Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí sản xuất Sơn tại Công ty Cổ phần Haco Việt Nam trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Để tiến hành sản xuất, chế tạo ra các sản phẩm, các doanh nghiệp cần phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định gọi là chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất thấp là căn cứ để đánh giá chất lượng và hiệu quả của doanh nghiệp, là vũ khí sắc bén giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn và khẳng định vị thế của mình trên thị trường, là chìa khoá mở ra thành công cho doanh nghiệp. Do đó các doanh nghiệp không ngừng phấn đấu, tiết kiệm chi phí sản xuất. Sau nhiều năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực kinh tế góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Với việc mở rộng hành lang pháp lý và đưa ra các chính sách kinh tế phù hợp, nền kinh tế nước ta không ngừng mở rộng, giao lưu hợp tác quốc tế và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Như vậy để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với nhau. Chi phí sản xuất thấp là vũ khí quan trọng giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường để đi tới mục đích cuối cùng là đạt được lợi nhuận cao nhất. Chính vì vậy, biện pháp tối ưu nhất mà các doanh nghiệp sản xuất thực sự chú trọng và quan tâm là tiết kiệm chi phí sản xuất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất nói riêng. Quản lý tốt chi phí sản xuất, các nhà quản lý mới tìm ra nguyên nhân và biện pháp thích hợp để đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất Sơn tại công ty Cổ phần Haco Việt Nam Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ chi phí sản xuất Sơn tại Công ty Cổ phần Haco Việt Nam.

docx59 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 2002 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí sản xuất Sơn tại Công ty Cổ phần Haco Việt Nam trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Để tiến hành sản xuất, chế tạo ra các sản phẩm, các doanh nghiệp cần phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định gọi là chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất thấp là căn cứ để đánh giá chất lượng và hiệu quả của doanh nghiệp, là vũ khí sắc bén giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn và khẳng định vị thế của mình trên thị trường, là chìa khoá mở ra thành công cho doanh nghiệp. Do đó các doanh nghiệp không ngừng phấn đấu, tiết kiệm chi phí sản xuất. Sau nhiều năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực kinh tế góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Với việc mở rộng hành lang pháp lý và đưa ra các chính sách kinh tế phù hợp, nền kinh tế nước ta không ngừng mở rộng, giao lưu hợp tác quốc tế và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Như vậy để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với nhau. Chi phí sản xuất thấp là vũ khí quan trọng giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường để đi tới mục đích cuối cùng là đạt được lợi nhuận cao nhất. Chính vì vậy, biện pháp tối ưu nhất mà các doanh nghiệp sản xuất thực sự chú trọng và quan tâm là tiết kiệm chi phí sản xuất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất nói riêng. Quản lý tốt chi phí sản xuất, các nhà quản lý mới tìm ra nguyên nhân và biện pháp thích hợp để đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán chi phí sản xuất trong diều kiện hện nay và trên cơ sở tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Haco Việt Nam, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thấy giáo TS.Nguyễn Viết Tiến, em lựa chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí sản xuất Sơn tại Công ty Cổ phần Haco Việt Nam trong diều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam” Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất Sơn tại công ty Cổ phần Haco Việt Nam Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ chi phí sản xuất Sơn tại Công ty Cổ phần Haco Việt Nam. CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm và bản chất chi phí sản xuất 1.1.1.1. Khái niệm Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của các loại chi phí vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hao mòn máy móc, nhà xưởng, chi phí nhân công trực tiếp sản xuất,… mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. Trong quá trình sản xuất thì chi phí sản xuất phát sinh hàng giờ, đa dạng và phức tạp phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm và quy mô các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Trước khi tiến hành hoạt động sản xuất doanh nghiệp cũng phải bỏ ra các khoản chi phí như: trả lãi tiền vay, tiền thuê các tài sản…Khi tiến hành sản xuất sản phẩm doanh nghiệp phải bỏ ra các chi phí về các vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hao mòn máy móc, thiết bị nhà xưởng…Quá trình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp cũng phải bỏ ra các chi phí nhất định như chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển sản phẩm, chi phí tiếp thị, quảng cáo, bảo hành…Đây chính là chi phí tiêu thụ. Cuối cùng là các khoản chi phí liên quan đến quản lý kinh doanh, các khoản phí, lệ phí, thuế phải nộp ở khâu mua hàng hoá dịch vụ, chi phí sử dụng đất và chi phí khác. Trong doanh nghiệp sản xuất thì chi phí sản xuất chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của doanh nghiệp trong kỳ. Chính vì vậy doanh nghiệp cần phải tổ chức quản lý tốt phấn đấu giảm chi phí sản xuất sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 1.1.1.2. Bản chất của chi phí sản xuất: - Chi phí sản xuất là một bộ phận chi phí của doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp. - Chi phí sản xuất của các doanh nghiệp sẽ được bù đáp bởi doanh thu hoạt động trong kỳ đó. - Chi phí sản xuất là căn cứ để tính giá thành sản phẩm trong kỳ. 1.1.2 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất 1.1.2.1 Yêu cầu quản lý kế toán chi phí sản xuất Trong công tác quản lý, chi phí sản xuất là yếu tố quan trọng luôn được quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là cơ sở để doanh nghiệp xác định giá thành sản phẩm. Việc đưa ra một chính sách hợp lý có tính cạnh tranh vừa giúp cho bù đắp các khoản chi phí bỏ ra mà còn mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chính vì vậy việc quản lý chi phí hợp lý và tiết kiệm là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp sản xuất với tỷ lệ chi phí sản xuất chiếm tương đối lớn. Nếu quản lý chi phí lỏng lẻo, kém chặt chẽ, công tác tổ chức kém, không kiểm tra giám sát kịp thời, dự trù chi phí không phù hợp sẽ dẫn đến việc tăng mức phí sản xuất, đẩy giá thành lên cao. Điều này sẽ làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm của Công ty trên thị trường, sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Chính vì vậy yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất đó là: - Quản lý kế toán chi phí sản xuất theo định mức chi phí: Bộ phận kế toấn phải đưa ra một mức chi phí sản xuất theo định mức và trong quá trình sản xuất phảI thường xuyên theo dõi tình hình sử dụng chi phí định mức đó. Việc quản lý theo định múc đó sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định chính xác mức chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất trong kỳ đó và là cơ sở để xác định mức chi phí sử dụng trong kỳ kế tiếp. - Quản lý chi phí theo địa điểm phát sinh: Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất thì không phải lúc nào địa điểm phát sinh chi phí cũng ở Công ty hay phân xưởng sản xuất mà có thể ở địa điểm khác ngoài nơi sản xuất. Khi chi phí phát sinh mà chi phí đó phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm trong kỳ sẽ phải được ghi nhận ngay lập tức. Việc quản lý chi phí theo địa điểm phát sinh sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xác định được chi phí nào cần thiết và chi phí nào lãng phí trong quá trình sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. - Quản lý kế toán chi phí sản xuất theo từng yếu tố và khoản mục chi phí: Dựa vào việc phân loại chi phí theo các khoản mục doanh nghiệp sẽ theo dõi tình hình sử dụng chi phí theo từng khoản mục như nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định . . . Việc quản lý theo từng yếu tố và khoản mục chi phí, từ đó có những biện pháp điều chỉnh kịp thời những mát mát lãng phí của chi phí trong quá trình sản xuất sản phẩm. Ngoài ra quản lý chi phí cũng phải đáp ứng được các yêu cầu sau: - Xác định đúng đối tượng chi phí sản xuất và đây là công việc ban đầu nhưng quan trọng nhất của công tác kế toán. - Đòi hỏi người quản lý phảI có trình độ, năng lực kế toán để có thể quản lý chặt chẽ quá trình mua nguyên vật liệu, sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Phản ánh trung thực và kịp thời thông tin về giá trị mua, xuất dùng sử dụng và có biện pháp kiểm tra kịp thời những sai sót có thể xảy ra trong quá trình hạch toán. - Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp, các phườn án tiết kiệm chi phí nhằm tối thiểu hoá chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo vị thế, nâng cao được sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. 1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất Để tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp thì kế toán cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Xác định đúng đối kế toán tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. - Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán chi phí sản xuất phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp lụa chọn. - Tổ chức tập hợp kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất theo đúng đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định. - Lập báo cáo chi phí sản xuất định kỳ để phân tích chi phí sản xuất ở doanh nghiệp. - Tổ chức kiểm kê và đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang một cách khoa học và phù hợp với công tác quản lý của công ty. - Phân tích tình hình định mức dự toán chi phí sản xuất. 1.2. NỘI DUNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.2.1. Nội dung chuẩn mực kế toán chi phí sản xuất 1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Để hạch toán đúng đắn chi phí sản xuất, tổ chức tốt công tác kế toán thì việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm sản xuất, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp là khâu đầu tiên và cần thiết. Muốn xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phải căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, địa điểm phát sinh chi phí, mục đích, công dụng của chi phí. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có thể là: từng phân xưởng, bộ phận, tổ đội sản xuất hoặc toàn doanh nghiệp, từng giai đoạn công nghệ hoặc toàn bộ qui trình công nghệ, tưng sản phẩm, đơn đặt hàng, từng nhóm sản phẩm hoặc bộ phận, chi tiết sản phẩm. 1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 1.2.1.2.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp: Là phương pháp áp dụng khi CPSX có quan hệ trực tiếp với từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt. Phương pháp này đòi hỏi phải tổ chức việc ghi chép ban đầu theo đúng đối tượng, trên cơ sở đó kế toán ghi chép ban đầu theo đúng đối tượng liên quan và ghi trực tiếp vào sổ kế toán theo đúng đối tượng. Ưu điểm: Phương pháp ghi trực tiếp đảm bảo việc hạch toán CPSX chính xác, làm cơ sở cho công tác tính giá thành. Nhược điểm: Nếu đối tượng tập hợp chi phí phức tạp, kế toán phải mở nhiều sổ, khối lượng công việc lớn. 1.2.1.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp: Là phương pháp áp dụng khi CPSX có liên quan với nhiều đối tượng tập hợp CPSX mà không thể tổ chức việc ghi chép ban đầu riêng rẽ theo từng đối tượng được. Theo phương pháp này daonh nghiệp phảI tổ chức ghi chép ban đầu cho các CPSX theo địa điểm phát sinh chi phí để kế toán tập hợp chi phí. Sau đó phảI chọn tiêu chuẩn phân bổ để tính toán, phân bổ CPSX đã tập hợp cho các đối tượng có liên quan một cách hợp lý nhất và đơn giản thủ tục tính toán phân bổ. Quá trình phân bổ gồm 2 bước: - Xác định hệ số phân bổ (H) C H = ____________  Trong đó: C – Tổng chi phí cần phân bổ Ti – Tiêu thức phân bổ của đối tượng i - Tính số chi phí phân bổ cho từng đối tượng (i) Ci = Ti x H 1.2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 1.2.2.1. Kế toán tập chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên: 1.2.2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu (NVL) trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là những chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu …Sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm. Căn cứ vào các chứng từ xuất kho để tính giá thực tế của vật liệu xuất dùng trực tiếp và tập hợp theo các đối tượng đã xác định. Để tập hợp chính xác chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán cần xác định trị giá nguyên liệu, vật liệu thực tế xuất sử dụng cho bộ phận sản xuất đã lĩnh nhưng cuối kỳ chưa sử dụng hết và giá trị phế liệu thu hồi để laọi khỏi chi phí trong kỳ. Chi phí NVL trực tiếp thực tế trong kỳ  =  Trị giá NVL còn lại đầu kỳ tại nơi sản xuất  +  Trị giá NVL xuất dùng cho sản xuất trong kỳ  +  Trị giá NVL còn lại cuối kỳ  -  Giá trị phế liệu thu hồi (nếu có)   Việc tập hợp chi phí NVL trực tiếp có thể thực hiện theo 2 phưong pháp là: Phương pháp tập hợp trực tiếp và phương pháp phân bổ gián tiếp theo các tiêu chuẩn như: Định mức tiêu hao NV, chi phí kế hoạch, khối lượng sản phẩm sản xuất…. - Phương pháp tập hợp trực tiếp: Là phương pháp áp dụng khi chi phí sản xuất có quan hệ trực tiếp với từng đối tượng tạp hợp chi phí riêng biệt. Phương pháp này đồi hỏi phảI tổ chức việc ghi chép ban đầu theo đúng đối tượng, trên cơ sở đó kế toán tập hợp số liệu theo từng đối tượng. Phương pháp này đảm bảo việc hạch toán chi phí sản xuất được chính xác. - Phương pháp tập hợp gián tiếp: Là phương pháp áp dụng chi phí sản xuất có liên quan với nhiều đối tượng tập hơpự chi phí sản xuất mà không thể tổ chức việc ghi chép ban đầu riêng rẽ theo từng đối tượng được. * Chứng từ sử dụng: - Phiếu xuất kho NVL: - Phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức. - Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng. - Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có. - Chứng từ tự lập. Để hạch toán chi phí NVL trực tiếp kế toán sử dụng tài khoản 621 – chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. Tài khoản này dùng đẻ phản ánh chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất kinh doanh và được mở chi tiết cho từng đối tượng phảI chịu chi phí ở từng phân xưởng, bộ phận sản xuất. * Nội dung kết cấu của tài khoản 621: Bên Nợ: Trị giá thực tế NVL dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. Bên Có: - Trị giá NVL sử dụng không hết được nhập lại kho. - Kết chuyển, phân bổ trị giá NVL thực sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ vào các tài khoản liên quan để tính giá thành sản phẩm. Tài khoản 621 không có số dư cuối kỳ. Ta có sơ đồ hạch toán như sau: TK152 TK 621 TK152, 111,112 Trị giá NVL xuất kho dùng Trị giá NVL còn chưa sử trực tiếp sản xuất dụng và phế liệu thu hồi TK 111, 112, 331 TK 154 Trị giá NVL mua ngoài Kết chuyển trị giá NVL thực dùng trực tiếp sản xuất tế sử dụng trực tiếp sản xuất TK 133 Thuế GTGT TK 151 TK632 Hàng mua đang đi đường kỳ trước Chuyển bán thẳng kỳ này chuyển thẳng vào sản xuất * Sổ kế toán: - Sổ cái các TK 621,111,112,152, 154 … - Sổ chi tiết các TK 621, 111, 112, 152, 154… - Sổ nhật ký chung. 1.2.3.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả, phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm như tiền lương, các khoản phụ cấp; tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định trên tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất. Chi phí công nhân trực tiếp thường được tính cho từng đối tượng chịu chi phí có liên quan. Trường hợp chi phí nhân công trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tượng mà không hạch toán trực tiếp được thì tập hợp chung, sau đó phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí theo các tiêu chuẩn như: Chi phí tiền công định mức, giờ định mức Để hạch toán chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng TK622 – Chi phí nhân công trực tiếp. TK này dùng đẻ phản ánh chi phí lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. * Chứng từ sử dụng: - Phiếu thu, phiếu chi - Chứng từ tự lập Nội dung kết cấu TK 622: * Bên Nợ: Chi phí công nhân trực tiếp tham gia hạt động sản xuất. * Bên Có : Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản liên quan để tính giá thành sản phẩm. TK 622 không có số dư cuối kỳ. Ta có sơ đồ hạch toán như sau: TK 334 TK 622 TK 154 Lương chính, lương phụ cấp trả K/c chi phí nhân công cho các cho công nhân sản xuất phải đối tượng chịu CP NCTT TK 335 Tính lương nghỉ Trích trước lương phép thực tế nghỉ phép của CNSX TK 338 Trích BHXH, KPCĐ, BHYT của công nhân sản xuất * Sổ kế toán: - Bảng phân bổ số 1 - Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội - Bảng chấm công - Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 1.2.3.