Kế toán nguyên vật liệu đội xây dựng và sửa chữa công trình thuộc công ty dịch vụ nhà ở và khu đô thị

Trang Lời nói đầu4 Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp6 I.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu6 1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu.6 2.Phân loại vật liệu 6 3.Tính giá vật liệu7 4.Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệu9 II.Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên10 1.Khái niệm và tài khoản hạch toán10 2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.10 3.Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp15 III.Đặc điểm hạch toán nguyên, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ16 1.Khái niệm và tài khoản sử dụng.16 2.Phương pháp hạch toán17 IV. Hạch toán chi tiết vật liệu18 1.Phương pháp thẻ song song19 2.Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển19 3.Phương pháp sổ số dư20 Phần II: Thực trạng hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị 21 I.Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của đội xd và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị21 1.Lịch sử hình thành và phát triển21 a. Một số nét khái quát giới thiệu về Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị21 b. Quá trình hình thành và phát triển của đội xd và sửa chữa công trình23 2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh24 a. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty24 b. Tổ chức bộ máy quản lý của đội xd và sửa chữa công trình27 II.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại đội xd và sửa chữa công trình29 1.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 29 2.Mô hình tổ chức bộ sổ kế toán của đội xd và sửa chữa công trình30 III.Hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình, trình bày hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu kho và tại phòng kế toán.31 IV. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình45 Phần III:Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị56 I. Đánh giá tình hình hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình56 II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình58 Kết luận61 Nhận xét của đơn vị thực tập Nhận xét của giáo viên thực tập Trong những năm qua, đất nước ta đ• có những đổi mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính sách XH. Hiện nay với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hệ thống kế toán VN đ• có những bước đổi mới và tiến bộ về chất lượng để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước. Trong quá trình hình thành cơ chế quản lý mới, kế toán đ• khẳng định được vai trò của của mình trong công tác quản lý tài chính của các đơn vị cũng như quản lý vĩ mô của nền kinh tế. Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng thường là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm xây dựng còn thể hiện bản sắc văn hóa, thẩm mỹ và phong cách kiến trúc của mỗi quốc gia mỗi dân tộc. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành xây dựng cơ bản cũng phát triển không ngừng , cùng với nó thì số vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng được tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, khắc phục được tình trạng l•ng phí và thất thoát vốn trong xây dựng cơ bản như lập dự toán công trình…với thời gian kéo dài. Do vậy cần có việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trong các công ty xây lắp nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất nói chung, vì vậy nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là yếu tố vật chất chủ yếu hình thành nên các sản phẩm mới , nó là một trong những tếu tố cơ bản không thể thiếu và chất lượng sản phẩm phụ thuộc chủ yếu vào loại nguyên liệu vật liệu sản xuất ra sản phẩm đó. Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt ,chất lượng sản phẩm là một yếu tố rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp .Trước thực tế đó ,em nhận thấy Đội XD và HUDS luôn quan tâm đến công tác hạch toán kế toán vật liệu vì nó đóng vai trò quan trọng trong tài chính của doanh nghiệp .

doc66 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán nguyên vật liệu đội xây dựng và sửa chữa công trình thuộc công ty dịch vụ nhà ở và khu đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan