Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Luật TNHH 1 - 5

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ khi bƣớc vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều cần một lƣợng vốn nhất đii\nhj trên cơ sở tạo lập vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Qua mỗi giai đoạn vận động vốn không ngừng biến động cả về hình thái biểu hiện lẫn quy mô. Vốn bằng tiền là bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh thuộc tài sản lƣu động của doanh nghiệp đƣợc hình thành chủ yếu qua quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ tồn tại trực tiếp dƣới hình thức tiền tệ bao gồm: - Tiền mặt- TK 111 - Tiền gửi ngân hàng- TK 112 - Tiền đang chuyển- TK 113 Với tính linh hoạt cao nhất vốn bằng tiền dùng để đáp ứng nhu cầu mua sắm, thanh toán của doanh nghiệp

pdf81 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Luật TNHH 1 - 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP .................................................................... 3 1.1. VỐN BẰNG TIỀN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾT TOÁN VỐN BẰNG TIỀN ..... 3 1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền .......................................................................................... 3 1.1.2. Đặc điểm vốn bằng tiền ............................................................................................ 3 1.1.3.Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền .................................................................................. 4 1.1.4.Vai trò của vốn bằng tiền .......................................................................................... 4 1.1.5. Vai trò của công việc hạch toán, kế toán vốn bằng tiền ......................................... 4 1.2. NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN ........ 5 1.2.1. Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền .......................................................... 5 1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán trong công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền ................ 5 1.3.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN ......................................... 5 1.3.1.Tài khoản sử dụng ..................................................................................................... 5 1.3.2.Kế toán tiền mặt tại quỹ ............................................................................................. 6 1.3.2.1.Nguyên tắc quản lý tiền mặt................................................................................... 6 1.3.2.2.Chứng từ sử dụng khi hạch toán tiền mặt tại quỹ ................................................ 7 1.3.2.3.Kết cấu và nội dung tài khoản 111 ........................................................................ 8 1.3.2.4.Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu ............. 9 1.3.3.Kế toán tiền gửi ngân hàng ..................................................................................... 16 1.3.3.1.Một số nguyên tắc khi hạch toán trên tài khoản 112- TGNH ............................ 16 1.3.3.2.Chứng từ sử dụng để hạch toán .......................................................................... 17 1.3.3.3.Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 .............................................. 17 1.3.3.4.Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ............................. 18 1.3.4.Kế toán tiền đang chuyển (TK 113- tiền đang chuyển) ......................................... 23 1.3.4.1.Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 113- Tiền đang chuyển ..................... 23 1.3.4.2.Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ............................. 23 1.3.5.Các hình thức sổ sách kế toán tổng hợp kế toán vốn bằng tiền ............................ 25 1.3.5.1.Hình thức kế toán nhật ký chung ........................................................................ 25 1.3.5.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái ........................................................................ 27 1.3.5.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ ..................................................................... 28 1.3.5.4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ .................................................................. 29 1.3.5.5. Hình thức kế toán trên máy tính......................................................................... 30 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LUẬT TNHH 1-5 ...................................................................... 31 2.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT 1-5 ........................ 31 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty luật TNHH 1-5 ....................... 31 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động và bộ máy quản lý của công ty Luật TNHH 1-5 .............. 32 2.1.2.1.Lĩnh vực hoạt động của Công ty Luật 1 – 5 ........................................................ 32 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty Luật TNHH 1-5 .......................... 33 2.1.3.Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách mà công ty áp dụng............................... 35 2.1.4. Đặc điểm công tác tổ chức kế toán ở công ty Luật 1-5 ....................................... 38 2.1.5.Những thuận lợi, khó khăn và mục tiêu phát triển của công ty Luật 1-5 ......... 38 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LUẬT TNHH 1-5 ...................................................................................................... 39 2.2.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ tại công ty Luật 1-5 ...................................................... 39 2.2.1.1.Tài khoản sử dụng ................................................................................................ 39 2.2.1.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................................ 39 2.2.1.3. Sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán tiền mặt tại quỹ ..................................... 39 2.2.1.4. Trình tự ghi sổ hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ ............................................ 39 2.2.1.5. Kế toán thu tại công ty Luật 1-5.......................................................................... 41 2.2.1.6.Kế toán chi tại công ty .......................................................................................... 48 2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty Luật 1-5 ................................................ 57 2.2.2.1. Tài khoản sử dụng ............................................................................................... 57 2.2.2.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................................ 57 2.2.2.3.Sổ sách kế toán sử dụng ....................................................................................... 57 2.2.2.4. Trình tự ghi sổ hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng ...................................... 57 2.2.2.5. Kế toán một số nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi ngân hàng ............................ 59 CHƢƠNG 3:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆNTỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LUẬT TNHH 1-5 ...... 68 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LUẬT 1-5 ............................................................. 68 3.1.1. Ưu điểm ................................................................................................................... 69 3.1.2. Những tồn tại còn hạn chế ..................................................................................... 70 3.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LUẬT 1-5 ...................................... 72 3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KỂ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LUẬT TNHH 1-5 .......................................................... 72 3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ....................................................... 76 3.4.1. Về phía nhà nước ................................................................................................... 76 3.4.2. Về phía doanh nghiệp ............................................................................................. 76 3.4.3. Về phía hiệp hội kế toán Việt Nam ........................................................................ 76 3.4.4. Về phía kế toán viên ............................................................................................... 76 KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 78 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Luật TNHH 1 - 5 Sinh viên: Doãn Thị Toán – Lớp QT1002K – Trường Đại học DLHP 1 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 . Tính cấp thiết của đề tài Qua thực tế của nƣớc ta hiện nay các doanh nghiệp đang bị cuốn hút mạnh mẽ vào guồng máy nhiều biến động của cơ chế thị trƣờng và cố gắng vƣơn lên chống trọi với sự đào thải của nó. Để đứng vững trong guồng quay của nền kinh tế thị trƣờng đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy vấn để hiệu quả là vấn đề sống còn của bất cứ doanh nghiệp nào.Và câu hỏi luôn đƣợc đặt ra cho các nhà quản lí là làm thế nào để sử dụng đồng vốn hợp lý nhất, tạo ra lợi nhuận cao nhất. Để đạt đƣợc mục tiêu này yêu cầu các nhà quản lý của doanh nghiệp là phải tổ chức tốt khâu quản lý, sử dụng tốt tình hình tài sản và đồng vốn hiện có trong doanh nghiệp. Đứng trên giác độ của kế toán, một trong những công việc quan trọng là phải tổ chức thật tốt công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền, trong thời gian thực tập tại công ty Luật 1-5 em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán này. Với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Thịnh Văn Vinh và các nhân viên trong công ty Luật 1-5, em đã mạnh dạn chọn đề tài:” Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Luật TNHH 1-5” làm đề tài nghiên cứu của mình để làm rõ những vấn đề lý luận chung về công tác hạch toán kế toán vốn bằng trong các doanh nghiệp nói chung, phân tích đƣợc tình hình thực tế hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Luật TNHH 1-5 và đƣa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Luật TNHH 1-5. 1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích đề xuất đƣợc một số biện pháp giúp công ty Luật TNHH 1-5 hoàn thiện công tác kế toán. Giúp doanh nghiệp sử dụng đồng vốn một cách hợp lý nhất, tiết kiệm tối đa khoản chi phí tạo lợi nhuận cao nhất. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là: Công tác kế toán nói chung và công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng tại công ty Luật TNHH 1-5. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Luật TNHH 1 - 5 Sinh viên: Doãn Thị Toán – Lớp QT1002K – Trường Đại học DLHP 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu - Bằng những kiến thức đã học tìm hiểu lý luận về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - Tìm hiểu về thực tế công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty Luật TNHH 1-5 - Đánh giá ƣu nhƣợc điểm của công tác kế toán nói chung cũng nhƣ kế toán vốn bằng tiền nói riêng tại công ty Luật TNHH 1-5 - Tìm biện pháp khắc phục những tồn tại còn hạn chế trong công tác kế toán tại công ty Luật TNHH 1-5 1.5. Nội dung kết cấu của khoá luận Khoá luận bao gồm : Chƣơng 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Luật TNHH 1-5 Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Luật TNHH 1-5 Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Thịnh Văn Vinh đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình làm khoá luận. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong trƣờng đại học dân lập Hải Phòng và đặc biệt là thầy cô trong khoa kế toán- kiểm toán đã giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức bổ ích giúp em vận dụng kiến thức chuyên môn để hoàn thành khoá luận. Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để khoá luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải phòng, ngàytháng..năm. Sinh viên thực hiện Doãn Thị Toán Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Luật TNHH 1 - 5 Sinh viên: Doãn Thị Toán – Lớp QT1002K – Trường Đại học DLHP 3 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. VỐN BẰNG TIỀN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾT TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ khi bƣớc vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều cần một lƣợng vốn nhất đii\nhj trên cơ sở tạo lập vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Qua mỗi giai đoạn vận động vốn không ngừng biến động cả về hình thái biểu hiện lẫn quy mô. Vốn bằng tiền là bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh thuộc tài sản lƣu động của doanh nghiệp đƣợc hình thành chủ yếu qua quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ tồn tại trực tiếp dƣới hình thức tiền tệ bao gồm: - Tiền mặt- TK 111 - Tiền gửi ngân hàng- TK 112 - Tiền đang chuyển- TK 113 Với tính linh hoạt cao nhất vốn bằng tiền dùng để đáp ứng nhu cầu mua sắm, thanh toán của doanh nghiệp. 1.1.2. Đặc điểm vốn bằng tiền Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền vừa đƣợc sử dụng dể đáp ứng về nhu cầu thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tƣ, hàng hoá sản xuất kinh doanh vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ chính vì vậy quy mô vốn bằng tiền đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ. Vì vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao nên nó là đối tƣợng của sự gian lận và ăn cắp. Vì thế trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vốn bằng tiền khỏi bị ăn cắp và lạm dụng là rất quan trọng. Nó đòi hỏi việc sử dụng vốn bằng tiền cần phải tuân thủ các nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống nhất của nhà nƣớc. Chẳng hạn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không đƣợc vƣợt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và ngân hàng đã thoả thuận trong hợp đồng thƣơng mại, khi có tiền thu bán hàng phải nộp ngay cho ngân hàng. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Luật TNHH 1 - 5 Sinh viên: Doãn Thị Toán – Lớp QT1002K – Trường Đại học DLHP 4 1.1.3. Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là loại tài sản đặc biệt, nó là vật ngang giá chung do vậy trong quá trình quản lý rất dễ xảy ra tham ô, lãng phí. Để quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền cần đảm bảo tốt các yêu cầu sau: - Mọi biến động của vốn bằng tiền cần phải làm đầy đủ thủ tục và chứng từ hợp lệ và phải đƣợc phản ánh đầy đủ. - Việc sử dụng, chi tiêu vốn bằng tiền phải đứng mục đích, đúng chế độ. 1.1.4. Vai trò của vốn bằng tiền Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng cần phải có và sử dụng một lƣợng tiền tệ nhất định. Đó chính là vốn bằng tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển( nếu doanh nghiệp có sử dụng) Tiền là loại tài sản có tính luân chuyển cao nhất trong tài sản lƣu động, tiền có thể chuyển hoá sang các loại tài sản khác rất dễ dàng thông qua việc mua bán nhƣ mua bán vật tƣ, tài sản cố định, chi trả dịch vụ, thanh toán công nợ, 1.1.5. Vai trò của công việc hạch toán, kế toán vốn bằng tiền Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc quản lý và sử dụng vốn là khâu quan trọng có tính quyết định tới mức độ tăng trƣởng hay suy thoái của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là đối tƣợng có nhiều khả năng phát sinh rủi ro hơn các loại tài sản khác, vì vậy nó cần đƣợc quản lý chặt chẽ, thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm soát các khoản thu chi bằng tiền là rất cần thiết. Trong quản lý có nhiều phƣơng pháp quản lý khác nhau nhƣ thống kê, phân tích,nhƣng trong đó thì công tác kế toán luôn đƣợc coi là công cụ quản lý quan trọng nhất. Với chức năng ghi chép, cập nhật, tính toán, phản ánh giám sát thƣờng xuyên liên tục do sự biến động tài sản bằng các thƣớc đo giá trị và hiện vật, kế toán cung cấp các số liệu cần thiết về thu chi vốn bằng tiền đáp ứng yêu cầu quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin kinh tế tài chính do kế toán cung cấp giúp cho chủ doanh nghiệp và ngƣời quản lý nắm vững đƣợc tình hình và kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp rồi từ đó đƣa ra đƣợc phƣơng án tối ƣu nhằm phát triển doanh nghiệp. Để phản ánh các nghiệp vụ thu chi tiền thì kế toán có các nghiệp vụ sau: - Kế toán tiền mặt tại quỹ - Kế toán tiền gửi ngân hàng - Kế toán tiền đang chuyển( nếu doanh nghiệp có sử dụng) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Luật TNHH 1 - 5 Sinh viên: Doãn Thị Toán – Lớp QT1002K – Trường Đại học DLHP 5 1.2. NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1.2.1. Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền  Phải sử dụng đơn vị thống nhất trong việc ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính làViệt Nam Đồng. Các doanh nghiệp liên doanh có thể sử dụng ngoại tệ để ghi chép sổ sách nếu đƣợc sự cho phép của bộ tài chính.  Các hoạt động liên quan đến tiền tệ phải đƣợc quy đổi ra Việt Nam Đồng hay một đơn vị tiền tệ đƣợc sử dụng chính thức theo tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá bình quân hay tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng.  Các loại vàng bạc. kim khí, đá quý phải đánh giá bằng tiền tại thời điểm phát sinh theo tỷ giá thực tế. Ngoài ra còn phải theo dõi về số lƣợng, chủng loại và chất lƣợng.  Cuối kỳ phải tiến hành đánh giá lại các loại ngoại tệ theo tỷ giá bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam quy định. 1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán trong công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền  Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ phải đầy đủ, kịp thời để phản ánh chính xác và đầy đủ quá trình vận động của vốn bằng tiền  Giám sát chặt chẽ quá trình thu chi tiền mặt, tiền gửi nhân hàng, tiền đang chuyển  Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền  Thông qua việc ghi chép kế toán thực hiện các chức năng kiểm soát và phát hiện các trƣờng hợp chi tiêu không hợp lý, sai chế độ, phát hiện chênh lệch, sai sót, xác định nguyên nhân và tìm biện pháp xử lý 1.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1.3.1. Tài khoản sử dụng Để theo dõi tình hình hiện có, biến động tăng giảm tài sản bằng tiền, kế toán sử dụng các tài khoản sau:  Tài khoản 111- Tiền mặt: phản ánh các loại tiền mặt của doanh nghiệp, chi tiết làm 3 tài khoản cấp hai sau: Tài khoản 1111: Tiền Việt Nam Tài khoản 1112: Ngoại tệ Tài khoản 1113: Vàng, bạc, kim khí, đá quý Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Luật TNHH 1 - 5 Sinh viên: Doãn Thị Toán – Lớp QT1002K – Trường Đại học DLHP 6  Tài khoản 112- Tiền gửi ngân hàng: Theo dõi tất cả các khoản tiền đang gửi tại các ngân hàng, các trung tâm tài chính. Tài khoản 112 có 3 tài khoản cấp 2 nhƣ sau: Tài khoản 1121: Tiền Việt Nam Tài khoản 1122: Ngoại tệ Tài khoản 1123: Vàng, bạc, kim khí, đá quý  Tài khoản 113- Tiền đang chuyển: Theo dõi các khoản tiền của doanh nghiệp đang trong thời gian làm thủ tục. Tài khoản 113 có 2 tài khoản cấp 2 nhƣ sau: Tài khoản 1131: Tiền Việt Nam Tài khoản 1132: Ngoại tệ Các tài khoản này có kết cấu chung nhƣ sau: Bên nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng tiền Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm tiền Dƣ nợ: Phản ánh số tiền hiện có 1.3.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ Tiền mặt là khoản tiền giữ lại tại quỹ của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho nhu cầu chi tiêu hằng ngày 1.3.2.1. Nguyên tắc quản lý tiền mặt  Chỉ phản ánh vào tài khoản 111- Tiền mặt, số tiền mặt thực tế xuất nhập quỹ tiền mặt. Đối với tài khoản thu đƣợc đang chuyển vào ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của doanh nghiệp)thì không ghi vào bên nợ tài khoản 111 mà ghi vào tài khoản 113- Tiền đang chuyển.  Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký quỹ, ký cƣợc quỹ tại doanh nghiệp đƣợc quản lý và hạch toán nhƣ các tài sản bằng tiền khác.  Khi tiến hành nhập quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi có đủ chữ ký của ngƣời nhận, ngƣời giao, ngƣời cho phép nhập, xuất quỹ đính kèm.  Kế toán tiền mặt tại quỹ phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt ghi chép hàng ngày liên tục, theo trình tự phát sinh các khoản thu chi xuất, nhập quỹ
Luận văn liên quan