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là các chi phí có liên quan đến phục vụ, quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng, tổ đội sản xuất như chi phí về tiền công phảI trả nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí về vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ, các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ quá trình sản xuất, các chi phí bằng tiền khác ngoài các khoản trên … Chi phí sản xuất chung thường được hạch toán riêng theo từng địa điểm phát sinh chi phí sau đó mới phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí theo các tiêu chuẩn hơpự lý như định mức chi phí sản xuất chung, chi phí nhân công trực tiếp … * Chứng từ sử dụng: - Bảng thanh toán lương; - phiếu xuất kho vật tư, bảng tính phân bổ CCDC - Bảng tính khấu hao TSCĐ, hoá đơn GTGT… Kế toán chi phí sản xuất chung được thực hiện trên TK627 – Chi phí sản xuất chung. Tài khoản này được dùng để phản ánh những chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. * Nội dung kết cấu của tài khoản 627 - Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ. - Bên Có: + Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung. + Chi phí sản xuất chung có định hoạt bđộng dưới công suất chuẩn. + Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản liên quan để tính giá thành sản phẩm. * TK 627 không có số dư cuối kỳ. * TK 627 được mở 6 TK cấp 2 để theo dõi, phản ánh riêng từng nội dung chi phí. TK 6271 – Chi phí nhân viên phân xưởng: Phản ánh các chi phí lương và chi phí các khoản bảo hiểm của nhân viên phân xưởng TK 6272– Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng chung cho phân xưởng. TK 6273 – Chi phí dụng cụ sản xuất: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ sản xuất dùng cho phân xưởng. TK 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ thuộc bộ phận sản xuất. TK 6277 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các cho phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động phân xưởng, bộ phận sản xuất. TK 6278 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền ngoài các chi phí đã kể trên phục vụ cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất. Tuy nhiên TK 627 có thể mở thêm một số tài khoản cấp 2 để phản ánh một số nội dung chi phí của hoạt động phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất theo yêu cầu quản lý của từng ngành kinh doanh, từng doanh nghiệp. TK liên quan khác: TK334, TK335, TK 338, TK 152, TK 153, TK 214, TK 331, TK 111…. * Sơ đồ hạch toán như sau: TK 334 TK627 TK154 Khoản tiền lương, phụ cấp K/c CPNCTT cho đối tượng nhân viên phân xưởng chịu chi phí TK338 TK111, 112, 331 Trích BHXH,BHYT,KPCĐ Phát sinh các khoản giảm Cho nhân viên phân xưởng chi phí sản xuất chung TK152, 153 Xuất NVL, CCDC có TK632 giá trị nhỏ cho PX CPSXC không phân bổ ghi nhận TK 142, 242 vào giá vốn hàng bán trong kỳ CCDC xuất Phân bổ CCDC vào dùng 1 lần chi phí SX chung TK214 Khấu hao máy móc thiết bị SX, nhà cửa cho phân xưởng TK111, 112, 331 Chi phí bằng tiền phát sinh TK133(PPKT) Thuế GTGT được KT * Sổ kế toán: - Sổ chi tiết các TK 627, 334, 154, …. - Sổ cáI các TK 627, 154, …. - Sổ nhật ký chi tiền; - Sổ chi phí sản xuất kinh doanh. 1.2.3.1.4. Kế toán thiệt hại trong sản xuất: Trong quá trình sản xuất sản phẩm ở ccs doanh nghiệp có thể phát sinh các khoản thiệt hại, những khoản thiệt hại này không những làm tăng giá thành sản phẩm mà còn làm giảm chất lượng sản phẩm. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phảI có những biện pháp loại bỏ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các khoản thiệt hại này. Các khoản thiệt hại trong sản xuất có thể bao gồm: - Thiệt hại sản phẩm hỏng: Là thiệt hại về những thành phẩm, nửa thành phẩm được phát hiện sai quy cách về mặt chất lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định, không thực hiện được giá trị sử dụng đã qui định. Tuỳ theo mức đọ hư hỏng mà có 2 loại sản phẩm hỏng: + Sản phẩm hỏng sửa chữa được: Là những sản phẩm hỏng về mặt kỹ thuật không thể sửa chữa thành sản phẩm tốt, có hiệu quả. Trong trường hợp này thiệt hại chính là các chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng trừ khoản phảI thu do bặt người gây thiệt hại bồi thường. + Sản phẩm hỏng không sửa chữa được: Là những sản phẩm hỏng về mặt kỹ thuật không thể sửa chữa được thành sản phẩm tốt hoặc có thể sửa chữa được nhưng không có hiệu quả về mặt kinh tế. Thiệt hại sản xuất trong trường hợp này là chi phí sản xuất sản phẩm hỏng trừ giád trị phế liệu thu hồi và khoản phảI thu do bắt người gây thiệt hại phảI bồi thường. - Thiệt hại ngừng sản xuất: là các khoản thiệt hại phát sinh khi doanh nghiệp ngừng sản xuấ
Luận văn liên quan