Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản xuất - XNK đầu tư Thanh niên Hà Nội

MụC LụC Mục Lục1 Lời nói đầu3 Chương I5 Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm5 1.1Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp5 1.2Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu.5 1.2.1Khái niệm chi phí sản xuất.5 1.2.2Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu.5 1.3ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.7 1.4Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm.7 1.4.1Giá thành sản phẩm:7 1.4.2Phân loại giá thành sản phẩm.8 1.5Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm.9 1.5.1Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.9 1.5.2Đối tượng tính giá thành sản phẩm.10 1.6Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.11 1.7Kế toán tập hợp chi phí sản xuất.11 1.7.1Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng.11 1.7.2Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất.15 1.8Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang.19 1.8.1Theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (nguyên liệu, vật liệu chính trực tiếp)19 1.8.2Ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.19 1.8.3Định mức chi phí.20 1.9Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu.20 1.9.1Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.20 1.9.2ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu.25 Chương II30 Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty sản xuất - xuất nhập khẩu - đầu tư thanh niên Hà Nội30 2.1Đặc điểm chung của Doanh nghiệp.30 2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp.30 2.1.2Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu - đầu tư Thanh niên Hà Nội.33 2.1.3Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu - đầu tư Thanh niên Hà Nội.33 2.2Thực tế công tác kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu - đầu tư Thanh niên Hà Nội.41 2.2.1Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm của công ty.41 2.2.2Kế toán tập hợp chi phí sản xuất.42 2.2.3Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ.67 2.2.4Phương pháp tính giá thành sản phẩm.67 Chương III69 Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty sản xuất và69 xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội.69 3.1Những đánh giá về công tác kế toán tại công ty sản xuất, xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội.69 3.1.1Ưu điểm.69 3.1.2Nhược điểm.70 3.2Một số ý kiến đóng góp.70 Kết luận72

doc72 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 3072 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sản xuất - XNK đầu tư Thanh niên Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan