Khóa luận Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tùng Phương

Quá trình phát triển các tưtưởng và học thuyết quản lý chỉra rằng : con người luôn là nguồn lực cơbản và quyết định sựphát triển của các tổchức. Trong thời kỳ xã hội công nghiệp đã có một sốhọc thuyết quản lý tập trung vào sựphát triển của các yếu tốkỹ thuật khoa học và kinh tế. Nhưng ngay cả những học thuyết này cũng phải thừa nhận không thể đạt được hiệu quảvà những tiến bộkinh tếbền vững nếu thiếu thiếu tốchất của con người hay là thiếu sự đầu tưphát triển con người đáp ứng sựthay đổi. Do vậy, việc đào tạo và phát triển nguồn lực trong tổ chức đã và đang trởthành một nhiệm vụquan trọng bậc nhất của những người làm công tác quản lý. Qua tìm hiểu công tác tổchức lao động tại Công ty TNHH Tùng Phương đã cho thấy vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp đối với sựtrưởng thành và phát triển của doanh nghiệp. Cùng với nhiều công tác khác công tác này giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụmà công ty đề ra, giúp đứng vững được trên thịtrường và nâng cao được vịthếcạnh tranh. Công ty không ngừng nâng cao sức cạnh tranh, nhập mới thiết bị, để đáp ứng sựthay đổi đó, công tác đào tạo và phát triển đối với Công ty hiện nay đang chiếm một vịthế rất lớn. Song qua thực hiện và nhận thức vềcông tác này còn một sốhạn chế, làm hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng nổi nhu cầu. Chính vì vậy chuyên đềvới đềtài: "Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tùng Phương " được thực hiện nhằm giải quyết vần đềtrên. Mục đích nghiên cứu đềtài: vềlý thuyết, hệthống hoá kiến thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá được hiệu quảnguồn nhân lực qua công tác đào tạo. Vềthực tiễn, áp dụng lý thuyết vào công tác đào tạo, so sánh đánh giá thực hiện của Công ty, tìm ra những tồn tại và đưa ra một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác đào tạo trong Công ty.

pdf91 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2005 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tùng Phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LI C M ƠN L i u tiên cho Em xin g i l i c m ơn n toàn th Ban Giám Hi u khoa Kinh T và Qu n Tr Kinh Doanh – Vi n i H c M Hà Ni ã t o iu ki n cho Em ưc làm Khóa lu n t t nghi p này, ây là mt c ơ h i t t cho Em có th th c hành các k n ng ưc h c trên l p và c ng giúp ích r t l n Em ngày càng t tin v b n thân mình h ơn. Em xin g i l i c m ơn chân thành nh t n Cô Giáo – Giáo viên hng d n Th c S Lê Th H ng trong su t th i gian v a qua ã không qu n ng i khó kh n và ã nhi t tình ch d y, giúp Em có th hoàn thành t t bài khóa lu n t t nghi p này. Em xin g i l i c m ơn n toàn b các cán b nhân viên Công ty TNHH Tùng Ph ơ ng , c bi t là các Cô, Chú, Anh, Ch trong phòng hành chính, nh ng ng ưi ã tr c ti p h ưng d n, ch b o và ã cho Em nhi u kinh nghi m quý báu trong su t th i gian th c t p t i công ty. Em c ng xin g i l i c m ơn sâu s c n toàn th b n bè, ng ưi thân, gia ình nh ng ng ưi ã luôn bên c nh Em, c v tinh th n l n lao và ã ng h Em trong su t th i gian qua. Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD MC L C LI C M ƠN DANH M C CÁC CH VI T TT....................................................................................4 DANH M C B NG, HÌNH V ............................................................................................5 LI M U .....................................................................................................7 1.1. T ng quan v ào t o và phát tri n ngu n nhân l c..................................9 1.1.1. Các khái ni m ....................................................................................................... 9 1.1.2. M c tiêu c a ào t o – phát tri n ngu n nhân l c............................................... 10 1.1.3. Các y u t nh h ưng n ào t o – phát tri n ngu n nhân l c........................... .11 1.1.4. T m quan tr ng c a ào t o và phát tri n ngu n nhân l c ................................... 14 1.2. Các ph ơ ng pháp ào t o..........................................................................16 1.2.1. ào t o trong công vi c ...................................................................................... 16 1.2.2. ào t o ngoài công vi c...................................................................................... 18 1.3. Quy trình ào t o – phát tri n ngu n nhân l c........................................20 1.3.1. Xác nh nhu c u ào t o .................................................................................... 20 1.3.2. Xác nh m c tiêu ào t o................................................................................... 21 1.3.3. Xác nh i t ưng ào t o ................................................................................. 23 1.3.4. Xây d ng ch ươ ng trình ào t o và l a ch n ph ươ ng pháp ào t o....................... 23 1.3.5. D tính chi phí ào t o........................................................................................ 24 1.3.6. L a ch n giáo viên.............................................................................................. 25 1.3.7. ánh giá ch ươ ng trình ào t o ............................................................................ 26 1.4. S c n thi t hoàn thi n công tác ào t o – phát tri n ngu n nhân l c...27 PH N 2: TH C TR NG CÔNG TÁC ÀO T O–PHÁT TRI N T I CÔNG TY TNHH TÙNG PH ƯƠ NG..................................................................................29 2.1. Gi i thi u khái quát v Công ty TNHH Tùng Ph ơ ng ............................29 2.1.1. Khái quát v Công ty TNHH Tùng Ph ươ ng......................................................... 29 2.1.2. Khái quát tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty TNHH Tùng Ph ươ ng ......... 35 Ph n 2.2. Th c tr ng công tác ào t o phát tri n nhân l c trong Công ty TNHH Giáo viên h ưng d n Sinh Viên th c hi n 2 Th c S Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1 Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Tùng Ph ơ ng.....................................................................................................41 2.2.1. khái quát v công tác ào t o và phát tri n nhân l c t i công ty........................... 41 2.2.2. Nhu c u và m c tiêu ào t o c a công ty............................................................ 43 2.2.3. Ch ươ ng trình ào t o và phát tri n nhân l c........................................................ 47 2.2.4. Th i gian và a im ào t o c a công ty........................................................... 48 2.2.5. i t ưng ào t o, yêu c u v i i t ưng ào t o c a công ty............................. 49 2.2.6. Ph ươ ng pháp ào t o c a công ty........................................................................ 50 2.2.7. Kinh phí cho ào t o ......................................................................................... 55 2.2.8. K t qu ào t o qua các n m t 2007- 2011 ........................................................ 58 2.2.9. ánh giá lao ng sau ào t o............................................................................. 59 2.3.1. Nh ng thành t u trong công tác ào t o và phát tri n nhân l c t i công ty TNHH Tùng Ph ươ ng................................................................................................................ 66 2.3.2. Nh ng t n t i trong công tác ào t o và phát tri n nhân l c t i công ty TNHH Tùng Ph ươ ng................................................................................................................ 67 2.3.3. Nguyên nhân c a nh ng t n t i trong công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân lc t i công ty TNHH Tùng Ph ươ ng ............................................................................. 68 PH N 3 : M T S GI I PHÁP – KI N NGH NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC ÀO T O –PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH TÙNG PH ƯƠ NG..............................................................................................70 3.1. nh h ng phát tri n c a công ty TNHH Tùng Ph ơ ng trong các n m t i 70 3.2. M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân lc t i công ty TNHH Tùng Ph ơ ng................................................................72 3.2.1. Hoàn thi n vi c xác nh nhu c u........................................................................ 73 3.2.2. Hoàn thi n công tác ánh giá hi u qu c a các ch ươ ng trình ào t o................... 76 3.2.3. a d ng hóa các ph ươ ng pháp và n i dung ào t o nh m áp ng s thay i c a công vic ...................................................................................................................... 81 3.2.4. T ch c thi th gi i............................................................................................. 83 3.2.5. ào t o g n li n v i các bi n pháp khuy n khích ................................................ 84 3.2.6. S d ng lao ng sau ào t o.............................................................................. 85 3.2.7. Hoàn thi n giai on th c hi n ào t o............................................................... 86 3.2.8. Tuy n ch n i ng lao ng ch t l ưng cao ...................................................... 86 3.3. Ki n ngh ....................................................................................................87 3.3.1. i v i Nhà N ưc............................................................................................... 87 3.3.2. i v i công ty ................................................................................................... 88 KT LU N .......................................................................................................89 TÀI LI U THAM KH O ................................................................................91 Giáo viên h ưng d n Sinh Viên th c hi n 3 Th c S Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1 Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD DANH M C CH VI T T T • TNHH : Trách nhi m h u h n • VT : ơ n v tính • STT : S th t • T và PT : ào t o và phát tri n • H T i ch c : i h c t i ch c • CBCNV: Cán b , công nhân viên • CNVC: Công nhân viên ch c • BQ: Bình quân • FV: Giá tr t ươ ng lai • PV: Giá tr hiên t i • NPV: Giá tr hiên t i ròng • BHXH: B o hi m xã h i Giáo viên h ưng d n Sinh Viên th c hi n 4 Th c S Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1 Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD DANH M C B NG, HÌNH V DANH M C B NG: Bng 2.1. S n l ưng t ng m t hàng qua các n m t 2007-2011 ................................... 35 Bng 2.2. Khái quát tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty trong 5 n m t 2007-2011 ......................................................................................................36 Bng 2.3. so sánh 5 n m v s t ơ ng i và tuy t i.....................................37 Bng 2.5. Nhu c u ào t o – phát tri n qua các n m t 2007 n 2011 .........44 Bng 2.7. Các ch ơ ng trình ào t o và phát tri n ngu n nhân l c c a Công ty TNHH Tùng Ph ơ ng n m 2009-2011..........................................................................47 Bng 2.8. Th i gian và a im ào t o c a công ty TNHH Tùng Ph ơ ng..48 Bng 2.9. ào t o và thi nâng b c c a công nhân trong công ty ....................52 Bng 2.10. Phân tích bi n ng ch tiêu ào t o thi nâng b c.........................52 Bng 2.11. T ng k t s l ng lao ng ào t o các hình th c.....................54 Bng 2.12. Chi phí ào t o c a Công ty qua 5 n m (2007-2011) ..................56 Bng 2.13. Tình hình s d ng Qu ào t o và phát tri n - công ty TNHH Tùng Ph ơ ng.....................................................................................................57 Bng 2.14. K t qu ào t o t ng quan cán b công nhân viên t i công ty TNHH Tùng Ph ơ ng.....................................................................................................58 Bng 2.15. K t qu ào t o c a Công ty TNHH Tùng Ph ơ ng......................60 Giáo viên h ưng d n Sinh Viên th c hi n 5 Th c S Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1 Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Bng 2.16. Phân tích k t qu ào t o c a Công ty qua các n m ...................61 Bng 2.17. M t s ch tiêu th hi n k t qu làm vi c........................................63 DANH M C HÌNH V Hình 2.1: C ơ c u t ch c b máy công ty ........................................................32 Hình 2.2: Th hi n doanh thu t n m 2007-2011 ............................................39 Hình 2.3: Th hi n l i nhu n tr c thu t n m 2007-2011...........................40 Hình 2.4: Th hi n l i nhu n sau thu t n m 2007-2011 ..............................40 Hình 2.5: Th hi n t ng chi phí s n xu t t n m 2007-2011...........................41 Hình 2.6: S ơ ào t o và phát tri n ngu n nhân l c....................................42 Hình 2.7: Phi u kh o sát nhu c u ào t o c a nhân viên ...............................75 Giáo viên h ưng d n Sinh Viên th c hi n 6 Th c S Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1 Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD LI M U Quá trình phát tri n các t ư t ưng và h c thuy t qu n lý ch ra r ng : con ng ưi luôn là ngu n l c c ơ b n và quy t nh s phát tri n c a các t ch c. Trong th i k xã h i công nghi p ã có m t s h c thuy t qu n lý t p trung vào s phát tri n c a các y u t k thu t khoa h c và kinh t . Nh ưng ngay c nh ng h c thuy t này cng ph i th a nh n không th t ưc hi u qu và nh ng ti n b kinh t b n vng n u thi u thi u t ch t c a con ng ưi hay là thi u s u t ư phát tri n con ng ưi áp ng s thay i. Do v y, vi c ào t o và phát tri n ngu n l c trong t ch c ã và ang tr thành m t nhi m v quan tr ng b c nh t c a nh ng ng ưi làm công tác qu n lý. Qua tìm hi u công tác t ch c lao ng t i Công ty TNHH Tùng Ph ươ ng ã cho th y vai trò và t m quan tr ng c a công tác ào t o và phát tri n trong doanh nghi p i v i s tr ưng thành và phát tri n c a doanh nghi p. Cùng v i nhi u công tác khác công tác này giúp Công ty hoàn thành t t nhi m v mà công ty ra, giúp ng v ng ưc trên th tr ưng và nâng cao ưc v th cnh tranh. Công ty không ng ng nâng cao s c c nh tranh, nh p m i thi t b , áp ng s thay i ó, công tác ào t o và phát tri n i v i Công ty hi n nay ang chi m m t v th rt l n. Song qua th c hi n và nh n th c v công tác này còn m t s h n ch , làm hi u qu ào t o ch ưa áp ng n i nhu c u. Chính vì v y chuyên v i tài: "Hoàn thi n công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c t i Công ty TNHH Tùng Ph ơ ng " ưc th c hi n nh m gi i quy t v n trên. Mc ích nghiên c u tài: v lý thuy t, h th ng hoá ki n th c ào t o và phát tri n ngu n nhân l c, ánh giá ưc hi u qu ngu n nhân l c qua công tác ào t o. V th c ti n, áp d ng lý thuy t vào công tác ào t o, so sánh ánh giá th c hi n c a Công ty, tìm ra nh ng t n t i và ư a ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n h ơn công tác ào t o trong Công ty. Giáo viên h ưng d n Sinh Viên th c hi n 7 Th c S Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1 Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Ph m vi nghiên c u: t p trung tìm hi u công tác ào t o và phát tri n t i Công ty, hi u qu c a công tác và nh ng y u t làm nh h ưng d n n nh ng t n t i. Ph ơ ng pháp nghiên c u: áp d ng ph ương pháp phân tích, t ng h p s li u, bng bi u, th ng kê, kh o sát nh m ánh giá hi u qu ào t o và nguyên nhân d n n t n t i trong công tác ào t o c a Công ty TNHH Tùng Ph ươ ng. Ngoài ph n m u, k t lu n, m c l c, danh m c, tài li u tham kh o, danh m c bng bi u ch vi t t t. Ni dung bài khóa lu n c a em bao g m nh ng ph n sau ây: Ph n 1 : Nh ng lý lu n c b n v công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p. Ph n 2 : Th c tr ng công tác ào t o phát tri n nhân l c t i Công ty TNHH Tùng Ph ư ng. Ph n 3 : M t s gi i pháp – ki n ngh nh m hoàn thi n công tác ào t o – phát tri n ngu n nhân l c t i công ty TNHH Tùng Ph ư ng. Qua nghiên c u, tìm hi u và phân tích tài, em mong mu n hi u rõ h ơn v lý lu n công tác ào t o ngu n nhân l c trong m t t ch c. Góp ph n nâng cao ki n th c v công tác ào t o ngu n nhân l c nói riêng c ng nh ư b sung thêm ki n th c v chuyên ngành qu n tr nhân l c nói chung. Nh ng ki n th c ó s giúp ích cho em r t nhi u trong công vi c sau này. Em xin chân thành c m ơn Th c S Lê Th H ng ã tr c ti p hưng d n và ã t n tình giúp em hoàn thành t t khóa lu n này. Giáo viên h ưng d n Sinh Viên th c hi n 8 Th c S Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1 Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD PH N 1: NH NG LÝ LU N C Ơ B N V CÔNG TÁC ÀO T O – PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG DOANH NGHI P 1.1. T ng quan v ào t o và phát tri n ngu n nhân l c 1.1.1. Các khái ni m 1.1.1.1. Ngu n nhân l c Nhân l c: ưc hi u là toàn b kh n ng v th l c, trí l c và tâm l c c a con ng ưi ưc v n d ng trong quá trình lao ng s n xu t1 Th l c là s c kh e c a b n thân ng ưi lao ng, ph thu c vào nhi u y u t nh ư tu i tác, cân n ng, gi i tính… Còn trí l c liên quan t i kh n ng hi u bi t, ti p thu, h c h i c a b n thân m i ng ưi . Ngu n nhân l c Nu xét theo ngh a r ng thì ngu n nhân l c ưc th hi n là s l ưng và ch t l ưng dân s trong tu i lao ng (t 15 – 60 tu i i v i nam và t 15 – 55 tu i i v i n ) và có kh n ng lao ng, ang tham gia ho t ng kinh t . Trong ó, ch t l ưng ngu n nhân l c chính là y u t t ng h p t nhi u y u t b ph n nh ư: trí tu , trình , s hi u bi t, o c, s c kh e, k n ng, th m m…c a ng ưi lao ng. Nh ưng trong các y u t trên thì th l c và trí l c là hai y u t quan tr ng trong vi c xem xét ch t l ưng ngu n nhân l c. Nu xét trong ph m vi m t doanh nghi p thì ngu n nhân l c bao g m t t c nh ng ng ưi làm vi c cho doanh nghi p (bao g m c v s l ưng và ch t lưng), ch u s qu n lý c a doanh nghi p ó. Ngu n nhân l c là c ơ s t n t i và phát tri n c a m i doanh nghi p, vì v y mà ph i ti n hành qu n lý ngu n nhân l c nh ư m t y u t chi phí u vào quan tr ng trong m i doanh nghi p. 1.1.1.2. ào t o – phát tri n ngu n nhân l c ào t o – phát tri n ngu n nhân l c là các ho t ng nh m duy trì và nâng cao ch t l ưng ngu n nhân l c hi n có c a doanh nghi p. ng th i, ho t ng này óng vai trò quan tr ng trong vi c giúp doanh nghi p giành ưc th ng l i trong môi tr ưng c nh tranh. 1,. Giáo trình qu n tr nhân l c, Th.S Nguy n Vân im và PGS.TS Nguy n Ng c Quân ch biên, NXB Lao ng- Xã h i, 2004 Giáo viên h ưng d n Sinh Viên th c hi n 9 Th c S Lê Th H ng Nguy n Qu c Phi – L p: K17QT1 Khóa Lu n T t Nghi p Vi n H M Hà N i ào t o và phát tri n ngu n nhân l c Khoa Kinh T & QTKD Ho t ng ào t o – phát tri n ngu n nhân l c bao g m ba ho t ng, ó là: ào t o, giáo d c và phát tri n. ào t o: là quá trình h c t p giúp cho ng ưi lao ng hi u và n m v ng hơn v công vi c c a mình. ào t o liên quan tr c ti p t i vi c ti p thu và rèn luy n các k n ng c n thi t giúp ng ưi lao ng th c hi n t t hơn nhi m v , ch c n ng c a mình Giáo d c: Giáo d c là quá trình h c t p chu n b con ng ưi cho t ươ ng lai; có th cho ng ưi ó chuy n t i công vi c m i trong m t th i gian thích h p. Giáo d c bao g m các ho t ng nh m c i ti n, nâng cao s thu n th c khéo léo c a m t cá nhân m t cách toàn di n theo m t h ưng nh t nh nào ó vưt ra ngoài công vi c hi n hành. Giáo d c mang tính ch t chung, cung c p cho h c viên các ki n th c chung có th s d ng vào trong các l nh v c khác nhau. Phát tri n: Phát tri n là quá trình h c t p nh m m ra cho cá nhân nh ng công vi c mi d a trên nh ng nh h ưng t ươ ng
Luận văn liên quan