Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên Sản xuất & thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU65 PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XNK NGỌC KHÁNH 1 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH.1 1. Quá trình hình thành.1 2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh2 3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu.3 4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây.3 II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY7 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty.5 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh.7 3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.8 4. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh.10 II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH11 2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.11 2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán.13 2.3. Tổ chức công vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất & thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh14 2.3.1. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp14 2.3.2. Hệ thống chứng từ sử dụng:14 2.3.3. Hệ thống tài khoản sử dụng.15 2.3.4 Hệ thống sổ kế toán của Công ty16 2.3.5 Hệ thống báo cáo kế toán.18 PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH19 2.1. Đặc điểm hàng hoá và quản lý hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh19 2.1.1.Đặc điểm về hàng hoá.19 2.1.2.Quản lý hàng hoá.19 2.2. Phương thức bán hàng tại công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh20 2.2.1. Phương thức bán buôn20 2.2.2. Phương thức bán lẻ22 2.3. Kế toán doanh thu bán hàng23 2.4.Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty.27 2.4.1. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán.27 2.4.2.Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại công ty.32 2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.34 a. Kế toán chiết khấu bán hàng:34 b.Kế toán hàng bán bị trả lại:35 2.5. Kế toán khoản thanh toán với người mua:39 2.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK42 2.6.1. Kế toán chi phí bán hàng:42 2.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.44 2.6.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh.46 PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH 48 I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH50 1. Những ưu điểm48 2. Những tồn tại50 II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ, XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH53 KẾT LUẬN60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO61

docx70 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 4378 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên Sản xuất & thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 65 PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XNK NGỌC KHÁNH 1 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH. 1 1. Quá trình hình thành. 1 2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh 2 3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. 3 4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. 3 II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 7 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty. 5 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh. 7 3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 8 4. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh. 10 II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH 11 2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 11 2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 13 2.3. Tổ chức công vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất & thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh 14 2.3.1. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 14 2.3.2. Hệ thống chứng từ sử dụng: 14 2.3.3. Hệ thống tài khoản sử dụng. 15 2.3.4 Hệ thống sổ kế toán của Công ty 16 2.3.5 Hệ thống báo cáo kế toán. 18 PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH 19 2.1. Đặc điểm hàng hoá và quản lý hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh 19 2.1.1.Đặc điểm về hàng hoá. 19 2.1.2.Quản lý hàng hoá. 19 2.2. Phương thức bán hàng tại công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh 20 2.2.1. Phương thức bán buôn 20 2.2.2. Phương thức bán lẻ 22 2.3. Kế toán doanh thu bán hàng 23 2.4.Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty. 27 2.4.1. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán. 27 2.4.2.Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại công ty. 32 2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 34 a. Kế toán chiết khấu bán hàng: 34 b.Kế toán hàng bán bị trả lại: 35 2.5. Kế toán khoản thanh toán với người mua: 39 2.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK 42 2.6.1. Kế toán chi phí bán hàng: 42 2.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 44 2.6.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh. 46 PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH 48 I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH 50 1. Những ưu điểm 48 2. Những tồn tại 50 II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ, XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 53 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương chính sách để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đa dạng hoá các hình thức sở hữu và mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài. Điều này đã tạo nên một luồng sinh khí mới đối với các doanh nghiệp, đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp. Hoạt động trong cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải luôn tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc bằng uy tín và chất lượng sản phẩm của mình. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là lợi nhuận và lợi nhuận tối đa, do vậy lợi nhuận được coi là đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích các chủ doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất lao động. Mà đối mặt với các doanh nghiệp là thương trường với sự chọn lọc đào thải rất khắt khe, với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường thì lại thường xuyên biến đổi. Để đạt được mục tiêu trên quả là một vấn đề khó khăn vất vả đối với các nhà doanh nghiệp. Vậy con đường nào giúp cho các doanh nghiệp tồn tại và vươn lên mạnh mẽ trong cơ chế thị trường đầy nghiệt ngã này? Phải chăng đó là cả một nghệ thuật, là cả một quá trình. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải luôn nhận thức được rằng có tiêu thụ thì mới đảm bảo được thu hồi vốn đã bỏ ra và tăng tích luỹ đồng thời nâng cao được đời sống cho công nhân viên trong doanh nghiệp. Như vậy hoạt động tiêu thụ đóng vai trò quyết định đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Ta biết rằng kế toán là một công cụ ghi chép, tổng hợp thông tin kinh tế, là một công cụ quan trọng nhằm để quản lý vốn, tài sản điều hành hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Những thông tin do kế toán cung cấp là một trong những cơ sở quan trọng giúp cho các nhà doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Chính vì vậy việc tổ chức và không ngừng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ, xác định và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là vấn đề rất quan trọng. Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp, Tác giả xin đi sâu vào nghiên cứu công tác tiêu thụ ở Công ty. Được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Thị Bích Chi cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh, với kiến thức và lý luận đã được trang bị tại nhà trường tác giả đã hoàn thành chuyên đề với đề tài: "Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh”. Chuyên đề được trình bày với kết cấu 3 phần chính. Phần I: Khái quát chung về công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh. Phần II: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh. Phần II: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM XNK Ngọc Khánh. Với sự cố gắng và khả năng nhất định, trong một thời gian thực tập có hạn Tác giả hy vọng qua việc thực hiện đề tài có thể tiếp cận và lý giải các vấn đề chủ yếu liên quan đến công tác tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty. Và trên cơ sở đó có thể góp một phần ý kiến của mình làm cho công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty ngày càng hoàn thiện hơn. PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SX & TM XNK NGỌC KHÁNH I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH. 1. Quá trình hình thành. Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc khánh được thành lập ngày 30./12/2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102015654 của Sở Kế Họach và đầu tư thành phố Hà Nội. Tên công ty: CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH Tên giao dịch: NGỌC KHANH IMPORT- EXPORT TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED Tên viết tắt: NGOC KHANH IM EX CO., LTD Trụ sở chính đặt tại: Số 110 B - Quốc Bảo - Thị trấn Văn Điển Huyện Thanh Trì - Hà Nội Điện thoại: (04) 5641376 Fax : ( 04 ) 5641376 Tài khoản: 21310000002283 Mở tại: Chi nhánh Ngân Hàng Đầu Tư và phát triển Hà Nội. Mã số thuế: 0101601134 Vốn điều lệ: 3.000.000.000d 2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như . - Sản xuất, chế biến và buôn bán hàng nông, lâm, thuỷ hải sản: - Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách và các dịch vụ phục vụ khách du lịch: - Sản xuất và buôn bán đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, ngoại thất. - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, san lấp mặt bằng. - Kinh doanh bến bãi, bất động sản: - Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng, trang thiết bị cho ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi; - Sản xuất và buôn bán hàng điện, điện tử, điện lạnh, tin học, thiết bị dụng cụ thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, máy móc, trang thiết bị xây dựng công nghiệp, phương tiện vận chuyển, vật tư, hàng dệt may, trang thiết bị viễn thông ( Trừ sản xuất thiết bị thu phát sóng ); - Đai lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá. - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./. Thời gian đầu mới thành lập Công ty chỉ đi sâu về buôn bán gỗ, nhưng qua 1 thời gian hoạt động nhận thấy nhu cầu của thị trường về đồ nội thất ngày càng cao nên công ty quyết định đi sâu vào nghiên cứu thêm về đồ nội thất, để làm được điều này công ty đã thiết kế cho ra rất nhiều mẫu mã và trưng bày tại showroom nhằm giới thiệu đến khách hàng. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình năng động công ty đã thu hút được rất nhiều khách hàng. 3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh có khả năng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi cả nước. Do là một Công ty sản xuất và buôn bán đồ gỗ nên trong lĩnh vực kinh của mình Công ty luôn lấy uy tín, chất lượng, hiệu quả công việc, cạnh tranh lành mạnh trong giá thành là chủ trương được xác định trong suốt quá trình hình thành và kinh doanh của Công ty. Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất & thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh là một đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản mở tại Ngân hàng. 4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. Công ty TNHH 1 thành viên SX TM XNK Ngọc Khánh là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực đồ gỗ nên Công ty rất chú trọng đến việc đào tạo con người, đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ cho quá kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài những trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh ra Công ty còn có đội ngũ công nhân có tay nghề cao, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ . Vì vậy mà các sản phẩm Công ty sản xuất ra đều đạt chất lượng cao và phù hợp với yêu cầu của thị trường. Trong những năm ngần đây Công ty đã không ngừng mở rộng quy mô, cải cách chế độ làm việc và quản lý trong Công ty, sự lớn mạnh của Công ty được thể hiện ở rất nhiều mặt như Công ty đã không ngừng mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với khách hàng, phát huy những thế mạnh của mình vào sản xuất kinh doanh, vận dụng ưu đãi với bạn hàng,...Hiện nay Công ty đã trở thành một trong những nhà sản xuất đồ gỗ có uy tín trên thị trường.. Sự lớn mạnh của công ty được thể hiện trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây trên bảng cân đối kế toán (Kết quả phát triển trong một số năm gần đây) Nhận xét: Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều biến đổi, mở rộng và tăng trưởng qua các năm. Tất cả các chỉ tiêu của doanh nghiệp đều vượt mức đáng kể qua đó ta thấy được sự lớn mạnh dần lên của Công ty. Qua số liệu, ta cũng thấy tổng doanh thu của năm sau luôn cao hơn năm trước cụ thể ta thấy rằng lợi nhuận sau thuế của năm 2005 so với năm 2006 tăng 67.240.000đ Bảng 3: Kết quả phát triển trong một số năm gần đây (số liệu trong 3 năm 2005 - 2006 - 2007 ) ĐVT: đồng TT Tài sản Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007  1 Doanh thu bán hàng 6.292.812.588 15.343.110.410 16.690.635.470  2 Lợi nhuận gộp về bán hàng 145.069.286 449.438.023 801.793.902  3 Doanh thu H Đ TC 1.597.053 653.978 401.693  4 Vốn chủ sử hữu 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000  5 Tổng doanh thu 56.660.000 250.050.000 367.825.000  6 Giá vốn hàng bán 6.138.743.302 14.893.672.387 15.888.841.568  7 Lao động bình quân 27 35 37  8 Thu nhập bình quan 1.300.000 1.360.000 1.450.000  9 Lợi nhuận sau thuế 40.795.200 180.036.000 264.834.000  Ta cũng thấy rằng năm 2007 tăng 84.798.000đ so với năm 2006 đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán đồ gỗ thì mức tăng này là không đáng kể. Nhưng ta cũng thấy rằng nền kinh tế của đất nước đang trong quá trình hội nhập và cạnh tranh với các nước trong khu vự do vậy sự phát triển của Công ty như vậy cũng là chấp nhận được. II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty. Là một công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán đồ gỗ để phù hợp với đặc điểm kinh doanh và nguyên tắc làm việc có hiệu quả thì cơ cấu bộ máy quản lý cũng có sự thay đổi cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới của công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty bao gồm: - Giám Đốc - Phó Giám Đốc. - Phòng kinh doanh. - Phòng kế toán. - Phòng xuất nhập khẩu. - Phòng hành chính. Sơ đồ1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh * Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận * Ban Giám đốc : Ban giám đốc bao gồm có 1 giám đốc và 1 phó giám đốc. Giám đốc là người lãnh đạo cao nhất, người điều hành mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu của Công ty đã đề ra trên mọi lĩnh vực. Để trợ giúp Ban giám đốc còn có một bộ máy quản lý chỉ đạo trực tiếp bao gồm các phòng ban như: Phòng hành chính Nhân sự; phòng kinh doanh, phòng kế toán và phòng xuất nhập khẩu. * Phòng hành chính nhân sự. Có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự, thực hiện công tác đảm bảo và chăm sóc quyền của người lao động trong công ty. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về các công tác hành chính. * Phòng kinh doanh. Đây là phòng quan trọng nhất trong công ty; mang lại doanh thu và có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương thức và các chương trình chăm sóc khách hàng nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và phát triển thị trường. * Phòng xuất nhập khẩu. Nhiệm vụ chủ yếu là nhận đơn đặt hàng của các phòng kinh doanh, cùng phòng kinh doanh quyết định đơn hàng; gửi đơn hàng và soạn thảo hợp đồng với đối tác nước ngoài; làm thủ tục vận tải và bảo hiểm để chuyển hàng về Việt Nam và làm các thủ tục hải quan để nhận hàng về Công ty. * Phòng Kế toán. Đây là phòng quan trọng trong việc thu thập ghi chép và tổng hợp số liệu của các bộ phận trong toàn Công ty, có nhiệm vụ phân bổ và hạch toán chi phí, tính giá thành sản phẩm chính xác; giúp Ban giám đốc có cơ sở chỉ đạo trong việc thực hiện được mục tiêu của doanh nghiệp đã đề