Khảo sát và thiết kế hồ chứa nước cây đuốc xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Xã An Cư, thuộc huyện Tịnh Biên, là một xã miền núi. Đây là một vùng đất nghèo nằm dưới chân núi Phú Cường. Người dân Khmer ở đây chiếm 90% dân số. Sựkham hiếm nước vào mùa khô là một trong những vấn đềnghiêm trọng ởvùng này. Dựán đềxuất việc khảo sát và xây dựng một hồchứa nước gần chân núi đểthu gom nước ngầm trong mùa khô nhằm cung cấp nước cho xã qua hệthống ống phân phối. Việc khảo sát đã được tiến hành đểlấy mẫu nước và đất, thực hiện thí nghiệm Augerhole and thí nghiệm bơm tháo. Hồchứa được thiết kếvới diện tích mặt thoáng của nước là 1.000 m2, tương ứng với dung tích tối đa vào khoảng 2.178 m3. Nước được xửlý qua các lớp lọc than, sạn sỏi, và được dẫn bằng một hệthống ống với đường kính 100 mm và dài 2.000 m đến một bểphân phối lớn. Hồchứa thỏa mãn nhu cầu nước cho hơn 1.000 người dân với mức cung cấp 60 lít nước mỗi ngày cho mỗi người. Tổng kinh phí đầu tư đến chứng 250 triệu đồng Việt Nam cho thời giá năm 1992. Toàn bộhệ thống làm việc rất tốt phục vụcho sinh hoạt hàng ngày cho cưdân ở đây và do vậy đã cải thiện dần dần cuộc sống cho người dân Khmer trong khu vực.

pdf10 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1919 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát và thiết kế hồ chứa nước cây đuốc xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- L.A. Tuấn, ĐH. Khiêm, C.T. Liêm, N.V. Cẩm, N.V. Sơn (Đại học Cần Thơ) 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TÓM TẮT KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỒ CHỨA NƯỚC CÂY ĐUỐC Xà AN CƯ, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG Surveying and designing Cay Duoc reservoir in An Cu village, Tinh Bien district, An Giang province Nhóm tác giả: ThS. Lê Anh Tuấn Chủ trì nghiên cứu kiêm Phụ trách tính toán thủy lực KS. Đặng Hòang Khiêm Phụ trách tính toán kết cấu KS. Cáp Thanh Liêm Phụ trách hành chánh, tài chánh KS. Nguyễn Văn Cẩm, KS. Nguyễn Văn Sơn Phụ trách đo đạc Kiểm tra và duyện dự án: Sở Thủy lợi tỉnh An Giang Ban Dân tộc tỉnh An Giang Sở Tài chánh tỉnh An Giang - 1992 - Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- L.A. Tuấn, ĐH. Khiêm, C.T. Liêm, N.V. Cẩm, N.V. Sơn (Đại học Cần Thơ) 2 KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỒ CHỨA NƯỚC CÂY ĐUỐC Xà AN CƯ, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG LÊ ANH TUẤN, ĐẶNG HOÀNG KHIÊM, CÁP THANH LIÊM, NGUYỄN VĂN CẨM, NGUYỄN VĂN SƠN (Khoa Thuỷ nông và Cải tạo đất, ĐHCT) Tóm tắt Xã An Cư, thuộc huyện Tịnh Biên, là một xã miền núi. Đây là một vùng đất nghèo nằm dưới chân núi Phú Cường. Người dân Khmer ở đây chiếm 90% dân số. Sự kham hiếm nước vào mùa khô là một trong những vấn đề nghiêm trọng ở vùng này. Dự án đề xuất việc khảo sát và xây dựng một hồ chứa nước gần chân núi để thu gom nước ngầm trong mùa khô nhằm cung cấp nước cho xã qua hệ thống ống phân phối. Việc khảo sát đã được tiến hành để lấy mẫu nước và đất, thực hiện thí nghiệm Augerhole and thí nghiệm bơm tháo. Hồ chứa được thiết kế với diện tích mặt thoáng của nước là 1.000 m2, tương ứng với dung tích tối đa vào khoảng 2.178 m3. Nước được xử lý qua các lớp lọc than, sạn sỏi,… và được dẫn bằng một hệ thống ống với đường kính 100 mm và dài 2.000 m đến một bể phân phối lớn. Hồ chứa thỏa mãn nhu cầu nước cho hơn 1.000 người dân với mức cung cấp 60 lít nước mỗi ngày cho mỗi người. Tổng kinh phí đầu tư đến chứng 250 triệu đồng Việt Nam cho thời giá năm 1992. Toàn bộ hệ thống làm việc rất tốt phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày cho cư dân ở đây và do vậy đã cải thiện dần dần cuộc sống cho người dân Khmer trong khu vực. Từ khóa: nước uống, khảo sát, thiết kế, hồ chứa nước, hệ thống ống. Abstract The An Cu village, located in TinhBien district, is a mountainous area. This is a very poor land along the foot site of the Phu Cuong Mountain. The Khmer people account for 90% of the inhabitant. Water shortage in the dry season has been one of the serious problems in this area. The project has been pointed out to survey and to construct a reservoir nearby the mountain to collect the underground water in the dry season in order to supply water for village through the pipeline system. The survey has been carried out for collecting water and soil samples and doing Augerhole tests as well as pumping tests. The reservoir was designed with the water surface area of 1,000 m2, correspondingly its maximum volume is about 2,178 m3. Water is treated by charcoal, gravel, small stone, … filting layers and then is conveyed by a pipeline system which has 100 mm in diameter and 2,000 m in length to a big distribution tank. This reservoir can satisfy the water requirement of more than 1,000 people with the supplied water amount of 60 litters per day per capita. The total investment money was about 250 million Vietnamese dongs in the financial year 1992. The whole system has functioned very well now which is contributing a lot to the daily activities of the resident and therefore to the Khmer people’s life in the region has been gradually improved as much. Keywords: drinking water, survey, design, reservoir, pipeline system. Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- L.A. Tuấn, ĐH. Khiêm, C.T. Liêm, N.V. Cẩm, N.V. Sơn (Đại học Cần Thơ) 3 I. MỞ ĐẦU Ở ĐBSCL, mùa khô kéo dài 7 tháng gây một tình trạng căng thẳng về nguồn nước cho dân cư, đặc biệt ở các khu vực xa sông. Việc tìm kiếm các tài nguyên nước được tập trung nhắm vào các mạch nước ngầm dưới lòng đất. An Cư là một xã vùng biên giới Tây Nam Việt Nam, tiếp giáp với Campuchia, thuộc huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang. Đây là một vùng tập trung nhiều người dân tộc Khmer nghèo, canh tác nông nghiệp là chính, khu vực này nằm cách xa sông, nguồn nước khan hiếm, nước dùng chủ yếu là nước mưa và các mạch nước nhỏ trong đất. Do nhu cầu sử dụng nước ngày càng trở nên bức thiết, đặc biệt là vào mùa khô rất gay gắt, việc tìm kiếm nguồn nước được đặt ra. Dựa vào các dấu vết của một giếng nước nhỏ nằm sát chân núi Cấm, hai đợt khảo sát đo đạc địa hình, địa chất, đánh giá trữ lượng nước đã được tiến hành. Đợt thứ nhất vào tháng 12-1990, đợt thứ hai kéo dài từ đầu tháng 3-1991 đến cuối tháng 4-1991. Cả hai đợt đều nhằm chuẩn bị cho việc nghiên cứu khả năng xây dựng một hồ chứa nhỏ phục vụ cho sinh hoạt cho dân cư ở đây. Từ xưa đến nay, nhiều tác giả đã bỏ công nghiên cứu các tính chất và qui luật chuyển động của nước trong đất. Hoogoudt (1936) đã đưa ra phương trình thực nghiệm cho sự quan hệ giữa độ dẫn thuỷ lực (hydraulic conductivity) và tốc độ dâng mực nước trong một số hố khoan bị rút nước. sự phân tích của Hooghoudt, sau đó, đã được Kirkham và Bavel (1948) và Ernt (1950), Boast (1971) phát triển thành phương pháp Augerhole, nguyên lý được trình bày ở [1] và [2]. Các công thức và quy trình khai thác nước ngầm đã được Atnislav Turek (1971) đúc kết [3], P.Chín (1996) cũng đã tổng quát hoá vấn đề nước ngầm ở Nam Bộ nói chung [4]. Lý thuyết tính toán kết cấu hồ chứa và thuỷ lực đường ống cũng đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước như nhà xuất bản Thuỷ Lợi Điện Lực Trung Quốc (1936) [5], Ray Klenslay và Joseph B. Franzini (1983) [6], P.N. Cừ và T.S. Khiêm (1981) [7], N.C.Cầm (1987) [8]... Hồ chứa nước Cây Đuốc là một hồ chứa tích tụ nước ngầm tầng mặt lần đầu tiên được khảo sát, thiết kế và xây dựng ở ĐBSCL. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đợt khảo sát thực tế tại xã An Cư đã được tổ chức trong tháng 12-1990 và tháng 3-4.1991, các nghiên cứu và thực nghiệm được thực hiện tại vị trí 2 giếng nước lấy nước lộ thiên nằm dưới chân núi Phú Cường cách trung tâm xã khảng 2 km. Dưới chân núi Phú Cường có một giếng nhỏ có đường kính 40 cm được đóng xuống đất bằng một thân cây thốt lốt là loại cây rất phổ biến trong vùng. Giếng này đã có từ lâu đời. Nước thường xuyên phun lên mặt ruộng kế cận với độ cao 10 cm, lưu lượng chảy trung bình 5 lít/phút. Phía trên núi cách giếng thốt lốt khoảng 150 m là một giếng nước lớn hơn được xây bằng xi-măng có đường kính 1,5 m. Có lẽ hai giếng này lấy chung một mạch nước ngầm. Nước trong mạch ngầm chảy sát mặt đất ở độ sâu khoảng 70 – 80 cm theo chiều sâu. Nguồn nước trong mạch ngầm được cung cấp từ trong lòng núi. Nước chảy gần như liên tục suốt năm kể cả những tháng mùa nắng mặc dù các khu vực xung quanh hoàn toàn khô hạn. Chổ lấy nước là điểm khảo sát cho hồ chứa dự kiến sau này. Phương pháp nghiên cứu theo trình tự như hình 1. Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- L.A. Tuấn, ĐH. Khiêm, C.T. Liêm, N.V. Cẩm, N.V. Sơn (Đại học Cần Thơ) 4 Hình 1: Tiến trình nghiên cứu và thực hiện công trình Thí nghiệm bơm tháoLấy mẫu nước, đất Phòng thí nghiệm Phân tích mẫu nước Điều tra nhu cầu nước thực tế, thu thập dữ liệu bản đồ.... Khảo sát ngoài đồng Thí nghiệm Augerhole Tính toán Phân tích mẫu đất Định hệ số thấm của đất Định lưu lượng thấm đơn vị Thiết kế định hình hồ chứa Tính toán thuỷ lực đường ống Phân tích số liệu Thảo luậncác phương án kỹ thuật Lập dự toán công trình Thuyết minh kết quả Duyệt dự án Thi công công trình Vận hành khai thác quản lý Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- L.A. Tuấn, ĐH. Khiêm, C.T. Liêm, N.V. Cẩm, N.V. Sơn (Đại học Cần Thơ) 5 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU III. 1. Chất lượng nước Mẫu nước được lấy từ giếng nước thốt lốt ngày 12-12-1990 và phân tích có kết quả như sau Bảng 1: Kết quả phân tích hoá học thành phần của nước Độ pH 7,25 Cặn không tan 65.80 mg/l Độ cứng toàn phần 0,66 mg/l III.2. Thành phần hạt Các hố khoang nằm trong phạm vi 30 m phía trên giếng thốt lốt, khoan đến độ sâu 2 m thì gặp tầng đất khá cứng, mẫu đất lấy lên cho thành phần hạt sau (qua phương pháp rây sàng). Bảng 2: Kết quả phân tích thành phần hạt qua khu vực khảo sát Thành phần hạt theo tỉ lệ (%) Rây Đường kính hạt (mm) Độ sâu 0-100cm Độ sâu 100-200cm 2 > 2 18.02 99.99 % 16.58 99.90 % 1 1 - 2 19.24 81.97 % 23.64 83.32 % 0.5 0.5 - 1 24.44 62.73 % 27.28 59.68 % 0.25 0.25 - 0.5 18.18 38.29 % 18.28 18.28 % 0.1 0.1 - 0.25 11.52 20.11 % 8.73 8.73 % 0.05 0.05 - 0.1 5.66 8.58 % 3.01 3.01 % Đáy < 0.05 2.93 2.93 % 2.38 2.38 % 20 -2 mm 18.02 16.58 2 - 0.05 79.04 80.94 < 0.05 2.93 2.38 PHÂN LOẠI ĐẤT Cát lẫn sạn sỏi Cát lẫn sạn sỏi Bảng 3: Kết quả tính toán đánh giá độ đồng nhất của thành phần hạt Độ sâu (cm) D10 (10%) (mm) D60 (60%) (mm) e Đánh giá độ đồng nhất 0 - 100 0.0561 0.472 8.414 Đất không đồng nhất 100 - 200 0.0764 0.507 6.636 Đất không đồng nhất III. 3. Độ dẫn thuỷ lực của đất Thí nghiệm ngoài đồng (bằng phương pháp Augerhole và Piezometer) tại vị trí 30 m phía trên giếng thốt lốt (tháng 12-1990) đã được thực hiện nhằm xác định độ dẫn thuỷ lực (có giá trị dẫn K), bán kính ảnh hưởng và lượng trữ nước trong đất. Các thí nghiệm được lập lại theo 5 tuyến quanh giếng (tháng 4-1991). Hố khoan (r = 4 cm) cho biết: - Chiều sâu mặt nước là 0.7m dưới mặt đất. - Chiều dày tầng chứa nước khảo sát là 1.3m. - Bán kính ảnh hưởng đối với giếng rút nước là 16m Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- L.A. Tuấn, ĐH. Khiêm, C.T. Liêm, N.V. Cẩm, N.V. Sơn (Đại học Cần Thơ) 6 Bảng 4: Độ dẫn thuỷ lực K trong tầng đất bão hòa (Sau khi rút cạn nước trong hố thí nghiệm) Thời gian (phút) Tỉ lệ hồi phục (%) Độ dẫn thuỷ lực (m/ngày) 1 55 2.91 2 63 1.57 3 70 1.44 5 76 0.88 10 84 0.51 30 92 0.29 #60 #100 #0.09 Kết quả tính toán thí nghiệm bơm tháo cho lượng nước giữ lại trung bình trên một đơn vị diện tích ướt là 1.75 lit/phút/m2. III. 4. Đánh giá • Chất lượng nước của giếng có thể đánh giá là khá tốt cho việc sử dụng nước sinh hoạt trong điều kiện hiện nay của xã. • Bằng kết quả phân tích thành phần hạt, độ phục hồi của nước, độ dẫn thuỷ lực của nước ngầm trong đất và lưu lượng thấm đơn vị cho phép kết luận vùng đất này có khả năng khai thác nước ngầm được. • Dựa vào quan sát thực tế cho thấy nguồn tài nguyên nước ở đây không lớn, nhất là trong mùa nắng, khu vực này hoàn toàn khô hạn chỉ trừ xung quanh giếng nước thốt lốt khoảng 1.000 m2 sâu 2 m tại giếng thốt lốt là đều có thể thực hiện được. Một hồ chứa như thế sẽ có dung tích khoảng 1.000 m3 - 2.000 m3. Xét hiệu suất khai thác sử dụng hồ chứa nước tối thiểu là 60%, với mức thấm tính toán và chỉ sử dụng nước cho ăn uống với chỉ tiêu 60 lit/ngày/người thì hồ này có thể phục vụ khoảng trên dưới 3.000 người. IV. PHẦN THIẾT KẾ IV.1 Quan điểm thiết kế Hồ chứa nước ngầm được -đặt tên là HỒ CHỨA NƯỚC CÂY ĐUỐC-thực chất là một giếng nước lộ thiên lớn, được hình thành bởi việc ngăn dòng chảy ngầm ở phía hạ lưu của nó và được giữ lại ở một khu trũng nhân tạo. Dựa vào yêu cầu thực tế về việc đầu tư phát triển cho vùng nông thôn sâu, vùng tập trung nhiều người dân tộc và việc xem xét khả năng địa phương trong việc xây dựng va quản lý hệ thống, hồ chứa nước Cây Đuốc được thiết kế với dung tích chứa trên 1.000m3, vị trí đặt tại giếng thốt lốt, khu vực hồ chứa chiếm 1.200m2 và được thiết kế dạng hình tròn - là hình có dung tích chứa lớn nhất, tương xứng với chu vi bao nhỏ nhất. Vật liệu xây dựng được chọn ở khu vực địa phương hoặc lân cận không xa nơi xây dựng. Điều kiện thi công tương đối đơn giản phù hợp với khả năng của huyện và kinh phí xây dựng không quá lớn. IV.1.1. Kích thước cơ bản Hồ chứa nước Cây Đuốc có dạng hình chóp cụt, kích thước như bảng 5: Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- L.A. Tuấn, ĐH. Khiêm, C.T. Liêm, N.V. Cẩm, N.V. Sơn (Đại học Cần Thơ) 7 Bảng 5: Kích thước cơ bản của hồ chứa Cây Đuốc Đường kính lớn 41 m Đường kính đáy 25 m Đường kính mặt nước max 40 m Đường kính khu vực hồ chứa 45 m Độ dốc mái 1:3 Cao trình bờ 25.81 m Cao trình đáy 22.77 m Cao trình mặt nước max 25.27 m Cao trình ống lấy nước 22.97 m Cao trình đê bao 26.07 m Dung tích chứa max 2.178 m Dung tích chết 98.96 m3 Dung tích hữu dụng #1.000 m3 Hồ chứa nước Cây Đuốc sẽ được thi công bằng biện pháp thi công cơ giới (phần đào và đấp) và bán thủ công (phần gia cố mái, lắp đặt tường ống, xây các công trình phụ trợ...). Phần đào đắp có khối lượng tính toán như sau: a. Khối lượng đất đào: ‰ Đào khu vực lòng hồ: 2.400 m3 ‰ Đào đất để đặt đường ống dẫn: 1.500 m3 b. Khối lượng đất đắp ‰ Đắp phía trong mái dưới lòng hồ: 80 m3 ‰ Đắp đê bao chung quanh hồ: 200 m3 ‰ Đắp chắn đường ống dẫn: 1.500 m3 Tổng cộng: 1.780 m3 Mái trên và đáy hồ được lát bằng các tấm dale bêtông có kích thước 0.5x0.5x0.1m có đục lỗ dạng phân bố đều (đường kính lỗ 2cm). Các tấm dale bêtông được đúc tại chỗ là lắp đặt dễ dàng. Phía dưới các tấm dale này là tầng lọc nước ngược. Để hạn chế nước trong hồ bớt thấm rút theo chiều dòng chaỷtọng lực, phân nữa phía mái dưới trong hồ chứa dược lát đá chít mạch toàn bố đến chân hồ và một phần đáy, ở chân mái chít mạch này được gia cố thêm một tường chắn sâu 1m kể từ đáy hồ với mục đích kéo dài đường viền thấm trong đất. Tường chắn này làm bằng sét tốt (chắc nhuyễn, không lẫn nhiều tạp chất) thực chất là một đập sét ngầm, dày 0.6 m sâu 1 m - chạy suốt nữa vành hồ và kéo dài 150m tạo thành hai cánh bên với góc mở 60 độ. Tường sét có ưu điểm cấu tạo đơn giản, dễ thi công (chỉ đổ và đầm nện). Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- L.A. Tuấn, ĐH. Khiêm, C.T. Liêm, N.V. Cẩm, N.V. Sơn (Đại học Cần Thơ) 8 IV.2. Các công trình phụ trợ a. Đường ống dẫn nước Đường ống dẫn nước về trung tâm xã (UBND xã An Cư) có qui cách sau: Bảng 6: Qui cách và kích thước hệ thống ống dẫn nước HẠNG MỤC QUI CÁCH & KÍCH THƯỚC Tổng chiều dài ống dẫn Trục chính 1.200 m, nối dài 1.800 m Đường kính ngoài của ống 117 mm Đường kính trong của ống 100 mm Loại ống ống gang Độ dốc ống dẫn Xem bản vẽ Đo sâu đặt ống Xem bản vẽ Van khoá Loại xoay trục thẳng Chạc ba Tương ứng với ống 100 mm Khớp nối Tương ứng với ống 100 mm Lưới chắn rác Lưới kẽm 10 x10 mm Bộ phận lọc nước Cấu tạo b. Công trình bảo vệ chất lượng nước Vì đây là hồ chứa nước lộ thiên phục vụ cho dân sinh nên việc bảo vệ sự trong sạch, an toàn về mặt vệ sinh cũng cần thực hiện. Vành đai hồ được đắp một con đê nhỏ cao 0.5m, rộng 0.5m, mái dốc 1:1, đắp bằng đất, nếu có điều kiện có thể lát mái bằng đá xây hoặc trồng cỏ, mặt đê rải sỏi hoặc đá dăm 2cm. Đê bao có nhiệm vụ ngăn cản rác, cỏ theo dòng chảy mặt (mưa) xuống hồ. ngoài ra, một hàng rào lưới kẽm B.40 cao 1.5m bao quanh hồ cũng cần thiết nhằm ngăn cản người lạ và gia súc (bò, gà vịt, ..) xâm nhập vào khu vực hồ. Do đặc điểm lớp thổ nhưỡng sâu 1.5m từ mặt đất tự nhiên là những hạt sét có đường kính nhỏ có khả năng hoà tan gây đục nguồn nước nên mặt trong hồ chứa được gia cố một vành đai đá chít mạch dốc 1:1 để ngăn cản các hạt sét này. Phần trên và đáy của hồ chứa được phủ bởi tầng lọc ngược và được chắn bằng các tấm dale bêtông có kích thước 50 x 50 x 10cm có đục lỗ. tại vị trí lấy nước vào ống bao quanh là một rào chắn dày 20cm, có dạng hình hộp 1.2 x 1.2 x1.2m làm bằng lưới kẽm khung thép cạnh, bên trong có chứa than hoạt tính. Bộ phận này làm việc như một bộ lọc nướcgiúp cho chất lượng nước được trong sạch hơn. Than hoạt tính sẽ được thay thế định kì trong thời gian vận hành hồ (3 tháng /lần). Cấm tất cả các trường hợp tắm giặt, cho gia súc dùng nước trong hồ. Phía đầu ra của ống nước sẽ được trữ trong bể chứa làm bằng gạch xây dày 22cm, kích thước bể 3x5x15m trên có mái đáy và chung quanh có gắn các van lấy nước cho người sử dụng. V. KẾT LUẬN Hồ chứa nước Cây Đuốc và hệ thống phân phối nước của nó đã được xây dựng và tổng nghiệm thu. Tổng kinh phí công trình lên đến 250 triệu đồng. Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy các thông số kỹ thuật trong thiết kế đều đạt yêu cầu thực tế. Công trình này đang làm phấn khởi bà con dân tộc Khmer ở khu vực, giải quyết được nhu cầu nước cho một bộ phận lớn người dân ở đây, xoá đi những ngày tháng khổ cực vì khan hiếm nước. Họ hi vọng rằng những công trình tương tự như vậy sẽ được tiếp tục xây dựng cho vùng nông thôn sâu, từng bước đem tiến bộ kỹ thuật đến cho người dân. Khảo sát và thiết kế Hồ chứa nước Cây Đuốc, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- L.A. Tuấn, ĐH. Khiêm, C.T. Liêm, N.V. Cẩm, N.V. Sơn (Đại học Cần Thơ) 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. BOAST, C.V.and D. KIRKHAM (1971). Augerhole seepage theory. Proceedings of the Soil Science Society of America. 2. LAMBERT K. SMEDEMA and DAVID W. RYCROFT (1983). Land Drainge. Bastsford Acedamic and Educational Ltd. London. 3. STANISLAV TUREK, (D.V. MINH và N.T. TRÍ dịch) (1984). Sách tra cứu của nhà địa chất thuỷ văn. Nxb, Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 4. PHẠM CHÍN (1986). Khai thác và sử dụng nước ngầm. Nxb TP. Hồ Chí Minh. 5. Nhà xuất bản thuỷ lợi và điện lực-Trung Quốc (1963). Thiết kế và thi công hồ chứa nước loại vừa và nhỏ. Nxb Nông Nghiệp Hà Nội (dịch và in 1977) 6. RAY K. LINSLEY and JOSEPH B. FRANZINI (1979). Water resources engineering. McGraw-Hill Kogakusha, Ltd
Luận văn liên quan