Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, khi nền kinh tế thị trường đang trên đà phát triển, các mối quan hệ nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên phong phú và phức tạp, tạo ra sự cạnh tranh, thách thức đồng thời cũng tạo ra những điều kiện tiền đề, thời cơ mới. Do đó, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng tìm mọi biện pháp để nâng cao doanh thu, giảm thiểu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ để có thể thu được lợi nhuận tối đa. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nước, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, Các thông tin này được kế toán trong công ty tập hợp, phản ánh dưới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Việc xác định đúng doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa ra quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển công ty. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin”. Khoá luận gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

pdf110 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Trần Thu Hƣờng : ThS. Ninh Thị Thùy Trang HẢI PHÒNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Trần Thu Hƣờng : ThS. Ninh Thị Thùy Trang HẢI PHÒNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Thu Hƣờng SV: 1213401045 L : QTL 601K N : K - K T : H oán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Trình bày các cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp - Phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin - Đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Các văn bản của Nhà nƣớc về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp - Quy chế, quy định về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin, sử dụng số liệu năm 2013 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: - Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin - Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập – phƣờng Hà Lầm – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : H : Ninh Thị Thùy Trang H C N : kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin : H :............................................................................................. H :................................................................................... C :................................................................................. N :............................................................................ Đ 03 năm 2014 Y 7 năm 2014 Đ ĐTTN Đ ĐTTN Sinh viên N H , n ...... t ........năm 2014 GS.TS.NGƢT T PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Có ý thức trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. - Có tinh thần ham học hỏi, tiếp thu ý kiến của giáo viên hƣớng dẫn. - Đảm bảo thời gian thực hiện đúng tiến độ qui định. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu): - Khóa luận đƣợc trình bày trong 99 trang A4 (kể cả bảng biểu), có kết cấu hợp lý và logic, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề tài đặt ra. - Chƣơng 1, tác giả đã hệ thống khá đầy đủ, chi tiết những vấn đề lý luận cơ bản theo nội dung nghiên cứu của đề tài. - Chƣơng 2, tác giả đi sâu mô tả thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin với số liệu năn 2013. - Chƣơng 3, tác giả đã có những đánh giá tƣơng đối khách qua về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp phù hợp với phạm vi đề tài và thực tế của doanh nghiệp có tính khả thi. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): - Điểm số:.. - Điểm chữ:..điểm. Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2014 Cán bộ hƣớng dẫn Ths. Ninh Thị Thùy Trang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 2 1.1. TỔNG QUAN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ....................................................... 2 1.1.1. Khái niệm doanh thu, thu nhập khác ........................................................... 2 1.1.2. Khái niệm và phân loại chi phí ................................................................... 3 1.1.3. Khái niệm và cách xác định kết quả kinh doanh ........................................ 4 1.2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .............................................. 5 1.3. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ................................ 6 1.3.1. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác ................................................................. 6 1.3.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................... 6 1.3.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .................................................. 13 1.3.1.3. Kế toán thu nhập khác ............................................................................ 15 1.3.2. Kế toán chi phí .......................................................................................... 17 1.3.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán ...................................................................... 17 1.3.2.2. Kế toán chi phí bán hàng ....................................................................... 19 1.3.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ................................................... 21 1.3.2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ....................................................... 23 1.3.2.5. Kế toán chi phí khác ............................................................................... 24 1.3.3. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ............................ 24 1.4. TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ................................................................................. 26 1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung .............................................................. 26 1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái .......................................................... 27 1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ ........................................................... 27 1.4.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ ................................................. 28 1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính ............................................................ 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN ...................................................................... 31 2.1.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN ..... 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ........................................ 31 2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty .............................................. 32 2.1.2.1. Các ngành nghề kinh doanh chính ......................................................... 32 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh .................................................. 32 2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .............................. 33 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ......................................................... 37 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán, chế độ và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần tan Hà Lầm – Vinacomin .......................................... 39 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN ...................................................................... 42 2.2.1. Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty ................................................... 42 2.2.1.1. Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu ............................................................................ 42 2.2.1.2. Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán...................................... 51 2.2.1.3. Thực trạng công tác kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .................................................................................................................. 58 2.2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính ..................................................................................................................... 66 2.2.3. Thực trạng công tác kế toán thu nhập khác và chi phí khác ..................... 76 2.2.4. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty ...... 83 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN .......................................................... 89 3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN ...................................................................... 89 3.1.1. Đánh giá chung .......................................................................................... 89 3.1.2. Ƣu điểm ..................................................................................................... 89 3.1.3. Nhƣợc điểm ............................................................................................... 91 3.1.3.1. Về hình thức kế toán ............................................................................... 91 3.1.3.2. Về hình thức thanh toán ......................................................................... 91 3.1.3.3.Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán ............................................... 91 3.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN .......................................................... 91 3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN ...................................................................... 91 3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ................................................................................ 92 3.3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ..................................................................... 92 3.3.2.1.Hoàn thiện sổ sách sử dụng .................................................................... 92 3.3.2.2.Giải pháp về sử dụng phần mềm kế toán ................................................ 94 3.3.3.3. Giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí ........................................... 97 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 98 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu (Bán hàng theo phương thức trực tiếp) ......... 11 Sơ đồ 1.2. Kế toán doanh thu bán hàng trả chậm, trả góp ............................ 11 Sơ đồ 1.3. Kế toán bán hàng theo phương thức tiêu thụ nội bộ .................... 12 Sơ đồ 1.4. Kế toán bán hàng thông qua đại lý (đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng) ................................................................................................................. 12 Sơ đồ 1.5. Kế toán chiết khấu thương mại ...................................................... 12 Sơ đồ 1.6. Kế toán hàng bán bị trả lại ............................................................. 13 Sơ đồ 1.7. Kế toán giảm giá hàng bán ............................................................. 13 Sơ đồ 1.8. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ......................................... 14 Sơ đồ 1.9. Kế toán thu nhập khác .................................................................... 16 Sơ đồ 1.10a. Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên ................................................................................................................. 18 Sơ đồ 1.10b. Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ ..................... 19 Sơ đồ 1.11. Kế toán chi phí bán hàng ............................................................. 20 Sơ đồ 1.12. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ......................................... 22 Sơ đồ 1.13. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ............................................. 23 Sơ đồ 1.14. Kế toán chi phí khác ..................................................................... 24 Sơ đồ 1.15. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh ........................ 25 Sơ đồ 1.16. Trình từ ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung ............... 26 Sơ đồ 1.17. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký – sổ cái ............. 27 Sơ đồ 1.18. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ ............. 28 Sơ đồ 1.19. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký – chứng từ ....... 29 Sơ đồ 1.20. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính ................30 Sơ đồ 2.1. Tổ chức phòng kế toán công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin ............. 37 Sơ đồ 2.2. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ tại công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin ..................................................................... 41 Sơ đồ 2.3. Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .................... 43 Sơ đồ 2.4. Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán .......................................... 51 Sơ đồ 2.5. Quy trình hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ................................................................................................................ 58 Sơ đồ 2.6. Quy trình hạch toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính .................66 Sơ đồ 2.7. Quy trình hạch toán thu nhập khác và chi phí khác .................... 76 Sơ đồ 2.8. Quy trình hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh ..................... 83 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2.1.1. HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ............................................. 45 Biểu số 2.1.2. SỔ CHI TIẾT TK 131 ................................................................ 46 Biểu số 2.1.3. BẢNG KÊ SỐ 11 ....................................................................... 47 Biểu số 2.1.4. NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 ................................................... 48 Biểu số 2.1.5. SỔ CÁI TK 131 ......................................................................... 49 Biểu số 2.1.6. SỔ CÁI TK 511 ......................................................................... 50 Biểu số 2.1.7. PHIẾU XUẤT KHO .................................................................. 53 Biểu số 2.1.8. SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN ........................................................... 54 Biểu số 2.1.9. BẢNG KÊ SỐ 8 ......................................................................... 55 Biểu số 2.1.10. NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 ................................................. 56 Biểu số 2.1.11. SỔ CÁI TK 632 ....................................................................... 57 Biểu số 2.1.12. SỔ CHI TIẾT TK 641 .............................................................. 60 Biểu số 2.1.13. SỔ CHI TIẾT TK 642 .............................................................. 60 Biểu số 2.1.14. BẢNG KÊ SỐ 5 ....................................................................... 62 Biểu số 2.1.15. NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 ................................................. 63 Biểu số 2.1.16. SỔ CÁI TK 641 ....................................................................... 64 Biểu số 2.1.17. SỔ CÁI TK 642 ....................................................................... 65 Biểu số 2.2.1. GIẤY BÁO CÓ .......................................................................... 68 Biểu số 2.2.2. BẢNG KÊ SỐ 2 ......................................................................... 69 Biểu số 2.2.3. BẢNG KÊ CHI TIẾT TK 515 ................................................... 70 Biểu số 2.2.4. NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 ................................................... 71 Biểu số 2.2.5. SỔ CÁI TK 515 ......................................................................... 72 Biểu số 2.2.6. GIẤY BÁO NỢ ......................................................................... 73 Biểu số 2.2.7. NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 2 ................................................... 73 Biểu số 2.2.8.BẢNG KÊ CHI TIẾT TK 635 .................................................... 74 Biểu số 2.2.9. SỐ CÁI TK 635 ......................................................................... 75 Biểu số 2.3.1. HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ............................................. 78 Biểu số 2.3.2. GIẤY BÁO CÓ .......................................................................... 79 Biểu số 2.3.3. BẢNG KÊ SỐ 2 ......................................................................... 80 Biểu số 2.3.4. SỔ CÁI TK 711 ......................................................................... 81 Biểu số 2.3.5. SỔ CÁI TK 811 ......................................................................... 82 Biểu số 2.4.1 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 .................................................... 85 Biểu số 2.4.2. SỔ CÁI TK 821 ......................................................................... 86 Biểu số 2.4.3. SỔ CÁI TK 911 ......................................................................... 87 Biểu số 2.4.4. SỔ CÁI TK 421 ......................................................................... 88 Biểu số 3.3. SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG THEO MẶT HÀNG ............ 93 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trần Thu Hƣờng - QTL601K Page 1 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang từng bƣớc hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, khi nền kinh tế thị trƣờng đang trên đà phát triển, các mối quan hệ nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên phong phú và phức tạp, tạo ra sự cạnh tranh, thách thức đồng thời cũng tạo ra những điều kiện tiền đề, thời cơ mới. Do đó, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng tìm mọi biện pháp để nâng cao doanh thu, giảm thiểu chi phí nhƣng vẫn đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ để có thể thu đƣợc lợi nhuận tối đa. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nƣớc, nhà đầu tƣ, các tổ chức tài chính, Các thông tin này đƣợc kế toán trong công ty tập hợp, phản ánh dƣới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Việc xác định đúng doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đƣa ra quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển công ty. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin”. Khoá luận gồm 3 chương: Chƣơng 1: Lý luận chung về công tác kế to
Luận văn liên quan