Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Thương Mại Kiên Giang

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.1 1. Lí do chọn đề tài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 1 3. Nội dung nghiên cứu.1 4. Phạm vi nghiên cứu.2 5. Phương pháp nghiên cứu. 2 PHẦN NỘI DUNG.3 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN. 3 1.1 Kế toán doanh thu bán hàng – TK511. 3 1.1.1 Khái niệm.3 1.1.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK511. 3 1.1.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK511.5 1.1.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 5 1.1.5 Sơ đồ hạch toán.7 1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu. 7 1.2.1 Chiết khấu thương mại – TK521. 7 1.2.1.1 Khái niệm.7 1.2.1.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK521. 7 1.2.1.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK521.8 1.2.1.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu.9 1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán.9 1.2.2 Hàng bán bị trả lại – TK531. 10 1.2.2.1 Khái niệm.10 1.2.2.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK531. 10 1.2.2.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK531.10 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu.10 1.2.2.5 Sơ đồ hạch toán.12 1.2.3 Giảm giá hàng bán – TK532. 12 1.2.3.1 Khái niệm.12 1.2.3.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK532. 12 1.2.3.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK532. 13 1.2.3.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 13 1.2.3.5 Sơ đồ hạch toán. 14 1.3 Kế toán giá vốn hàng bán – TK632.14 1.3.1 Khái niệm. 14 1.3.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK632. 14 1.3.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK632. 15 1.3.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 15 1.3.5 Sơ đồ hạch toán. 17 1.4 Kế toán chi phí bán hàng – TK641.17 1.4.1 Khái niệm. 17 1.4.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK641. 18 1.4.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK641. 18 1.4.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 19 1.4.5 Sơ đồ hạch toán. 20 1.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp – TK642.20 1.5.1 Khái niệm. 20 1.5.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK642. 20 1.5.3 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 21 1.5.4 Sơ đồ hạch toán. 22 1.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính – TK515. 22 1.6.1 Khái niệm. 22 1.6.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK515. 23 1.6.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK515. 23 1.6.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 24 1.6.5 Sơ đồ hạch toán. 26 1.7 Kế toán chi phí hoạt động tài chính – TK635. 26 1.7.1 Khái niệm. 26 1.7.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK635 . 26 1.7.3 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 27 1.7.4 Sơ đồ hạch toán. 29 1.8 Kế toán thu nhập khác – TK711.29 1.8.1 Khái niệm. 29 1.8.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK711. 29 1.8.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK711. 30 1.8.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 30 1.8.5 Sơ đồ hạch toán. 32 1.9 Kế toán chi phí khác – TK811.33 1.9.1 Khái niệm. 33 1.9.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK811. 33 1.9.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK811. 33 1.9.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 33 1.9.5 Sơ đồ hạch toán. 35 1.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh – TK911.35 1.10.1 Khái niệm. 35 1.10.2 Cách xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 36 1.10.3 Tài khoản sử dụng. 36 1.10.4 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK911. 37 1.10.5 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu. 37 1.10.6 Sơ đồ hạch toán. 39 CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG.40 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 40 2.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty.41 2.2.1 Chức năng.41 2.2.2 Nhiệm vụ. 41 2.2.3 Quyền hạn.41 2.2.4 Những hoạt động chính của công ty.42 2.3 Cơ cấu tồ chức của công ty. 42 2.3.1 Ban giám đốc.42 2.3.2 Phòng kinh doanh.43 2.3.3 Phòng kế toán tài chính. 43 2.3.4 Phòng tổ chức hành chính. 43 2.3.5 Phòng xuất nhập khẩu và đầu tư.44 2.3.6 Phòng quản lý xây dựng cơ bản. 44 2.3.7 Tổ vận chuyển thuỷ bộ. 44 2.3.8 Các đơn vị trực thuộc. 44 2.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.46 2.4.1 Kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm (2002 – 2004).46 2.4.2 Khái quát tình hình tài sản của công ty. 48 2.4.3 Khái quát tình hình nguồn vốn của công ty.54 2.5 Thuận lợi và khó khăn của công ty. 57 2.5.1 Thuận lợi. 57 2.5.2 Khó khăn. 58 2.6 Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới.47 (Giai đoạn 2005 – 2010) 2.6.1 Dự báo tình hình của địa phương, cả nước, khu vực và trên thế giới. 59 2.6.2 Mục tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh.59 2.6.3 Định hướng kế hoạch để thực hiện mục tiêu trên.59 CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI KIÊN GIANG. 61 3.1 Đặc điểm và tổ chức công tác kế toán tại công ty.61 3.1.1 Đặc điểm.61 3.1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty.61 3.1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 61 3.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán. 62 3.2 Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại công ty. 64 3.2.1 Các loại sổ kế toán.64 3.2.2 Phương pháp ghi sổ. 64 3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại Kiên Giang.64 3.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng. 66 3.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.71 3.3.2.1 Hàng bán bị trả lại. 71 3.3.2.2 Giảm giá hàng bán.72 3.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán. 73 3.3.4 Kế toán chi phí bán hàng.75 3.3.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.78 3.3.6 Kế toán thu nhập hoạt động tài chính.80 3.3.7 Kế toán chi phí hoạt động tài chính.84 3.3.8 Kế toán thu nhập khác. 86 3.3.9 Kế toán chi phí khác.88 3.3.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 90 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 93 1. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.93 2. Về vốn. 94 3. Về lao động. 95 4. Về tổ chức công tác kế toán tại công ty.95 5. Về việc ghi chép kế toán. 96 6. Về hình thức sổ kế toán.97 7. Về chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty.97 8. Về phần mềm kế toán.97

pdf114 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 10227 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Thương Mại Kiên Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ_QTKD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN TRẦN THỊ KIM KHÔI NGUYỄN NGỌC HẬU Th.S TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG MSSV: DKT010416 Lớp: DH2KT An Giang, tháng 05/2005 PHẦN NỘI DUNG LỜI CẢM TẠ Kính thưa các Thầy Cô trường Đại học An Giang. Kính thưa các Cô Chú trong Ban giám đốc Công ty Thương mại Kiên Giang và phòng Kế toán tài vụ. Qua thời gian học tập tại trường và thời gian thực tập tại Công ty Thương mại Kiên Giang đến nay em đã hoàn thành chương trình học tập và hoàn thành khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh trường Đại học An Giang đã tận tình truyền đạt cho em kiến thức về lí luận thực tế trong bốn năm qua. Xin chân thành cảm ơn Cô Trần Thị Kim Khôi và Cô Trần Thị Thanh Phương đã hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận này. Em cũng xin cảm ơn Ban giám đốc, Cô Chú, Anh Chị trong phòng Kế toán tài vụ Công ty Thương mại Kiên Giang, đặc biệt là anh Nguyễn Văn Lành đã nhiệt tình giúp đỡ, giải thích, cung cấp số liệu để em hoàn thành khóa luận này. Kính chúc Quý Thầy Cô khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh trường Đại học An Giang, cùng Quý Cô Chú, Anh Chị đang công tác tại Công ty Thương mại Kiên Giang dồi dào sức khoẻ và công tác tốt. Kính chúc Công ty Thương mại Kiên Giang ngày càng phát triển hơn nữa, góp phần đưa nền kinh tế tỉnh nhà tiến xa hơn. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Kiên Giang, ngày….tháng….năm 2005 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Long Xuyên, ngày….tháng….năm 2005 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Long Xuyên, ngày….tháng….năm 2005 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU..................................................................................................1 1. Lí do chọn đề tài............................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu......................................................................................... 1 3. Nội dung nghiên cứu.........................................................................................1 4. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................. 2 PHẦN NỘI DUNG..............................................................................................3 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN........................................................................ 3 1.1 Kế toán doanh thu bán hàng – TK511............................................................ 3 1.1.1 Khái niệm.....................................................................................................3 1.1.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK511..................................................... 3 1.1.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK511...................................................5 1.1.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu............. 5 1.1.5 Sơ đồ hạch toán............................................................................................7 1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu........................................................................ 7 1.2.1 Chiết khấu thương mại – TK521................................................................. 7 1.2.1.1 Khái niệm..................................................................................................7 1.2.1.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK521.................................................. 7 1.2.1.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK521................................................8 1.2.1.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu.......... 9 1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán.........................................................................................9 1.2.2 Hàng bán bị trả lại – TK531........................................................................ 10 1.2.2.1 Khái niệm..................................................................................................10 1.2.2.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK531.................................................. 10 1.2.2.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK531................................................10 1.2.2.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu.......... 10 1.2.2.5 Sơ đồ hạch toán.........................................................................................12 1.2.3 Giảm giá hàng bán – TK532....................................................................... 12 1.2.3.1 Khái niệm..................................................................................................12 1.2.3.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK532................................................. 12 1.2.3.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK532............................................... 13 1.2.3.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu......... 13 1.2.3.5 Sơ đồ hạch toán........................................................................................ 14 1.3 Kế toán giá vốn hàng bán – TK632................................................................14 1.3.1 Khái niệm.................................................................................................... 14 1.3.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK632.................................................... 14 1.3.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK632.................................................. 15 1.3.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu............ 15 1.3.5 Sơ đồ hạch toán........................................................................................... 17 1.4 Kế toán chi phí bán hàng – TK641.................................................................17 1.4.1 Khái niệm.................................................................................................... 17 1.4.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK641.................................................... 18 1.4.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK641.................................................. 18 1.4.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu............ 19 1.4.5 Sơ đồ hạch toán........................................................................................... 20 1.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp – TK642.............................................20 1.5.1 Khái niệm.................................................................................................... 20 1.5.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK642.................................................. 20 1.5.3 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu............ 21 1.5.4 Sơ đồ hạch toán........................................................................................... 22 1.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính – TK515........................................... 22 1.6.1 Khái niệm.................................................................................................... 22 1.6.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK515.................................................... 23 1.6.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK515.................................................. 23 1.6.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu............ 24 1.6.5 Sơ đồ hạch toán........................................................................................... 26 1.7 Kế toán chi phí hoạt động tài chính – TK635................................................ 26 1.7.1 Khái niệm.................................................................................................... 26 1.7.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK635 ................................................. 26 1.7.3 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu............ 27 1.7.4 Sơ đồ hạch toán........................................................................................... 29 1.8 Kế toán thu nhập khác – TK711....................................................................29 1.8.1 Khái niệm.................................................................................................... 29 1.8.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK711.................................................... 29 1.8.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK711.................................................. 30 1.8.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu............ 30 1.8.5 Sơ đồ hạch toán........................................................................................... 32 1.9 Kế toán chi phí khác – TK811........................................................................33 1.9.1 Khái niệm.................................................................................................... 33 1.9.2 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK811.................................................... 33 1.9.3 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK811.................................................. 33 1.9.4 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu............ 33 1.9.5 Sơ đồ hạch toán........................................................................................... 35 1.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh – TK911............................................35 1.10.1 Khái niệm.................................................................................................. 35 1.10.2 Cách xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.............. 36 1.10.3 Tài khoản sử dụng..................................................................................... 36 1.10.4 Một số nguyên tắc khi hạch toán TK911.................................................. 37 1.10.5 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu.......... 37 1.10.6 Sơ đồ hạch toán......................................................................................... 39 CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG.........................................................................40 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.............................................. 40 2.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty............................................41 2.2.1 Chức năng....................................................................................................41 2.2.2 Nhiệm vụ..................................................................................................... 41 2.2.3 Quyền hạn....................................................................................................41 2.2.4 Những hoạt động chính của công ty............................................................42 2.3 Cơ cấu tồ chức của công ty............................................................................ 42 2.3.1 Ban giám đốc...............................................................................................42 2.3.2 Phòng kinh doanh........................................................................................43 2.3.3 Phòng kế toán tài chính............................................................................... 43 2.3.4 Phòng tổ chức hành chính........................................................................... 43 2.3.5 Phòng xuất nhập khẩu và đầu tư..................................................................44 2.3.6 Phòng quản lý xây dựng cơ bản.................................................................. 44 2.3.7 Tổ vận chuyển thuỷ bộ................................................................................ 44 2.3.8 Các đơn vị trực thuộc.................................................................................. 44 2.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty...................................46 2.4.1 Kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm (2002 – 2004).........................46 2.4.2 Khái quát tình hình tài sản của công ty....................................................... 48 2.4.3 Khái quát tình hình nguồn vốn của công ty.................................................54 2.5 Thuận lợi và khó khăn của công ty................................................................ 57 2.5.1 Thuận lợi..................................................................................................... 57 2.5.2 Khó khăn..................................................................................................... 58 2.6 Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới...........................47 (Giai đoạn 2005 – 2010) 2.6.1 Dự báo tình hình của địa phương, cả nước, khu vực và trên thế giới......... 59 2.6.2 Mục tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh................................................59 2.6.3 Định hướng kế hoạch để thực hiện mục tiêu trên........................................59 CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI KIÊN GIANG...................... 61 3.1 Đặc điểm và tổ chức công tác kế toán tại công ty.......................................... 61 3.1.1 Đặc điểm......................................................................................................61 3.1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty...........................................................61 3.1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty......................................................... 61 3.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán...................................... 62 3.2 Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại công ty.............................................. 64 3.2.1 Các loại sổ kế toán.......................................................................................64 3.2.2 Phương pháp ghi sổ..................................................................................... 64 3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại Kiên Giang.............................................................. 64 3.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng........................................................................ 66 3.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu........................................................71 3.3.2.1 Hàng bán bị trả lại.................................................................................... 71 3.3.2.2 Giảm giá hàng bán....................................................................................72 3.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán............................................................................ 73 3.3.4 Kế toán chi phí bán hàng.............................................................................75 3.3.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.........................................................78 3.3.6 Kế toán thu nhập hoạt động tài chính..........................................................80 3.3.7 Kế toán chi phí hoạt động tài chính.............................................................84 3.3.8 Kế toán thu nhập khác................................................................................. 86 3.3.9 Kế toán chi phí khác....................................................................................88 3.3.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh........................................................ 90 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................... 93 1. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.......................................................93 2. Về vốn.............................................................................................................. 94 3. Về lao động...................................................................................................... 95 4. Về tổ chức công tác kế toán tại công ty............................................................95 5. Về việc ghi chép kế toán.................................................................................. 96 6. Về hình thức sổ kế toán.................................................................................... 97 7. Về chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty.....................................................97 8. Về phần mềm kế toán.......................................................................................97 GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BCH TW Ban chấp hành trung ương. BHXH Bảo hiểm xã hội. BHYT Bảo hiểm y tế. CB – CNV Cán bộ công nhân viên. CCDC Công cụ dụng cụ. CNV Công nhân viên. CNVC Công nhân viên chức. CPSXC Chi phí sản xuất chung. GTGT Giá trị gia tăng. GVHB Giá vốn hàng bán. HĐTC Hoạt động tài chính. HĐKD Hoạt động kinh doanh. HĐKT Hợp đồng kinh tế. HTK Hàng tồn kho. KPCĐ Kinh phí công đoàn. KQKD Kết quả kinh doanh. NVL Nguyên vật liệu. QLDN Quản lý doanh nghiệp. SXKD Sản xuất kinh doanh. TGHĐ Tỷ giá hối đoái. TNDN Thu nhập doanh nghiệp. TSCĐ Tài sản cố định. TTĐB Tiêu thụ đặc biệt. XDCB Xây dựng cơ bản. XĐKQKD Xác định kết quả kinh doanh. GVHD : Trần Thị Kim Khôi Th.S Trần thị Thanh Phương SVTH : Nguyễn Ngọc Hậu PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trước biển đổi to lớn của nền kinh tế nước ta hiện nay, đặc biệt là những chủ trương của Nhà nước như cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã không ngừng kích thích các doanh nghiệp vươn lên, Công ty Thương mại Kiên Giang cũng không ngoại lệ. Công ty đã từng bước chuyển mình để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời đứng vững được trên thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Để làm được điều đó công ty đã phải phát huy tất cả tiềm năng, nội lực hiện có, đồng thời cũng nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của các bộ phận trong công ty, trong đó phải kể đến bộ phận kế toán. Có thể nói rằng bộ phận kế toán là xương sống trong một công ty. Tất cả những sự phấn đấu đó đều nhằm và
Luận văn liên quan