất. Vì vậy kế toán cần phải xác định được đối tượng để tập hợp chi phí sản xuất trên cơ sở đó thực hiện việc tập hợp chi phí sản xuất, kiểm soát chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hay để tổng hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi tập hợp các chi phí ph sản xuất át sinh . Xác định đối tượng tập hợp chi phí là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác tập hợp chi phí và sản xuất tính giá thành sản phẩm. Xác định đối tượng tập hợp chi phí là việc xác định phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí. Có thể dựa vào các căn cứ sau để xác định đối tượng tập hợp chi phí. - Tuỳ thuộc vào quy trình cộng nghệ và đặc điểm sản xuất. - Tuỳ thuộc vào loại hình sản xuất. - Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý: Đối tượng tập hợp chi phí có thể là toàn bộ dây truyền hay từng công đoạn ..... 5.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 5.2.1. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . Đối với những nguyên vật liệu khi xuất dùng có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt ( phân xưởng, bộ phận sản xuất hoặc sản phẩm, lao vụ ) thì hạch toán trực tiếp cho đối tượng đó. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí , không thể tổ chức hạch toán riêng đượcthì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ cho các đối tượng liên quan. Tiêu thức phân bố thường dùng sử dụng là phân bố theo mức tiêu hao ,theo hệ số,theo số lượngsản phẩm....... Công thức phân bổ như sau: Chi phí NVL Tổng chi phí Tỷ lệ (hệ số) phân bổ cho = NVL x phân bổ từng đối tợng cần phân bổ Trong đó : Tỷ lệ (hệ số) Tổng tiêu thứcphân bổ của từng đối tượng = ------------------------------------------------------ phân bổ Tổng tiêu thứcphân bổ của tất cả đối tượng -Tài khoản sử dụng : Để theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán sử dụng TK 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . Tài khoản này được mở chi tiết cho từng đối tợng tập hợp chi phí, kết cấu tài khoản này như sau: Bên Nợ: Trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện công việc, lao vụ, dịch vụ trong kỳ. Bên Có: - Trị giá nguyên vật liệu trực tiếp xuất dùng không hết nhập lại kho - Trị giá phế liệu thu hồi. - Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành sản phẩm. Tài khoản này không có số dư cuối kỳ . *Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 1, Khi xuất kho NVL trực tiếp dùng cho chế tạo sản xuất sản phẩm, kế toán căn cứ vào giá trị vật liệu xuất kho ghi. Nợ TK 621. Có TK 152 – p2 kê khai thường xuyên. Có TK 611 – p2 kiểm kê định kỳ. 2, Trường hợp NVL do doanh nghiệp mua nghoài dùng cho sản xuất kinh chế tạo sản phẩm. + Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo p2 khấu trừ. Nợ TK 621. Nợ TK 133 (133.1). Có TK 111, 112, 331. + Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo p2 trực tiếp. Nợ TK 621. Có TK 111, 112, 331. 3, Cuối tháng, nếu có NVL sử dụng không hết nộp lại kho hoặc có phế liệu thu hồi nhập kho thì kế toán ghi: Nợ TK 152 – p2 kê khai thường xuyên. Nợ TK 611 – p2 kiểm kê định kỳ. Có TK 621. 4, Cuối tháng, tính toán giá trị thực tế của NVL đã xuất dùng cho các đối tượng. Kế toán kết chuyển chi phí NVL trực tiếp để tính giá thành sản phẩm. Nợ TK 154 – p2 kê khai thường xuyên. Nợ TK 631 – p2 kiểm kê định kỳ. Có TK 621- K/c chi phí NVL trực tiếp. • Phương pháp hạch toán chi phí NVL trực tiếp được thể hiện qua sơ đồ sau đây: Sơ đồ hạch toán theo phương pháp ke khai thường xuyên. TK 152 TK 621 TK152 Xuất kho NVL sử dụng NVL dùng không hết nhập Trực tiếp cho sản xuất lại kho hay chuyển kỳ sau TK111,112,331 TK 154 Tổng giá thanh toán Kết chuyển chi phí NVL (cả thuế GTGT) trực tiếp Tổng giá thanh toán TK 133.1 Sơ đồ hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ. TK111,112,331 TK611 TK621 TK631 Giá trị NVL mua Giá trị NVL Cuối kỳ k/c ngoài(cả thuế) chế tạo sản chi phí NVL phẩm trực tiếp Tổng giá thanh Kết chuyển giá toán trị NVL tồn kho cuối kỳ TK133.1 K/c giá trị VAT nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ 5.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí nhân công trực tiếp có liên quan đến từng bộ phận, từng tổ, từng đội sản xuất sản phẩm hoặc lao vụ thì phải hạch toán trực tiêpd cho đối tượng đó. Trường hợp chi phí nhân công trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể tổ chức hạch toán riêng thì phải áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ cho từng đối tượng liên quan. Tiêu thức phân bổ thường là tiền lương, tiền công hoặc là số công làm việc thực tế........... Công thức phân bổ như sau: Chi phí NCTT Tổng chi phí Tỷ lệ(hệ số) phân bổ cho = NCTT x phân bổ từng đối tượng cần phân bổ trong đó: Tỷ lệ (hệ số) Tổng tiêu thứcphân bổ của từng đối tượng = ------------------------------------------------------ phân bổ Tổng tiêu thứcphân bổ của tất cả đối tượng - Tài khoản sử dụng: TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp - Kết cấu của TK này như sau: Bên Nợ: - Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp thực tế phát sinh trong kỳ.
Luận văn liên quan