Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng trong doanh nghiệp thương mại

Mục lục Trang Lời mở đầu 1 Chương I: Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng. 3 I. Khái quát chung về nền kinh tế thị trường và hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường. 3 1. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường. 3 2. Hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. 4 II. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng trong doanh nghiệp thương mại. 5 1. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng. 5 2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng. 9 III. Sự cần thiết phải hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng.10 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng.10 2. Nội dung của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng.11 3. ý nghĩa của việc hoàn thiện.28 Chương II: Thực trạng tổ chức hạch toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty DPTBYT Hà Nội. 29 I. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tại Công ty Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội. 29 1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh. 29 2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 33 II. Thực trạng kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội.36 1. Hạch toán ban đầu. 36 2. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán để hạch toán tổng hợp.43 3. Sổ sách kế toán. 48 Chương III: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội.52 I. Đánh giá kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội. 52 II. Phương hướng, biện pháp hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội.54 1. Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng. 54 2. Hiệu quả và biện pháp hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng.58 Kết luận 59

doc68 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 3395 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng trong doanh nghiệp thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan