Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải

Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển và hội nhập nhiều doanh nghiệp trên cùng một địa bàn cùng kinh doanh những sản phẩm giống nhau nên sự cạnh tranh lẫn nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Lợi nhuận của doanh nghiệp là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư tài chính và lợi nhuận bất thường khác. Lợi nhuận càng cao thì tình hình tài chính càng ổn định. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm sao đạt được lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh. Do đó, cuối kỳ kinh doanh doanh nghiệp phải xác định kết quả kinh doanh xem lãi hay lỗ từ đó có biện pháp quản lý doanh nghiệp thích hợp để đạt được lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh. Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của kế toán công ty là cần phải xác định đúng lãi, lỗ của hoạt động kinh doanh để giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có thể nhanh chóng đưa ra các chiến lược kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp có đủ thông tin để đạt được lợi thế trong kinh doanh, giảm chi phí và đạt được lợi nhuận cao. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán xác định doanh thu và lợi nhuận tại công ty, cùng với sự hướng dẫn tận tình của ThS. Trần Thị Thanh Thảo và các nhân viên phòng kế toán của Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải

pdf114 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Ngọc Anh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN DUYÊN HẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Ngọc Anh Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ---------------------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh Mã SV:1213401010 Lớp: QTL601K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây lắp điện Duyên Hải. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).  Tìm hiểu lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.  Tìm hiểu thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây lắp điện Duyên Hải.  Đánh giá ƣu khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng nhƣ công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.  Sử dụng số liệu năm 2013 phục vụ công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện Duyên Hải. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty Cổ phần Xây lắp điện Duyên Hải. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây lắp điện Duyên Hải Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 31 tháng 03 năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 06 tháng 07 năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2014 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu...): ........................................................................................................................ ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Hải Phòng, ngày ....tháng .... năm 2014 Cán bộ hƣớng dẫn ( Ký và ghi rõ họ tên ) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ Ổ CHỨC CÔNG TÁC Ả ỪA VÀ NHỎ ......................... 1 1.1.Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp .................................................................................................................... 1 ................................................................ 1 1.1.2. ................................................................................................ 2 1.1.3. .................................................................................. 2 1.1.3.1. Doanh thu ................................................................................................. 2 ...................................................................................................... 5 .................................................................... 6 1.2. Lý luận về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ .................................................................. 7 1.2 ...................................................................................... 7 ..................................................................................... 7 .................................................................................... 7 ............................................................................ 9 .......................................................................... 10 1.2.2.1. Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng xuất kho ................................ 10 ................................................................................... 11 .................................................................................. 11 .......................................................................... 12 ...................... 14 ................................................................................... 14 .................................................................................. 14 .......................................................................... 15 .......................................................... 17 ................................................................................... 17 .................................................................................. 17 .......................................................................... 17 ..................................................... 19 ................................................................................... 19 .................................................................................. 19 .......................................................................... 19 h doanh ........................................................ 21 ................................................................................... 21 .................................................................................. 21 .......................................................................... 22 1.3. Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp .............................................................................................. 24 1.3.1. ............................................................. 24 – .......................................................... 24 ........................................................... 24 – ..................................................... 25 ............................................................ 26 CHƢƠNG II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN DUYÊN HẢI ........................................................................ 27 2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải .................... 27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................ 27 2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty ............................................... 27 2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn ........................................................................ 28 2.1.3.1. Thuận lợi ................................................................................................ 28 2.1.3.2. Khó khăn ................................................................................................ 28 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty ......................................... 29 2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty ............................................ 29 2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban .............................. 30 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Xây lắp Điện Duyên Hải............................................................................................................ 31 2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty ........................................ 31 2.1.5.2. Chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại công ty ..................................... 33 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải ................................... 35 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải ........... 35 2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty .................................... 48 2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải ........ 48 2.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải............................................................................................................ 55 2.2.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải .................................................................................................... 63 2.2.5.1. Doanh thu hoạt động tài chính tại công ty ............................................. 63 2.2.5.2. Chi phí hoạt động tài chính tại công ty .................................................. 69 2.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải............................................................................................................ 76 2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải............................................................................................................ 77 CHƢƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁNDOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN DUYÊN HẢI ......................... 87 ổ phần xây lắp điện Duyên Hải ................................... 87 3.1.1.Kết quả đạt đƣợc ........................................................................................ 87 3.1.2. Hạn chế ...................................................................................................... 88 3.2. Hoàn thiệ ổ phần xây lắp điện Duyên Hải............................................ 89 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty .................................................................... 89 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiệ ổ phần xây lắp điện Duyên Hải ........ 90 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng phát triển và hội nhập nhiều doanh nghiệp trên cùng một địa bàn cùng kinh doanh những sản phẩm giống nhau nên sự cạnh tranh lẫn nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Lợi nhuận của doanh nghiệp là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tƣ tài chính và lợi nhuận bất thƣờng khác. Lợi nhuận càng cao thì tình hình tài chính càng ổn định. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm sao đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh. Do đó, cuối kỳ kinh doanh doanh nghiệp phải xác định kết quả kinh doanh xem lãi hay lỗ từ đó có biện pháp quản lý doanh nghiệp thích hợp để đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh. Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của kế toán công ty là cần phải xác định đúng lãi, lỗ của hoạt động kinh doanh để giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có thể nhanh chóng đƣa ra các chiến lƣợc kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp có đủ thông tin để đạt đƣợc lợi thế trong kinh doanh, giảm chi phí và đạt đƣợc lợi nhuận cao. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán xác định doanh thu và lợi nhuận tại công ty, cùng với sự hƣớng dẫn tận tình của ThS. Trần Thị Thanh Thảo và các nhân viên phòng kế toán của Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải”. 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Làm rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải. - Đánh giá thực trạng và đƣa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cho Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải. 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tƣợng nghiên cứu: nghiên cứu về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Phạm vi nghiên cứu: số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán trong công ty nói chung và nội dung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng năm 2013. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp chung: bao gồm các phƣơng pháp kế toán (phƣơng pháp chứng từ, phƣơng pháp tài khoản, phƣơng pháp tổng hợp cân đối), các phƣơng pháp phân tích kinh doanh (phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp liên hệ), phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu đã đạt đƣợc Phƣơng pháp kỹ thuật trình bày: kết hợp giữa mô tả với phân tích, giữa luận giải với bảng biểu sơ đồ. 4. Nội dung, kết cấu của đề tài , khóa luận tốt nghiệ 3 chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề l tổ chức ừa và nhỏ. Chƣơng 2 ổ chứ ổ phần xây lắp điện Duyên Hải. Chƣơng 3: Một số giải pháp h ổ phần xây lắp điện Duyên Hải. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến GV- THs. Trần Thị Thanh Thảo cùng cô chú cán bộ phòng kế toán Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải đã tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận này. Tuy nhiên, do phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chƣa nhiều nên bài viết của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự góp ý cũng nhƣ sự chỉ bảo thêm của các thầy cô cũng nhƣ các anh chị trong phòng kế toán của công ty để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của mình, giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày . tháng 06 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Ngọc Anh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh – Lớp QTL601K Page 1 CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ Ổ CHỨC CÔNG TÁC Ả VỪA VÀ NHỎ 1.1.Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp , doan kinh doanh. , . KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh – Lớp QTL601K Page 2 , v . , p . 1.1.2. . : - Phản ánh , chính xác, kịp thời tình hình hiện có và sự biến động của từng loại sản phẩm . - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệ ải . - Phản ánh, tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc . - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định và phân phối kết quả. 1.1.3. 1.1.3.1. Doanh thu doanh thông . : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh – Lớp QTL601K Page 3  ụ .  Theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trƣởng BTC, : - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho ngƣời mua. - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá nhƣ ngƣời sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá. - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. - Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Doanh nghiệp xác định đƣợc các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.  : - . - . - . - . KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh – Lớp QTL601K Page 4  : - . - . - . - .  , T .  - (đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua, bán hàng). - Giảm giá hàng bán (GGHB): là số tiền ngƣời bán giảm trừ cho ngƣời mua trong trƣờng hợp đặc biệt vì lý do hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách, kích cỡ. - . - . - . KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh – Lớp QTL601K Page 5 - .  Doanh thu , doanh t .  Do là giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc liên quan đến hoạt động về vốn và đầu tƣ tài chính. . : - . - .  . 1.1.3.2. . :  .  : là toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, , c , KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh – Lớp QTL601K Page 6  ,  ,  .  : - . - . 1.1.3.3. kinh doa :  i . L SXKD = DT – thu – GVHB – CPBH, QLDN  . KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh – Lớp QTL601K Page 7 L = Doanh thu – Chi phí  . L = Doanh thu khác – Chi phí khác  . = L SXKD + L + L  . TNDN = - TNDN 1.2. Lý luận về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.2.1. 1.2.1.1. - Thẻ quầy hàng, Báo cáo bán hàng. - Hóa đơn GTGT (đƣợc lập làm 3 liên). - . - Báo cáo chi tiết hàng uỷ thác nhập, giao bán thẳng, nhận hàng. -
Luận văn liên quan