Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thang

Mục lục Lời mở đầu1 Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.4 I- Thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm- ý nghĩa và nhiệm vụ của việc hạch toán- chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm.4 1. Khái niệm thành phẩm4 2. Tiêu thụ thành phẩm và các hình thức tiêu thụ thành phẩm.5 2.1 Tiêu thụ thành phẩm5 2.2 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm6 3. Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm7 4. Tổ chức chứng từ tiêu thụ10 5. ý nghĩa của việc hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm.12 6. Nhiệm vụ của hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm.13 7. Các nguyên tắc kế toán áp dụng trong hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ14 II- hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm15 1. Đánh giá thành phẩm15 1.1 Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế15 1.2 Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán17 2. Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên.17 2.1 Tài khoản sử dụng17 2.2 Phương pháp hạch toán19 3. Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ.29 3.1 Tài khoản sử dụng30 3.2 Trình tự và phương pháp hạch toán30 III- hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp31 1. Hạch toán chi phí bán hàng31 1.1. Tài khoản sử dụng31 1.2. Trình tự và phương pháp hạch toán32 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp33 2.1 Tài khoản sử dụng33 2.2 Trình tự và phương pháp hạch toán34 IV- hạch toán kết quả tiêu thụ thành phẩm35 V- Bộ sổ kế toán sử dụng trong hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm36 1. Hệ thống sổ chi tiết36 2. Hệ thống sổ tổng hợp37 VI- So sánh công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong kế toán việt nam với kế toán một số nước trên thế giới.40 1. Kế toán Mỹ40 2. Kế toán Pháp41 Phần II: Thực trạng hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty may chiến thắng44 I- Đặc điểm chung về công ty may chiến thắng44 1. Sự hình thành và phát triển của Công ty May Chiến Thắng44 2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chính của Công ty May Chiến Thắng.47 3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty May Chiến Thắng48 II- Đặc điểm tổ chức quản lý bộ máy kế toán tại công ty may chiến thắng50 III- hạch toán thành phẩm tại công ty may chiến thắng55 1. Đặc điểm thành phẩm và đánh giá thành phẩm55 1.1. Đặc điểm thành phẩm55 1.2. Đánh giá thành phẩm56 2. Trình tự luân chuyển chứng từ nhập xuất thành phẩm56 2.1 Chứng từ nhập56 2.2 Chứng từ xuất57 3. Hạch toán thành phẩm58 3.1 Tài khoản sử dụng58 3.2 Trình tự hạch toán59 IV- Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty may Chiến Thắng61 1. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thắng61 2. Tài khoản sử dụng62 3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm64 3.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ64 3.2. Kế toán giá vốn hàng bán67 V- Hạch toán các nghiệp vụ giảm giá hàng bán tại công ty may chiến thắng68 VI- hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty may chiến thắng69 1. Tài khoản sử dụng69 2. Hạch toán kết quả tiêu thụ thành phẩm69 2.1 Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp69 2.2 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm71 Phần III: Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty may chiến thắng76 I. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ76 1. Yêu cầu thống nhất76 2. Yêu cầu kịp thời chính xác77 3. Yêu cầu phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng chế độ kế toán tài chính.77 4. Yêu cầu tiết kiệm và nâng cao hiệu quả77 II. Đánh giá chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty may chiến thắng77 1. Những ưu điểm cơ bản77 2. Những hạn chế còn tồn tại78 2.1. Về hạch toán thành phẩm78 2.2. Về kế toán doanh thu tiêu thụ79 2.3. Về kế toán giá vốn hàng bán79 2.4.Về kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp80 2.5.Về kế toán xác định kết quả tiêu thụ80 2.6. Về hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán81 III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty may chiến thắng82 1. về công tác hạch toán thành phẩm82 2. Về công tác hạch toán doanh thu tiêu thụ82 4.Về kế toán giá vốn hàng bán83 4. Về phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.84 5. Về kế toán xác định kết quả tiêu thụ85 6. Về hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán85 Kết luận87 Tài liệu tham khảo88

doc92 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty May Chiến Thang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan