Hướng dẫn lập, thanh, quyết toán kinh phí Đề tài nghiên cứu khoa học dự án ADB

Căn cứ pháp lý lập, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài; Nguyên tắc thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài; Chứng từ thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài; Trao đổi và thảo luận.

ppt32 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 4972 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn lập, thanh, quyết toán kinh phí Đề tài nghiên cứu khoa học dự án ADB, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN LẬP, THANH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DỰ ÁN ADB Người trình bày: TS. Nguyễn Văn HàPhó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ NN & PTNTĐT: 091-511-2686Email: ngvanha@yahoo.comNỘI DUNG TRÌNH BÀYCăn cứ pháp lý lập, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài;Nguyên tắc thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài;Chứng từ thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài;Trao đổi và thảo luận.CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP, THANH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀIThông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKH&CN, ngày 04/10/2006 về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước;Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN, ngày 07/05/2007 về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;Quyết định số 3626/QĐ-BNN-TC ngày 18/11/2008 về việc ban hành một số định mức chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng cho các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT có sử dụng NSNN;CĂN CỨ PHÁP LÝ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀIQuyết định số 84/QĐ-BNN-TC ngày 12/01/2009 về việc ban hành quy định một số định mức chi trả về tiền công, thù lao cho cán bộ kỹ thuật, lao động khác tham gia thực hiện các nội dung NCKH&PTCNThông tư 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức NN (TT139/2010/TT-BTC);Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, đối với các CQNN, ĐV sự nghiệp công lập (127/2007/TT-BTC).CĂN CỨ PHÁP LÝ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀIHiệp định DA Khoa học công nghệ NN, mã số VIE-2283 (SF).Quyết định số 1874/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “V/v Ban hành qui định việc tổ chức thực hiện Tiểu hợp phần chương trình nông nghiệp hướng tới khách hàng thuộc dự án Khoa học công nghệ NN, vốn vay ADB”;Quyết định số 413/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/2/2010 về việc phân công trách nhiệm phê duyệt, nghiệm thu, quyết toán đề tài nghiên cứu thuộc Dự án Khoa học công nghệ NN vay vốn ADB; Thông tư số 67/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2010 về hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.Quyết định 2783/QĐ-BNN-TC ngày 20/10/2010 về việc phê duyệt chuyển kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học còn dư năm 2009 sang năm 2010 và năm 2011NGUYÊN TẮC THANH QUYẾT TOÁNKinh phí được phân bổ và giao thực hiện của năm nào phải được quyết toán theo niên độ ngân sách năm đó;Đối với đề tài/dự án thực hiện trong nhiều năm, quyết toán hàng năm theo niên độ ngân sách đối với số thực nhận và thực chi, khi kết thúc tổng hợp lũy kế quyết toán từ năm đầu thực hiện đến năm báo cáo;Kinh phí thực hiện đề tài, dự án dự án KHCN là kinh phí không được giao khoán nên chi thực tế cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành;Quyết toán kinh phí của đề tài, dự án phải căn cứ kết quả của từng nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được chủ nhiệm đề tài, dự án và thủ trưởng tổ chức chủ trì công nhận bằng văn bản đạt yêu cầu trở lên;NGUYÊN TẮC THANH QUYẾT TOÁNĐối với các đề tài, dự án thực hiện trong nhiều năm, kinh phí quyết toán hàng năm phải phù hợp với khối lượng công việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã thực hiện;Chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm báo cáo quyết toán năm và tổng hợp lũy kế quyết toán của đề tài, dự án khi kết thúc với tổ chức chủ trì;Tổ chức chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và xét duyệt quyết toán của chủ nhiệm đề tài, dự án để tổng hợp vào báo cáo quyết toán của đơn vị gửi cơ quan chủ quản theo quy định hiện hành.Một số quy định cụ thể1. Nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện và quyết toán đề tài hàng năm1.1. Đối với các đề tài giao cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện: Thủ trưởng đơn vị chủ trì đề tài tổ chức nghiệm thu, đánh giá hằng năm kết quả triển khai thực hiện đề tài; thực hiện quyết toán hằng năm theo quy định (QĐ 3833/QĐ-BNN-TC) và báo cáo Bộ (Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) và Ban quản lý dự án Trung ương dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp.1. Nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện và quyết toán đề tài hàng năm (tiếp)1.2. Đối với các đề tài giao cho các đơn vị không phải là đơn vị dự toán thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện:Thủ trưởng đơn vị chủ trì đề tài tổ chức nghiệm thu, đánh giá hằng năm kết quả triển khai thực hiện đề tài; thực hiện quyết toán hằng năm theo quy định và báo cáo Bộ (Vụ TC, Vụ KH CN và Môi trường) và BQLDA Trung ương dự án KHCN Nông nghiệp;Vụ KHCN và Môi trường chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính và BQLDA Trung ương dự án KHCN Nông nghiệp tổ chức thẩm định kết quả nghiệm thu, đánh giá kết quả và quyết toán đề tài hàng năm.2. Nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện và quyết toán đề tài khi kết thúc:2.1. Nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện:Thủ trưởng đơn vị chủ trì đề tài tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở; Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện đề tài khi kết thúc theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT;Căn cứ kết quả của Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kết quả nghiệm thu đề tài.2. Nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện và quyết toán đề tài khi kết thúc:2.2. Quyết toán đề tài kết thúc:Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm tổng hợp lũy kế quyết toán của đề tài từ đầu năm thực hiện đến năm kết thúc của đề tài để đơn vị chủ trì kiểm tra, xét duyệt và tổng hợp gửi BQLDA TW dự án KHCN Nông nghiệp. Căn cứ kết quả nghiệm thu đề tài được phê duyệt, Vụ KHCN và Môi trường chủ trì phối hợp với Vụ TC và BQLDA TW dự án KHCN Nông nghiệp tổ chức thẩm định kết quả nghiệm thu, đánh giá kết quả, quyết toán đề tài và thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành và phù hợp với các quy định của ADB;Cơ quan chủ trì đề tài làm việc với cơ quan thuế để xuất hóa đơn tài chính cho Ban quản lý dự án (phần chưa có hoá đơn GTGT).Xử lý số dư dự toán 2010Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan (Xác nhận của Vụ Khoa học về nội dung dở dang cần tiếp tục thực hiện tiếp năm 2011) và bản xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch - bản chính về ban quản lý dự án KHCN TW để Ban tổng hợp gửi Vụ Tài chính trước ngày 15/2/2011 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.Số dư dự toán sau khi chuyển sang dự toán năm sau, khi sử dụng, hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm sau theo chế độ quy định. Chứng từ thanh quyết toánThuê khoán nhân công (đối với thuê công điều tra, thuê lao động kỹ thuật, lao động phổ thông)Trong trường hợp thuê khoán đối với cá nhânGiấy đề nghị thanh toán;Hợp đồng thuê khoán công việc (Mẫu số C08-HD);Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán công việc (Mẫu số C10-HD);Giấy biên nhận tiền;Bảng chấm công thanh toán (Mẫu số C01 – HD).Thuê khoán nhân công (đối với thuê công điều tra, thuê lao động kỹ thuật, lao động phổ thông)Trong trường hợp hợp đồng thuê khoán với cơ quan đơn vị có tư cách pháp nhânGiấy đề nghị thanh toán;Hợp đồng thuê khoán công việc;Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán công việc;Phiếu thu tiền có đóng dấu của cơ quan hoặc hoá đơn tài chính.Hợp đồng đặt hàng nghiên cứu khoa họcĐặt hàng đối với cá nhânGiấy đề nghị thanh toán;Hợp đồng;Biên bản thanh lý hợp đồng;Kết quả nghiên cứu KH do chủ nhiệm ký đạt yêu cầu nghiệm thu, thanh toán;Giấy biên nhận tiền;Hợp đồng đặt hàng nghiên cứu khoa họcHợp đồng đối với cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhânGiấy đề nghị thanh toán;Hợp đồng;Biên bản thanh lý hợp đồng;Kết quả nghiên cứu khoa học được tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài xác nhận đạt yêu cầu;Phiếu thu tiền có đóng dấu của cơ quan hoặc hoá đơn tài chính; hoặc chuyển chuyển khoản .Đối với “chuyên đề”: Hồ sơ quyết toán bao gồm: Hợp đồng (hoặc bản giao nhiệm vụ) kèm theo đề cương-dự toán của chuyên đề;Chứng từ chi trả cho người thực hiện chuyên đề (mức khoán gọn);Các văn bản nghiệm thu của chủ nhiệm đề tài (hoặc của Thủ trưởng đơn vị);Thanh lý và quyết toán kinh phí của chủ trì đề tài, dự án; tài liệu trong hồ sơ phải có xác nhận của tổ chức chủ trì.Thanh toán công tác phíGiấy đề nghị thanh toán (do người đi công tác lập);Bảng kê thanh toán công tác phí;Giấy đi đường: Người được cử đi công tác phải ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, đặc biệt là các nội dung về ngày tháng, nơi đi, nơi đến, phương tiện sử dụng, số ngày công tác, lý do lưu trú, xác nhận đầy đủ của cơ quan nơi công tác (lưu ý không xác nhận nơi đến là khách sạn hay nhà nghỉ, v.v..);Thanh toán công tác phíVé tầu xe, cầu phà, máy bay (đối với máy bay: hóa đơn tài chính của Đại lý vé máy bay kèm theo thẻ lên máy bay - boarding pass);Hóa đơn thanh toán tiền ngủ (hoá đơn đỏ hoặc phiếu thu -Liên 2 viết bằng mực giấy than, có ký, đóng dấu của cơ quan thu hoặc xác nhận của chính quyền địa phương số ngày cư trú ở địa phương trong trương hợp đến những nơi không có nhà nghĩ); Báo cáo kết quả công tác (đối với chuyến đi công tác dài ngày hoặc đi thực hiện theo một chuyên đề, )Thanh toán tập huấn, hội nghị, hội thảoGiấy đề nghị thanh toán; Quyết định tổ chức lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo;Giấy mời tập huấn;Chương trình, nội dung tập huấn;Danh sách người tham dự tập huấn (ghi rõ chức danh, đơn vị công tác, ký tên);Thanh toán tập huấn, hội nghị, hội thảoBảng kê danh sách chi hỗ trợ tiền ăn, tầu xe đi lại (có chữ ký tươi của người thụ hưởng) có xác nhận của chính quyền địa phương;Các chứng từ, hóa đơn, phiếu thu, v.v về thanh toán tiền in mua tài liệu, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên, thuê phòng nghỉ, thuê hội trường, loa đài, chè nước, phục vụ, v.v;Tài liệu hội nghị, hội thảo, tập huấn;Biên bản hội nghị, hội thảo hoặc báo cáo kết quả học tập.Mua sắm vật tư, nguyên vật liệuGiấy đề nghị thanh toán; 03 báo giá của các đơn vị cung cấp;Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu mua ngoài không có hoá đơn tài chính thì phải có xác nhận của Chính quyền địa phương);Hóa đơn của đơn vị cung cấp dịch vụ, phiếu xuất kho của đơn vị cung cấp;Biên bản giao nhận tài sản cho đơn vị, bộ phận sử dụng (trường hợp không hạch toán xuất nhập kho);Các chứng từ liên quan khác nếu có.Thuê xe, thuê thiết bị, thuê dịch vụ,Giấy đề nghị thanh toán; 03 báo giá của các đơn vị cung cấp (hàng hoá thông thường 01 báo giá);Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu có thuê ngoài không có dấu riêng thì phải có xác nhận của Chính quyền địa phương)Hóa đơn của đơn vị cung cấp dịch vụ (nếu thuê xe của đơn vị hành chính sự nghiệp thì phải có phiếu thu liên 2 và có chữ ký của thủ trưởng và dấu của đơn vị);Các loại chứng từ khác có liên quan (nếu có).Xăng xe (trường hợp dùng xe của cơ quan chủ trì đề tài)Giấy đề nghị thanh toán; Lệnh điều xe;Hành trình xe chạy có xác nhận của người đi xe, có xác nhận của phòng HC về các chuyến đi và số km;Các loại vé, hóa đơn: cầu đường, giữ xe, rửa xe, Hóa đơn thanh toán tiền xăng, dầu của đơn vị cung cấp;Bảng kê thanh toán: ghi rõ km cũ, số km mới, tổng số km được thanh toán, định mức tiêu hao, Các loại chứng từ khác liên quan (nếu có).Biểu mẫu thanh toánBiểu mẫu thanh toán thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệpC01-HD: Bảng chấm côngC06-HD: Giấy đi đườngC08-HD: Hợp đồng giao khoán công việcC10-HD: Thanh lý hợp đồng giao khoán công việcC33-HD: Giấy thanh toán tạm ứngC37-HD: Giấy đề nghị thanh toánC40a-HD: Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, hội nghị C40b-HD: Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, hội nghịHồ sơ quyết toán kinh phí năm 2010Biên bản nghiệm thu khối lượng và giá trị thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp 2010 (4 bản);Báo cáo nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2010 giữa cơ quan chủ trì đề tài và Chủ nhiệm đề tài (3 bản);Dự toán chi tiết điều chỉnh kinh phí năm 2010 (đối với đề tài có kinh phí chuyển từ 2009 sang 2010) (4 bản);Bảng quyết toán kinh phí thực hiện đề tài năm 2010 giữa cơ quan chủ trì đề tài và Chủ nhiệm đề tài (4 bản);Bảng đối chiếu vốn giữa Cơ quan chủ trì đề tài và ban QLDA TW dự án KHCN nông nghiệp (4 bản). Hồ sơ tạm ứng kinh phí năm 2011Thuyết minh đề tài nghiên cứu năm 2011 (4 bản);Dự toán chi tiết kinh phí đề tài năm 2011 (4 bản);Phụ lục hợp đồng (đối với đề tài có kinh phí chuyển từ năm 2010 sang năm 2011) (4 bản).Lưu ý:Thuyết minh đề tài năm 2011 phải được Vụ KHCN và Môi trường xét duyệt;Dự toán kinh phí năm 2011 lập với số tiền được điều chỉnh theo QĐ 2783/QĐ-BNN-TC;Ký phụ lục hợp đồng theo kinh phí điều chỉnh.Hồ sơ quyết toán đề tài kết thúcThuyết minh của đề tài/dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;Hợp đồng nghiên cứu KH&CN giữa thủ trưởng cơ quan thực hiện với chủ nhiệm đề tài/dự án (kể cả các phụ lục hợp đồng);Thanh lý hợp đồng;Dự toán hoặc chi tiết kinh phí được phê duyệt của đề tài/dự án;Báo cáo tình hình thực hiện đề tài/dự án có xác nhận của cơ quan chủ trì (hoặc cơ quan thực hiện) đề tài/dự án và các minh chứng về sản phẩm của đề tài, tất cả được đóng thành quyển. Hồ sơ quyết toán năm và quyết toán đề tàiBiên bản nghiệm thu, đánh giá:Quyết định hội đồng nghiệm thu và biên bản họp hội đồng.Bảng quyết toán chi của đề tài/dự án và các chứng từ kèm theo.Thank you
Luận văn liên quan