ra. Tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình tập chung, tức là mọi quyền hành đề thuộc ban lãnh đạo do vậy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều do ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Nên trong quá trình sản xuất kinh doanh phục vụ khách hàng Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh. * Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh . Công ty TNHH 1 thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh chuyên kinh doanh mặt hàng về gỗ và thiết kế sản xuất các sản phẩm từ gỗ , là nhà kinh doanh kiêm sản xuất nên chức năng chủ yếu là đi sâu thiết kế để cho ra các mẫu mã sản phẩm tốt nhất phù hợp với mọi đối tượng tiêu dùng trong cả nước . - Phân phối các loại gỗ cho các đối tượng. - Sản xuất kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đồ dùng văn phòng, không gian trưng bày hàng triển lãm ... * Đặc điểm về thị trường tiêu thụ. Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh là nhà phân phối gỗ và sản xuất các mặt hàng từ gỗ đáp ứng mọi nhu cầu của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Khách hàng chủ yếu của Công ty như là. - Công ty Sơn Hà: Show room trưng bày thiết bị - Công ty Trung Việt: Gian hàng trưng bày triển lãm - Các công ty chế biến gỗ. - Người tiêu dùng: tủ bếp, nội thất gia đình,khuôn cửa...... Công ty Ngọc Khánh có trụ sở chính tại 110 -Quốc Bảo - Văn Điển và một showroom trưng bày sản phẩm tại H82 Thinh Quang - Đống đa - Hà Nội. Thị trường truyền thống của Công ty Ngọc Khánh là đối tượng người tiêu dùng trong nước và các công ty có nhu cầu trưng bày giới thiệu sản phẩm. 3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Đất nước đã ra nhập WTO và đang trên đà phát triển, cùng với sự phát triển của đất nước là sự ra đời của các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu mới ngày càng nhiều khiến cho việc cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh ngày một khốc liệt. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn cho những sản phẩm của mình để có được sản phẩm tố nhất cũng như các dịch vụ đi kèm tốt nhất. * Mục tiêu của Công ty Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ kinh doanh đều gắn liền với sự phát triển, tăng trưởng của đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng để hoà chung với sự phát triển nhanh chóng của đất nước thì mỗi doanh nghiệp, công ty phải tìm cho mình một hướng đi, một mục tiêu để phấn đấu. Đối với Công ty Ngọc Khánh thì mục tiêu đặt ra trong Công ty là. + Phát triển mạng lưới phân phối rộng các tỉnh thành. + Xây dựng và tổ chức các kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả + Mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới. + Đầu tư phát triển mở rộng thêm một số showroom + Thực hiện kế hoạch liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài nhằm khai thác triệt để nguần lực của Công ty. + Đi sâu thiế kế nội thất để cho ra các mẫu mã mới nhất ,giá cả phù hợp với mọi đối tượng tiêu dùng. + Mở rộng sản xuất, thu hút thêm lao động, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, bố trí đúng người đúng việc. * Định hướng phát triển của Công ty Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riền đang có những biện pháp nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới. Việc hội nhập kinh tế, tăng cường hợp tác đầu tư với nước ngoài của nhà nước đã tạo tiền đề thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước muốn tồn tại và phát triển được phải có những hướng đi đúng đắn, những định hướng lâu dài. nhằm đưa công ty ngày một phát triển hơn trên thị trường trong nước cũng như phát triển, mở rộng ra các nước lân cận, 4. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh. Như đã thấy Công ty Ngọc Khánh là một công ty chuyên về sản xuất kinh doanh thương mại mà chủ yếu ở đây là các mặt hàng đồ gỗ nên các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh này bao gồm có lao động sống, các loại vật liệu mà ở đây gỗ là chủ yếu. Ngoài ra còn một số loại máy móc thiết bị, nhiên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty. Các sản phẩm chính của Công ty là những mặt hàng đồ gỗ do công ty tự sản xuất và nhập khẩu nên quá trình kinh doanh chủ yếu tại Công ty TNHH sản xuất thương mại xuát nhập khẩu Ngọc Khánh là quá trình bán hàng . (Sơ đồ Quy trình kinh doanh của Công ty Ngọc Khánh ) Sơ đồ 2: Quy trình kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khâu Ngọc Khánh Qua sơ đồ ta có thể thấy được quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khánh là ban giám đốc có nhiện vụ nghiên cứu hồ sơ và các kế hoạch kinh doanh lâu dài của Công ty còn các phòng ban chức năng có nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch đã đề ra và được ban gián đốc phê duyệt. Để thực hiện được kế hoạch đã đề ra yêu cầu các phòng ban và các bộ phận khác trong Công ty phải phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa ra được sản phẩm cuối cùng là lợi nhuận của Công ty. II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH 2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. Do đặc điểm của sản phẩm như vậy nên bộ máy kế toán – tài chính được tổ chức cơ cấu lao động gọn nhẹ, hạch toán tập trung không qua khâu trung gian. Nghĩa là mọi hoạt động, chức quản lý về tài chính đều được tập chung về phòng kế toán trực tiếp thanh toán, tập hợp và phân l
Luận văn liên quan