Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Tín

Ngày nay, dưới sự quản lý của nhà nước nền kinh tế nước ta đang đi lên theo su hướng toàn cầu, đa phương hóa, đa dạng hóa. Trong những năm gần đây ai ai cũng đều nhận thấy sự thay đổi một cách nhanh chóng của nền kinh tế thị trường. Song song với nó là sự lớn mạnh và không ngừng phát triển của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp thưong mại không chỉ được nói đến bởi một quy mô rộng mà còn được đánh giá bằng sự đáp ứng một cách nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ các nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng. Doanh nghiệp thương mại hoạt động nhằm cung cấp các loại hàng hóa, dịch vụ, các nhu cầu về đời sống, kinh tế, lao động và x• hội, đáp ứng các nhu cầu sinh họat hàng ngày của người tiêu dùng và nhu cầu sản xuất kinh doanh của toàn x• hội. đối với các doanh nghiệp thương mại thì tiêu thụ là giai đoạn cực kỳ quan trọng của chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Vì nó có tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp và chỉ có thể giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới thực sự thực hiện được chức năng của một doanh nghiệp là: “ cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng”. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ là một nghiệp vụ kinh doanh cơ bản chi phối mọi nghiệp vụ khác. các chu kỳ kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi Doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ. Đó cũng là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho Doanh nghiệp, mà lợi nhuận chính là mục tiêu sống còn của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. để thực hiện mục tiêu này, Doanh nghiệp cần xem xét và lựa chọn mặt hàng phù hợp với ưu thế mà doanh nghiệp có không những thế mà mặt hàng đó đáp ứng được mục đích cho người tiêu dùng. để đáp ứng được điều đó thì Doanh nghiệp cần nắm được xu thế của thị trường và sự thay đổi từng bước của X• hội. Do vậy, việc tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ như thế nào để có thể cung cấp các thông tin nhanh chóng kịp thời giúp cho các nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh và đầu tư có hiệu quả là vô cùng cần thiết. Song, bên cạnh việc thực hiện quá trình tiêu thụ để thu được lợi nhuận thì Doanh nghiệp luôn phải phát sinh các khoản chi phí làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới hình thức như các khoản tiền đ• chi, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu. và sau một quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần xác định được kết quả của việc tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối kỳ. Từ thực trạng trên ta có thể thấy kế toán xác định kết quả là một quá trình kế toán có quy mô rộng và nó vô cùng quan trọng đối với toàn bộ quá trình kế toán. nhìn vào nó ta có thể thấy được kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ hoạt động. Nội dung của đề tài được chia làm 3 phần như sau: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Thương mại và Xây dựng. Phần II: Thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Thương mại và Xây dựng. Phần III: Một số những kiến nghị, đề xuất và giải pháp về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Thương mại và Xây dựng Phần I: những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Thương mại và Xây dựng. I. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hóa: 1. khái niệm về tiêu thụ hàng hóa và kết quả kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, tiêu thụ có vai trò và ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn đối với toàn x• hội. Bởi vậy mà hình thành nên các khái niệm như sau: Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của sản xuất kinh doanh và là yếu tố quyết định đối với sự sống còn của Doanh nghiệp. Tiêu thụ hàng hóa là quát trình thực hiện việc quyền sở hữu hàng hóa và thu tiền về của Doanh nghiệp. Trong quá trình đó Doanh nghiệp chuyển sản phẩm hoặc hàng hóa cho khách hàng còn khách hàng trả cho Doanh nghiệp một khoản tiền tương ứng với giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó theo thỏa thuận. Số tiền mà Doanh nghiệp thu được gọi là doanh thu bán hàng. Về mặt lượng thì kết quả tiêu thụ chính là khôi lượng hàng bán ra trong một thời kỳ nhất định. Còn về mặt giá trị thì kết quả tiêu thụ chính là lượng tiền thu được do tiêu thụ trong thời kỳ nhất định gọi là doanh số. Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn trong doanh nghiệp (T-H-T’). Như vậy, tiêu thụ là quá trình chuyển giao hàng hóa của Doanh nghiệp này cho Doanh nghiệp khách hay người tiêu dùng. Quá trình tiêu thụ được gọi là hoàn thành khi có đủ hai điều kiện. -Gửi hàng hoặc giao hàng cho người mua. -Người mua trả tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào đều nhằm vào mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận phản ánh kết quả và trình độ kinh doanh của Doanh nghiệp, đồng thời là phương tiện quy trình tái sản xuất mở rộng, là phương tiện để ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Hoạt động tiêu thụ trong nền kinh tế thị trường là tấm gương phản chiếu tình hình sản xuất kinh doanh là lỗ hay l•i. và nó là thước đo để đánh giá sự cố gắng và chất lượng sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Đó là phần tiêu thụ hàng hóa xét ở tầm vi mô. Còn xét ở tầm vĩ mô thì tiêu thu hàng hóa là một trong những khâu quan trọng của tái sản xuất x• hội. Quá trình tiêu thụ của hàng hóa chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa người mua và ván diễn ra và quyền sỡ hữu hàng hóa lúc này thuộc về người mua. nghĩa là Doanh nghiệp đ• chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa. Và quá trình tiêu thụ mua bán đó gọi là thị trường. Thông qua thị trường đ• góp phần điều hòa sự cân bằng giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa hàng hóa và tiền tệ trong lưu thông, giữa nhu cầu và khả năng thanh toán,. đồng thời là điều kiện để đảm bảo sự phát triển cân đối trong từng ngành, từng vùng cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Kết quả hoạt động kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần tiêu thụ hàng hóa với chi phí của họat động tài chính doanh nghiệp. Kết quả hoạt động kinh doanh: Gồm kết quả hoạt động sản xuất. Kết quả hoạt động tài chính. Kết quả họat động bất thường. 2. Điều kiện xác định hàng hóa là tiêu thụ: Hoạt động kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh thương mại là sự lưu chuyển hàng hóa. Lưu chuyển hàng hóa là sự tổng hợp các hoạt động thuộc quá trình mua bán trao đổi và dự trữ hàng hóa. Hành hóa trong kinh doanh thương mại gồm các loại vật tư, sản phẩm có hình thái vật chất hay không có hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua về với mục đích để bán. để quá trình tiêu thụ được diễn ra thuận lợi thì hàng hóa phải không ngừng đảm bảo chất lượng mà còn phải phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng đó là luôn luôn biến đổi về mẫu m•, chất lượng, giá cả cũng như phương thức chao đổi sản phẩm, nhằm mục đích kích thích nhu cầu cho người tiêu dùng. 3. ý nghĩa của tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh. Trước đây các doanh nghiệp từ chỗ sản xuất và tiêu thụ hàng hóa theo chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nước. Đến nay, nền kinh tế nước ta đ• có bước chuyển mạnh mẽ theo hướng sóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và có sự cạnh tranh gay gắt nên các Doanh nghiệp cũng chuyển sang hình thức tự hạch toán kinh doanh. Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh ấy, tất cả các Doanh nghiệp đều phải quan tâm đến vấn đề làm sao cho tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao, tạo chỗ đứng cho riêng mình trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với các Doanh nghiệplà phải sử dụng những biện pháp gì ,những công cụ sản xuất như thế nào để đem lại hiệu quả kinh tế một cách cao nhất. Về mặt thực tế cũng như lý luận hạch toán kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng là công cụ đắc lực nhất để quản lý hàng hóa, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa. Do đó công tác kế toán có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi doanh nghiệp và trong cả nền kinh tế Quốc dân. Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay, các Doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình tiêu thụ được trên thị trường như thế nào và được thị trường chấp nhận ra sao. Về vấn đề này Doanh nghiệp luôn phải quan tâm về mặt giá cả, chất lượng mẫu m• vì nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Đối với nền kinh tế quốc dân: tiêu thụ là tạo ra giá trị sử dụng và giá trị của loại hàng hóa tiêu thụ đó biểu hiện mối quan hệ giữa hàng và tiền. Tiêu thụ hàng hóa tốt là cơ sở cân đối giữa các ngành tác động đến quan hệ cung cầu trong x• hội. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay khi mối quan hệ kinh tế đối ngoại đang phát triển thì tiêu thụ hàng hóa của Doanh nghiệp có thể tạo uy tín, sức mạnh về lĩnh vực của mình trên thị trường Quốc tế.

doc51 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 4830 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Tín, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan